News -

Znamy priorytety MwD na 2011 rok

Komisja Europejska ogłosiła priorytety programu Młodzież w działaniu na rok 2011. Wśród nich znalazło się m.in. wsparcie dla wolontariatu, walka z bezrobociem wśród młodzieży oraz kreatywność i przedsiębiorczość.


Corocznie wskazywane priorytety stanowią uszczegółowienie głównych celów programu: promowania obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży, aktywnego udziału w życiu demokratycznym i różnorodności kulturowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób o mniejszych szansach. Dzięki szczegółowym priorytetom program ma lepiej reagować na aktualne problemy. W przyszłym roku narodowe agencje realizujące program powinny priorytetowo traktować projekty dotyczące:
  - Europejskiego Roku Wolontariatu,
  - bezrobocia wśród młodzieży,
  - wzrostu służącego walce z wykluczeniem społecznym,
  - globalnych wyzwań związanych ze środowiskiem i ochroną klimatu,
  - kreatywności i przedsiębiorczości,
  - Europejsko-Chińskiego Roku Młodzieży (tylko w Akcji 2. oraz podakcji 3.2).
Szczegóły na stronie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:333:0012:0016:EN:PDF
stopka strony