News -

Rada UE: wyzwania dla Polski

Rada UE ds. zatrudnienia oceniła postępy we wdrażaniu "Gwarancji dla młodzieży" w krajach Unii Europejskiej. Polskę czekają jeszcze spore wyzwania.


Uwagi na temat "Gwarancji dla młodzieży" zawarto w zaleceniach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej państw Unii, opracowywanych w ramach tzw. Europejskiego Okresu Oceny. Procedura ta, przewidziana w strategii Europa 2020, ma pomóc w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w krajach Wspólnoty oraz w zwiększeniu liczby miejsc pracy.

W odniesieniu do Polski Rada wskazała następujące wyzwania, związane z realizacją "Gwarancji dla młodzieży":
- zapewnienie dobrej jakości ofert w ramach "Gwarancji dla młodzieży", aby wspierać trwałą integrację młodych ludzi na rynku pracy, z uwzględnieniem różnic między obszarami miejskimi i wiejskimi w przypadku młodzieży, która nie kształci się, nie pracuje, ani nie szkoli się;
- skuteczne wdrożenie proaktywnej pracy środowiskowej ukierunkowanej na potrzeby różnych podgrup niezarejestrowanych młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują, ani nie szkolą się;
– nawiązywanie dobrej jakości partnerskiej współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami (w szczególności zacieśnianie współpracy między szkołami a pracodawcami), umożliwiając w ten sposób skuteczną i spójną interwencję;
– stworzenie systemu monitorowania pozwalającego na stałą ocenę postępów i stanowiącego podstawę regularnego przeglądu polityki.

Rada zauważyła, że choć jakość zatrudnienia osób młodych budzi obawy (Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem częstości zawierania umów na czas określony w przypadku osób młodych), reformy idą w dobrym kierunku. Chodzi m.in. o zmiany w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1094&langId=en

stopka strony