News -

Wyższa jakość staży

W Parlamencie Europejskim przyjęto sprawozdanie wzywające Komisję do zaproponowania nowych przepisów w sprawie podniesienia jakości staży w UE.


Nowe przepisy mają określać minimalne standardy jakości staży, czas ich trwania, a także wysokość wynagrodzenia za pracę stażystów. Eurodeputowani wezwali również Państwa Członkowskie do położenia większego nacisku na kształcenie młodych ludzi w ramach staży transgranicznych oraz dostosowanie ofert stażowych do osób z niepełnosprawnościami. 

Przyjęta rezolucja wzywa również Komisję do przeglądu istniejących ram jakości staży, wspierania wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi oraz do zintensyfikowania tych działań w związku z Europejskim Rokiem Umiejętności. 

Badanie Eurobarometru wykazało, że 78% młodych Europejczyków wzięło udział w co najmniej jednym stażu. Dla co piątej z tych osób staż był pierwszym doświadczeniem zawodowym. Istnieje jednak wiele obaw dt. jakości staży. Często otrzymywane przez stażystów wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania, nie ma wystarczającej oferty staży dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. 

Więcej informacji.

#Staże    #UE    #ParlamentEuropejski    #NowePrzepisy    #WyższaJakośćStaży

stopka strony