News -

Unia kontra bezrobocie: zmniejszyć podatki!

Komisja Europejska przedstawiła propozycje konkretnych działań, które mają pomóc w tworzeniu miejsc pracy. Wskazała też, w jaki sposób można wykorzystać unijne fundusze do trwałych inwestycji w kapitał ludzki.


Komisja Europejska przedstawiła propozycje konkretnych działań, które mają pomóc w tworzeniu miejsc pracy. Wskazała też, w jaki sposób można wykorzystać unijne fundusze do trwałych inwestycji w kapitał ludzki.

Propozycje dotyczą głównie wspierania popytu na pracowników – Unia radzi Państwom Członkowskim, by wspomagały tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zmniejszanie podatków nałożonych na pracę oraz aktywniej wspierały młode firmy. Komisja wskazuje również obszary, w których istnieje największy potencjał do zwiększania zatrudnienia – tzw. zieloną gospodarkę, usługi zdrowotne oraz branżę informatyczno-telekomunikacyjną.

Dokument podkreśla też potrzebę wzmocnienia społecznego wymiaru polityki UE oraz wskazuje, w jaki sposób zaangażować przedstawicieli pracodawców i pracowników w proces ustalania unijnych priorytetów w dziedzinie zatrudnienia.

Zalecenie Komisji będą przedmiotem dyskusji na konferencji w dniach 6-7 września 2012 r., która służyć ma zmobilizowaniu wszystkich partnerów do wdrożenia zaproponowanych działań.

Więcej informacji na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/380&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony