News -

Świętokrzyskie stawia na młodych

Świętokrzyskie tworzy podstawy regionalnej polityki młodzieżowej.


W ciągu trzech lat wdrożono kilka rozwiązań, które mogą stać się inspiracją dla kolejnych regionów, którym zależy na młodzieży, a szczególnie na ich aktywności społecznej. Świętokrzyskie jest jednocześnie jedynym województwem w Polsce, które swoją politykę młodzieżową spisało w formie dokumentu w procesie szerokich konsultacji z młodzieżą i organizacjami pozarządowymi.

Z inicjatywą systemowego podejścia do problemów świętokrzyskiej młodzieży wyszedł w 2014 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, a pierwszym jego krokiem było powołanie Rzecznika Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim. Głównym celem Rzecznika było usprawnienie sposobu komunikowania się Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ze środowiskami młodzieżowymi a docelowo skoordynowanie prac nad stworzeniem fundamentów regionalnej polityki młodzieżowej. Warto podkreślić, że jest to jedyny Rzecznik Młodzieży przy samorządzie województwa w Polsce.

Kolejnym krokiem było przygotowanie diagnozy  poziomu aktywności społecznej młodzieży w regionie i określenie obszarów, które wymagają wsparcia w pierwszej kolejności. Są to:

1. wzmocnienie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą (w tym  jednym z najważniejszych działań do realizacji jest zwiększenie dostępu do informacji młodzieżowej)
2. podniesienie kompetencji liderów młodzieżowych
3. podniesienie jakości pracy osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz osób pracujących na rzecz młodzieży

Zarówno diagnoza, jak i cele do zrealizowania oraz lista rekomendowanych działań znalazły się w dokumencie pn. „Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017-2020”, który powstał przy olbrzymim  zaangażowaniu młodzieży i organizacji młodzieżowych. Jest to jedyny strategiczny dokument poświęcony polityce młodzieżowej przygotowany przez samorząd województwa w Polsce.

Co ważne, w Świętokrzyskiem nie tylko mówią co należy zrobić, ale jednocześnie wdrażają konkretne projekty. W latach 2016-2017 przekazano 130 tys zł w drodze otwartego konkursu ofert na projekty z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej młodzieży. W sumie dofinansowanie ze środków województwa otrzymało 30 lokalnych projektów, które wpisują się w zapisaną strategię.

Przy współpracy z organizacjami młodzieżowymi zrealizowano dzięki temu kolejne jej elementy - m.in. powstała regionalna akademia liderów młodzieżowych pt.: Synergia Młodych Liderów i  wydarzenie poświęcone promocji aktywności młodzieży pod szyldem Przegląd Inicjatyw Młodzieżowych Województwa Świętokrzyskiego. Urząd Marszałkowski wprowadził także tradycję Regionalnego Kongresu Młodzieżowych Rad a od maja 2017, we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów, realizowany jest innowacyjny program wsparcia dla liderów społecznych pn. „Liderzy dla młodzieży”. 

Barbara Zamożniewicz
Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego doradca ds. młodzieży Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa

Cały dokument do pobrania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

stopka strony