News -

Rada UE docenia Eurodesk

Obradujący w Brukseli ministrowie ds. edukacji i młodzieży państw UE przyjęli kilka ważnych dokumentów dotyczących m.in. szkolnictwa i mobilności. Poznali też podstawowe założenia nowych programów Creative Europe i Erasmus for All.
Tematom tym poświęcony był pierwszy dzień obrad Rady. Wśród przyjętych dokumentów znalazły się konkluzje dotyczące modernizacji szkolnictwa wyższego, kompetencji językowych służących zwiększaniu mobilności oraz wschodniego wymiaru aktywności młodzieży. Ministrowie zaakceptowali również rezolucję w sprawie nowelizacji Europejskiego Programu na Rzecz Kształcenia Dorosłych.

W trakcie posiedzenia nie zabrakło też czasu na dyskusje: ministrowie rozmawiali o efektywności wydatków na edukację i szkolenia w czasie kryzysu. Poruszono również temat współpracy wykraczającej poza Unię Europejską. W tym kontekście wskazano na ważną rolę Eurodesku jako sieci oferującej dostęp do wysokiej jakości narzędzi informacyjnych, służącej wymianie dobrych praktyk między UE a EEC oraz umożliwiającej uzyskanie wiedzy na temat wiarygodnych organizacji partnerskich. Ministrowie podkreślili, że dzięki Eurodeskowi możliwe jest zacieśnianie więzów w ramach sieci, pogłębianie współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi z UE i EEC oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestników zaangażowanych w tego rodzaju kooperację. Efektem tej dyskusji ministrów były wspomniane już konkluzje dotyczące wschodniego wymiaru aktywności młodzieży.

Drugi dzień obrad był równie pracowity. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali Radzie nowy program Creative Europe na lata 2014-2020. Ministrowie debatowali na temat wkładu sektora kulturalnego w odbudowę i rozwój gospodarki oraz przyjęli konkluzje dotyczące kompetencji kulturalnych i twórczych oraz ich roli w budowaniu kapitału intelektualnego Europy.

Rada podjęła również decyzję dotyczącą podpisania Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym, oraz przyjęła konkluzje w sprawie ochrony dzieci w cyfrowym świecie. Ministrowie zaakceptowali też konkluzje dotyczące znaczenia działalności wolontariackiej w sporcie dla promowania aktywnego obywatelstwa oraz podobny dokument w sprawie walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych. Ostatnim punktem spotkania była debata na temat właściwego zarządzania w sektorze sportu.

Więcej o obradach Rady na stronie: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126424.pdf
stopka strony