Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży

W skład zespołu wchodzą trzy placówki: Europejski Dom Spotkań Młodzieży, Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 oraz Bursa nr 1 w Warszawie. Głównym zadaniem placówek jest zapewnienie noclegu i wyżywienia dla młodzieży, dorosłych ...

Warszawa

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Organizacja działa na rzecz wyrównywania szans i zwalczania wykluczenia społecznego młodzieży. Swoje działania kieruje do młodzieży powyżej piętnastego roku życia oraz bezrobotnych do dwudziestego piątego roku życia. Ochotnicze Hu...

Kraków

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Organizacja pomaga osobom ubogim, chorym i potrzebującym, wspiera edukacje dzieci i młodzieży oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach pomocowych. Prowadzi ośrodki socjalne i okno życia w Szczecinie, Stargardzie i Świnouj...

Szczecin

Living Bridge Foundation

Fundacja działa na rzecz edukacji międzykulturowej i międzyreligijnej organizując międzynarodowe projekty skierowane do kadry nauczycielskiej i młodzieży. „Żywy Most” organizuje wymiany studenckie, wizyty studyjne, szkolenia i wars...

Warszawa

Katolickie Towarzystwo Kulturalne

Organizacja tworzy przestrzeń do rozwoju dzieci i młodzieży w duchu tolerancji, szacunku, uczciwości i ekumenizmu oraz wspiera najbardziej potrzebujących w walce z codziennością. Towarzystwo prowadzi prywatną szkołę podstawową oraz ...

Bielsko-Biała

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych "Qdowa"

Fundacja wspiera oddolne inicjatywy na rzecz partycypacji obywatelskiej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu . Swoje cele realizuje poprzez udział w lokalnych i międzynarodowych projektach pomocy społecznej, edukacji dzieci i mł...

Kudowa Zdrój

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska

Organizacja jako patriotyczne stowarzyszenie należące do światowego ruchu skautowego kształtuje postawy i charaktery młodzieży polskiej oraz wspiera jej wychowanie zgodnie z wartościami harcerstwa. Drużyny harcerskie angażują się w ...

Wrocław

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki

Fundacja działa od 1995 roku wspierając organizacje pozarządowe, rozwijając współpracę międzynarodową oraz promując partycypację społeczną.  Bierze aktywny udział w międzynarodowych projektach finansowanych w ramach Program...

Toruń

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie

Centrum zajmuje wspieraniem rozwoju młodzieży dzięki współpracy z Małopolską Wojewódzką  Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, w ramach której realizuje programy dla młodzieży oraz wychowawców. Do tej pory Centrum brało udzia...

Kraków

Stowarzyszenie MONAR

MONAR zajmuje się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu, bezdomnym, chorym i samotnym. Organizacja ma swoje placówki rozsiane po całej Polsce i prowadzi w nich terapię uzależnień, detoksykacje oraz poradnictwo...

Wyszków

Klub Sportowy Beniaminek 03

Stowarzyszenie działa na obszarze powiatu starogardzkiego. Prowadzi szkolenia sportowe w ramach sekcji piłki nożnej, kick-boxingu, boksu, tenisa stołowego i ziemnego oraz jeździectwa. Swoje działania kieruje w stronę dzieci i młodzież...

Starogard Gdański

Fundacja "Bezlik"

Fundacja wspiera działania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo, odpowiedzialnego za realizację projektów wymian i spotkań młodzieżowych. Organizacja współpracuje z instytucjami z Niemiec, Ukrainy, Chorwacji oraz z Bia...

Miłosław

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Organizacja prowadzi działalność charytatywną i humanitarną na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje ogólnopolskie i międzyna...

Sopot

Ośrodek Kultury w Sejnach

Ośrodek działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewnienia im dostępu do szeroko pojętej kultury i edukacji. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz realizuje międzynarodowe projekty, m.in.: "Jews. United We...

Sejny

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Stowarzyszenie wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz zakładania małych przedsiębiorstw, prowadzi działalność edukacyjną oraz działa na rzecz zatrudnienia i rozwoju obszarów wiejskich. W ramach stowarzyszenia działają trzy podmio...

Gostyń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, którego celem jest pobudzenie mieszkańców gminy do działania w swoim regionie. Ośrodek realizuje projekty europejskie w ramach Programów Erasmus+...

Swarzędz

Fundacja Internationaler Bund Polska

Fundacja ma na celu wspierać i aktywizować zawodowo osoby wykluczone społecznie ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, czy status społeczny. Organizacja realizuje międzynarodowe projekty wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki nad os...

Kraków

Stowarzyszenie "QUINDECIM"

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem z powodu ubóstwa lub niepełnosprawności. Organizacja promuje wolontariat, ochronę zdrowia oraz działania umożli...

Wrocław

Fundacja "TANTHEO"

Fundacja wspiera i promuje działalność w zakresie kultury, sztuki, edukacji i aktywności fizycznej. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie warsztatów śpiewu i tańca oraz rozwoju osobistego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygot...

Lublin

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i z Wadami Słuchu "SURDUS"

Misją stowarzyszenia jest zapewnienie pomocy i opieki podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niedosłyszących. Organizacja prowadzi rehabilitację młodzieży ze sprzężonymi kalectwami, inicjuje wycieczki oraz odpowiad...

Kraków

Fundacja "Teren otwarty"

Fundacja tworzy przestrzeń do działań artystycznych i społecznych na rzecz miasta Lublin i okolic. Swoją misję realizuje dzięki tworzeniu lokalnych projektów artystycznych oraz uczestnictwu w międzynarodowych projektach finansowanych ...

Lublin

Fundacja "Efekt Motyla"

Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich odnaleźć się w nowoczesnym świecie oraz stwarza im szanse na lepszą przyszłość. Organizacja finansuje zajęcia dodatkowe z języków oraz funduje stypendia najzdolniejszym uc...

Kielce

Stowarzyszenie Żydowskie "Cukunft"

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i poprawy jakości życia osób pochodzenia żydowskiego . Organizacja przeciwdziała zjawiskom dyskryminacji i nietolerancji, pomaga aktywizować osoby pozostające bez zatrudnienia oraz promuje kult...

Wrocław

Fundacja "Edu-Care" Małgorzaty Iwańskiej

Fundacja wspiera rozwój, edukację oraz umożliwia dostęp do kultury dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dla realizacji swoich celów prowadzi i wspiera ośrodki dydaktyczne, szkoły i placówk...

Słupsk

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Fundacja ma na celu rozwijać i kształcić kadry mające w przyszłości zarządzać przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi na rynku. Realizuje te zadania dzięki prowadzeniu konsultacji i doradztwa z zakresu zarządzania, rozwijaniu ...

Białystok

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "ZIARNO"

Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi poprzez edukację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja prowadzi warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, zajęcia w ośrodku stowarzyszenia w Grzybowie oraz promuje r...

Słubice

Fundacja „Chronić Dobro”

Fundacja jest kontynuatorem działań powziętych przez Benedyktyński Instytut Kultury i ma za zadanie chronić i promować  dziedzictwo kulturowe Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Organizacja odpowiada za opiekę nad Muzeum Opactwa, prowa...

Kraków

Fundacja "Art Junction"

Fundacja kieruje swoje działania do osób z ograniczonym dostępem do kultury, osób wykluczonych społecznie lub dyskryminowanych poprzez teatr i aktywność artystyczną. Organizacja prowadzi warsztaty teatralne oraz antydyskryminacyjne dla...

Poznań

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie doktora H. Jordana

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz terapii ruchowej osób w każdym przedziale wiekowym....

Szczecin

Stowarzyszenie "MANKO"

Stowarzyszenie promuje postawy demokracji, wolności słowa oraz tolerancji wśród młodzieży. Swoje cele realizuje dzięki działalności wydawniczej (Miesięcznik Studencki MANKO, Głos Seniora, Myśl Zdrowo) oraz organizowaniu kampanii sp...

Kraków

Fundacja Eksportu Polskiej Muzyki "Music Export Poland"

Fundacja wspiera eksport muzyki polskich twórców za granicą oraz promuje ich działalność w celu popularyzacji muzyki polskiej i rozwoju karier artystów. W fundacji mieści się biuro eksportowe Music Export Poland, które tworzy bazy da...

Warszawa

Fundacja "GAMA"

Fundacja działa na rzecz wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoją misję konsekwentnie realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach organizowanych w ramach programu Erasmus+ ...

Dąbrowa Białostocka

Stowarzyszenie "SEDA"

Stowarzyszenie wspiera edukację nieformalną i pozaformalną wśród młodzieży i dorosłych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie nowych technologii. Swoje cele realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowyc...

Kraków

Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji "DEKA"

Fundacja „DEKA” działa na rzecz demokracji, edukacji, kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Organizacja zajmuje się także ochroną dziedzictwa kultur...

Biały Bór

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu "Bastion"

Fundacja ma za zadanie wspierać i promować sport, kulturę fizyczną oraz prozdrowotne zachowania i wartości. Organizacja zajmuje się profilaktyką wad postawy, działa w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii, a także wspiera inicjatywy ...

Tychy

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku z inicjatywy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Warmii i Mazur. Zajmuje się prowadzeniem kursów kwalifikacyjnych i szkoleń dla przyszłych pielęgniarek i położnych....

Olsztyn

Fundacja "Sowelo"

Fundacja powstała w 2017 roku jako nieformalna grupa specjalistów, których głównym zadaniem była aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Fundacja realizuje w tym zakresie projekty krajowe we współpracy z innymi orga...

Piła

Fundacja "Skarabeusz"

Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju regionu, zwłaszcza obszarów wiejskich oraz aktywizacja zawodową osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Organizacja promuje integracje społeczną oraz ochronę praw mieszkańc...

Warszawa

Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom"

Stowarzyszenie  prowadzi  zajęcia terapeutyczne z zakresu zooterapii dla osób potrzebujących oraz promuje dogoterapię i właściwy stosunek do zwierząt, Działa na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem oraz pomaga por...

Kobyłka

Fundacja "AKWER"

Fundacja działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, integracji europejskiej oraz edukacji i kultury. Swoje cele realizuje poprzez organizację wolontariatu i wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz udzielanie w...

Wrocław

Stowarzyszenie "Dla Ziemi"

Misją stowarzyszenia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla imigrantów na Lubelszczyźnie. Organizacja prowadzi zajęcia z nauki języka polskiego, kursy zawodowe dla imigrantów, zajęcia wyrównawcze dla dzieci oraz zapewnia pomoc psy...

Kamionka

Fundacja na Rzecz Wielkich Historii

Fundacja prowadzi działalność na rzecz rozwoju edukacji i kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie wypoczynku dla najmłodszych, wolontariat, działania na rzecz integracji europejskiej i ...

Warszawa

Fundacja "Na Dobrą Sprawę"

Fundacja wspiera rozwój społeczeństwa, promując aktywność społeczną, kulturalną i w zakresie ochrony zdrowia....

Leśna

Fundacja "Imago"

Fundacja działa na rzecz aktywizacji seniorów, osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnej młodzieży. Realizuje projekty wsparcia dla osób 50+, aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych oraz pomaga znaleźć pracę młodym pozostającym bez ...

Wrocław

Fundacja "Aktywni XXI"

Fundacja powstała w 2010 roku, by wspierać rozwój twórczy dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja prowadzi Jeleniogórską Akademię III Wieku, czyli najdłużej działający Uniwersytet Otwarty w Jeleniej Górze. Swoją misję reali...

Jelenia Góra

Grupa Artystyczna "TERAZ POLIŻ"

Grupa artystyczna „TERAZ POLIŻ” to kobiecy teatr działający na rzecz kobiet, kobiecości oraz rozwoju i pomocy dzieciom i młodzieży. Stowarzyszenie produkuje i wystawia spektakle teatralne, performance, organizuje warsztaty teatralne ...

Warszawa

Ogólnopolska Federacja Młodych

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży, pomocy osobom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej oraz ochrony ojczystej kultury i tradycji. Federacja realizuje regionalne projekty społeczne (Konferencja „Lek...

Opatów

Fundacja "Viva Femina"

Fundacja działa na rzecz kształtowania w społeczeństwie świadomości na  temat równouprawnienia, motywowania kobiet do aktywności zawodowej, społecznej i politycznej oraz pomocy osobom młodym i niepełnosprawnym. Swoje cele reali...

Rzeszów

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Artystycznych ,,Szczyty Kultury”

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie działania dozwolone prawem, 
a w szczególności poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność kulturalną dydaktyczną, wychowawczą, artystyczną i opiekuńczą placówek...

Duszniki-Zdrój

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

Działalność merytoryczna Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach pięciu działów, zwanych Programami:Edukacja Samorządowa (EDU),Doradztwo Prawne (LEX),Informatyzacja Administracji Samorządowej+ (PIAS+),Centrum Współpracy Europejskiej ...

Poznań

Fundacja Zaawansowanych Technologii

Flagowym przedsięwzięciem FZT jest Program E(x)plory, łączący młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły...

Warszawa

ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie

Wieloletnim, międzynarodowym „flagowym” projektem Stowarzyszenia jest festiwal EtnoKraków/Rozstaje realizowany nieprzerwanie od dwudziestu dwóch lat w partnerstwach z wiodącymi instytucjami kultury (m.in. z Krakowskim Biurem Festiwalow...

Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska pr...

Kraków

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie zapewnia pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja prowadzi zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i doradcze oraz oddziałuje na środowisko lokalne osób za...

Sandomierz

Stowarzyszenie "Szanse"

Stowarzyszenie skupia ludzi bez względu na płeć, wiek i wyznanie, którzy chcą aktywnie działać w społeczeństwie. Organizacja ma na celu wspierać wszechstronny rozwój osobisty m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i konfere...

Rzeszów

Fundacja "ProActo"

Fundacja działa na rzecz  integracji oraz aktywizacji młodzieży i dorosłych. Pomaga podnosić kwalifikacje zawodowe uczniów oraz osób zagrożonych bezrobociem, wspiera mobilność młodzieży oraz rozwój przedsiębiorczości. Organ...

Warszawa

Fundacja "OFF school"

Fundacja ma za zadanie propagować przedsiębiorczość wśród młodzieży. Realizuje ten cel dzięki prowadzeniu warsztatów z przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji interpersonalnych, współpracy i komunikacji. ...

Warszawa

Fundacja "Uniwersytet Dzieci"

Fundacja działa na rzecz rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Organizuje w tym celu „Uniwersytet Dzieci w Sobotę”, czyli cykle wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin oraz „Uniwersytet Dzieci&nbs...

Kraków

Stowarzyszenie "Szansa dla aktywnych"

Stowarzyszenie powstało w 2014 roku z inicjatywy mieszkańców Jankowa Przygodzkiego. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wspieranie inicjatyw rozwojowych regionu. Organizacja realizuje wiele lokalnych ...

Ostrów Wielkopolski

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)

Specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym....

Warszawa

Akademia Dobrego Słowa

Stowarzyszenie prowadzi  działalność kulturalną i oświatową na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Działa również na rzecz niepełnosprawnych oraz promuje integrację europejską i polską kulturę poza granicami kraju. ...

Luboń

Stowarzyszenie Kaszubskie Centrum Edukacji "VADEMECUM"

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną orz wychowawcza na rzecz obywateli Polski i innych państw. Organizacja prowadzi Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych oraz Szkołę Policealną, w której kształcą się mł...

Luzino

Stowarzyszenie Odrzykoniaków

Celem stowarzyszenia jest kultywowanie historii, kultury i tradycji miejscowości Odrzykoń oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie spotkań i konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej oraz in...

Odrzykoń

Stowarzyszenie "Sztuczne"

Stowarzyszenie promuje  szeroko pojętą kulturę, w szczególności teatr i kinematografię wśród młodzieży i dorosłych. Organizacja wspiera wszelką aktywność artystyczną oraz wymiany międzykulturowe na polu artystycznym, a tak...

Lublin

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Fundacja jest oficjalnym hostem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Jest częścią sieci Global Entrepreneurship Network. ŚTP to kluczowy, ale nie jedyny projekt Fundacji, prowadzi szereg działań na rzecz poprawy jakości p...

Warszawa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP"

Stowarzyszenie promuje przedsiębiorczość oraz wspiera innych w tworzeniu nowych spółdzielni i firm, zwiększając tym samym liczbę miejsc pracy. Swój cel realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach finansowanych ze śr...

Olsztyn

Fundacja "Digital Creators"

Fundacja usuwa bariery technologiczne osobom zajmującym się uczeniem innych, by wspierać rozwój świadomego społeczeństwa informacyjnego. Swoje cele realizuje poprzez zajęcia edukacyjne (warsztaty, szkolenia i kursy online), wystąpieni...

Warszawa

Fundacja "Lex Lupus"

Fundacja działa na rzecz ochrony i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego, szerzenia integracji europejskiej oraz wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Organizacja w myśl hasła przewodniego „Kto żyje dla innych, żyje ...

Toruń

Fundacja "Warsztat Zmiany"

Fundacja została powołana do życia w 2014 roku przez Stowarzyszenie ESWIP, a głównym obszarem jej działania jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Organizacja pomaga osobom wykluczonym społecznie, zajmuje się animacją kultu...

Olsztyn

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji kulturalnej, w szczególności nauki teatru i sztuk performatywnych, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje cele realizuje dzięki organizacji projektów edukacyjno-kulturalnych, wśród który...

Warszawa

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych

Organizacja działa na rzecz integracji europejskiej oraz pogłębiania współpracy z krajami rejonu Morza Bałtyckiego. Stowarzyszenie kieruje swoje działania do młodzieży- poprzez współpracę z Ośrodkiem Współpracy Regionalnej wspie...

Gdynia

Międzynarodowe Towarzystwo Tatrzańskie

Organizacja działa w obszarach edukacji, kultury, sportu i rekreacji na rzecz wszechstronnego rozwoju młodzieży i dorosłych, aktywizacji społecznej i zdrowego stylu życia. Swoje cele realizuje dzięki działalności wolontariuszy, którz...

Zakopane

British School Wawer

Oddział British School Wawer w Warszawie istnieje od 2011 roku i od tego momentu z roku na rok poszerza obszar swoich działań w nauczaniu języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Zespół Lektorów, który składa się z prawie ...

Warszawa

Kwiatonowickie Stowarzyszenie "Homini"

Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących ze wsi. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie placówki edukacyjnej „Mała Szkoła”, świetlicy socjoterapeutycznej „Iskierk...

Zagórzany

Fundacja "Sieć Pedagogiki Cyrku"

Fundacja promuje pedagogikę cyrku jako jako metodę pracy z dziećmi, młodzieżą i niepełnosprawnymi w każdym wieku. Misją fundacji jest walka z ograniczeniami, podziałami, dyskryminacją i nietolerancją. Swoje cele organizacja realizu...

Łódź

Fundacja "Ważne Sprawy"

Celem fundacji jest prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i badawczej na rzecz aktywizacji społecznej obywateli oraz zwiększania jakości debaty publicznej. Fundacja prowadząc badania i analizy społeczne poszukuje rozwiązań pr...

Jasło

Fundacja "AriAri"

Fundacja wspiera naukę, kulturę i edukację, realizując projekty  w Polsce i za granicą. Jako organizacja pozarządowa prowadzi konferencje naukowe, seminaria, wykłady i warsztaty, promuje dziedzictwo narodowe oraz publikuje książk...

Bydgoszcz

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

Fundacja działa na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski, promocji edukacji medialnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego RP. Swoje cele realizuje poprzez walkę z wykluczeniem społecznym, propagowanie integracji europejskiej oraz re...

Warszawa

Stowarzyszenie Zalasowian

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego wsi Zalasowa oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Organizacja realizuje lokalne i międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+....

Zalasowa

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab"

Fundacja chce zwiększać zaangażowanie ludzi w aktywność społeczną, działa na rzecz edukacji oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie badań na temat partycypacji społecznej w Polsce, wydawan...

Białystok

Fundacja "Thinking Zone"

Fundacja tworzy przestrzeń edukacyjną dla dzieci i młodzieży oparta na innowacyjnych metodach nauczania. Organizacja prowadzi trzy szkoły Thinking Zone oraz Center of Thinking, gdzie w praktyce stosuje metody nowoczesnego nauczania z elem...

Gdańsk

Stowarzyszenie "Zielona Grupa"

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju edukacji oraz kultury japońskiej wśród polskiego społeczeństwa. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie działalności animacyjnej i edukacyjnej. Organizacja prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzie...

Poznań

Fundacja Poznań-Ille-et-Vilaine

Fundacja powstała po to, by rozwijać współpracę między województwem wielkopolskim i francuskim departamentem Ille et Villaine oraz innymi regionami Europy. Organizacja prowadzi Dom Bretanii, gdzie promuje Francję  i kulturę breto...

Poznań

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi"

Stowarzyszenie działa na rzecz kultury filmowej i audiowizualnej, edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, integracji europejskiej oraz wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoje cele realizuje poprzez organizowani...

Warszawa

Fundacja "Żólty Szalik"

Fundacja działa w obszarach pomocy społecznej dla rodzin wykluczonych społecznie, integracji i reintegracji zawodowej,  działalności na rzecz niepełnosprawnych oraz edukacji dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi Centrum Wolontaria...

Frombork

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Oddział Warszawski SARP istnieje od 1934 roku i jest kontynuatorem ponad 100-letnich działań organizacyjnych środowiska warszawskich architektów....

Warszawa

Fundacja "Impossible"

Fundacja działa na rzecz poprawy jakości życia społecznego poprzez realizację projektów społecznych i edukacyjnych. Obszary działalności organizacji to m.in.: kampanie społeczne dotyczące samotności, pomoc osobom z traumatycznymi p...

Wrocław

Polskie Towarzystwo Bibliodramy

Stowarzyszenie wykorzystuje bibliodramę jako środek do wspierania wszechstronnego rozwoju człowieka oraz promowania i kształcenia liderów bibliodramy. Organizacja prowadzi comiesięczne warsztaty „Pod czwórką”, duchowe ćwiczenia z ...

Częstochowa

Fundacja Młodej Nauki

Fundacja wspiera rozwój i promuje edukacje, naukę i kulturę w Polsce oraz współpracę naukowców z przedsiębiorstwami. Dla realizacji swoich celów prowadzi wiele projektów edukacyjnych i kulturalnych, m.in. „Polski MOOC”- inicjatyw...

Warszawa

Stowarzyszenie "PROREW"

Stowarzyszenie działa od 2017 roku na rzecz edukacji oraz pomocy osobom wykluczonym społecznie. Bierze udział w realizacji projektów związanych z profilaktyką oraz pomocą dla dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem...

Kielce

Fundacja "Od tradycji do innowacji"

Fundacja wspiera edukację i przemysł rolno-spożywczy, poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań w branży spożywczej, edukację, prowadzenie działań wspierających sektor rolniczy oraz udzielanie pomocy w rozwoju infrastruktury badawc...

Wydminy

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "RUBINEK"

Celami stowarzyszenia są promowanie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz udzielanie potrzebnego wsparcia szkole i jej uczniom, podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia, integracji europejskiej oraz kształtowania patriot...

Ostrów Mazowiecka

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności "Bilinguis"

Stowarzyszenie propaguje nauczanie dwujęzyczności i wielojęzyczności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udzielanie wsparcia nauczycielom w zakresie edukacji, współpracę z innymi organizacjami i osobami związanymi z zagadn...

Warszawa

Stowarzyszenie "Harmonia"

Stowarzyszenie działa na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju edukacji. Organizacja edukuje młodzież w zakresie rozwoju demokracji, współpracuje z NGO oraz wspiera działania na rzecz osób starszych. Swoje cele realiz...

Nowa Sól
stopka strony