News -

Unia na rzecz młodych: plany i podsumowania

Państwa UE powinny poświęcić więcej uwagi pracy z młodzieżą, by zapobiegać jej radykalizacji i wykluczeniu społecznemu. Takie są wnioski z obrad Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu.


Podczas listopadowego spotkania ministrowie krajów UE ds. edukacji i młodzieży przyjęli kilka ważnych dokumentów. Wśród nich były: Wspólne Sprawozdanie Komisji i Rady w sprawie młodzieży 2015, Plan Działań UE na rzecz Młodzieży na lata 2016-2018 oraz Wspólne Sprawozdanie Komisji i Rady na temat wdrażania Strategicznych Ram na rzecz Współpracy Europejskiej w dziedzinie Edukacji i Szkoleń („Edukacja i szkolenia 2020”).

We Wspólnym Sprawozdaniu w sprawie młodzieży 2015 opisano działania na rzecz młodzieży w latach 2013-2015, podjęte przez państwa członkowskie w ramach wdrażania odnowionych ram europejskiej współpracy z dziedzinie młodzieży na lata 2010-2018. Celem tych działań było przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia młodzieży i jej atrakcyjności na rynku pracy. W dokumencie oceniono też przebieg Usystematyzowanego Dialogu oraz sformułowano zalecenia i priorytety europejskiej współpracy w latach 2016-2018. Rada UE wskazała na konieczność:
 - pogłębienia włączenia społecznego wszystkich młodych ludzi, szczególnie tych zagrożonych – np. osób niepracujących, nieuczących się i nieszkolących (NEET) oraz dzieci ze środowisk imigranckich;
 - zwiększenie uczestnictwa społecznego wszystkich młodych ludzi, a szczególnie tych narażonych na marginalizację;
 - ułatwienia integracji wszystkich młodych ludzi na rynku pracy.

W Planie Działań UE na rzecz Młodzieży na lata 2016-2018 Rada zapowiedziała kontynuację walki z bezrobociem młodzieży i wskazała sześć priorytetów:
 - wzmacnianie włączenia społecznego wszystkich młodych ludzi;
 - pogłębianie zaangażowania wszystkich młodych ludzi w życie demokratyczne i obywatelskie w Europie;
 - ułatwianie młodym ludziom wchodzenia w dorosłość, a w szczególności pomaganie młodym w integracji na rynku pracy;
 - promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia młodych ludzi, w tym zdrowia psychicznego;
 - wykorzystywanie możliwości wynikających z rosnącej liczby młodych imigrantów i uchodźców w Unii Europejskiej.

Rada UE przyjęła także nowe priorytety europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji i szkoleń. Określono je we Wspólnym Raporcie na temat wdrażania Strategicznych Ram na rzecz Współpracy Europejskiej w dziedzinie Edukacji i Szkoleń („Edukacja i szkolenia 2020”). Priorytety Rady to:
 - odpowiednie i wysokiej jakości umiejętności i kompetencje, z naciskiem na wyniki nauczania, sprzyjające zdolności do zatrudnienia, innowacji i aktywnemu obywatelstwu;
 - edukacja integracyjna, równość, niedyskryminacja i propagowanie kompetencji obywatelskich;
 - otwarte i innowacyjne kształcenie i szkolenie m.in. poprzez pełne wykorzystanie zdobyczy epoki cyfrowej;
 - silne wsparcie dla nauczycieli;
 - przejrzystość oraz uznawanie umiejętności i kwalifikacji w celu wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej;
 - trwałe inwestycje, wyniki i efektywność systemów kształcenia i szkolenia.

Ministrowie UE przyjęli także rezolucję poświęconą zwiększeniu uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym Europy. W dokumencie zapoproponowano: rozwój międzysektorowej współpracy między edukacją formalną a osobami korzystającymi z edukacji pozaformalnej, promowanie alternatywnych form uczestnictwa w życiu politycznym, zwiększanie możliwości zaangażowania w życie społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym oraz wspieranie pracy społeczno-edukacyjnej oraz organizacji młodzieżowych w promowaniu integracji młodych ludzi ze społeczeństwem.

Więcej informacji na stronie Rady UE.

stopka strony