News -

Stypendia EFM na badania młodzieżowe

Cztery stypendia badawcze w wysokości dwóch tysięcy euro czekają na młodych naukowców – autorów najciekawszych pomysłów na zbadanie problemów wskazanych przez Europejskie Forum Młodzieży.




Prace dotyczyć będą zagadnień związanych z aktualnym Planem Pracy Europejskiego Forum Młodzieży – mają ułatwić jego realizację oraz poszerzyć wiedzę w dziedzinach związanych z pracą z młodzieżą i polityką młodzieżową.

Uczestnicy naboru mogą wybrać jedno z następujących zagadnień:
    B: Jaki jest wpływ wolontariatu na organizacje młodzieżowe?
    D: Czy organizacje młodzieżowe to „organizacje uczące się”?
    C: Jaki jest wpływ staży na rynek pracy dla młodzieży? - studia przypadku z czterech krajów UE – Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch.
    F: Czy młodym ludziom przysługuje ten sam poziom zabezpieczenia społecznego co innym grupom społecznym? Jeśli nie – dlaczego?
Udział w konkursie mogą wziąć osoby do 35. roku życia – naukowcy lub studenci ostatniego roku studiów. Prace zrealizowane przez czwórkę szczęśliwców mogą mieć formę rozprawy, projektu badawczego, pracy magisterskiej lub doktorskiej. Powinny być napisane w języku angielskim lub francuskim.

Zgłoszenia – zawierające CV, list przewodni, zgodę uczelni oraz zarys przedmiotu i metodologii badań - przyjmowane będą do 16 października 2011 r.

Więcej informacji na stronie www.youthforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1072&Itemid=64&lang=en
stopka strony