News -

Szkoły Współpracy - projekt Ministerstwa Edukacji dla organizacji pozarządowych

Wszystkie organizacje o zasięgu co najmniej regionalnym, działające non profit na rzecz środowiska szkolnego są zaproszone do Społecznego Komitetu Doradczego


(SKD). Komitet zostanie powołany w ramach projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Społeczny Komitet Doradczy pełni rolę doradczą a także opiniuje działania podejmowane na rzecz wzmocnienia współpracy i zmiany formy funkcjonowania całego środowiska szkolnego oraz sprawuje pieczę nad tworzeniem standardów partnerskiego współdziałania między podmiotami tworzącymi to środowisko - dyrektora, nauczycieli, rodziców, uczniów. Wszelkie spostrzeżenia wynikające z obserwacji funkcjonowania szkół i przedszkoli mogą okazać się niezwykle cenne dla opracowania modeli współpracy w ramach SKD i tym sposobem podnoszenia jakości kształcenia. Wyłonieni w procesie rekrutacji członkowie wezmą udział w konferencji inaugurującej projekt 18 października 2013 r. , a następnie będą pracowali w zespołach podczas posiedzeń organizowanych przez czas trwania projektu (2013-2015). Zgłoszenia (wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem) należy kierować do 6 października 2013 r. na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa lub karolina.zaborowicz@men.gov.pl Wszelkie dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej projektu www.szkolawspolpracy.pl
stopka strony