News -

Rada UE: inicjatywa w ręce młodzieży

Ministrowie ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu podczas spotkania w Brukseli przyjęli pakiet konkluzji i rezolucji dotyczących m.in. kształcenia nauczycieli i nowego cyklu Usystematyzowanego Dialogu.


Konkluzje przyjęte przez ministrów dotyczą:
- efektywnego kształcenia nauczycieli. Rada podkreśliła, że konieczne jest przyciąganie do zawodu nauczyciela jak najlepszych kandydatów, zapewnienie aktualności programów kształcenia pedagogów oraz jak najlepsze wykorzystanie potencjału nowych technologii i zasobów. Rada UE zachęciła państwa członkowskie do korzystania z instrumentów finansowych UE, takich jak program Erasmus+.
- wielojęzyczności i rozwoju kompetencji językowych. Rada UE zaapelowała do krajów członkowskich o podjęcie i rozwój inicjatyw służących promocji wielojęzyczności i podniesieniu jakości oraz efektywności nauczania i uczenia się języków obcych.
- zapewniania jakości edukacji i szkoleń. Rada UE zwróciła uwagę, że rozwiązania służące zapewnianiu jakości mogą być stosowane w innych obszarach edukacji i szkoleń, takich jak edukacja szkolna, edukacja w miejscu pracy czy edukacja pozaformalna.

Rezolucje przyjęte przez ministrów dotyczyły:
- Unijnego Planu Działań na rzecz Młodzieży. To dokument opisujący kluczowe inicjatywy zaplanowane na najbliższych 18 miesięcy w poszczególnych obszarach polityki młodzieżowej. Przyjęcie dokumentu ma umożliwić Unii i państwom członkowskim jak najszybsze odniesienie się do problemu wysokiego bezrobocia wśród młodzieży oraz skutków kryzysu gospodarczego dla młodego pokolenia.
- Usystematyzowanego Dialogu – czyli przestrzeni wspólnej refleksji nad priorytetami, ich realizacją oraz efektami europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży. Kolejny cykl Usystematyzowanego Dialogu zainaugurowany zostanie w trakcie październikowej Unijnej Konferencji Młodzieżowej, organizowanej przez włoską prezydencję w UE. Tematem przewodnim nowego, 18-miesięcznego cyklu dialogu będzie "Przejmowanie inicjatywy przez młodzież" (Youth Empowerment).

Rada UE przyjęła również konkluzje dotyczące promocji przedsiębiorczości służącej włączeniu społecznemu, podkreślając znaczenie kreatywności, innowacji i zielonych miejsc pracy. Ministrowie zwrócili państwom członkowskim uwagę na znaczenie nauczania przedsiębiorczości już od najmłodszych lat, podkreślając przy tym rolę edukacji pozaformalnej i nieformalnej jako elementów, które gwarantują autonomię i rozwój osobisty młodych ludzi, jak również ułatwiają im wejście na rynek pracy.

W trakcie spotkania przedstawiciele włoskiej prezydencji poinformowali też o priorytetach swojego przewodnictwa w UE. Będą to:
- przejmowanie inicjatywy przez młodzież;
- udział młodych ludzi w życiu politycznym;
- europejskie służby publiczne.

Więcej szczegółów na stronie Rady Unii Europejskiej.

stopka strony