Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które dot...

Warszawa

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

    Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe nie zatrudnia pracowników, swoją działalność opiera ...

Miastko

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

MCK jest narodową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym. Zainteresowania...

Kraków

Międzynarodowe Forum Kobiet

Celem MFK jest wspieranie kobiecych biznesów, kreowanie pozytywnych wzorców kobiety menedżerki, inicjowanie badań na...

Warszawa

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy SŁYSZĘ SERCE

    Główną misją organizacji jest wsparcie i ochrona najbardziej bezradnych członków społeczn...

Łódź

Międzynarodowe Towarzystwo Tatrzańskie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Tatrzańskie (MTT) to lokalne stowarzyszenie z siedzibą w Zakopanem i okolicach. Dział...

Zakopane

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał przede wszystkim w celach oświatowo-wychowawczych i ku...

Oświęcim

Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego

Statutowe cele Międzynarodowego Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego to ochrona praw człowieka, rozwó...

Ruda Śląska

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE)

Celem Instytutu jest tworzenie międzynarodowej wspólnoty pracowników naukowych, członków organizacji non-profit, dz...

Wrocław

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) jest promocja kultury wśród społeczności Gminy Pelplin. MOK zachęca mieszka...

Pelplin

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

Celem Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Kształtowanie wzorów akty...

Lipno

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie prowadzi działalność kulturalną dla lokalnej społeczności w tym organi...

Karczew

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Misja: Wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i intelektualnych, służących aktywizacji i integra...

Mikołajki

Milanowskie Centrum Kultury

Milanowskie Centrum Kultury (MCK) to jednostka Urzędu Miasta odpowiedzialna za obszar kultury i sportu w mieście. Jedn...

Milanówek

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

MSPDiON zajmuje się  wsparciem osób niepełnosprawnych z powiatu milickiego i powiatów ościennych zmieniając i...

Milcz

Ministerstwo Cyfryzacji

Celem działania Ministerstwa Cyfryzacji jest doprowadzenie do tego, żeby dzięki cyfryzacji ludziom żyło się lepiej...

Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

    Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z: - wychowaniem przedszkolnym, ksz...

Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Do zadań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju należy doprowadzenie do jak najlepszego i najsprawniejszego wykorzystan...

Warszawa

Ministerstwo Klimatu

Ministerstwo Klimatu, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie ora...

Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi: - opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuk...

Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – tworzymy jak najlepsze warunki do pracy dla studentów,...

Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

        W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą kom...

Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z d...

Warszawa

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do głównych zadań ministra należą rozwój sportu powszechnego i wyczynowego oraz nadzór nad wszystkimi związkami ...

Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015  obsługujący ministra właściwego do spraw trzech dział...

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych RP należy: utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organ...

Warszawa

Mladiinfo Poland

Mladiinfo wspiera grupy młodych ludzi poprzez warsztaty, seminaria, projekty i informuje o stażach, szkoleniach, konfe...

Warszawa

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze to placówka wychowania pozaszkolnego zajm...

Zielona Gora

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

Oferta programowa MDK dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć - niezależni...

Biłgoraj

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Młodzieżowy Dom Kultury działa w Zgierzu od 1952 roku. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną do ...

Zgierz

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi

Ośrodek jest publiczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudn...

Łódź

MSIS Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych

MSIS – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, to organizacja pozarządowa z Mrągowa. Wizją stowarzyszenia je...

Mrągowo

Muzeum Historii Polski

Muzeum przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tem...

Warszawa

Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich wspiera polsko-izraelską wymianę studentów....

Warszawa

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie hist...

Gdańsk

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest samorządową instytucją kultury, której cele jest upowszechnianie kultu...

Gdańsk

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w proj...

Warszawa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału pols...

Warszawa

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Fundacja organizuje, wspomaga i finansuje działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Polsce; wsp...

Warszawa

Narodowe Centrum Kultury

Centrum podejmuje działania mające na celu popularyzację i promocję polskiego dziedzictwa narodowego; prowadzi infor...

War­sza­wa

Narodowe Centrum Nauki Zespół ds. Funduszy Norweskich

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014...

Warszawa

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucj...

Warszawa

Narodowy Dar dla Demokracji (NED)

NED to wyjątkowa instytucja. Pozarządowy charakter zapewnia mu elastyczność, która umożliwia pracę w najtrudniejs...

Washington

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologicz...

Warszawa

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa to instytucja kultury, stanowiąca zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictw...

Warszawa

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza odpowiedzialna za w...

Warszawa

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida

Celem działań Fundacji jest wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla rozwoj...

Nidzica

Nidzicki Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie - Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunk...

Nidzica

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez: - organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ojczystym językiem...

Opole

Niezależna Inicjatywa Kulturalna

Misja Celem Stowarzyszenia "Niezależna Inicjatywa Kulturalna" jest: wspieranie i animowanie aktywności społeczno-kul...

Mińsk Mazowiecki

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zrzeszenie organizuje imprezy turystyczne, naukowe; realizuje projekty; prowadzi Studenckie Centrum Karier i Pośrednict...

Kraków

Niżańskie Centrum Rozwoju

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólno...

Nisko

OCIPE Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich

OCIPE to centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy; współpracuje z instytuc...

Warszawa

OFEK Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

Celem Fundacji jest edukacja komputerowa społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, poprzez upowszechnienie ...

Wrocław

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych jest stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjo...

Koszalin

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społecz...

Warszawa

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich jest największą federacją ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w...

Warszawa

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei prof...

Warszawa

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego To...

Warszawa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

Organizacja założona w celu podniesienia poziomu nauczania języka angielskiego na obszarach małych miasteczek i wsi ...

Orneta

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców ”Tylko Widzew” skupia wokół siebie ludzi, dla których kibicowanie nie ogra...

Łódź

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji o Prawach Człowieka KOMPAS

Stowarzyszenie promuje ideę kultury pokoju i społeczeństwa bez przemocy, prawa człowieka, społeczeństwa opartego n...

Wrocław

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Nadzieja

Podstawowe cele stowarzyszenia: -oparta na zasadach etyki katolickiej działalność na rzecz dobra osób uzależnionyc...

Warszawa

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Organizacja zajmuje się ochroną dzikich ptaków i ich otoczenia. Jej celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa przy...

Marki

OHP Ochotnicze Hufce Pracy

Państwowa jednostka organizacyjna, która podlega Ministerstwu Polityki Społecznej. Zajmuje się młodzieżą defowary...

Warszawa

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

    Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Jest miejscem spotkań Niemców i Polaków. Przy współpr...

Olsztyn

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorząd...

Opole

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

    Centrum swoją aktywność kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicj...

Opole

Organizacja Studencka Paneuropa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Paneuropa to organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Promuje idee integracji na...

Katowice

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Towarzystwo jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian. Celem Towarzystwa jest integracja społeczności p...

Kraków

OŚKA Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych

Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKa jest niezależną fundacją, która wspiera organizacje i inicjatywy ko...

Warszawa

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dzi...

Lublin

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

W ramach Ośrodka działa Centrum Dokumentacji Europejskiej, które gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa po...

Wrocław

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Celem Ośrodka jest działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna, informacyjna i popularyzatorska. Ośrodek organizuje s...

Sopot

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży "Dorożkarnia"

"Dorożkarnia" powstała w celu promowania dziecięcej i młodzieżowej twórczości amatorskiej. Dzięki niej młodzi a...

Warszawa

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

Nasze stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną od ponad 20 lat. Chcemy dzielić się z Państwem swoimi umie...

Łódź

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

    Ośrodek informuje społeczeństwo polskie o aktualnych celach i działalności ONZ. Ośrodek pr...

Warszawa

Ośrodek Karta

Ośrodek Karta jest niezależną organizacją pozarządową zajmującą się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii...

Warszawa

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 199...

Katowice

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko zs w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wychowania, ed...

Ołdrzychowice

Ośrodek Myśli Politycznej

Ośrodek Myśli Politycznej jest stowarzyszeniem. Zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozof...

Kraków

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: - Zwiększanie dostępności ...

Pabianice

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do informacji o nauce polskiej. Ośrodek posiada zbiory, które mogą b...

Warszawa

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

Ośrodek dostarcza rzetelnej wiedzy na temat uzależnień; prowadzi zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia, terapię indywi...

Warszawa

Ośrodek Regionalny FRDL w Poznaniu

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Realizując s...

Poznań

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczyci...

Warszawa

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Polonijne Centrum Nauczycielskie

ORPEG PCN Lublin jest instytucją oświatową powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r. Zadaniem Centrum je...

Warszawa

Ośrodek Twórczej Edukacji KANGUR

Celem Ośrodka jest wspomaganie twórczego rozwoju dzieci. Ośrodek organizuje warsztaty, kursy i wykłady dotyczące ko...

Kraków

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku działa na rzecz wspierania trzeciego sekto...

Białystok

Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej

OPŚ obejmują swoją opieką młodzież szkół ponadpodstawowych, zagrożoną patologią społeczną – nadużywając...

Warszawa

OSTOJA Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

"Ostoja" jest organizacją, która skupia rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z dysfunkcjami układu nerwowego o...

Wrocław

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikac...

Warszawa

PACT Zollverein

PACT Zollverein oferują studentom, artystom, badaczom i naukowcom z różnych dyscyplin różnorodne szanse na zaangaż...

Essen

PAFPIO Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz PAFPIO wspiera organizacje pozarządowe, pomagając w realizacji inicjatyw, które zmieniają choćby mały fr...

Warszawa

PAH Polska Akcja Humanitarna

Działania organizacji dzielą się na trzy obszary: - pomoc doraźną udzielaną ofiarom konfliktów zbrojnych i kat...

Warszawa

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

Niezmiennie od 60 lat drzwi Pałacu Młodzieży są otwarte dla dzieci i młodzieży pragnącej czas wolny spożytkować...

Łódź

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Pałac Młodzieży – to największa w mieście placówka zajęć pozaszkolnych, której celem jest kształtowanie i ...

Olsztyn

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

W Pałacu funkcjonują cztery działy dydaktyczne: Artystyczny, Sztuki, Edukacyjny, Sportowo-Rekreacyjny oraz organi...

Bydgoszcz

Pałac Młodzieży w Gdańsku

Celem nadrzędnym funkcjonowania placówki jest: kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystyczny...

Gdańsk

Pałac Młodzieży w Katowicach

Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach jest placówką wychowania pozaszkolnego miasta Kato...

Katowice