News -

Unia stymuluje naukę

450 tysięcy miejsc pracy, z czego aż 174 tysiące już w najbliższym czasie dać ma nowy unijny program na rzecz badań i innowacji.
Inicjatywa zastąpi realizowany obecnie program FP7. Będzie to największy w historii pakiet stymulacyjny – w ciągu najbliższych 15 lat ma zwiększyć unijne PKB o 80 miliardów euro.

Granty przyznawane w ramach programu służyć mają pokonywaniu społecznych wyzwań, przed którymi stoi Europa i świat. Wśród 16 tys. potencjalnych beneficjentów są uniwersytety, organizacje badawcze i przemysłowe. Szczególną uwagę Bruksela chce poświęcić małym i średnim przedsiębiorcom – dla nich zarezerwowano blisko miliard euro. Ustanowiona zostanie również nowa nagroda UE dla Kobiet-Innowatorek, których działalność była wcześniej dotowana w ramach programu FP7 lub poprzednich inicjatyw.

Zaproszenia do składania wniosków w większości dziedzin objętych programem ogłoszono 20 lipca. Komentując to wydarzenie komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn stwierdziła: - Europa po raz kolejny pokazała dziś swoją determinację w dążeniu do tego, by badania i rozwój zajęły ważne miejsce w politycznym planie na rzecz wzrostu i nowych miejsc pracy. Ogólnounijna konkurencja o te fundusze sprawi, że najlepsi europejscy badacze i innowatorzy będą wspólnie stawiać czoła największym wyzwaniom naszych czasów, takim tak energetyka, bezpieczeństwo żywności, zmiany klimatu czy starzenie się społeczeństw.

Więcej szczegółów, w tym m.in. informacje n.t podziału funduszu między poszczególnie dziedziny, na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/521&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony