News -

Raport Europarlamentu w sprawie bezrobocia

Państwa członkowskie muszą przyjąć strategie dotyczące edukacji i szkoleń zawodowych, by walczyć z bezrobociem wśród młodzieży. To główna teza raportu eurodeputowanej Nadji Hirsh, przyjętego przez Parlament Europejski.
Raport opisuje bezrobocie wśród młodzieży jako jedno z najbardziej palących wyzwań dla Europy. Pracy nie ma obecnie 5,5 miliona młodych mieszkańców kontynentu – są przez to narażeni na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Brak miejsc pracy powoduje, że młodzież przyjmuje coraz bardziej ryzykowne oferty zatrudnienia, z niskimi płacami i mniej korzystnym zabezpieczeniem społecznym.

Według Hirsh konieczna jest lepsza koordynacja działań wśród państw członkowskich oraz stworzenie bardziej elastycznych systemów edukacji. Raport wzywa kraje UE do pomocy we wchodzeniu na rynek pracy młodzieży z mniejszymi kwalifikacjami, np. poprzez stworzenie sieci łączących szkoły, firmy przemysłowe, organizacje i instytucje działające dla młodzieży i samych młodych ludzi.

Raport podkreśla również znaczenie mobilności w edukacji jako kluczowego elementu w procesie nabywania nowych umiejętności i zwiększania szans na rynku pracy. Z uznaniem wita też inicjatywy Komisji Europejskiej tworzone z myślą o młodych – m.in. kartę „Mobilna Młodzież” oraz system pożyczek studenckich na finansowanie mobilności.

Raport w języku angielskim dostępny jest na stronie www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0082+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
stopka strony