News -

"Przedsiębiorcze Szkoły"

"Przedsiębiorcze szkoły" to projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Mają oni możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanych gier symulacyjnych, kursów e-learning oraz 150 scenariuszy lekcji.


„Przedsiębiorcze szkoły” to projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Nauczyciele mają możliwość korzystania m.in. z gier symulacyjnych, kursów e-learning - pokrywających całość nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz 150 scenariuszy lekcji. Ponadto, w szkołach biorących udział w projekcie utworzono Lokalne Instytuty Przedsiębiorczości Cisco, by umożliwić ww. placówkom korzystanie z kursu „Zakładanie własnej firmy”. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: www.przedsiebiorczeszkoly.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/przedsiebiorczeszkoly.
stopka strony