News -

Ruszyły przygotowania do "Gwarancji dla Młodzieży"

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów budowy partnerstw na rzecz śródków aktywizujących młodych ludzi w kontekście wdrażanie inicjatywy "Gwarancja dla Młodzieży". Dzięki której młodzi ludzie w ciągu 4 miesięcy od momentu ukończenia szkoły będą mogli liczyć na znalezienie pracy, rozpoczęcie stażu lub kontynuowanie nauki.


Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów budowy partnerstw na rzecz śródków aktywizujących młodych ludzi w kontekście wdrażanie inicjatywy "Gwarancja dla Młodzieży". Dzięki niej młodzież w ciągu 4 miesięcy od ukończenia szkoły będzie mogła liczyć na znalezienie pracy, rozpoczęcie stażu lub kontynuowanie nauki.

Priorytetem działań przygotowawczych powinno być:
- zmniejszanie różnic i wzmacnianie współpracy pomiędzy szkołami a punktami doradztwa zawodowego, tak by młodzi ludzie byli w stanie podejmować świadome decyzje dotyczące ich edukacji i ścieżki zawodowej oraz wiedzieli, z jakiej pomocy mogą skorzystać po ukończeniu szkół;

- zachęcanie najważniejszych podmiotów rynku pracy, w szczególności biur zatrudnienia, władz lokalnych i innych instytucji zajmujących się doradztwem młodzieżowym do tworzenia partnerstw z pracodawcami, służących zwiększaniu liczby miejsc pracy, rozwijaniu systemów staży i praktyk dla młodych ludzi, co zagwarantowałoby lepsze dopasowanie aktywnych strategii rynku pracy do faktycznego popytu na pracowników,

- rozwijanie partnerstw pomiędzy prywatnymi i publicznymi biurami zatrudnienia oraz innymi podmiotami wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie (organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami itp.), zgodnych z metodologią PARS Komisji Europejskiej, służących ułatwianiu wejścia na rynek pracy osób bezrobotnych i absolwentów,

- zagwarantowanie udziału przedstawicieli młodzieży i/lub organizacji młodzieżowych w opracowywaniu i wdrażaniu systemów gwarancji dla młodzieży, tak by udzielana pomoc była lepiej dopasowana do potrzeb beneficjentów oraz by ci ostatni aktywnie zaangażowali się w działania podnoszące wiedzę na temat wspomnianych systemów.

W konkursie wyłonione zostaną projekty partnerstw wspierających testowanie:
- współpracy służącej realizacji działań aktywizujących skierowanych do młodzieży, przygotowujących do wdrożenia systemów gwarancji młodzieżowych. Uczestnicy byliby wspierani na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym w prowadzeniu doradztwa oraz wsparcia związanego z wdrażaniem systemu gwarancji młodzieżowych.

- krajowych, regionalnych i lokalnych programów skierowanych do młodych ludzi zagrożonych przedwczesnym zakończeniem edukacji. Powinny one służyć rozwojowi umiejętności oraz skupiać się na tworzeniu sieci współpracy (przedsiębiorstw, szkół, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków pomocy społecznej itd.) służącej poprawie sytuacji młodych ludzi na rynku pracy,

- innowacyjnej polityki wobec młodzieży mającej utrudniony dostęp do rynku pracy (doświadczającej wykluczenia społecznego, ubóstwa lub dyskryminacji), zamieszkałej na terenach wiejskich, i peryferyjnych, gdzie stopa bezrobocia przekracza unijną średnią lub znacząco przekracza średnią krajową.


Dofinansowanie obejmować będzie następujące rodzaje działań, służące wypełnieniu zadań związanych z wdrożeniem systemów gwarancji dla młodzieży:
- zaprojektowanie systemu gwarancji dla młodzieży oraz utworzenie i koordynacja partnerstwa na rzecz realizacji wybranego systemu;
- zarządzanie projektem oraz wszelkie działania niezbędne z punktu widzenia partnerstwa i jego uczestników służące realizacji wybranego systemu (np. zamawianie zewnętrznych ekspertyz, organizacja warsztatów, seminariów, traningów wraz koniecznymi wydatkami na transport i zakwaterowanie),
- wszelkie inicjatywy niezbędne do wspierania i zarządzania fazą testów realizowanych z udziałem młodych ludzi, w tym zindywidualizowane usługi i koszty transportu oraz zakwaterowania grup młodzieży,
- ocenę rezultatów i efektów projektu, w tym testowanego systemu gwarancji młodzieżowych i związanego z nim partnerstwa.

By móc ubiegać się o dofinansowanie, organizacji i instytucje aplikujące muszą być:
- osobami prawnymi odpowiednio ustanowionymi i zarejestrowanymi w jednym z państw członkowskich UE;
- być krajowym, regionalnym lub lokalnym organem władzy, partnerem społecznym lub publicznym podmiotem zajmującym się doradztwem w zakresie zatrudnienia.

Dostępny budżet wynosi 3,6 mln euro.

Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekraczać 95 proc. uprawnionych kosztów zaproponowanych działań. Okres trwania projektów może sięgać maksymalnie 12 miesięcy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 22 października 2012 r. Więcej szczegółów na stronie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=362&furtherCalls=yes
stopka strony