Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z d...

Warszawa

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do głównych zadań ministra należą rozwój sportu powszechnego i wyczynowego oraz nadzór nad wszystkimi związkami ...

Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015  obsługujący ministra właściwego do spraw trzech dział...

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych RP należy: utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organ...

Warszawa

Mladiinfo Poland

Mladiinfo wspiera grupy młodych ludzi poprzez warsztaty, seminaria, projekty i informuje o stażach, szkoleniach, konfe...

Warszawa

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze to placówka wychowania pozaszkolnego zajm...

Zielona Gora

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

Oferta programowa MDK dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć - niezależni...

Biłgoraj

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Młodzieżowy Dom Kultury działa w Zgierzu od 1952 roku. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną do ...

Zgierz

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi

Ośrodek jest publiczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudn...

Łódź

MSIS Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych

MSIS – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, to organizacja pozarządowa z Mrągowa. Wizją stowarzyszenia je...

Mrągowo

Muzeum Historii Polski

Muzeum przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tem...

Warszawa

Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich wspiera polsko-izraelską wymianę studentów....

Warszawa

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie hist...

Gdańsk

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest samorządową instytucją kultury, której cele jest upowszechnianie kultu...

Gdańsk

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w proj...

Warszawa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału pols...

Warszawa

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Fundacja organizuje, wspomaga i finansuje działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Polsce; wsp...

Warszawa

Narodowe Centrum Kultury

Centrum podejmuje działania mające na celu popularyzację i promocję polskiego dziedzictwa narodowego; prowadzi infor...

War­sza­wa

Narodowe Centrum Nauki Zespół ds. Funduszy Norweskich

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014...

Warszawa

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucj...

Warszawa

Narodowy Dar dla Demokracji (NED)

NED to wyjątkowa instytucja. Pozarządowy charakter zapewnia mu elastyczność, która umożliwia pracę w najtrudniejs...

Washington

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologicz...

Warszawa

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa to instytucja kultury, stanowiąca zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictw...

Warszawa

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza odpowiedzialna za w...

Warszawa

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida

Celem działań Fundacji jest wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla rozwoj...

Nidzica

Nidzicki Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie - Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunk...

Nidzica

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez: - organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ojczystym językiem...

Opole

Niezależna Inicjatywa Kulturalna

Misja Celem Stowarzyszenia "Niezależna Inicjatywa Kulturalna" jest: wspieranie i animowanie aktywności społeczno-kul...

Mińsk Mazowiecki

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zrzeszenie organizuje imprezy turystyczne, naukowe; realizuje projekty; prowadzi Studenckie Centrum Karier i Pośrednict...

Kraków

Niżańskie Centrum Rozwoju

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólno...

Nisko

OCIPE Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich

OCIPE to centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy; współpracuje z instytuc...

Warszawa

OFEK Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

Celem Fundacji jest edukacja komputerowa społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, poprzez upowszechnienie ...

Wrocław

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych jest stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjo...

Koszalin

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społecz...

Warszawa

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich jest największą federacją ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w...

Warszawa

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei prof...

Warszawa

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego To...

Warszawa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

Organizacja założona w celu podniesienia poziomu nauczania języka angielskiego na obszarach małych miasteczek i wsi ...

Orneta

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców ”Tylko Widzew” skupia wokół siebie ludzi, dla których kibicowanie nie ogra...

Łódź

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji o Prawach Człowieka KOMPAS

Stowarzyszenie promuje ideę kultury pokoju i społeczeństwa bez przemocy, prawa człowieka, społeczeństwa opartego n...

Wrocław

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Nadzieja

Podstawowe cele stowarzyszenia: -oparta na zasadach etyki katolickiej działalność na rzecz dobra osób uzależnionyc...

Warszawa

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Organizacja zajmuje się ochroną dzikich ptaków i ich otoczenia. Jej celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa przy...

Marki

OHP Ochotnicze Hufce Pracy

Państwowa jednostka organizacyjna, która podlega Ministerstwu Polityki Społecznej. Zajmuje się młodzieżą defowary...

Warszawa

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

    Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Jest miejscem spotkań Niemców i Polaków. Przy współpr...

Olsztyn

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorząd...

Opole

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

    Centrum swoją aktywność kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicj...

Opole

Organizacja Studencka Paneuropa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Paneuropa to organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Promuje idee integracji na...

Katowice

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Towarzystwo jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian. Celem Towarzystwa jest integracja społeczności p...

Kraków

OŚKA Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych

Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKa jest niezależną fundacją, która wspiera organizacje i inicjatywy ko...

Warszawa

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dzi...

Lublin

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

W ramach Ośrodka działa Centrum Dokumentacji Europejskiej, które gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa po...

Wrocław

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Celem Ośrodka jest działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna, informacyjna i popularyzatorska. Ośrodek organizuje s...

Sopot

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży "Dorożkarnia"

"Dorożkarnia" powstała w celu promowania dziecięcej i młodzieżowej twórczości amatorskiej. Dzięki niej młodzi a...

Warszawa

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

Nasze stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną od ponad 20 lat. Chcemy dzielić się z Państwem swoimi umie...

Łódź

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

    Ośrodek informuje społeczeństwo polskie o aktualnych celach i działalności ONZ. Ośrodek pr...

Warszawa

Ośrodek Karta

Ośrodek Karta jest niezależną organizacją pozarządową zajmującą się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii...

Warszawa

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 199...

Katowice

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko zs w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wychowania, ed...

Ołdrzychowice

Ośrodek Myśli Politycznej

Ośrodek Myśli Politycznej jest stowarzyszeniem. Zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozof...

Kraków

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: - Zwiększanie dostępności ...

Pabianice

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do informacji o nauce polskiej. Ośrodek posiada zbiory, które mogą b...

Warszawa

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

Ośrodek dostarcza rzetelnej wiedzy na temat uzależnień; prowadzi zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia, terapię indywi...

Warszawa

Ośrodek Regionalny FRDL w Poznaniu

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Realizując s...

Poznań

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczyci...

Warszawa

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Polonijne Centrum Nauczycielskie

ORPEG PCN Lublin jest instytucją oświatową powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r. Zadaniem Centrum je...

Warszawa

Ośrodek Twórczej Edukacji KANGUR

Celem Ośrodka jest wspomaganie twórczego rozwoju dzieci. Ośrodek organizuje warsztaty, kursy i wykłady dotyczące ko...

Kraków

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku działa na rzecz wspierania trzeciego sekto...

Białystok

Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej

OPŚ obejmują swoją opieką młodzież szkół ponadpodstawowych, zagrożoną patologią społeczną – nadużywając...

Warszawa

OSTOJA Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

"Ostoja" jest organizacją, która skupia rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z dysfunkcjami układu nerwowego o...

Wrocław

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikac...

Warszawa

PACT Zollverein

PACT Zollverein oferują studentom, artystom, badaczom i naukowcom z różnych dyscyplin różnorodne szanse na zaangaż...

Essen

PAFPIO Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz PAFPIO wspiera organizacje pozarządowe, pomagając w realizacji inicjatyw, które zmieniają choćby mały fr...

Warszawa

PAH Polska Akcja Humanitarna

Działania organizacji dzielą się na trzy obszary: - pomoc doraźną udzielaną ofiarom konfliktów zbrojnych i kat...

Warszawa

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

Niezmiennie od 60 lat drzwi Pałacu Młodzieży są otwarte dla dzieci i młodzieży pragnącej czas wolny spożytkować...

Łódź

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Pałac Młodzieży – to największa w mieście placówka zajęć pozaszkolnych, której celem jest kształtowanie i ...

Olsztyn

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

W Pałacu funkcjonują cztery działy dydaktyczne: Artystyczny, Sztuki, Edukacyjny, Sportowo-Rekreacyjny oraz organi...

Bydgoszcz

Pałac Młodzieży w Gdańsku

Celem nadrzędnym funkcjonowania placówki jest: kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystyczny...

Gdańsk

Pałac Młodzieży w Katowicach

Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach jest placówką wychowania pozaszkolnego miasta Kato...

Katowice

Pałac Młodzieży w Tarnowie

Pałac Młodzieży w Tarnowie jest placówką Gminy Miasta Tarnowa pracującą w systemie edukacji narodowej. Jest i...

Tarnów

Pałac Młodzieży w Warszawie

Pałac Młodzieży jest ośrodkiem oświatowo-wychowawczym. Zadaniem Pałacu jest zaspokajanie i rozwijanie zainteresowa...

Warszawa

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie dz...

Warszawa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzenie warunków ułatwiających Osobom z ...

Warszawa

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Studentów RP to ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich Samorządów Studenckich. Parlament Studentów i...

Warszawa

PAUCI Inicjatywa Współpracy Polsko - Amerykańsko - Ukraińskiej

Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) jest programem grantodawczym utworzonym z inicjatywy tr...

Warszawa

Pax Christi - Międzynarodowy Katolicki Ruch dla Pokoju

Pax Christi to organizacja katolicka działająca w ponad 20 krajach świata. Lokalne biuro w niemieckim Akwizgranie (Aa...

Aachen

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, państwa neutra...

Warszawa

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt projektów na rzecz rozwoju gminy i działań edukacyjnych dla młodzieży. ...

Lipnica Murowana

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL

Prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera prz...

Rzeszów

Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Fundacja prowadzi ośrodek hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pomaga i działa na rzecz osób z ...

Błażowa

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Fundacja wspiera procesy restrukturyzacji gospodarki w regionie; wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; w...

Białystok

Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społe...

Białystok

Politechnika Warszawska Ośrodek Kształcenia na Odległość

Od 2000 roku prowadzimy studia metodami i technikami kształcenia na odległość, ze szczególnym wykorzystaniem Inte...

Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i b...

Warszawa

Polska Akademia Nauk

    Akademia oddziałuje na rozwój nauki w Polsce poprzez osobisty wkład badawczy jej członków; ...

Warszawa

Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności skupia ludzi nauki z całej Polski w sześciu wydziałach: Filologicznym, Historyczno-Fil...

Kraków

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia skupia 136 ruchów i organizacji podejmujących działania na rzecz obrony życia...

Poznań

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Staramy się pomagać liderom organizacji społecznych,...

Warszawa

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Jesteśmy organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Naszym celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się ...

Warszawa

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie pro...

Lublin

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom i młodzieży z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, a także dzieci...

Warszawa