News -

Rozwiń kompetencje w resorcie środowiska

Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska zaprasza studentów lub absolwentów studiów na trwające trzy miesiące staże, praktyki i wolontariat.


Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska zajmuje się planowaniem, księgowością i sprawozdawczością. Od kandydatów wymaga się dobrej znajomości programu Excel w wersji 2010 lub 2013. Osoby zainteresowane obowiązują różne zestawy dokumentów, w zależności od wybranej możliwości.

W przypadku praktyk studenci powinni wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny, zaświadczenie o odbywanych studiach lub skierowanie na zajęcia praktyczne. Osoby zainteresowane stażem zobowiązane są do zarejestrowania się we właściwym dla miejsca zameldowania urzędzie pracy oraz do wypełnienia i złożenia formularza aplikacyjnego wraz z dyplomem lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów.

Z kolei studenci i absolwenci starający się o przyjęcie na wolontariat powinni wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny oraz przedstawić zaświadczenie z uczelni poświadczające status studenta lub kserokopię dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów oraz CV. Nabór trwa cały rok.  

Więcej informacji w bazie Eurodesk Polska.

stopka strony