News -

Tworzenie partnerstw - nabór wniosków

Można już nadsyłać wnioski o dofinansowanie inicjatyw realizowanych w ramach Akcji 4.6 programu „Młodzież w działaniu”. Chodzi o projekty budowania partnerstw instytucjonalnych.
Celem akcji jest wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi szczebla regionalnego i lokalnego oraz innymi podmiotami działającymi aktywnie w sektorze młodzieżowym. Partnerstwa służyć mają rozwojowi trwałych projektów, wykorzystujących różne rozwiązania dostępne w programie „Młodzież w działaniu”.

Partnerstwa realizować powinny inicjatywy o charakterze non-profit, związane z tematyką młodzieżową i edukacją pozaformalną. Chodzi w szczególności o:
- międzynarodowe wymiany młodzieży,
- inicjatywy młodzieżowe realizowane na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
- wolontariat europejski,
- szkolenia i tworzenie sieci.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 5 września 2013 r.
Więcej informacji na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_6_en.php
stopka strony