News -

Sojusz na rzecz przygotowania zawodowego

Androulla Vassiliou - komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży i László Andor - komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego zainaugurowali działalność Europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego.
Sojusz pomoże w walce z bezrobociem osób młodych, podnosząc jakość i dostępność przyuczania do zawodu w Unii Europejskiej dzięki szeroko zakrojonej współpracy kluczowych instytucji i organizacji zajmujących się kwestiami zatrudnienia i edukacji. Jego celem jest też zmiana nastawienia społeczeństwa do przyuczania do zawodu. W szczególności w ramach sojuszu określone zostaną najbardziej skuteczne systemy przyuczania do zawodu, a w każdym państwie członkowskim zastosowane zostaną najodpowiedniejsze rozwiązania. - Przyuczanie do zawodu może odegrać kluczową rolę w walce z bezrobociem osób młodych dzięki umożliwieniu młodzieży zdobywania umiejętności i doświadczenia poszukiwanych przez pracodawców – podkreślili komisarze UE we wspólnej deklaracji.

Sojusz będzie wspierał krajowe reformy, których celem jest ustanowienie lub wzmocnienie programów przyuczania do zawodu. Komisja zachęca do przystąpienia do sojuszu wszystkich potencjalnych partnerów: organy publiczne, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, izby handlowe, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, przedstawicieli ludzi młodych i służby zatrudnienia. Zachęca ich do podjęcia stanowczych zobowiązań do zwiększenia publicznego i prywatnego finansowania programów przyuczania do zawodu.

Podpisując wspólną deklarację, przedstawiciele europejskich związków zawodowych i pracodawców zobowiązali się do podjęcia współpracy ze szkołami i służbami zatrudnienia; wspierania szkoleń dla mentorów pracujących w przedsiębiorstwach oraz szkoleń dla uczniów przygotowujących się do zawodu oraz zwiększania dostępności i jakości przyuczania do zawodu. Komisja Europejska zadeklarowała natomiast, że zagwarantuje, by unijne fundusze były możliwie najlepiej wykorzystywane w celu realizacji celów sojuszu.

Plan utworzenia sojuszu Komisja ogłosiła w ramach inicjatywy „nowe podejście do edukacji” i pakietu w sprawie zatrudnienia młodzieży.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance