Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja Holistyczne Wsparcie Rozwoju

Celem Fundacji jest holistyczne wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem szczególnie osób z niepełnosprawnościami, chorujących psychicznie oraz z zaburzeniami rozwoju, a także holistyczne wspieranie osób wspomagających proces wdraża...

Łódź

Fundacja StwardnienieRozsiane.Info

Fundacja StwardnienieRozsiane.info, założona w 2018 r., wspiera osoby z stwardnieniem rozsianym (SM) i innymi niepełnosprawnościami. Jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i Forum Organizacji Pacjentów pr...

Gdynia

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej

Od 2014 roku wkładamy całą naszą energię i zaangażowanie we wdrażanie zmian na każdym etapie systemu edukacyjnego funkcjonującego w Polsce. Wspieramy szkoły, przedszkola, wyższe uczelnie, społeczności lokalne, ośrodki szkolno-wyc...

Warszawa

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu liczy ok 1800 uczniów o 140 nauczycieli- jesteśmy jedna z największych szkół na Podkarpaciu. Kształcimy w następujących zawodach: technik robotyki, technik informatyk, grafiki i poligrafii cyfrow...

Mielec

Fundacja Wsparcia Społecznego i Pomocy Psychologiczno-Terapeutycznej "Co dzień lepiej"

Fundację tworzą psychoterapeuta, psycholog i koterapeuta. Działalność skoncentowana jest na pomocy psychoterapeutycznej poprzez tworzenie grup wsparcia i organizacji turnusów terapeutycznych z psychoterapią, warsztatami tematycznymi, mu...

Radom

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Zajmujemy się wolontariatem. Doradzamy organizacjom, wspieramy koordynatorów, organizujemy szkolenia, angażujemy się w projekty międzynarodowe....

Warszawa

Sieć Młodych Liderek

Sieć Młodych Liderek zrzesza młode, ambitne dziewczyny i wspiera je w rozwoju poprzez realizację różnorodnych projektów, warsztatów rozwojowych oraz spotkań. Liderki, zaangażowane w różne dziedziny, promują wartości społeczne, ...

Nysa

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile

Collegium Invisibile jest stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i studentek, doktorantów i doktorantek. Wierzymy w wartość samodzielnego rozwijani...

Warszawa

EUROPE DIRECT Rzeszów przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Sieć informacji europejskiej Europe Direct powstała w roku 2005. Zarządza nią Komisja Europejska, która postawiła sobie za cel dotarcie z informacją europejską do wszystkich. Każdy z nas jest obywatelem Unii Europejskiej, a tym samym ...

Rzeszów

Fundacja Wolności Gospodarczej

Naszą misją jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku....

Warszawa

Fundacja Bilingwo

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz adaptacji i integracji dzieci oraz młodzieży dwujęzycznej z krajów Wschodnich: rosyjsko- i ukraińskojezycznych. Świadczymy im i ich rodzinom m.in. usługi edukacyjne (język polski jako obcy)...

Poznań

Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka

Jako organizacja prowadzimy Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji oraz Pracownie Orange, w których odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów. Są to m.in. zajęcia w pracowni plastycznej, zajęcia jogi oraz wykłady ...

Cieszyn

WSCHÓD

Wschód to ruch odważnych osób, które nie boją się konfrontować polityków i zarządy koncernów energetycznych z rzeczywistością. Walczy o to, żeby każdy dzień był godny i bezpieczny - dla każdej i każdego. Ruch dąży do powstr...

Kurzętnik

Fundacja Praesterno

Fundacja Praesterno istnieje od 1994 r. Od tego czasu pracuje z osobami ze środowisk defaworyzowanych, w szczególności z młodzieżą. Prowadzi działania w 8 ośrodkach regionalnych w Polsce oraz szkolenia międzynarodowe. Podstawowy zakre...

Warszawa

Krajowe Centrum Europass&Euroguidance

Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. Euroguidance jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodkó...

Warszawa

Fundacja ORLEN

Fundacja ORLEN działa od 2001 r. Przekazujemy darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspieramy lokalne społeczności poprzez programy grantowe i przyznajemy stypendia zdolnej młodzieży. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Przek...

Warszawa

Fundacja HEKET: Humans, Experience, Knowledge, Education, Training

Fundacja HEKET jest organizacją pozarządową działającą w obszarze edukacji, rozwoju, badań, przedsiębiorczości i zagadnień związanych z rynkiem pracy. Cele fundacji to przede wszystkim działalność naukowa, techniczna i edukacyjna...

Kraków

Instytut Roździeńskiego

Stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego realizuje szereg projektów i inicjatyw nastawionych na edukację obywatelską i regionalną. Ponadto Stowarzyszenie realizuje projekty o tematyce artystycznej oraz z zakresu edukacji cyfrowej. IR z pow...

Katowice

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to ogólnopolskie stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w Polsce, inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin przez polski system prawny ...

Warszawa

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Głównym celem działania Fundacji jest promowanie i wspieranie programów ułatwiających rozwój dzieci i młodzieży w Polsce. Fundacja przyznaje dotacje, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje, opracowuje publikacje i badania nauko...

Warszawa

Fundacja Centrum Logopedyczne

Fundacja Centrum Logopedyczne adresuje swoją działalność szkoleniową przede wszystkim do specjalistów – logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz studentów tych kierunków, a także ogółu społeczeństwa – zwłaszcza ...

Katowice

Collegium Intermarium

Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna. Kiedy coraz mniej j...

Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art

Stowarzyszenie Cz-Art jest pozarządową organizacją młodzieżową non-profit założoną w 2010 roku przez grupę młodych ludzi. Organizacja jest aktywnie zaangażowana w rozwój i realizację projektów młodzieżowych w zakresie lokalnej...

Częstochowa

Program Projektor

Łączymy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli, ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z autorskimi zajęciami rozwojowymi dla dzieci. Inicjujemy spotkania stude...

Lublin

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Przez wiele lat głównym obszarem aktywności Fundacji była realizacja programów stypendialnych. Dziś są to programy rozwojowe dla młodych ludzi, których wspólnym celem jest kształtowanie przedsiębiorczych i prospołecznych postaw. O...

Łódź

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Biuro Programu Korpus Solidarności

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematy...

Warszawa

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział EURES

EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy. Sieć wspiera mobilne zatrudnienie w krajach UE oraz Nor...

Wałbrzych

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia została powołana w 2004 r. Misją fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej. Wypełniamy ją w sposób szczególny, współtworząc przyjaz...

Sopot

Fundacja Świętego Mikołaja

Nasza misja to rozumieć i pomagać. Chcemy pomagać mądrze, tak jak nasz patron - biskup św. Mikołaj, jeden z największych świadków wyobraźni miłosierdzia. Łączymy działalność charytatywną, edukacyjną i naukową. I tak przez os...

Wrszawa

Fundacja MARS

Fundacja MARS zajmuje się projektami edukacyjnymi i wspieraniem przedsiębiorczości oraz innowacji w Polsce. Budujemy sieć wsparcia młodzieży w zakresie kreowania kariery zawodowej w oparciu o innowacje i kreatywność....

Płońsk

Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"

Tworzymy art hub artystystyczno-edukacyjno-wolontariacki. Organizujemy Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep. Działamy na rzecz lokalnej społeczności w genius loci Puszcza Białowieska. Działamy artystycznie, niestandardowo. Jesteśmy ...

Hajnówka

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce...

Warszawa

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

Technikum Hotelarsko Gastronomiczne nr 10 przy ZSG1 w Krakowie z klasami o profilu turystycznym, kształcącymi młodzież w wieku 16-19 lat w zawodzie technik organizacji turystyki szuka partnerów do przeprowadzenia zagranicznych praktyk zaw...

Kraków

Stowarzyszenie ARID

Stowarzyszenie ARID realizuje różne projekty edukacyjne w ramach projektów Erasmus +KA2. Realizujemy również inne projekty ( np. Fundusze Norweskie). Stowarzyszenie ma siedzibę w Krakowie i do tej pory zrealizowało ponad 40 różnych pr...

Kraków

Narodowa Agencja Europejskego Korpusu Solidarności

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, a...

Warszawa

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

Warsztat Innowacji Społecznych tworzą ludzie, którzy są przekonani, że mocne więzi społeczne, oraz innowacyjne wykorzystywanie istniejących zasobów, w oparciu o zasadę otwartości gwarantują skuteczne rozwiązywanie wszelkich proble...

Kraków

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci to nowoczesna edukacja wzorowana na wykładach i warsztatach akademickich, adresowana do dzieci w wieku 6-16 lat....

Kraków

STOWARZYSZENIE LEVEL UP

Organizacja LEVEL UP powstała w 2019 roku, z inicjatywy młodych ludzi, którzy poprzez projekty społeczne chcą poprawiać jakość życia lokalnej społeczności, budować nowy model edukacji nieformalnej oraz wspierać młodzież w podejm...

Łódź

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

CWRKDiZ w Kaliszu jest jednostką publiczną. Integruje środowiska Przedsiębiorców, Izb Rzemieślniczych oraz Szkół Branżowych i Zawodowych/Technicznych. Misją jednostki jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz ...

Kalisz

Fundacja Rysy

Pomagamy młodym ludziom odpowiedzialnie osiągać szczyty marzeń – dajemy im narzędzia, aby mogli odpowiedzieć na zauważane przez siebie, współczesne problemy lokalne i globalne. Wspólnie z młodymi ludźmi oraz rodzinami z dziećmi ...

Czerwonak

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI Koło w Gdańsku jest stowarzyszeniem prowadzącym szeroko zakrojoną działalność statutową, nieodpłatną na rzecz rehabilitacji, aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie liczy 260 członk...

Gdańsk

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Dzieło Kolpinga to organizacja pozarządowa, która już od ponad 20 lat realizuje projekty na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych i innych grup potrzebujących wsparcia. Działa nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ma ...

Kraków

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna oraz naukowa, szczególnie w zakresie wspierania i promowania polskiej nauki, kultury i języka polskiego na świecie. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a. rozwój i poszerzanie wie...

Tczew

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych. Główne cele Fundacji to działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriot...

Warszawa

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO

Stowarzyszenie skupia się wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez swoje projekty i warsztaty stara się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych...

Rzeszów

Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"

Od 2017 roku w Stalowej Woli działa MAL „Strefa Spotkań”. Jest to jedna z niewielu tego typu inicjatyw na podkarpaciu. MAL – czyli Miejsce Aktywności Lokalnej to miejsce otwarte, tworzone przez mieszkańców dla mieszkańców. To prze...

Stalowa Wola

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu

Fundacja działa od 2011r., kiedy to zajmowała się organizacją zbiórek charytatywnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie współpracuje z miastem Chorzów w tworzeniu polityki młodzieżowej i senioralnej oraz realizu...

Orzesze

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

Instytut promuje nowe technologie oraz przedsiębiorczość  w Łodzi. Realizuje projekty społeczne i edukacyjne, organizuje warsztaty i konferencje na temat biznesu oraz prowadzi międzynarodowe projekty jako organizacja akredytowana Eu...

Łódź

Związek stowarzyszeń ESN Polska

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, takich jak Program Erasmus+. Hasło "Students helping Students" jest mottem organ...

Warszawa

Fundacja Sempre a Frente

Fundacja Sempre a Frente została założona w 2010 roku po to by wspierać uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym i promować aktywne postawy obywatelskie. Główni odbiorcy działań to dzieci i młodzież. Fundacja wspiera ic...

Lublin
stopka strony