News -

Rada UE o integracji młodzieży

Ministrowie ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu przyjęli deklarację w sprawie polepszenia integracji społecznej młodzieży, która nie pracuje, nie uczy się i nie szkoli.
W dokumencie Rada UE wezwała do rozwiązania w bardziej usystematyzowany sposób problemu integracji społecznej osób pozostających poza rynkiem pracy oraz systemami oświaty i kształcenia zawodowego (tzw. NEETs). Ministrowie wymienili działania, które należy podjąć, by zapobiegać problemowi wykluczenia społecznego NEETs, wskazano rozwiązania konieczne do wdrożenia w systemach oświaty, szkoleń i edukacji pozaformalnej, a także przedstawiono zmiany niezbędne, by ułatwić absolwentom szkół wchodzenie na rynek pracy.

Ministrowie przyjęli również konkluzje w sprawie globalnego wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego, wzywając do wypracowania spójnego, strategicznego podejścia do kwestii internacjonalizacji edukacji na tym poziomie. Podejście to powinno obejmować trzy elementy:
- mobilność studentów i kadry akademickiej,
- internacjonalizację programów nauczania i wykorzystanie w edukacji technologii cyfrowych;
- rozwijanie strategicznej współpracy i partnerstw oraz budowanie potencjału.

Głównym celem internacjonalizacji i modernizacji ma być poprawa jakości szkolnictwa wyższego w Europie, tak by lepiej przygotowywać absolwentów do życia w zglobalizowanym świecie i w warunkach globalnej gospodarki.

Na spotkaniu przyjęto również deklarację w sprawie wolności mediów i pluralizmu, zalecenia dotyczące promowania aktywności fizycznej, konkluzje w sprawie wpływu sportu na gospodarkę UE oraz stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego zwrotu dóbr kultury.

Szczegóły na stronie:
http://tinyurl.com/nssu8s3
stopka strony