Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org"

Stowarzyszenie pomaga dzieciom i młodzieży pochodzącej ze wsi budować poczucie własnej wartości i przeciwdziała wykluczeniu oraz dyskryminacji ze względu na pochodzenie. W tych celach, organizacja prowadzi warsztaty i kursy dla dzie...

Jesionka

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

Stowarzyszenie wspiera rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja prowadzi świetlice socjoterapeutyczne, trzy placówki wsparcia dziennego dla dzieci, trzy kluby młodzieżowe...

Ruda Śląska

Stowarzyszenie CCF - Courts Child Friendly

Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony rodziny  i praw dziecka poprzez działania przeciw alienacji rodzicielskiej, uświadamianie społeczeństwa o prawach dziecka i obowiązkach rodziców, organizację imprez i wydarzeń tematycznych...

Legnica

Stowarzyszenie "Dom na Skraju"

Stowarzyszenie wspiera dzieci i młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, stwarzając im możliwość wszechstronnego rozwoju i edukacji. Organizacja prowadzi dwa ośrodki: Duży Dom na Skraju i Mały Dom na Skraju w Gdańs...

Gdańsk

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy wychowawcze i pro zdrowotne, które zapobiegają niedostosowaniu  społecznemu oraz uzależnieniom dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci P...

Łódź

Stowarzyszenie Kolorowy Wiatr

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, rozwija aktywne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym oraz promuje integracja społeczną. Sto...

Gdańsk

Stowarzyszenie Wolontariuszy "Kapitał Ludzki"

Stowarzyszenie działa na rzecz wychowanków domów dziecka, pomaga osobom niepełnosprawnym, promuje ideę wolontariatu oraz pobudza aktywność społeczną mieszkańców Płocka. Organizacja prowadzi Kapitalny Sklep, w którym pracują wo...

Płock

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami"

Stowarzyszenie działa przy Gdyńskiej Szkole Społecznej, a jego głównym celem jest propagowanie działań edukacyjno-wychowawczych  oraz integracji społecznej, szczególnie 1) śród młodzieży niepełnosprawnej. Organizacja bi...

Gdynia

Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych

Celem stowarzyszenia jest nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń ze szkołami ponadgimnazjalnymi zrzeszonymi w stowarzyszeniu oraz uczniami szkół, rozwój dzieci i młodzieży  propagowanie idei nowatorstwa pedagogicznego...

Gliwice

United Nations Association - Poland

Organizacja realizuje projekty skierowane głównie do młodzieży, wspierające i upowszechniające wiedzę na temat ONZ oraz roli Polski w tej organizacji, idee demokracji, dialogu międzykulturowego oraz aktywności obywatelskiej. Stowar...

Kraków

Stowarzyszenie "Kałyna"

Stowarzyszenie wspiera Szkołę Podstawową nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach oraz jej uczniów i absolwentów. Organizacja zajmuje się szerzeniem kultury polskiej i ukraińskiej w międzykulturowym środowisku, wspiera...

Bartoszyce

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

Fundacja wspiera działania na rzecz zwalczania uzależnień i patologii społecznych, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja spełnia swoją misję realizując wiele lokalnych i międzynarodowych ...

Rzeszów

Fundacja "Dobry Duszek"

Fundacja działa na rzecz zwalczania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, udziela pomocy społecznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, promuje aktywizację i reaktywizacje zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społec...

Radom

Fundacja "Szkoła Przyszłości'

Fundacja została powołana w 197 roku przez członków Akcji  Katolickiej w Archidiecezji Lubelskiej i zajmuje się działalnością charytatywną oraz pracą wychowawczą i edukacyjną dzieci i młodzieży w duchu katolicyzmu. Fundacja p...

Stasin

Instytut Edukacji Pozytywnej

Instytut promuje innowacyjna działalność edukacyjną, prowadzi placówki edukacyjne służące wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą oraz wspierające ich rozwój, wspiera rozwój kompetencji dzieci i młodzieży oraz doskonali...

Warszawa

Fundacja "Przestrzeń dla Edukacji"

Fundacja została powołana dla poprawy jakości  edukacji, opieki oraz wychowania dzieci na wczesnych etapach rozwoju 0-12 lat, budowania dobrego wizerunku placówek oświatowych oraz kadry nauczycielskiej oraz wsparcia zawodowego nauczyci...

Warszawa

Fundacja "Wolna Szkoła"

Fundacja prowadzi Wolną Szkołę na warszawskim Ursynowie, a jej głównym celem jest upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego, wolnego od przemocy. Fundacja organizuje zajęcia edukacyjne, artystyczne, ręko...

Warszawa

Fundacja ING Dzieciom

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, poprzez realizację autorskich programów wspierających wolontariuszy, szkoły i organizacje pozarządowe. Fundacja  organizuje „Turnusy Uśmiechu”, czy...

Wisła

Fundacja "Pomerdało Mi Się"

Fundacja zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Prowadzi ona zajęcia z dogoterapii, hipoterapii, felinoterapii i zooterapii, rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz resocjalizację mł...

Zgierz

Fundacja "Manus"

Fundacja została założona  z inicjatywy Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym obszarem działania jest wsparcie działalności studenckiej. Fundacja realizuje swój cel poprzez organizację Akademickich Tar...

Wrocław

Fundacja "Możesz ITy"

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans w dostępie do pracy dla młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja opiera swoje działania na branży IT-  prowadzi kursy programowania, testowania i UX....

Warszawa

Fundacja "W kole"

Fundacja prowadzi działalność na rzecz dzieci i rodzin, głównie znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej. Współtworzy portal www.swiat-dzieci.eu , gdzie promuje rozwój lokalny w zakresie edukacji dzieci, organizacji cza...

Dąbrowa Chełmińska

Fundacja "Biblioteka Ekologiczna"

Misją fundacji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie szkoleń i spotkań oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Organizacja prowadzi interaktywne wars...

Poznań

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Młodzieży - Cogito

Fundacja działa przy Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu, a jej główną misją jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury oraz aktywizacja społeczna mieszkańców Zgorzelca. ...

Zgorzelec

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa "FIRMARE 4 LIFE"

Fundacja FIRMARE 4 LIFE działa na rzecz bezpieczeństwa  publicznego i obronności  poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z klas mundurowych, poradnictwa na rzecz obronności i rozwoju nowych tech...

Stargard

Fundacja "Nasza Szkoła"

Fundacja powstała w 2002 roku, a cel, jaki jej przyświecał, to zbudowanie katolickiej szkoły podstawowej.  Cel ten udało się zrealizować i obecnie w Siedlcach funkcjonuje Katolika Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki....

Siedlce

Towarzystwo Młodego Krechowiaka

Celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, podtrzymywanie pamięci o krechowiakach, wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie ich wypoczynku. Wśród działań realizujących te ...

Augustów

Fundacja "Mój Rozwój"

Fundacja działa na rzecz uzdolnionej młodzieży, której sytuacja materialna nie pozwala na profesjonalne rozwijanie zdolności, poprzez pozyskiwanie funduszy potrzebnych na realizację zajęć, warsztatów i obozów szkoleniowych dla mł...

Sanok

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru i Polskich Tańców Narodowych "Pokolenia Kultury"

Stowarzyszenie działa d 2006 roku  na rzecz popularyzacji kultury ludowej, wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, integracji europejskiej oraz współpracy miedzy narodami. Organizacja od początku swojej działalności udziela ...

Warszawa

Forum Rozwoju Regionalnego w Zabawie

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy młodych ludzi i jego głównym celem jest aktywizacja społeczna i współpraca z młodzieżą z różnych sfer społecznych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, wolontariatu, sportu i edukacji.&nb...

Zabawa

Fundacja Innowacyjnej Edukacji

Fundacja wspiera działania młodzieży z obszarów słabo rozwiniętych i dotkniętych bezrobociem w Bielsku-Białej. Zajmuje się streetworkingiem, tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem inicjatyw młodzieżowych.&nbsp...

Bielsko- Biała

Fundacja Pro Futuro

Głównymi celami fundacji są : zwiększanie kapitału społecznego młodych ludzi, promowanie aktywizacji obywatelskiej oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, stwarzanie szans młodzieży defaworyzowanej oraz promowanie integracji...

Warszawa

Centrum Młodzieży "ASTRA"

Centrum Młodzieży "ASTRA" wspiera inicjatywy młodzieżowe, działa na rzecz promocji regionu, organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także promuje przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Swoje cele realizuje prowad...

Kraków

Stowarzyszenie "Przyjaźni Dzieciom-Przyjaźni Szkole"

Stowarzyszenie działa na rzecz wzbogacenia oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej  w Ryglicach. Swój cel realizuje poprzez fundowanie stypendiów dla osób uzdolnionych, udzielanie pomocy ...

Ryglice

Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych "Orzeł"

Fundacja „Orzeł” wspiera rozwój regionu podkarpackiego, działa na rzecz młodzieży oraz osób niepełnosprawnych oraz pomaga osobom o mniejszych szansach. Swoje cele realizuje poprzez organizację lokalnych i międzynarodowych proje...

Ustrzyki Dolne

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywnych

Stowarzyszenie OSA działa na rzecz aktywizacji młodzieży, promowania różnorodności kulturowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz walki z wykluczeniem społecznym defaworyzowanej młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi cykl sp...

Sosnowiec

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich "ACTIVE"

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji europejskiej poprzez poszukiwanie nowych metod organizacji, finansowania i realizacji projektów zrzeszających młodych ludzi z całej Europy oraz wspiera wszelkie inicjatywy promujące ideę toleran...

Kielce

Stowarzyszenie FILMFORUM

Misją Stowarzyszenia jest edukacja twórców i odbiorców sztuki filmowej, działanie na rzecz rozwoju branży filmowej oraz promocja młodych talentów. Organizacja realizuje swoje cele poprzez działalność trzech pionów programowych: ...

Warszawa

Euro-Mediterranean Association of EVE Polska

Stowarzyszenie jest punktem informacyjnym dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w zakresie organizacji projektów młodzieżowych w ramach programów "Młodzież w działaniu" oraz "Uczenie się przez całe życie". Organizacja u...

Czersk

Stowarzyszenie "Teatr Mumerus"

Stowarzyszenie „Teatr Mumerus” zajmuje się łączeniem teatru z innymi sztukami , poszukiwaniem przestrzeni do rozwoju sztuki teatralnej oraz edukacją artystyczna dzieci i młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez organizację między...

Kraków

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO

Stowarzyszenie skupia się wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez swoje projekty i warsztaty stara się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych...

Rzeszów

Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"

Od 2017 roku w Stalowej Woli działa MAL „Strefa Spotkań”. Jest to jedna z niewielu tego typu inicjatyw na podkarpaciu. MAL – czyli Miejsce Aktywności Lokalnej to miejsce otwarte, tworzone przez mieszkańców dla mieszkańców. To prze...

Stalowa Wola

Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego

Fundacja zajmuje się propagowaniem wartości demokracji, ochrony praw człowieka, rozwojem idei jedności Słowian, rozwijaniem współpracy międzynarodowej oraz rozwojem młodzieży w ramach wymian międzynarodowych. Fundacja brała udzi...

Jarosław

Stowarzyszenie "Europe 4 Youth"

Stowarzyszenie ma na celu stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz samorozwoju młodzieży. Dla realizacji tych celów, stowarzyszenie regularnie org...

Kraków

Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny "JEDYNKA"

Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na zainteresowanie młodzieży motoryzacją oraz aktywnym uczestnictwem w ruch drogowym. Jego celem jest propagowanie wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży zasad ruchu drogowe...

Koluszki

Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży

Fundacja wspiera dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i patologiami społecznymi, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub przebywających w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.  Organizacja promuje takż...

Police

Stowarzyszenie Sympatyków AZSO nr 2 w Chorzowie

Stowarzyszenia wspiera wszelkie przedsięwzięcia związane z działalnością III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie, pozyskuje środki finansowe z UE na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży uczęszczającej do liceu...

Chorzów

Centrum Inicjatyw Europejskich "SUBCARPATHIA"

Centrum Inicjatyw Europejskich SUBCARPATHIA działa na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie wymian młodzieży oraz  promowania aktywizacji społecznej. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjn...

Sanok

Międzynarodowy Instytut Nauki, Kultury i Biznesu

Stowarzyszenie inicjuje i wspiera działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, kultury i biznesu, edukuje dzieci i młodzież oraz promuje działania na rzecz integracji społeczeństwa. Cele te są realizowane poprzez organizację warsztat...

Wałcz

Centrum Inicjatyw Europejskich "Silesiana"

„Silesiana” działa na rzecz rozwoju demokracji, integracji europejskiej, aktywizacji i mobilności młodzieży oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  Dla realizacji swoich celów, centrum organizuje wymiany młodzieżowe ora...

Będzin

Fundacja Zdrowia i Rozwoju Człowieka

Celem fundacji jest poszerzanie kompetencji młodzieży i studentów poprzez organizację warsztatów dotyczących wystąpień publicznych, integracji, autoprezentacji i aktywności obywatelskiej. Fundacja propaguje także zdrowy styl życi...

Wrocław

Fundacja "Energia dla Europy"

Fundacja działa na rzecz rozwoju współpracy europejskiej i więzi transatlantyckich  oraz edukacji i wychowania młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów, promowanie wie...

Warszawa

Stowarzyszenie "Idea for Life"

Stowarzyszenie wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, biznes i turystykę oraz propaguje działalność na rzecz zachowana dziedzictwa kulturowego. Idea 4 Life działa także na rzecz aktywizacji młodzieży oraz rozwo...

Częstochowa

Instytut Współpracy Regionalnej

Instytut podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej,  współpracy międzyregionalnej i ponadnarodowej, wspiera inicjatywy młodzieżowe i promuje aktywne obywatelstwo młodych. Wśród zrealizowanych przez organizacje proje...

Gdynia

Polskie Forum Edukacji Europejskiej

Stowarzyszenie skupia swoje działania na edukacji pozaformalnej, kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałaniu bezrobociu młodych i wolontariacie europejskim. Wśród zrealizowanych przez organizację projektów są m.i...

Katowice

Fundacja "Krok do przodu"

Działalność fundacji opiera się na trzech filarach : kulturze, rynku pracy i społeczeństwie obywatelskim.  Jej celem jest umożliwienie młodym ludziom wszechstronnego rozwoju, aktywizacja oraz stworzenie szans na rynku pracy dla...

Zgierz

Fundacja Edukacyjno-Europejska

Fundacja działa w zakresie międzynarodowej współpracy młodzieży, poprzez promowanie współpracy w ramach UE oraz wspieranie i aktywizację młodzieży. Organizacja prowadzi treningi, szkolenia, kursy i warsztaty, działalność wydawn...

Zakopane

Stowarzyszenie Młodych Artystów "Eko Power"

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji społecznej, promowania twórczości artystycznej młodych ludzi oraz aktywizacji społeczności lokalnej.  Organizacja prowadzi warsztaty plastyczne i rzemieślnicze dla młodzieży, organizuj...

Wieliczka

Fundacja Omniveda

Fundacja należy do grupy fundacji Omniveda Group, a jej celem jest wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi badania dotyczące jakości kształcenia , organizu...

Wrocław

Stowarzyszenie "Uwolnj marzenia"

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez umożliwianie im wyjazdów zagranicznych w ramach wymian młodzieżowych, wolontariatu, praktyk i staży zagranicznych. Organizacja wspiera również działalność dotycz...

Libiąż

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty prowadzi działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziała dyskryminacji oraz promuje integrację społeczną. Organiz...

Katowice

Fundacja "Aktywni w Europie"

Fundacja działa na rzecz rozwoju kultury i oświaty, integracji europejskiej i budowy społeczeństwa obywatelskiego, a także mobilności młodzieży  i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  Fundacja zrealizowała wiele mi...

Sosnowiec

Stowarzyszenie Artystyczne "Centrum Art"

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2009 roku i obecnie stanowi organizację poświęconą działalności na rzecz wszechstronnego  rozwoju młodzieży. Główne zadania organizacji to finansowanie i wparcie  osób szczególni...

Supraśl

Stowarzyszenie "Integrator"

Stowarzyszenie działa na rzecz promowania integracji europejskiej wśród społeczeństwa polskiego, wspierania inicjatyw młodzieżowych, aktywizacji społeczeństwa, organizacji wolontariatu, wspierania osób niepełnosprawnych oraz prom...

Kraków

Fundacja E-PROGRESS

Fundacja działa na rzecz rozwoju młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej, promowanie idei rozwoju, edukacji i przedsiębiorczości oraz wspieranie instytucji o podobnym profilu działalności....

Warszawa

Stowarzyszenie "Nasza Siódemka"

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, czynników ekonomicznych lub społecznych. Stowarzyszenie dąży do aktywizacji tych gr...

Ruda Śląska

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Olszynka"

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową wspierającą rozwój karier dzieci i młodzieży oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Organizacja brała udział w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+, m.in. ...

Ołpiny

Stowarzyszenie Młodzieży z Rzuchowej

Celem stowarzyszenia jest wspieranie  i pobudzanie aktywności młodzieży, umożliwianie rozwoju zainteresowań młodych ludzi oraz promowanie powiatu tarnowskiego jako powiatu młodzieżowego z perspektywami rozwoju dla młodego człowiek...

Rzuchowa

Towarzystwo Kultury Szlacheckiej "Sarmatia Ars Bendzinensis"

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej i edukacyjnej, promującej dziedzictwo kulturowe okresu Sarmacji, a także ułatwianie młodzieży poszukiwań własnej tożsamości w relacjach z ró...

Będzin

Fundacja "Piaskowy Smok"

Celem fundacji jest prowadzenie działań na rzecz aktywizacji młodzieży, kształtowania świadomości ekologicznej oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Piaskowy Smok kieruje swoje działania głównie do mieszkańców Katowic, ale&nb...

Katowice

Fundacja Edukacji i Kultury "Drama Way"

Fundacja Drama Way wykorzystuje dramat i teatr jako metodę zmiany społecznej, wspiera inicjatywy na rzecz edukacji i rozwoju osobistego dzieci, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także promuje inicjatywy na r...

Warszawa

Fundacja "Kompania Kresowa"

Celem fundacji jest wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, promowanie idei samorządności oraz aktywizacja, edukacja i rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje swoje cele poprzez udział w międzynarodowych projektach w ram...

Łomża

Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych "Inicjatywa"

Fundacja udziela pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w celu polepszenia jakości ich życia oraz prowadzi działalność na rzecz rozwoju młodzieży. Fundacja działa poprzez organizacje bezpłatnych zajęć z hipoterapii i terapeut...

Nowy Żmigród

Instytut Prawa im. Jana Leskiego

Celem działalności instytutu jest edukacja prawna społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży w zakresie upowszechniania świadomości prawnej, popularyzacji korzystania ze środków ochrony prawnej oraz przestrzegania porządku prawnego. ...

Czeladź

Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży "Feniks"

Celem stowarzyszenia jest wspieranie i promocja młodzieży oraz umożliwianie jej rozwoju. Stowarzyszenie działa poprzez organizację wymian młodzieżowych w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Oprócz tego organizacja prowadz...

Luszowice

Fundacja "Just Do It"

Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji i integracji młodzieży, wspieranie zainteresowań młodzieży oraz udzielanie im pomocy. Fundacja realizuje swoje cele poprzez współpracę z Mł...

Stara Kamienica

Fundacja na Rzecz Wspierania Innowacji Społecznych "Idea Lab"

Fundacja wpiera i realizuje innowacyjne projekty z zakresu rozwoju potencjału jednostek i ich zaangażowania w życie społeczne poprzez działania edukacyjne i kulturalne, rozwija przedsiębiorczość u młodych ludzi oraz aktywnie dział...

Wrocław

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "Przygoda"

Stowarzyszenie wspiera rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych dzieci i młodzieży z Rybnika, upowszechnia szacunek i znajomość polskiej kultury ludowej oraz sprawuje opiekę nad działalnością grup i zespołów folkl...

Rybnik

Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "ŻUBR"

Stowarzyszenie działa na rzecz młodzieży, rozwoju systemu edukacji oraz wspierania działalności kulturalno-sportowej. Organizuje imprezy kulturalne i obozy sportowe dla dzieci i młodzieży, wspiera inicjatywy młodzieżowe, prowadzi szko...

Warszawa

Europejska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Fundacja kieruje swoje działania w stronę młodych ludzi, wspierając ich aktywność  społeczną oraz udzielając pomocy w organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych o międzynarodowym zasięgu. Fundacja realizuje swoje cele ...

Olsztyn

Stowarzyszenie "Aktywne Pogranicze"

Stowarzyszenie wspiera przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzi ustawiczne kształcenie oraz organizuje zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Org...

Sosnówka

Polski Instytut Badań i Innowacji

Organizacja działa na rzecz gospodarki i nowych technologii, a jej misja wpisuje się  w główne cele wyznaczone przez Erasmus+.  Instytut angażuje się w projekty UE podnoszące kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe młodzież...

Warszawa

Stowarzyszenie "Proaktywne"

Stowarzyszenie ma na celu zachęcać młodych ludzi do rozwoju osobistego,  nauki języków obcych i integracji międzykulturowej.  W tym celu prowadzi liczne warsztaty, seminaria, kursy, treningi, organizuje debaty, wystawy i wo...

Szypliszki

Stowarzyszenie "JES - Jakość Energia Starachowice"

Celem stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej miasta Starachowice, w szczególności  młodzieży oraz promocja miasta. Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu-Działamy Razem!”, który mi...

Starachowice

Moje Krzyszkowice

Stowarzyszenie pracuje z młodzieżą poprzez warsztaty artystyczne i rzemieślnicze, organizację spektakli teatralnych, happeningów oraz innych wydarzeń kulturalnych. Organizacja brała udział w projekcie „Młodzież w działaniu”-...

Wieliczka

Fundacja Wsparcia Młodych Imigrantów

Fundacja Wsparcia Młodych Imigrantów została powołana do jednoczenia młodych imigrantów oraz dbania o podtrzymanie ich kultury, tradycji i języka. Fundacja działa na rzecz integracji imigrantów ze społeczeństwem polskim i europej...

Warszawa

Stowarzyszenie "Uskrzydlamy"

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez organizację międzynarodowych wymian młodzieży, organizację zajęć muzycznych, teatralnych i językowych oraz udział w EVS. Stowarzyszenie brało udział w międ...

Niezdara

Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu

Stowarzyszenie działa na rzecz popularyzacji międzynarodowego wolontariatu jako formy wymian młodzieży. Centrum działa poprzez organizację workcampów, wymian młodzieżowych  i wolontariatu długoterminowego, prowadzenie szkoleń wo...

Pułtusk

Fundacja "Educato"

Fundacja Educato zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych i edukowaniem młodzieży w zakresie wykształcania kompetencji miękkich oraz poznawania języków obcych. Członkowie organizacji mają doświadczenie w realizacji międzyn...

Wrocław

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne

Stowarzyszenie wspiera Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, do którego należą dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 6-20 lat. Zajmuje się organizacją koncertów, festiwali, obozów treningowych i kondycyjnych oraz coroc...

Hrubieszów

Fundacja "Szczęśliwe Dzieciństwo"

Fundacja zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom i młodzieży oraz jej rodzinom w zakresie edukacji i wychowania . Organizacja  prowadzi dwa ośrodki wsparcia dziennego dla dzieci: ośrodki „Teatr” i „Bliźniak”, w których pro...

Lublin

Fundacja UAM

Fundacja wspiera społeczność akademicką w działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i społecznej. W ramach jej działalności utworzono Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), stanowiący miejsce rozwijania nowoczesnego b...

Poznań

Fundacja Tale Euro Est

Fundacja angażuje się w edukacje młodzieży i dorosłych w ramach europejskiej edukacji i polityki kulturalnej. Wspiera działalność naukową, edukacyjną, oświatową i kulturalną oraz rozwijanie integracji europejskiej, szczególnie...

Częstochowa

Stowarzyszenie "Level up"

Level up działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W tym celu, stowarzyszenie organizuje projekty społeczne, organizuje szkolenia, konferencje, kursy, międzynarodowe staże i pr...

Łódź
stopka strony