News -

Zmiany na uczelniach wciąż niezbędne

Dostępność szkolnictwa wyższego dla osób z grup słabiej obecnie reprezentowanych nadal pozostawia wiele do życzenia. Tak wynika z broszury wydanej przez Eurydice.


Autorzy publikacji zwracają uwagę, że tylko kilka krajów wdrożyło do tej pory inicjatywy i strategie, wyznaczyło cele lub przyjęło konkretne rozwiązania, by poprawić dostępność szkolnictwa wyższego dla osób z grup obecnie słabiej reprezentowanych. Z badań wynika również, że wciąż poprawić można systemy monitorowania pochodzenia społecznego studentów, a gromadzone dane lepiej wiązać z celami polityki, takimi jak poprawa dostępności uczelni i zmniejszenie odsetka studentów o mniejszych szansach, którzy przedwcześnie kończą studia.

Jak wynika z broszury, rządy i instytucje szkolnictwa wyższego nie realizują założeń agendy na rzecz szerszej dostępności szkół, stanowiącej kompleksową strategię obejmującą problemy dostępności uczelni, retencji studentów i zatrudnialności absolwentów.

W broszurze opisano sytuację w systemach edukacji 34 krajów Europy.

Broszura dostępna jest na stronie Eurydice.