Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych

Celem fundacji jest edukacja nieformalna dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich w realizacji pomysłów, promowanie tolerancji i różnorodności kulturowej. Fundacja działa poprzez prowadzenie ośrodka kultury „Stacja Wolimierz” oraz...

Pobiedno

Fundacja Youth Act

Fundacja wspiera młodzież w samorozwoju, propaguje aktywność obywatelską i tolerancję i integrację społeczną. Prowadzi warsztaty z zakresu praw człowieka, warsztaty improwizacji na zajęciach językowych oraz warsztaty teatralne. ...

Koszalin

Fundacja IPS

Fundacja zajmuje się wspieraniem edukacji i wychowywania dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ze względu na warunki mieszkalne i ekonomiczne.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację ak...

Wrocław

Fundacja "W działaniu"

Fundacja „W działaniu” ma na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży oraz promowanie samozatrudnienia i przedsiębiorczości. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi oraz realizuje międzyn...

Nysa

Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi

Stowarzyszenie pracuje z młodzieżą niepełnosprawną , a głównym obszarem jego działalności promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży niedowidzącej i niewidomej, integracja społeczna, wolontariat i przeciwdziałanie wykl...

Białystok

FUNDACJA "Edukacja Razem"

Fundacja wspiera rozwój, wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży z terenów RP, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego. Organizacja udziela finansowego i rzeczowego wsparcia  dzieciom i młodzieży zagrożonej ...

Szypliszki

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "Progres"

Stowarzyszenie zostało założone przez młodzież ze Szkoły Animatorów Kultury i Bibliotekoznawstwa  „SKIBA” we Wrocławiu i skupia się na pracy z młodzieżą defaworyzowaną oraz animacją kulturową i społeczną. Swoje cele re...

Wrocław

FUNDACJA MODE - Move and Develop Foundation

Celem fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans w procesie edukacji i na wczesnych etapach kariery zawodowej. MODE jest częścią EfVET  (europejskiej sieci kształcenia zawodowego) DFOP (regionalnej s...

Wrocław

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem szkoły oraz jej uczniów poprzez finansowanie remontów budynków szkoły, udzielanie stypendiów dla uczniów oraz pomocy finansowej dla najbiedniejszych, organizowaniem zajęć pozalekcyjnych, finans...

Szypliszki

Stowarzyszenie "DANCE FAMILY"

Stowarzyszenie jest założycielem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz członkiem Polskiego Związku Tańca Freestyle i Polskiego Związku Rock’n’rolla Akrobatycznego. Celem organizacji jest działalność w sferze kultury, s...

Skwierzyna

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni

Stowarzyszenie ma na celu popularyzację aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, wspieranie młodzieży defaworyzowanej, przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz aktywizację młodych ludzi. Swoje cele realizuje poprzez organiz...

Starogard Gdański

Fundacja Manufaktura Dobrych Pomysłów

Fundacja zajmuje się walką z wykluczeniem cyfrowym i technologicznym osób głuchoniemych. Organizacja dąży do aktywizacji tych grup społecznych oraz integrowania ich z resztą społeczeństwa. W tym celu zrealizowała m.in. międzynar...

Chorzów

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej "Zustrić"

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Działa no na płaszczyźnie edukacyjnej i kulturalnej, poprzez nauczanie o historii i kulturze społeczeństw polskiego i ukraińskiego. Organizacja bierze także...

Czeladź

Stowarzyszenie Queerowy Maj

Stowarzyszenie działa na rzecz równości ludzi bez względu na jakiekolwiek przesłanki będące źródłem nierównego traktowania. Misją organizacji jest budowa otwartego społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest równy i może ...

Kraków

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej "Małe Podlasie"

Stowarzyszenie na początku swojej działalności było wsparciem technicznym Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”, a współcześnie jest również zaangażowane w liczne projekty promujące folklor wśród dzieci i młodzieży.&...

Siemiatycze

Stowarzyszenie VESUVIO

VESUVIO realizuje projekty edukacyjne skierowane między innymi do seniorów, niepełnosprawnych oraz młodzieży. Projekty te dotyczą wspierania integracji europejskiej, promowania dziedzictwa europejskiego raz dialogu międzykulturowego....

Rzeszów

Fundacja Rozwoju Młodzieży "Progress"

Fundacja działa na rzecz integracji europejskiej poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań w sferach metod organizacji, finansowania i realizacji projektów zrzeszających młodzież europejską . Organizacja wspiera inicjatywy  na rzec...

Kraków

Fundacja "Serce Afryki"

Fundacja Serce Afryki wspiera działania na rzecz  walki o prawa człowieka i obywatela, a także na rzecz integracji kulturowej Europy i Afryki. Organizacja jest wnioskodawcą projektu zainicjowanego przez młodzież pt. „African Sun...

Warszawa

Stowarzyszenie Apertus

Apertus wspiera działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Członkowie Stowarzyszenia organizują akcje dla osób niepełnosprawnych w regionie, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy ...

Słupia pod Kępnem

Łódzkie Centrum Sportów Motorowych "Moto-Strefa"

Celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, promocja sportów motorowych i motorowodnych oraz edukacja techniczna , zwłaszcza wśród młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia i wydaje licencje motorowe,  organizuje w...

Łódź

Fundacja Bonae Fidei

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, naukową oraz kulturalną wśród młodzieży, przy pomocy organizacji szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, debat i konferencji. Organizacja była partnerem projektów realizowanych przez Feder...

Tarnów

Centrum Społecznego Rozwoju

Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacją młodzieży i innych grup społecznych, a także wyrównywaniem szans w dostępie do edukacji, kultury i usług. Cele te organizacja realizuje poprzez proj...

Mikołów

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin

Stowarzyszenie działa m.in.na rzecz aktywizacji zawodowej ludzi młodych i bezrobotnych. Jego członkowie zachęcają młodzież do mobilności i uczestnictwa w międzynarodowych projektach. Stowarzyszenie brało udział w wielu międzynarodo...

Secemin

Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Fundacja zajmuje się działalnością oświatową, szkoleniową oraz doradczą. Działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja wspiera również kształcenie i szkolenie zawodo...

Warszawa

Positive Impact Center

Celem Fundacji jest rozwijanie tolerancji kulturowej i religijnej, współpracy międzynarodowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia kompetencji miękkich, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności młodych na rynku ...

Białystok

Stowarzyszenie Mistrzów Gry "Tempus"

Celem organizacji jest popularyzacja wszelkich form literatury (zwłaszcza science-fiction i fantasy), filmów i gier fabularnych wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży. Stowarzyszenie organizuje obozy młodzieżowe  RPG, podcza...

Katowice

Klub Sportowy "Pogoria"

Stowarzyszenie zajmuje się rozwijaniem zainteresowań kulturą fizyczną oraz kształtowaniem charakterów dzieci i młodzieży poprzez sporty wodne. Klub organizuje kursy, szkolenia i obozy, edukuje na temat bezpieczeństwa i ratownictwa ...

Dąbrowa Górnicza

Sputnik Photos

Organizacja działa na rzecz rozwoju fotografii prasowej w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wspiera młodych fotografów, promuje wolny obieg informacji oraz upowszechnia wiedzę na temat problemów okresu przemian w Europie Środ...

Warszawa

Fundacja "Kolorowe Sny"

Głównymi celami Fundacji są:- aktywizacja i integracja młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie jej zainteresowań,- działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,- tworzenie możliwości poznawania innych kultur. ...

Gryfów Śląski

Stowarzyszenie "Lotos"

Stowarzyszenie ma na celu integrację i aktywizację środowiska lokalnego poprzez prowadzenie szkoleń i konsultacji dla nauczycieli, organizację imprez kulturalnych oraz podróży krajowych i zagranicznych, a także wymian  młodzie...

Drezdenko

Centrum Amarant

Centrum Amarant zajmuje się promowaniem kultury i  młodych artystów poprzez organizację festiwali muzycznych, filmowych i teatralnych, wystaw, instalacji artystycznych i happeningów. Organizacja prowadzi również szkolenia dla nau...

Poznań

Stowarzyszenie Teatr "Z głową w chmurach"

Stowarzyszenie łączy aktywność artystyczną (spektakle, etiudy teatralne, parady, performersy, choreografie) z działaniami edukacyjnymi . Członkowie organizacji prowadzą zajęcia z obszaru sztuk cyrkowych i zawodu performera dla dzieci...

Poznań

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi

Stowarzyszenie organizuje pomoc i opiekę dla osób z niepełnosprawnościami  w każdym wieku, a także zajmuje się kształceniem i wychowywaniem takich osób oraz zapewnia pomoc ich rodzinom.  Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Edukacyj...

Ustroń

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny

Stowarzyszenie działa na rzecz przestrzegania praw dziecka, pomaga dzieciom niepełnosprawnym, wspiera rodziców w wychowywaniu i opiece nad dziećmi, a także organizuje pomoc i opiekę nad dziećmi z patologicznych, wielodzietnych i rozbit...

Katowice

Fundacja PRZEMIANA

Fundacja prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Swoje zadania realizuje dzięki  prowadzeniu projektów edukacyjnych, artystycznych i społecznych oraz współpracy z wolontariuszami. ...

Wrocław

Human "Lex" Instytut

Fundacja prowadzi działania profilaktyczne przeciwko  wykluczeniu społecznemu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi, pornografii, hazardowi oraz uzależnieniom od gier i Internetu. Swoje działania opiera na prowadzeniu program...

Ełk

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Dobro Dzieci" w Zawierzbiu

Stowarzyszenie wspiera uczniów Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu, dążąc do ich wszechstronnego rozwoju i wychowania oraz przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacja prowadzi szkolenia i realizuje projekty dotyczące ...

Zawierzbie

Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów w Gołdapi

Stowarzyszenie przeciwdziała marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz zjawiskom alkoholizmu i narkomanii wśród ludzi młodych. Swoje zadania realizuje poprzez organizację biwaków, rajdów, obozów, zimowisk we współ...

Gołdap

TDM2000 Polska

TDM2000 Polska to oddział sieci TDM2000, który promuje aktywność społeczną, integrację międzynarodową młodzieży, prawa kobiet i mniejszości narodowych i etnicznych oraz szacunek dla różnorodności. Fundacja organizuje międzyn...

Wrocław

Uczniowski Klub Sportowy Conrad

Misją stowarzyszenia jest promowanie aktywności fizycznej, rozwój integracji społecznej oraz zwiększanie świadomości prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zajęcia sportowe. Klub prowadzi sekcje piłki nożne...

Gdańsk

Forum Młodzieży Wawra

Organizacja działa na rzecz integracji i aktywizacji środowisk młodzieżowych i propagowania zdrowego stylu życia, a także wspiera inne organizacje o podobnym charakterze. Forum organizuje imprezy sportowe i wymiany młodzieżowe....

Warszawa

Fundacja Holistycznego i Zrównoważonego Rozwoju "Windmill Tree"

Fundacja zajmuje się promowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjności i integracji europejskiej. Aktywizuje młodych ludzi i działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkowie fundacji organizują wymiany młodzieżo...

Mirsk

Central European Trainers'Platform Polska

Fundacja jest członkiem europejskiej sieci CET Platform, których celem jest uczynienie z młodych ludzi aktywnych obywateli, tworzących jednolite społeczeństwo europejskie. Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez międzynarodowe i ...

Oława

Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością "Open Mind"

Stowarzyszenie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu  osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wspiera je w procesie aktywizacji i międzynarodowej mobilności, a także promuje edukację pozaformalną osób pracujących z niepełnos...

Tomaszów Mazowiecki

Fundacja "Aktywne Społeczeństwo"

Fundacja działa na rzecz walki z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i brakiem aktywności wśród społeczeństwa. Organizacja prowadzi działalność edukacyjną promująca sport i aktywność społeczną, wolontariat i dialog społ...

Urzędów

Fundacja "Praca i Kariera"

Fundacja realizuje projekty promujące zatrudnienie, aktywizację zawodową i społeczną młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja działa poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów dla NGO oraz udział w pr...

Zawiercie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Bieszczadów "Grodzisko"

Stowarzyszenie realizuje projekty lokalne na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, wspierania placówek edukacyjnych i inicjatyw propagujących ochronę środowiska oraz kultywowanie tradycji szlacheckich ziemi sanockiej....

Hoczew

Fundacja "Explicatio"

Fundacja ma na celu uświadamiać młodych ludzi jak działa prawo krajowe i międzynarodowe, jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz jak radzić sobie z emocjami i kształtować kompetencje miękkie. Organizacja realizuje swoje zada...

Dąbrowa Górnicza

Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"

Stowarzyszenie wspiera działania i udziela pomocy osobom zagrożonym patologią, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją. Organizacja propaguje integrację społeczną oraz tolerancję. Stowarzyszenie m.in. zorganizowało turnus rehabili...

Kościan

Fundacja GeDaT

Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,  popularyzacją kultury i nauki oraz działalnością na rzecz integracji i współpracy europejskiej. Organizacja prowadzi warsztaty z robotyki i tworze...

Łódź

Stowarzyszenie HELIOS

Stowarzyszenie HELIOS realizuje projekty przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej, podnoszenia świadomości ekologicznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Organizacja prowadzi m. in. warsztaty ekologiczne dla dzi...

Bochnia

Stowarzyszenie "Together We are the Change"

Stowarzyszenie zajmuje się szerzeniem świadomości na temat zdrowego stylu życia (poprzez jogę, medytację, taniec, ruch ciała), promowaniem działań na rzecz ochrony planety, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i tolerancyjnego. O...

Białobrzegi

Stowarzyszenie "Łabędź"

Stowarzyszenie wyrównuje szanse osób w trudnej sytuacji życiowej, upowszechnia tradycję narodową, promuje polskość i rozwój świadomości narodowej, a także prowadzi działania edukacyjne i kulturalne skierowane do młodzieży. Ła...

Lublin

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"

Misją stowarzyszenia jest budowanie dialogu i solidarności pomiędzy narodami wschodniego i zachodniego kręgu cywilizacyjnego (kultury łacińskiej i bizantyjskiej). Stowarzyszenie, realizując swoje cele, prowadzi wymiany międzynarodowej ...

Oława

Stowarzyszenie "Serfenta"

Stowarzyszenie "Serfenta" zajmuje się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, a konkretnie tradycji plecionkarskiej i wikliniarskiej. Organizuje warsztaty plecionkarskie i wspiera rzemieślników w sprzedaży ic...

Cieszyn

UKS Alkan

Celem stowarzyszenia jest zachęcanie do uprawiania sportu jako alternatywy spędzania wolnego czasu promowanie zdrowego stylu życia oraz odciąganie młodzieży od złych nawyków. ALKAN organizuje pozalekcyjne sportowe życie uczniów, z...

Nakla

Instytut Inicjatyw Społecznych

Fundacja ma na celu wspierać  i kreować działania służące integracji europejskiej oraz ogólnie pojętemu rozwojowi . Dla realizacji celu, prowadzi szkolenia, seminaria, staże, wolontariat  i warsztaty dla młodzieży. ...

Zegrze

Fundacja SALAMANDRA

Fundacja ma na celu wspomaganie rozwoju regionu powiatu limanowskiego oraz jego mieszkańców, zwłaszcza młodzieży. SALAMANDRA organizuje m.in.: warsztaty, seminaria, szkolenia, wymiany młodzieży, zajęcia sportowe i wolontariat....

Poręba Wielka

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie niesie pomoc niepełnosprawnym dzieciom i im rodzinom organizując formy leczenia, rehabilitacji, odpoczynku i nauki osobom z niepełnosprawnościami. Organizacja prowadzi także działania mające na celu polepszenie warunków ...

Czersk

Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej

Stowarzyszenie wspiera edukację lokalną młodzieży, projekty innowacyjne w gminie, przeciwdziała zjawiskom patologii społecznej wśród ludzi młodych, a także promuje wartości UE. Organizacja aktywnie uczestniczy również w programie ...

Strzelce Opolskie

Fundacja Ukraina

Fundacja kieruje swoje działania w kierunku cudzoziemców (zwłaszcza mniejszości ukraińskiej) wspierając ich w rozwoju osobistym i zawodowym oraz integracji z polskim społeczeństwem. Fundacja prowadzi konferencje i seminaria, giełdy...

Wrocław

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży

Organizacja odpowiada na potrzeby młodych ludzi, działając w zakresie wyrównywania szans młodzieży w dostępie do edukacji i kultury, angażując ich przy realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, wymian młodz...

Wałbrzych

Stowarzyszenie "Młoda Alwernia"

Celami stowarzyszenia jest rozwój zainteresowań sportowych i kulturalnych dzieci i młodzieży z gminy Alwernia, wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców gminy oraz prowadzenie działań na rzecz kultury fizycznej i sportu. Stowarzy...

Alwernia

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie

Celem organizacji jest upamiętnienie charakteru przedwojennego Oświęcimia i życia diaspory żydowskiej oraz zachowanie zabytków i architektury związanej z tą społecznością, a także prowadzenie badań nad Holocaustem i rozpowszechnia...

Oświęcim

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży "RAMPA"

Stowarzyszenie wspiera rozwój młodzieży i przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu. Dla realizacji tych celów prowadzi programy rozwojowe i profilaktyczne oraz współpracuje z ludźmi pracującymi na co dzień z młodzieżą. Stowar...

Kraków

Fundacja "Fabryka Muzyki"

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową w zakresie wspierania i rozwoju karier dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie z ubogich rodzin oraz dorosłych muzyków. Organizacja prowadzi warsztaty muzyczne i edukuje w myśl zasa...

Warszawa

Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"

Stowarzyszenie zajmuje się animacją i edukowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sztukę. Organizacja działa głównie na Podlasiu i co roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep ....

Kleszczele

Fundacja "'Euro-Form"

Fundacja skupia swoją działalność na realizacji celów edukacyjnych i szkoleniowych, określonych przez Komisje Europejską. są to m.in.: urzeczywistnianie uczenia się przez całe życie, mobilność europejska, promowanie równości, sp...

Rzeszów

Stowarzyszenie Poludniowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"

Misją stowarzyszenia jest szeroko pojęty rozwój i promocja pogranicza dolnośląskiego. Organizacja zajmuje się edukacją regionalną i pozaformalną,  animacją lokalną, organizuje praktyki zawodowe dla uczniów za granicą ( Niemcy i C...

Lubań

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"

Ideą Stowarzyszenia "Bałt" jest wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój gminy Bałtów oraz promocja jej walorów turystycznych. Działalność stowarzyszenia polega na kształceniu ustawicznym dorosłych, wspieraniu działa...

Bałtów

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika

Organizacja skupia ludzi zaangażowanych w edukację i zajmuje się prowadzeniem kursów, szkoleń, warsztatów,  wymian młodzieżowych, praktyk oraz działalnością w zakresie międzynarodowej mobilności młodzieży. Stowarzyszenie akty...

Ostrołęka

Stowarzyszenie "Baduszkowcy"

Stowarzyszenie wspiera uczniów, pracowników i absolwentów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej na wszystkich polach działalności. Finansuje wyjazdy na festiwale, konkursy i warsztaty teatralne. Stowarzyszenie tworzy Teatr...

Gdynia

Fundacja "Euro Event"

Fundacja wspiera i promuje rozwój karier u dzieci, młodzieży i dorosłych, ochronę zdrowia, promowanie postaw proekologicznych oraz kreuje nowatorskie metody nauki w erze digitalizacji. Organizacja zajmuje się również organizacją me...

Łódź

Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju

Celem fundacji wspieranie dzieci ze środowiska Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces edukacyjny, żeby jak najefektywniej wykształcić przyszłe pokolenia. Fundacja wspiera aktywne postawy wśród młodzieży, organizując warsztaty...

Katowice

Fundacja "Mieć Szansę"

Fundacja udziela pomocy dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji, tworzy społeczeństwo obywatelskie oraz pomaga rozwijać obszary wiejskie. Szczególną opieka otacza młodzież z biednych rodzin, która nie ma środków na rozwijan...

Gdów

Fundacja "Harmonia Kultury"

Misją fundacji jest tworzenie i propagowanie dobrych praktyk ekologicznego stylu życia. Cel ten jest realizowany dzięki organizowaniu przez fundację warsztatów edukacyjnych dla ludzi młodych, projektów ekologicznych, promowaniu odpow...

Stara Kamienica

Fundacja "Educational Trip"

Fundacja zajmuje się obsługą wniosków z programu Erasmus+, żeby pomóc szkołom w pozyskiwaniu funduszy ze środków unijnych. Dzięki fundacji, szkoły i co za tym idzie- uczniowie, mają szanse na zdobycie międzynarodowych doświadc...

Długołęka

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie

Stowarzyszenie wspiera działalność szkoły, by umożliwić wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz zapewnić im dostęp do nowoczesnej bazy i wiedzy specjalistów. Cele te realizuje poprzez organizacje zajęć dodatkowych związa...

Barczewo

Instytut Kreatywnego Myślenia

Organizacja zajmuje się wpieraniem oraz tworzeniem warunków do rozwoju osobistego, uczestnictwa w życiu społecznym oraz integracji młodzieży defaworyzowanej i narażonej na dyskryminację z Dolnego Śląska. Członkowie instytutu prowadz...

Wrocław

Fundacja "Atalaya"

Fundacja „Atalaya” zajmuje się tworzeniem stwarzaniem warunków i wspieraniem rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pozostających w pieczy zastępczej i po jej opuszczeniu. Realizuje projekty, które mają wzmacniać poczucie włas...

Warszawa

Stowarzyszenie "New Dance"

Celem stowarzyszenia jest promowanie działalności zespołu tanecznego "NEW DANCE FAMILY", upowszechnianie oraz wspieranie kultury fizycznej i sportu, zachęcanie młodzieży i dzieci  do aktywnego stylu życia poprzez zajęcia artystyczne, ...

Przytoczna

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej

Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy bazy i zasobów szkoły, wspiera działalność szkoły zmierzającą do podnoszenia poziomu nauczania, rozwoju uczniów, kształtowania ich postaw obywatelskich oraz współpracuje z organizacjami zz...

Tarnów

Fundacja "Global Wave"

Fundacja powstała w celu wspierania samorozwoju młodzieży, inicjatyw i wymian młodzieżowych oraz projektów EVS. Fundacja realizuje swoje działania poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatów, mentoringu i coachingu, or...

Elbląg

Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży "Popławy"

Stowarzyszenie wspiera młodzież w sferze przedsiębiorczości, edukacji i sportu. Organizacja realizuje programy zachęcające młodych ludzi do czynnego udziału w życiu społecznym oraz  wolontariatu. W ten sposób chce wpłynąć na ...

Pułtusk

Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej "ESPRIT"

Członkowie stowarzyszenia realizują projekty skupione na wparciu dla bezrobotnych, pomocy młodzieży z rodzin zastępczych, wdrażaniu i realizacji programów unijnych (Erasmus+, RITA) oraz działań wzmacniających współpracę między...

Szczecin

Stowarzyszenie "Aktywni Kreatywni"

Stowarzyszenie ma na celu zaktywizować młodzież, zwiększyć ich międzynarodową mobilność oraz rozwijać współpracę młodzieży europejskiej, dzięki realizacji wielu projektów międzynarodowych, edukacji międzykulturowej, aktyw...

Głuchów

Fundacja "Wspólna Europa"

Fundacja „Wspólna Europa” zrzesza osoby interesujące się sprawami polityki, gospodarki oraz kultury Europy Wschodniej. Organizacja działa poprzez prowadzenie portalu Eastbook.eu, na którym zamieszcza materiały dotyczące Europy Ws...

Warszawa

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach WOKALIZA

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem, promowaniem oraz poszerzaniem działalności Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach, inicjowaniem różnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież poprzez organizacj...

Siemiatycze

MKS Ring Sikorski Stalowa Wola

Klub ma na celu upowszechniać, rozwijać i popierać alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Realizuje te cele poprzez oferowanie zajęć sportowych (głównie boksu) i edukacyjnych w środowisku dzieci i młodzieży, również niepełno...

Stalowa Wola

Górniczy Klub Sportowy GÓRNIK Grabownica

Klub ma na celu propagować, organizować i umożliwiać wychowanie fizyczne i sport, upowszechniać rekreację ruchową, turystykę i kulturę oraz edukować w zakresie sportu dzieci, młodzież i dorosłych.Dla osiągnięcia swoich celów, k...

Grabownica Starzeńska

Stowarzyszenie Klub TSD

Celem stowarzyszenia są:- działalność charytatywna,- integracja europejska (w ramach programu Erasmus+) i aktywność społeczna- aktywizacja młodzieży i społeczności lokalnej za pomocą sportu, tańca, muzyki i innych rodzajów sztuki...

Trzcianka

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Związek inicjuje i koordynuje działania fundacji i stowarzyszeń, służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce, zapobiegające wykluczeniu społecznemu i patologiom. Związek prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu w...

Poznań

Klub Europejski w Psarach

Klub aktywnie działa w Szkole Podstawowej w Psarach, uczestnicząc  w programach i projektach promujących edukację europejską, obywatelską oraz działalność charytatywną. Akcje organizowane przez klub, to m.in. :- Dzień Języków Obc...

Psary

Klub Sportowy Konstancin

Stowarzyszenie ma na celu upowszechniać kulturę fizyczną i sport, podnosić umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających aktywność fizyczną oraz działać na rzecz integracji społeczeństwa poprzez zamiłowanie do spor...

Konstancin-Jeziorna
stopka strony