News -

Stypendia im. Konrada Adenauera czekają

Fundacja Konrada Adenauera uruchamia nowy program stypendialny skierowany do wybitnie uzdolnionych studentów uczelni wyższych.


Fundacja Konrada Adenauera uruchamia nowy program stypendialny skierowany do wybitnie uzdolnionych studentów uczelni wyższych.

O fundusze mogą ubiegać się studenci, którzy:
- ukończyli 1 rok studiów,
- osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz na świadectwie maturalnym,
- dobrze posługują się językiem niemieckim (poziom B1),
- posiadają obywatelstwo polskie,
- nie ukończyli 25 lat. By mieć szanse na stypendium, warto dodatkowo wykazywać zaangażowanie w działalność społeczno-polityczną, identyfikować się z zasadami chrześcijańskiej demokracji oraz wykazywać gotowość do uczestnictwa w seminariach organizowanych w ramach programu stypendialnego i innych projektach realizowanych przez Fundację.

Stypendyści otrzymują stypendium w wysokości 1200 złotych brutto miesięcznie. Zyskują też możliwość udziału w różnorodnych seminariach i konferencjach oraz odbycia praktyki studenckiej w biurze Fundacji Konrada Adenauera.

Aplikacje powinny zawierać curriculum vitae w języku polskim i niemieckim, list motywacyjny w języku polskim i niemieckim (2-3 strony), list polecający pracownika naukowego z macierzystej uczelni potwierdzający kwalifikacje naukowe kandydata, list polecający opiniujący osobowość kandydata (np. od byłego nauczyciela), kopię legitymacji studenckiej i zdjęcie.

Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
www.kas.de/polen/pl/pages/11211/
stopka strony