Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywnych

Stowarzyszenie OSA działa na rzecz aktywizacji młodzieży, promowania różnorodności kulturowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz walki z wykluczeniem społecznym defaworyzowanej młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi cykl sp...

Sosnowiec

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich "ACTIVE"

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji europejskiej poprzez poszukiwanie nowych metod organizacji, finansowania i realizacji projektów zrzeszających młodych ludzi z całej Europy oraz wspiera wszelkie inicjatywy promujące ideę toleran...

Kielce

Stowarzyszenie FILMFORUM

Misją Stowarzyszenia jest edukacja twórców i odbiorców sztuki filmowej, działanie na rzecz rozwoju branży filmowej oraz promocja młodych talentów. Organizacja realizuje swoje cele poprzez działalność trzech pionów programowych: EVE...

Warszawa

Euro-Mediterranean Association of EVE Polska

Stowarzyszenie jest punktem informacyjnym dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w zakresie organizacji projektów młodzieżowych w ramach programów "Młodzież w działaniu" oraz "Uczenie się przez całe życie". Organizacja u...

Czersk

Stowarzyszenie "Teatr Mumerus"

Stowarzyszenie „Teatr Mumerus” zajmuje się łączeniem teatru z innymi sztukami , poszukiwaniem przestrzeni do rozwoju sztuki teatralnej oraz edukacją artystyczna dzieci i młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez organizację między...

Kraków

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO

Stowarzyszenie skupia się wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez swoje projekty i warsztaty stara się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych...

Rzeszów

Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"

Od 2017 roku w Stalowej Woli działa MAL „Strefa Spotkań”. Jest to jedna z niewielu tego typu inicjatyw na podkarpaciu. MAL – czyli Miejsce Aktywności Lokalnej to miejsce otwarte, tworzone przez mieszkańców dla mieszkańców. To prze...

Stalowa Wola

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich

MDK 2 w Piekarach Śląskich jest placówką oświatową zajęć pozalekcyjnych. Koncentrujemy się na organizacji cotygodniowych zajęć i stałych aktywności dla dzieci i młodzieży, organizacji imprez i wypoczynku, a także działalności...

Piekary Śląskie

Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego

Fundacja zajmuje się propagowaniem wartości demokracji, ochrony praw człowieka, rozwojem idei jedności Słowian, rozwijaniem współpracy międzynarodowej oraz rozwojem młodzieży w ramach wymian międzynarodowych. Fundacja brała udział...

Jarosław

Stowarzyszenie "Europe 4 Youth"

Stowarzyszenie ma na celu stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz samorozwoju młodzieży. Dla realizacji tych celów, stowarzyszenie regularnie org...

Kraków

Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny "JEDYNKA"

Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na zainteresowanie młodzieży motoryzacją oraz aktywnym uczestnictwem w ruch drogowym. Jego celem jest propagowanie wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży zasad ruchu drogowe...

Koluszki

Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży

Fundacja wspiera dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i patologiami społecznymi, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub przebywających w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.  Organizacja promuje takż...

Police

Stowarzyszenie Sympatyków AZSO nr 2 w Chorzowie

Stowarzyszenia wspiera wszelkie przedsięwzięcia związane z działalnością III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie, pozyskuje środki finansowe z UE na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży uczęszczającej do liceu...

Chorzów

Centrum Inicjatyw Europejskich "SUBCARPATHIA"

Centrum Inicjatyw Europejskich SUBCARPATHIA działa na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie wymian młodzieży oraz  promowania aktywizacji społecznej. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjn...

Sanok

Międzynarodowy Instytut Nauki, Kultury i Biznesu

Stowarzyszenie inicjuje i wspiera działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, kultury i biznesu, edukuje dzieci i młodzież oraz promuje działania na rzecz integracji społeczeństwa. Cele te są realizowane poprzez organizację warsztat...

Wałcz

Centrum Inicjatyw Europejskich "Silesiana"

„Silesiana” działa na rzecz rozwoju demokracji, integracji europejskiej, aktywizacji i mobilności młodzieży oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  Dla realizacji swoich celów, centrum organizuje wymiany młodzieżowe ora...

Będzin

Fundacja Zdrowia i Rozwoju Człowieka

Celem fundacji jest poszerzanie kompetencji młodzieży i studentów poprzez organizację warsztatów dotyczących wystąpień publicznych, integracji, autoprezentacji i aktywności obywatelskiej. Fundacja propaguje także zdrowy styl życia, ...

Wrocław

Fundacja "Energia dla Europy"

Fundacja działa na rzecz rozwoju współpracy europejskiej i więzi transatlantyckich  oraz edukacji i wychowania młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów, promowanie wie...

Warszawa

Stowarzyszenie "Idea for Life"

Stowarzyszenie wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, biznes i turystykę oraz propaguje działalność na rzecz zachowana dziedzictwa kulturowego. Idea 4 Life działa także na rzecz aktywizacji młodzieży oraz rozwo...

Częstochowa

Polskie Forum Edukacji Europejskiej

Stowarzyszenie skupia swoje działania na edukacji pozaformalnej, kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałaniu bezrobociu młodych i wolontariacie europejskim. Wśród zrealizowanych przez organizację projektów są m.i...

Katowice

Fundacja Edukacyjno-Europejska

Fundacja działa w zakresie międzynarodowej współpracy młodzieży, poprzez promowanie współpracy w ramach UE oraz wspieranie i aktywizację młodzieży. Organizacja prowadzi treningi, szkolenia, kursy i warsztaty, działalność wydawnic...

Zakopane

Stowarzyszenie Młodych Artystów "Eko Power"

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji społecznej, promowania twórczości artystycznej młodych ludzi oraz aktywizacji społeczności lokalnej.  Organizacja prowadzi warsztaty plastyczne i rzemieślnicze dla młodzieży, organizuj...

Wieliczka

Fundacja Omniveda

Fundacja należy do grupy fundacji Omniveda Group, a jej celem jest wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi badania dotyczące jakości kształcenia , organizu...

Wrocław

Fundacja "Artland"

Fundacja wspiera działalność Teatru Artland poprzez pozyskiwanie funduszy na działalność związaną ze szkoleniem dzieci i młodzieży, produkcję filmową oraz promowanie polskiej kultury za granicą. Fundacja bierze również udział w...

Warszawa

Stowarzyszenie "Uwolnj marzenia"

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez umożliwianie im wyjazdów zagranicznych w ramach wymian młodzieżowych, wolontariatu, praktyk i staży zagranicznych. Organizacja wspiera również działalność dotycz...

Libiąż

Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego

Fundacja promuje działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, budowy społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza wśród młodzieży oraz aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.  Fundacja zrealizowała wiele krajowych i międz...

Chałupy

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty prowadzi działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziała dyskryminacji oraz promuje integrację społeczną. Organizacj...

Katowice

Fundacja "Aktywni w Europie"

Fundacja działa na rzecz rozwoju kultury i oświaty, integracji europejskiej i budowy społeczeństwa obywatelskiego, a także mobilności młodzieży  i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  Fundacja zrealizowała wiele mię...

Sosnowiec

Stowarzyszenie Artystyczne "Centrum Art"

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2009 roku i obecnie stanowi organizację poświęconą działalności na rzecz wszechstronnego  rozwoju młodzieży. Główne zadania organizacji to finansowanie i wparcie  osób szczególni...

Supraśl

Stowarzyszenie "Integrator"

Stowarzyszenie działa na rzecz promowania integracji europejskiej wśród społeczeństwa polskiego, wspierania inicjatyw młodzieżowych, aktywizacji społeczeństwa, organizacji wolontariatu, wspierania osób niepełnosprawnych oraz promowa...

Kraków

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu

Fundacja działa od 2011r., kiedy to zajmowała się organizacją zbiórek charytatywnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie współpracuje z miastem Chorzów w tworzeniu polityki młodzieżowej i senioralnej oraz realizu...

Orzesze

Fundacja E-PROGRESS

Fundacja działa na rzecz rozwoju młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej, promowanie idei rozwoju, edukacji i przedsiębiorczości oraz wspieranie instytucji o podobnym profilu działalności. Cz...

Warszawa

Stowarzyszenie "Nasza Siódemka"

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, czynników ekonomicznych lub społecznych. Stowarzyszenie dąży do aktywizacji tych gr...

Ruda Śląska

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Olszynka"

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Olszynka" prowadzi działalność kulturalno-oświatową wspierającą rozwój karier dzieci i młodzieży oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Organizacja brała udział w międzynarodowych projektach w ...

Ołpiny

Stowarzyszenie Młodzieży z Rzuchowej

Celem stowarzyszenia jest wspieranie  i pobudzanie aktywności młodzieży, umożliwianie rozwoju zainteresowań młodych ludzi oraz promowanie powiatu tarnowskiego jako powiatu młodzieżowego z perspektywami rozwoju dla młodego człowiek...

Rzuchowa

Towarzystwo Kultury Szlacheckiej "Sarmatia Ars Bendzinensis"

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej i edukacyjnej, promującej dziedzictwo kulturowe okresu Sarmacji, a także ułatwianie młodzieży poszukiwań własnej tożsamości w relacjach z ró...

Będzin

Fundacja "Piaskowy Smok"

Celem fundacji jest prowadzenie działań na rzecz aktywizacji młodzieży, kształtowania świadomości ekologicznej oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Piaskowy Smok kieruje swoje działania głównie do mieszkańców Katowic, ale&nb...

Katowice

Fundacja Edukacji i Kultury "Drama Way"

Fundacja Drama Way wykorzystuje dramat i teatr jako metodę zmiany społecznej, wspiera inicjatywy na rzecz edukacji i rozwoju osobistego dzieci, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także promuje inicjatywy na r...

Warszawa

Fundacja "Kompania Kresowa"

Celem fundacji jest wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, promowanie idei samorządności oraz aktywizacja, edukacja i rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje swoje cele poprzez udział w międzynarodowych projektach w ramach...

Łomża

Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych "Inicjatywa"

Fundacja udziela pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w celu polepszenia jakości ich życia oraz prowadzi działalność na rzecz rozwoju młodzieży. Fundacja działa poprzez organizacje bezpłatnych zajęć z hipoterapii i terapeutycz...

Nowy Żmigród

Instytut Prawa im. Jana Leskiego

Celem działalności instytutu jest edukacja prawna społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży w zakresie upowszechniania świadomości prawnej, popularyzacji korzystania ze środków ochrony prawnej oraz przestrzegania porządku prawnego. ...

Czeladź

Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży "Feniks"

Celem stowarzyszenia jest wspieranie i promocja młodzieży oraz umożliwianie jej rozwoju. Stowarzyszenie działa poprzez organizację wymian młodzieżowych w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Oprócz tego organizacja prowadz...

Luszowice

Fundacja "Just Do It"

Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji i integracji młodzieży, wspieranie zainteresowań młodzieży oraz udzielanie im pomocy. Fundacja realizuje swoje cele poprzez współpracę z Mł...

Stara Kamienica

Fundacja na Rzecz Wspierania Innowacji Społecznych "Idea Lab"

Fundacja wpiera i realizuje innowacyjne projekty z zakresu rozwoju potencjału jednostek i ich zaangażowania w życie społeczne poprzez działania edukacyjne i kulturalne, rozwija przedsiębiorczość u młodych ludzi oraz aktywnie działa n...

Wrocław

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "Przygoda"

Stowarzyszenie wspiera rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych dzieci i młodzieży z Rybnika, upowszechnia szacunek i znajomość polskiej kultury ludowej oraz sprawuje opiekę nad działalnością grup i zespołów folkl...

Rybnik

Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "ŻUBR"

Stowarzyszenie działa na rzecz młodzieży, rozwoju systemu edukacji oraz wspierania działalności kulturalno-sportowej. Organizuje imprezy kulturalne i obozy sportowe dla dzieci i młodzieży, wspiera inicjatywy młodzieżowe, prowadzi szko...

Warszawa

Europejska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Fundacja kieruje swoje działania w stronę młodych ludzi, wspierając ich aktywność  społeczną oraz udzielając pomocy w organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych o międzynarodowym zasięgu.Fundacja realizuje swoje cele pop...

Olsztyn

Stowarzyszenie "Aktywne Pogranicze"

Stowarzyszenie wspiera przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzi ustawiczne kształcenie oraz organizuje zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Org...

Sosnówka

Polski Instytut Badań i Innowacji

Organizacja działa na rzecz gospodarki i nowych technologii, a jej misja wpisuje się  w główne cele wyznaczone przez Erasmus+.  Instytut angażuje się w projekty UE podnoszące kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe młodzież...

Warszawa

Stowarzyszenie "Proaktywne"

Stowarzyszenie ma na celu zachęcać młodych ludzi do rozwoju osobistego,  nauki języków obcych i integracji międzykulturowej.  W tym celu prowadzi liczne warsztaty, seminaria, kursy, treningi, organizuje debaty, wystawy i wo...

Szypliszki

Stowarzyszenie "JES - Jakość Energia Starachowice"

Celem stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej miasta Starachowice, w szczególności  młodzieży oraz promocja miasta. Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu-Działamy Razem!”, który mi...

Starachowice

Moje Krzyszkowice

Stowarzyszenie pracuje z młodzieżą poprzez warsztaty artystyczne i rzemieślnicze, organizację spektakli teatralnych, happeningów oraz innych wydarzeń kulturalnych. Organizacja brała udział w projekcie „Młodzież w działaniu”-...

Wieliczka

Fundacja Wsparcia Młodych Imigrantów

Fundacja Wsparcia Młodych Imigrantów została powołana do jednoczenia młodych imigrantów oraz dbania o podtrzymanie ich kultury, tradycji i języka. Fundacja działa na rzecz integracji imigrantów ze społeczeństwem polskim i europej...

Warszawa

Stowarzyszenie "Uskrzydlamy"

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez organizację międzynarodowych wymian młodzieży, organizację zajęć muzycznych, teatralnych i językowych oraz udział w EVS. Stowarzyszenie brało udział w międ...

Niezdara

Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu

Stowarzyszenie działa na rzecz popularyzacji międzynarodowego wolontariatu jako formy wymian młodzieży. Centrum działa poprzez organizację workcampów, wymian młodzieżowych  i wolontariatu długoterminowego, prowadzenie szkoleń wo...

Pułtusk

Fundacja "Educato"

Fundacja Educato zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych i edukowaniem młodzieży w zakresie wykształcania kompetencji miękkich oraz poznawania języków obcych. Członkowie organizacji mają doświadczenie w realizacji międzyn...

Wrocław

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne

Stowarzyszenie wspiera Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, do którego należą dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 6-20 lat. Zajmuje się organizacją koncertów, festiwali, obozów treningowych i kondycyjnych oraz coroc...

Hrubieszów

Fundacja "Szczęśliwe Dzieciństwo"

Fundacja zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom i młodzieży oraz jej rodzinom w zakresie edukacji i wychowania . Organizacja  prowadzi dwa ośrodki wsparcia dziennego dla dzieci: ośrodki „Teatr” i „Bliźniak”, w których pro...

Lublin

Fundacja UAM

Fundacja wspiera społeczność akademicką w działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i społecznej. W ramach jej działalności utworzono Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), stanowiący miejsce rozwijania nowoczesnego b...

Poznań

Fundacja Tale Euro Est

Fundacja angażuje się w edukacje młodzieży i dorosłych w ramach europejskiej edukacji i polityki kulturalnej. Wspiera działalność naukową, edukacyjną, oświatową i kulturalną oraz rozwijanie integracji europejskiej, szczególnie...

Częstochowa

Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych

Celem fundacji jest edukacja nieformalna dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich w realizacji pomysłów, promowanie tolerancji i różnorodności kulturowej. Fundacja działa poprzez prowadzenie ośrodka kultury „Stacja Wolimierz” oraz...

Pobiedno

Fundacja Youth Act

Fundacja wspiera młodzież w samorozwoju, propaguje aktywność obywatelską i tolerancję i integrację społeczną. Prowadzi warsztaty z zakresu praw człowieka, warsztaty improwizacji na zajęciach językowych oraz warsztaty teatralne. Pon...

Koszalin

Fundacja IPS

Fundacja zajmuje się wspieraniem edukacji i wychowywania dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ze względu na warunki mieszkalne i ekonomiczne.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację ak...

Wrocław

Fundacja "W działaniu"

Fundacja „W działaniu” ma na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży oraz promowanie samozatrudnienia i przedsiębiorczości. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi oraz realizuje międzyn...

Nysa

Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi

Stowarzyszenie pracuje z młodzieżą niepełnosprawną , a głównym obszarem jego działalności promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży niedowidzącej i niewidomej, integracja społeczna, wolontariat i przeciwdziałanie wykl...

Białystok

FUNDACJA "Edukacja Razem"

Fundacja wspiera rozwój, wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży z terenów RP, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego. Organizacja udziela finansowego i rzeczowego wsparcia  dzieciom i młodzieży zagrożonej ...

Szypliszki

Centrum Kreatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Fundacja zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy wśród młodzieży na temat budowy społeczeństwa obywatelskiego, promowaniem kultury oraz działań na rzecz integracji europejskiej. Organizacja wspiera proekologiczne inicjatywy młodzieżow...

Sosnowiec

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "Progres"

Stowarzyszenie zostało założone przez młodzież ze Szkoły Animatorów Kultury i Bibliotekoznawstwa  „SKIBA” we Wrocławiu i skupia się na pracy z młodzieżą defaworyzowaną oraz animacją kulturową i społeczną. Swoje cele re...

Wrocław

FUNDACJA MODE - Move and Develop Foundation

Celem fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans w procesie edukacji i na wczesnych etapach kariery zawodowej. MODE jest częścią EfVET  (europejskiej sieci kształcenia zawodowego) DFOP (regionalnej siec...

Wrocław

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem szkoły oraz jej uczniów poprzez finansowanie remontów budynków szkoły, udzielanie stypendiów dla uczniów oraz pomocy finansowej dla najbiedniejszych, organizowaniem zajęć pozalekcyjnych, finans...

Szypliszki

Stowarzyszenie "DANCE FAMILY"

Stowarzyszenie jest założycielem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz członkiem Polskiego Związku Tańca Freestyle i Polskiego Związku Rock’n’rolla Akrobatycznego. Celem organizacji jest działalność w sferze kultury, s...

Skwierzyna

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni

Stowarzyszenie ma na celu popularyzację aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, wspieranie młodzieży defaworyzowanej, przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz aktywizację młodych ludzi. Swoje cele realizuje poprzez organiz...

Starogard Gdański

Fundacja Manufaktura Dobrych Pomysłów

Fundacja zajmuje się walką z wykluczeniem cyfrowym i technologicznym osób głuchoniemych. Organizacja dąży do aktywizacji tych grup społecznych oraz integrowania ich z resztą społeczeństwa. W tym celu zrealizowała m.in. międzynar...

Chorzów

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej "Zustrić"

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Działa no na płaszczyźnie edukacyjnej i kulturalnej, poprzez nauczanie o historii i kulturze społeczeństw polskiego i ukraińskiego. Organizacja bierze także...

Czeladź

Stowarzyszenie Queerowy Maj

Stowarzyszenie działa na rzecz równości ludzi bez względu na jakiekolwiek przesłanki będące źródłem nierównego traktowania. Misją organizacji jest budowa otwartego społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest równy i może ...

Kraków

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej "Małe Podlasie"

Stowarzyszenie na początku swojej działalności było wsparciem technicznym Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”, a współcześnie jest również zaangażowane w liczne projekty promujące folklor wśród dzieci i młodzieży.&...

Siemiatycze

Stowarzyszenie VESUVIO

VESUVIO realizuje projekty edukacyjne skierowane między innymi do seniorów, niepełnosprawnych oraz młodzieży. Projekty te dotyczą wspierania integracji europejskiej, promowania dziedzictwa europejskiego raz dialogu międzykulturowego....

Rzeszów

Fundacja Rozwoju Młodzieży "Progress"

Fundacja działa na rzecz integracji europejskiej poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań w sferach metod organizacji, finansowania i realizacji projektów zrzeszających młodzież europejską . Organizacja wspiera inicjatywy  na rzecz b...

Kraków

Fundacja "Serce Afryki"

Fundacja Serce Afryki wspiera działania na rzecz  walki o prawa człowieka i obywatela, a także na rzecz integracji kulturowej Europy i Afryki. Organizacja jest wnioskodawcą projektu zainicjowanego przez młodzież pt. „African Sun...

Warszawa

Stowarzyszenie Apertus

Apertus wspiera działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Członkowie Stowarzyszenia organizują akcje dla osób niepełnosprawnych w regionie, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy ...

Słupia pod Kępnem

Łódzkie Centrum Sportów Motorowych "Moto-Strefa"

Celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, promocja sportów motorowych i motorowodnych oraz edukacja techniczna , zwłaszcza wśród młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia i wydaje licencje motorowe,  organizuje w...

Łódź

Fundacja Bonae Fidei

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, naukową oraz kulturalną wśród młodzieży, przy pomocy organizacji szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, debat i konferencji. Organizacja była partnerem projektów realizowanych przez Feder...

Tarnów

Centrum Społecznego Rozwoju

Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacją młodzieży i innych grup społecznych, a także wyrównywaniem szans w dostępie do edukacji, kultury i usług. Cele te organizacja realizuje poprzez projek...

Mikołów

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin

Stowarzyszenie działa m.in.na rzecz aktywizacji zawodowej ludzi młodych i bezrobotnych. Jego członkowie zachęcają młodzież do mobilności i uczestnictwa w międzynarodowych projektach. Stowarzyszenie brało udział w wielu międzynarodo...

Secemin

Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Fundacja zajmuje się działalnością oświatową, szkoleniową oraz doradczą. Działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja wspiera również kształcenie i szkolenie zawodowe ...

Warszawa

Positive Impact Center

Celem Fundacji jest rozwijanie tolerancji kulturowej i religijnej, współpracy międzynarodowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia kompetencji miękkich, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności młodych na rynku ...

Białystok

Stowarzyszenie Mistrzów Gry "Tempus"

Celem organizacji jest popularyzacja wszelkich form literatury (zwłaszcza science-fiction i fantasy), filmów i gier fabularnych wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży. Stowarzyszenie organizuje obozy młodzieżowe  RPG, podcza...

Katowice

Klub Sportowy "Pogoria"

Stowarzyszenie zajmuje się rozwijaniem zainteresowań kulturą fizyczną oraz kształtowaniem charakterów dzieci i młodzieży poprzez sporty wodne. Klub organizuje kursy, szkolenia i obozy, edukuje na temat bezpieczeństwa i ratownictwa ...

Dąbrowa Górnicza

Sputnik Photos

Organizacja działa na rzecz rozwoju fotografii prasowej w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wspiera młodych fotografów, promuje wolny obieg informacji oraz upowszechnia wiedzę na temat problemów okresu przemian w Europie Środ...

Warszawa

Fundacja "Kolorowe Sny"

Głównymi celami Fundacji są:- aktywizacja i integracja młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie jej zainteresowań,- działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,- tworzenie możliwości poznawania innych kultur. ...

Gryfów Śląski

Stowarzyszenie "Lotos"

Stowarzyszenie ma na celu integrację i aktywizację środowiska lokalnego poprzez prowadzenie szkoleń i konsultacji dla nauczycieli, organizację imprez kulturalnych oraz podróży krajowych i zagranicznych, a także wymian  młodzie...

Drezdenko

Centrum Amarant

Centrum Amarant zajmuje się promowaniem kultury i  młodych artystów poprzez organizację festiwali muzycznych, filmowych i teatralnych, wystaw, instalacji artystycznych i happeningów. Organizacja prowadzi również szkolenia dla nau...

Poznań

Stowarzyszenie Teatr "Z głową w chmurach"

Stowarzyszenie łączy aktywność artystyczną (spektakle, etiudy teatralne, parady, performersy, choreografie) z działaniami edukacyjnymi . Członkowie organizacji prowadzą zajęcia z obszaru sztuk cyrkowych i zawodu performera dla dzieci...

Poznań
stopka strony