News -

Start litewskiej prezydencji

1 lipca Litwa objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Obowiązki przejęła od Irlandii.
Północno-wschodni sąsiad Polski przewodniczy Wspólnocie po raz pierwszy. Litwini tworzą Trio Prezydencjalne z Irlandią i Grecją – te trzy państwa uzgodniły wspólne ramy działań na 18 miesięcy (styczeń 2013 – czerwiec 2014).

W dziedzinie edukacji, młodzieży, kultury i sportu Litwa zamierza położyć nacisk na:
- internacjonalizację i efektywność finansowania szkolnictwa wyższego;
- potrzebę podniesienia jakości i efektywności edukacji i szkoleń, w tym edukacji zawodowej, gwarantującej włączenie społeczne, a także na kontynuowanie dyskusji na temat otwartych zasobów edukacyjnych i edukacji cyfrowej;
- potrzebę zaangażowania samej młodzieży w działania na rzecz rozwiązania problemu bezrobocia – wysłuchania potrzebę młodych ludzi;
- zagwarantowanie włączenia społecznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolną (NEETs);
- promowanie współpracy międzysektorowej;
- wspieranie współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej i Kaukazu;
- promowanie zdrowego trybu życia, w szczególności aktywności fizycznej.

Więcej o litewskiej prezydencji na stronie:
www.eu2013.lt
stopka strony