News -

Rada UE o bezrobociu młodzieży

Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie walki z bezrobociem wśród młodzieży.
Członkowie Rady uzgodnili kompleksowe podejście do problemu bezrobocia młodzieży. Zdaniem liderów państw UE, wysiłki powinny się koncentrować wokół wspólnego celu, jakim jest przywrócenie na rynek pracy, zapewnienie edukacji lub szkoleń młodym ludziom, którzy nie uczą się, nie pracują i nie szkolą. Cel ten określono wcześniej w zaleceniach Rady UE poświęconych Gwarancjom dla Młodzieży. Zdaniem polityków, podjęcie stanowczych i szybkich działań jest konieczne zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym - w tym celu należy wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty wsparcia zatrudnienia młodzieży.

Kompleksowe podejście do problemu bezrobocia młodzieży obejmuje:
- wykorzystanie do walki z bezrobociem Funduszy Strukturalnych. Tam, gdzie jest to uzasadnione, przeznaczenie niewydanych środków ma być zmienione. Komisja i państwa członkowskie mają wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny, który jest jednym z głównych narzędzi UE możliwych do wykorzystania w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych pracowników.

- przyspieszenie wdrażania Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży – tak, by zaczęła w pełni funkcjonować w styczniu 2014 r., co umożliwi wypłatę pierwszych pieniędzy beneficjentom w regionach, gdzie stopa bezrobocia przekracza 25 proc.

- promowanie mobilności osób poszukujących pracy poprzez wzmocnienie programu Twoja pierwsza praca z EURES. W styczniu 2014 r. ma również zacząć działać program Erasmus+.

- promowanie wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych poprzez Europejski Sojusz na rzecz Praktyk Zawodowych (ma zacząć działać w lipcu). Na początku 2014 r. powstać mają również Ramy Jakości dla Szkoleń.

- zaangażowanie partnerów społecznych w powyższe działania.

Więcej informacji na stronie:
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/137634.pdf