News -

UE: nabór ekspertów

Komisja Europejska zaprasza specjalistów zajmujących się edukacją do współpracy przy realizacji programu „Kształcenie i szkolenie 2020”.


Grupy Robocze ds. Strategii „Kształcenie i szkolenie 2020” to nieformalne zespoły ekspertów Komisji Europejskiej, których głównym zadaniem jest wspieranie państw członkowskich w zakresie wzajemnej wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

Grupy stanowią również fora dyskusji, a ich działalność pozwala na wypracowanie istotnych wniosków opartych o doświadczenia szerokiego grona interesariuszy. W ramach grup reprezentowani są również europejscy partnerzy społeczni oraz organizacje skupiające interesariuszy, działające na szczeblu europejskim.

W roku 2016 działalność prowadzić będzie sześć Grup Roboczych ds. Strategii „Kształcenie i szkolenie 2020”. Będą one zajmować się kwestiami wymienionymi w załączniku do Wspólnego Sprawozdania 2015.

Pełna lista Grup wygląda następująco:
1. Grupa Robocza ds. Szkół;
2. Grupa Robocza ds. Modernizacji Szkolnictwa Wyższego;
3. Grupa Robocza ds. Edukacji Zawodowej i Szkoleń;
4. Grupa Robocza ds. Edukacji Dorosłych;
5. Grupa Robocza ds. Umiejętności i Kompetencji Cyfrowych;
6. Grupa Robocza ds. Promocji Obywatelstwa oraz Wspólnych Wartości: Wolności, Tolerancji i Niedyskryminacji w Edukacji (jej powstanie to efekt Deklaracji Paryskiej).
        
Do pracy w Grupach Roboczych mogą zgłaszać się:
 - przedstawiciele zarejestrowanych europejskich organizacji międzysektorowych, edukacyjnych lub szkoleniowych;
lub
 - przedstawiciele organizacji pozarządowych lub zrzeszeń zainteresowanych stron, których działalność skupia się na edukacji i szkoleniach, a które:
     - działają formalnie od co najmniej 5 lat;
     - posiadają członków z co najmniej 15 krajów członkowskich;
     - działają na rzecz rozwoju edukacji i/lub szkoleń na poziomie europejskim (co jest potwierdzone dokumentach statutowych).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 stycznia 2016 r.

Dodatkowe informacje – w jęz. angielskim – dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony