News -

Rada Europy czeka na partnerów

Europejskie Centra Młodzieży w Strasburgu i Budapeszcie czekają na zgłoszenia organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, które chciałyby wspólnie z centrami zrealizować seminaria dla młodych Europejczyków.


Spotkania te – trwające od 4 do 8 dni i gromadzące od 20 do 40 uczestników, organizowane będą w II semestrze roku akademickiego 2010/11, przy współpracy z Dyrekcją ds. Młodzieży i Sportu Rady Europy. Priorytetowo traktowane będą inicjatywy związane z prawami człowieka i demokracją, promowaniem dialogu międzykulturowego oraz zwalczaniem wykluczenia społecznego młodych ludzi. Termin przyjmowania wniosków mija 1 października 2010 r. Więcej informacji na stronie www.coe.int/t/dg4/youth/News/Calls_for_applications/016_Activities_2_2011_EYCs_en.asp
stopka strony