News -

Unia Europejska przygotowuje się do Brexitu

Komisja Europejska przyjęła ostatnią partię środków awaryjnych dotyczących programu Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu UE na wypadek braku porozumienia o brexicie.


Rośnie ryzyko, że Wielka Brytania 30 marca 2019 roku opuści UE bez porozumienia. W związku z tym Komisja przyjęła plan wniosków awaryjnych, dzięki którym w przypadku opuszczenia UE przez Wielką Brytanię:

  • młodzi ludzie z UE i Wielkiej Brytanii, uczestniczący w programie Erasmus+ w dniu 30 marca 2019 r., nie będą musieli przerywać pobytu za granicą; W dniu 30 marca w Wielkiej Brytanii będzie przebywać 14 tys. uczestników programu z UE-27 (w tym studentów wyższych uczelni, praktykantów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży uczącej się oraz kadry dydaktycznej), zaś w UE-27 – 7 tys. uczestników z Wielkiej Brytanii. W przypadku braku porozumienia nie mogliby oni dokończyć semestru w ramach Erasmus+, a być może również otrzymywać stypendium. Przyjęty przez Komisję wniosek służy rozwiązaniu tego problemu poprzez zapewnienie, by w takim przypadku studenci i praktykanci uczestniczący w Erasmus+, przebywający za granicą w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, mogli ukończyć naukę i nadal otrzymywać odpowiednie fundusze;
  • władze państw członkowskich UE nadal będą brały pod uwagę okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub samozatrudnienia bądź zamieszkania osób w Wielkiej Brytanii przed brexitem przy obliczaniu świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, np. emerytur;
  • brytyjskie podmioty dofinansowywane z UE będą nadal otrzymywały płatności w ramach dotychczasowych umów, o ile Wielka Brytania będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania finansowe w ramach budżetu UE. Kwestia ta jest odrębna od porozumienia finansowego między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Co istotne, środki te nie złagodzą – i nie mogą złagodzić – ogólnych skutków brexitu bez porozumienia. Nie zrekompensują też w żaden sposób braku gotowości ani nie zapewnią warunków tak korzystnych, jak wynikające z członkostwa w UE, czy też jak warunki okresu przejściowego przewidziane w umowie o wystąpieniu.

Wnioski mają tymczasowy charakter i ograniczony zakres oraz będą przyjmowane jednostronnie przez UE. Uwzględniono w nich rozmowy z państwami członkowskimi. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w ich pracach przygotowawczych, a także zintensyfikowała swoje wysiłki, na przykład poprzez organizowanie wizyt we wszystkich stolicach UE-27.

Komisja Europejska będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, aby zapewnić przyjęcie proponowanych aktów ustawodawczych i ich wejście w życie przed 30 marca 2019 r. 

Więcej informacji

stopka strony