Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


13 Muz

13 Muz jest instytucją kulturalną z długoletnią tradycją. W ostatnich latach szczególny nacisk położono na preze...

Szczecin

Actus Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Priorytetowym celem działalności stowarzyszenia jest promowanie i wdrażanie programu zatrudniania osób niepełnospra...

Wrocław

Aeroklub Polski

Aeroklub Polski jest stowarzyszeniem lotnictwa sportowo - turystycznego. Stowarzyszenie zajmuje się szkoleniami, trenin...

Warszawa

AIESEC Polska

AIESEC jest największą pozarządową organizacją studencką. Jest obecny w 122 krajach na świecie i liczy ponad 60 0...

Wołomin

Akademia Inicjatyw Młodzieżowych

Celem Akademii jest kształtowanie osobowości oraz umożliwienie rozwoju dzieciom i młodzieży poprzez ich aktywne uc...

Gostynin

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademia wspiera lokalne społeczności, nagradza firmy zaangażowane społecznie, rozwija nowoczesną filantropię, pro...

Warszawa

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych jest łódzką instytucją kultury. Powstała w 2005 roku, po przekszta...

Łódź

Akademicki Związek Sportowy

AZS działa w środowisku akademickich szkół państwowych, niepaństwowych i Kolegiów Nauczycielskich. Jego głównym...

Warszawa

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

    Instytucja zajmująca się edukacją młodzieży i dorosłych, aktywnie działająca na polu międzynarodowym or...

Warszawa

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” animuje kulturalne życie uczelni oraz wspiera inicjatywy kulturalne środo...

Gdańsk

ALL-TERNATYWA Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży

Jednym z głównych celów fundacji jest walka z wykluczeniem społecznym, polegająca na przekazywaniu wolontariuszom ...

Jelenia Góra

Alliance Française

Alliance Française to międzynarodowa organizacja, założona 21 lipca 1883 roku przez naukowca Ludwika Pasteura, dyplo...

Wrocław

Amgen Foundation

Celem Fundacji Amgen jest wspieranie nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz poprawa jakości i dostęp...

Warszawa

Amnesty International Polska

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Podstawową formą dz...

Warszawa

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej

Celem Fundacji jest świadczenie i propagowanie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujący...

Gdynia

APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów

Celami stowarzyszenia są: budowanie kultury i cywilizacji europejskiej w oparciu o wspólne korzenie, dbałość o rozw...

Sucha Beskidzka

Ashoka - Innowatorzy dla Dobra Publicznego

Od 30 lat Ashoka inwestuje finansowo i profesjonalnie w wybitnych przedsiębiorców społecznych na całym świecie. Dla...

Warszawa

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy kulturalno – społeczne wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego (woj.podlaskie)...

Augustów

Austriackie Forum Kultury

Instytut zajmuje się promocją kultury austriackiej w Polsce; organizuje wystawy, konferencje, przedstawienia, spotkani...

Warszawa

BEST - Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów - BEST Łódź

BEST (Board of European Students of Technology) to międzynarodowa organizacja prowadzona przez studentów we współpra...

Łódź

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój miasta ...

Biała Podlaska

Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne

Towarzystwo wspiera białoruską działalność artystyczną, naukową, kulturalną, literacką oraz wydawniczą; organi...

Białystok

Białoruskie Zrzeszenie Studentów

Białoruskie Zrzeszenie Studentów jest organizacją społeczną prowadzącą już od trzydziestu lat działalność w ...

Białystok

Biblioteka Europejska MSZ

Biblioteka Europejska MSZ gromadzi specjalistyczne materiały dotyczące integracji europejskiej, członkostwa Polski w ...

Warszawa

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury zaangażowanych w...

Bielsko-Biała

Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom UMK w wyborze drogi rozwoju zawodowego, prowadzi poradnictwo zawodowe, groma...

Toruń

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy. Biuro prowadzi działalność doradczą ...

Wrocław

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Parlament Europejski, jedyna instytucja Unii Europejskiej wyłaniana w bezpośrednich wyborach, współdecyduje o wię...

Warszawa

Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu

Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu powstało w 1994 roku i realizuje programy ogólnopolskie: Edukację Humanit...

Toruń

Biuro Porad Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS jest organizacją pozarządową udzielają...

Warszawa

Biuro Rozwoju Kompetencji

Powstanie Biura Rozwoju Kompetencji podyktowane jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, oczekiwan...

Lublin

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Działania Rzecznika skierowane mogą być do wszystkich organów władzy publicznej, samorządów terytorialnych, insty...

Warszawa

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku

Biuro Współprcy z Organizacjami Pozarządowymi zajmuje się: a) wdrażaniem i realizacją zapisów Ełckiej Karty Wsp...

Ełk

BORIS Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

    Celem organizacji jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to - rozwój ­wa...

Warszawa

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”

Stowarzyszenie "Sarepta" prowadzi międzynarodową wymianę w dziedzinie kultury i sztuki. Współorganizuje Międzynaro...

Krynica Zdrój

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Bractwo Młodzieży Prawosławnej jest pierwszą świecką organizacją prawosławną w Europie. Bractwo prowadzi dział...

Białystok

Bractwo Przygody ALMANAK

Działalność stowarzyszenia związana jest głównie z promowaniem turystyki i sportu oraz aktywnego wypoczynku wśró...

Gdańsk

British Alumni Society

Stowarzyszenie absolwentów uniwersytetów brytyjskich działające pod opieką Ambasady Brytyjskiej i British Council....

Warszawa

British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakr...

Warszawa

Caritas Polska

Caritas prowadzi działalność charytatywną i humanitarną; udziela pomocy duchowej i materialnej ubogim i potrzebują...

Warszawa

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa

    CASE jest instytucją badawczą prowadzącą badania w zakresie transformacji, integracji europejskiej oraz gosp...

Warszawa

Central European Trainers'Platform Polska

Fundacja jest członkiem europejskiej sieci CET Platform, których celem jest uczynienie z młodych ludzi aktywnych oby...

Oława

Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT"

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami w kraju i za granicą. Działa na rzecz wolontariatu, tolerancji, ...

Suwałki

Centrum Amarant

Centrum Amarant zajmuje się promowaniem kultury i  młodych artystów poprzez organizację festiwali muzycznych, ...

Poznań

Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Łódzkiego

W Bibliotekach Brytyjskich można wypożyczać brytyjskie książki, materiały do nauki angielskiego, audiobooki i film...

Łódź

Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

W Bibliotekach Brytyjskich można wypożyczać brytyjskie książki, materiały do nauki angielskiego, audiobooki i film...

Lublin

Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Wrocławskiego

    Biblioteka udostępnia informacje o programach stypendialnych dla absolwentów wyższych uczelni w ramach pols...

Wrocław

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Centrum jest miejscem spotkań, rozmów, edukacji dla tych, którzy odwiedzają Auschwitz. Centrum umożliwia zwiedzanie...

Oświęcim

Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usług...

Kraków

Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usług...

Białystok

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego

W posiadaniu CDE znajdują się liczne, systematycznie gromadzone zbiory dokumentów, publikacji, czasopism i innych wy...

Sopot

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usług...

Lublin

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usług...

Toruń

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Opolskiego

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usług...

Opole

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usług...

Olsztyn

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach powstało w 1992 r. z inicjatywy Europejskiej Akademii na Śląsku, nato...

Katowice

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usług...

Łódź

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "TRATWA"

TRATWA wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, promuje wolontariat, szacunek międzykulturowy i międz...

Wrocław

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych jest samorządową instytucją kultury. Do głównych zadań ośrodka należy ...

Olsztyn

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY

     Misją Centrum jest dostarczanie szerokiej gamy informacji związanych z oświatą, wszyst...

Poznań

Centrum Edukacji Międzykulturowej

Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu powstało w 2012 roku w celu objaśniania i nauczania o kulturze i ró...

Nowy Sącz

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie ...

Warszawa

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś

    Działania Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś skupiają się na dwóch płaszczyzn...

Białystok

Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowe w Krośnicach

Instytucja z ogromnym potencjałem rozwojowym. Bogata infrastruktura Centrum umożliwia podejmowanie inicjatyw dotycz...

Krośnice

Centrum Europejskie Natolin

Do statutowych celów Fundacji Centrum Europejskie Natolin należą: - krzewienie wiedzy na temat integracji europejski...

Warszawa

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

W ramach organizacji działa Centrum Dokumentacji Europejskiej, które gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa...

Warszawa

Centrum im. Anielewicza

Centrum (Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza) funkcjonuje na zasa...

Warszawa

Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usług...

Szczecin

Centrum Informacji Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu

Celem organizacji jest gromadzenie, aktualizowanie i bezpłatne udostępnianie informacji o wszelkiej działalności ski...

Toruń

Centrum Informacji Naukowej Instytutu Psychologii Zdrowia

Centrum udostępnia przegląd najnowszych badań i literatury z zakresu: - psychoterapii i psychologii klinicznej, - ...

Warszawa

Centrum Informacji Zawodowej

Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową prowadzo...

Częstochowa

Centrum Inicjatyw Europejskich "Silesiana"

„Silesiana” działa na rzecz rozwoju demokracji, integracji europejskiej, aktywizacji i mobilności młodzieży ora...

Będzin

Centrum Inicjatyw Europejskich "SUBCARPATHIA"

Centrum Inicjatyw Europejskich SUBCARPATHIA działa na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie wymian młodzież...

Sanok

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty

    CIM Horyzonty to stowarzyszenie młodych ludzi na rzecz innych młodych ludzi i społeczności l...

Poznań

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS to organizacja działająca aktywnie na polu krajowych i europejskich ...

Warszawa

Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk

Centrum współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia ich profesjonalizmu działania, w tym poziomu ...

Słupsk

Centrum Inicjatyw Społecznych

    Centrum propaguje aktywne postawy społeczne, inspiruje i wspiera działania na rzecz ...

Gliwice

Centrum Inicjatyw UNESCO

    Centrum Inicjatyw UNESCO jest stowarzyszeniem skupiającym animatorów, edukatorów i trenerów....

Wrocław

Centrum Kreatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Fundacja zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy wśród młodzieży na temat budowy społeczeństwa obywatelskiego, pro...

Sosnowiec

Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS

Centrum Kształcenia i Dialogu "THEOTOKOS" w Gliwicach to organizacja pozarządowa zajmująca się kształceniem i eduka...

Gliwice

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CeKiRON

Celem organizacji jest kształcenie, rehabilitacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych. Centrum zostało powołane pr...

Wrocław

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im.Pedro Arrupe

Centrum jest niepubliczną placówką szkolącą nauczycieli; prowadzi działalność formacyjną wśród nauczycieli, w...

Warszawa

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy: - prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadząc...

Mielec

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

Centrum organizuje liczne zajęcia stałe, programy edukacyjne, warsztaty oraz różnorodne wydarzenia kulturalne. Osoby...

Kraków

Centrum Kultury AGORA

Centrum Kultury AGORA zajmuje się głównie edukacją kulturalną dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiem kultury i ...

Wrocław

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

    Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie jest jedyną miejską samorządową instytucją kultury ...

Mrągowo

Centrum Kultury w Śmiglu

    Centrum Kultury jest gminną instytucją, która w ramach swojej działalności organizuje róż...

Śmigiel

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki jest samorządową instytucją kultury. Do jego zakresu działania należy kulturalne i...

Toruń

Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

    Centrum ŁOWICKA proponuje bogatą ofertę stałych zajęć edukacyjnych oraz warsztatów tematy...

Warszawa

Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Centrum ŁOWICKA realizuje warsztaty tematyczne oraz stałe zajęcia edukacyjne. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczn...

Warszawa

Centrum Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco

Centrum prowadzi Zakon Salezjanów, którego głównym zadaniem jest praca z młodzieżą. Centrum prowadzi program wolo...

Warszawa

Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu

Stowarzyszenie działa na rzecz popularyzacji międzynarodowego wolontariatu jako formy wymian młodzieży. Centrum dzi...

Pułtusk

Centrum Międzynarodowych Spotkań

Centrum Międzynarodowych Spotkań (CMS) w Tuchomiu jest organizacją pozarządową działającą m.in. na rzecz współ...

Tuchomie

Centrum Młodzieży "ASTRA"

Centrum Młodzieży "ASTRA" wspiera inicjatywy młodzieżowe, działa na rzecz promocji regionu, organizuje zajęcia edu...

Kraków

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to największa publiczna placówka wychowania pozaszkolnego w Małopolsce. W...

Kraków

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

       Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana działa na rzecz wszechstronnego rozwoj...

Kraków

Centrum Myśli Jana Pawła II

    Centrum organizuje kampanie społeczne, organizuje wydarzenia kulturalne i prowadzi program styp...

Warszawa

Centrum Nauki Kopernik

Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów nauki....

Warszawa

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Celem Centrum jest upowszechnianie dorobku naukowego i technicznego poprzez realizację różnorodnych projektów edukac...

Toruń