News -

Przybywa fałszywych euromonet

Liczba wycofanych z obrotu podróbek euro wzrosła w 2010 r. o 8 proc. w porównaniu z rokiem 2009. Skala procederu wciąż jest jednak niewielka.


W sumie wykryto 186 tys. fałszywych monet – rok wcześniej było ich 172 tys. Zdaniem specjalistów, liczby te są i tak wyjątkowo niskie, co dowodzi, że wspólne działania podejmowane przez unijny urząd zwalczający oszustwa (Commission/OLAF), inne instytucje Wspólnoty i państwa członkowskie przynoszą efekty. Najczęściej fałszowana jest moneta o nominale 2 euro. Jej podróbki stanowią prawie ¾ wszystkich wycofanych z obrotu. Więcej na ten temat na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/47&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en