News -

Rada UE o pracy z młodzieżą

Rada Unii Europejskiej przyjęła rezolucję w sprawie pracy z młodzieżą. W dokumencie podkreślono znaczenie tej działalności i wezwano Państwa Członkowskie do zapewnienia jej odpowiednich funduszy i struktur.


Według rezolucji, praca z młodzieżą w Państwach Członkowskich powinna współgrać z realizacją celów w różnych dziedzinach działań unijnej strategii młodzieżowej, a szczególną uwagę powinno się poświęcić angażowaniu w działalność dzieci i młodzieży żyjących w ubóstwie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na prośbę Rady Komisja Europejska sporządzić ma dokument opisujący różnorodność, zasięg i efekty pracy z młodzieżą oraz poruszyć ten temat w UE Youth Report 2012. Ma również zapewnić odpowiednie platformy wymiany danych naukowych, informacji na temat strategii i najlepszych praktyk w tej dziedzinie oraz wspierać potencjał pracowników młodzieżowych i działać na rzecz podniesienia jakość pracy z młodzieżą i uznania dla niej, stosując przyjazne narzędzia. Więcej szczegółów na ten temat na stronie www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/educ/117874.doc
stopka strony