News -

Raport UE nt. własności pracowniczej

Firmy, które choć w części należą do swoich pracowników, osiągają wyższe zyski, tworzą więcej miejsc pracy i mają większy udział w podatkach niż przedsiębiorstwa, w których struktura właścicielska jest inna. Tak wynika z analizy Komisji Europejskiej.


Publikacja opisuje rozwój zjawiska partycypacji finansowej pracowników, a w szczególności akcjonariatu pracowniczego w ciągu ostatnich 10 lat. Autorzy broszury szczegółowo analizują rozwiązania możliwe do wprowadzenia przez Unię Europejską, służące zmniejszeniu barier w rozwoju międzynarodowej partycypacji pracowniczej.

Wśród rozważanych opcji jest uruchomienie internetowego centrum informacji oraz stworzenie opcjonalnego europejskiego reżimu prawnego w dziedzinie akcjonariatu pracowniczego. Usunięcie barier w transgranicznym rozwoju systemów partycypacji finansowej pracowników jest szczególnie istotne dla unijnych firm, które mogłyby takie systemy zastosować i z nich korzystać.
    
Publikacja dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony