Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!”

Stowarzyszenie od ponad 20 lat organizuje dla dzieci i młodzieży kolonie i obozy w górach, nad morzem oraz nad jeziorem. Stowarzyszenie prowadzi również warsztaty z tworzenia projektów międzynarodowych wymian młodzieży w ramach p...

Wrocław

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: konferencje, warsztaty i wizyty studyjne, a także wystawy i publikacje. Wspomaga rozwój europejskiej kultury pamięci w duc...

Warszawa

Stowarzyszenie Youth Human Impact

Stowarzyszenie organizuje wymiany młodzieżowe zarówno w Polsce jak i za granicą, realizując program Erasmus+. Przygotowuje ogólnopolskie i międzynarodowe projekty i szkolenia o charakterze edukacyjnym, społecznym i przedsiębiorczym.&n...

Łomża

Fundacja Ukryte Skrzydła

Działania Fundacji skierowane są głównie do mieszkańców Nowej Huty. Organizacja realizuje projekty dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Fundacja prowadzi klub "Fruwająca Ryba" gdzie prowadzone są warsztaty twórcze: plastyczne...

Kraków

Stowarzyszenie Opus Humanum

Stowarzyszenie wspiera demokratyzację krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu poprzez edukację i integrację różnorodnych grup społecznych, zawodowych oraz środowisk opiniotwórczych i młodzieży. Działa na rzecz osób zagrożony...

Sosnowiec

Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci z Katowic i ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzi placówkę wsparcia dziennego (świetlicę środowiskową typu opiekuńczego), realizuje proje...

Katowice

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Fundacja działa na rzecz zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Świadczy doradztwo dla wszystkich, którzy zainteresowani są w rynkiem pracy: studentów, osób bezrobotnych, pracujących i przedsię...

Katowice

Fundacja TAK - Twórczy, Aktywni, Kochający

Fundacja działa charytatywnie, przygotowuje programy szkoleniowo-edukacyjne, rehabilitacyjne i wypoczynkowe. Organizacja realizowała projekty międzynarodowe i lokalne dla młodzieży, zajęcia aktywizujące ora...

Celestynów

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” skupia przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Zajmuje się badaniem i popularyzowaniem kultury tradycyjnej i współczesnej. Realizuje projekty badawcze, dokumenta...

Warszawa

Fundacja VCC

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Wspiera promocję uczenia się przez całe życie, kształcenia ustaw...

Lublin

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym nacis...

Kraków

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei działa w Więckowicach w gminie Zabierzów koło Krakowa, gdzie prowadzi Farmę Życia. Jest to ośrodek pobytu stałego oraz pracy, terapii i rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.Wspólnota ...

Więckowice

Fundacja „hOlendry”

Celem fundacji jest promocja kultury Niderlandzkiej w Polsce oraz działalność oświatowa, rekreacyjno-zdrowotna, sportowa i kulturalna w zakresie rozwoju, wspierania i promocji zdrowego trybu życia.Fundacja organizuje warsztaty artystyczne...

Nowy Tomyśl

Stowarzyszenie Most do Gruzji

Stowarzyszenie organizuje wykłady o kulturze i historii gruzińskiej (m.in na Uniwersytecie Jagiellońskim), wymiany studenckie, obozy naukowe i warsztaty tańców gruzińskich w ramach programu „Młodzież”. Organizacja uruchomiła&...

Kraków

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie organizuje podstawowe i specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy, szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej, a także międzynarodowe spotkania młodzieży....

Zamość

Stowarzyszenie Somalijskie w Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie jednoczy ludzi z Somalii przebywających na stałe lub tymczasowo w RP, w celu podtrzymywania kultury, tradycji, obyczajów, języka somalijskiego oraz wzajemnej pomocy....

Warszawa

Fundacja Sztukmistrze

Fundacja Realizuje projekty pedagogiczne, artystyczne, a także spotkania środowiskowe.  Prowadzi systematyczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Akademii Sztukmistrzów, zaprasza również na&nb...

Lublin

Fundacja Dobra Wola

Fundacja organizuje zajęcia edukacyjne (wystawy, pokazy audiowizualne, spotkania dyskusyjne, koła zainteresowań), imprezy integrujące społeczność lokalną (festyny, konkursy), wycieczki oraz wyjazdy wakacyjne. Najważniejsze projek...

Kraków

Fundacja Okno Na Wschód

Fundacja działa na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego. W obszarze współpracy międzynarodowej działalność fundacji obejmuje: promoc...

Białystok

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

Stowarzyszenie Inicjatywa RP jest organizacją charytatywną, wspiera aktywność społeczną, kulturalną, gospodarczą i polityczną.  Angażuje jednostki, organizacje i instytucje w realizację zasad społeczeństwa demokratyczneg...

Łódź

Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte

Organizacja promuje tolerancje i równouprawnienie, przeciwstawia się rasizmowi oraz ksenofobii. Pomaga osobom, które zostały dotknięte niepełnosprawnością i defaworyzowanym. Działa na rzecz środowiska i promuje zdrowy styl życia. A...

Kielce

Fundacja Dialog-Pheniben

Fundacja prowadzi działalność edukacyjno-oświatową na rzecz Romów i Romek oraz innych grup mniejszościowych. Organizuje warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje i debaty. Promuje działania antydyskryminacyjne, popularyzuje ideę...

Kraków

Stowarzyszenie Zmiana Tematu

Celem organizacji jest edukacja międzykulturowa, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwijanie zdolności i pracy w celu samorealizacji. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy międzynarodowe, wymiany młodz...

Warszawa

Stowarzyszenie EZG

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz zwiększenia udziału obywateli w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta i regionu. Podejmuje i promuje inicjatywy edukacyjne i artystyczne, w szczególnoś...

Zgierz

Fundacja Lighthouse Gdańsk

Fundacja promuje idee wolontariatu, zachęca młodzież do kreatywnych działań. Organizuje warsztaty i spotkania z wolontariuszami pragnącymi podzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności....

Gdańsk

Fundacja Pociecha

Fundacja wspiera świetlice środowiskowe w ich codziennym funkcjonowaniu. Pomaga w dożywianiu dla dzieci, przeprowadzaniu   remontów, wyposażaniu pomieszczeń, dofinansowuje wyjazdy dzieci na kolonie i ferie zimowe.Prowadzi także kampani...

Wrocław

Fundacja Rosa

Fundacja edukuje społeczeństwo w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz wspiera najmłodszych pacjentów placówek leczniczych. Realizuje ogólnopolską kampanię Rakoobrona -  jej elementem są bezpłatne badania (np znamion), które mo...

Wrocław

Stowarzyszenie Pegaz

Stowarzyszenie organizuje warsztaty teatralne, fotograficzne i muzyczne dla dzieci i młodzieży, biwaki oraz rajdy piesze i rowerowe dla różnych grup wiekowych. Wydaje publikacje związane z historią oraz tradycją Paczkowa (woj. opolskie)...

Paczków

Stowarzyszenie Douzelage

Stowarzyszenie organizuje kulturalne, sportowe i edukacyjne wymiany pomiędzy miastami należącymi do Douzelage. Bierze udział w projektach programu Erasmus+ oraz Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży....

Chojna

Stowarzyszenie Dobre Ręce

Stowarzyszenie działa charytatywnie na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i z niepełnosprawnościami. Organizuje dla nich zajęcia edukacyjne oraz wyjazdy wypoczynkowe.Organizacja współpracuje z pracownikami młodzieżowymi, trenerami, ...

Będzin

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Kulturatka"

Stowarzyszenie dąży do szerzenia kultury w społeczeństwie, a także wiedzy na temat Polski, regionu Małopolski, a szczególnie Krakowa. Organizuje szkolenia, konferencje, seminaria i koncerty....

Kraków

Fundacja Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości Obywatelskiej

CEPO uczestniczy w realizacji polskich i międzynarodowych projektów związanych z podnoszeniem kompetencji społecznych i kwalifikacji uczniów, studentów, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki rozległej sieci kon...

Warszawa

Fundacja Adulis

Fundacja organizuje bezpośrednią pomoc dla imigrantów w zakresie doradztwa prawnego, spraw urzędowych i poradnictwa zawodowego. Działa na rzecz integracji osób pochodzących z Afryki Wschodniej w społeczeństwie polskim, organizuje pro...

Warszawa

Fundacja po DRUGIE

Fundacja pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. Swoje działania kieruje do wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Organizuje akcje, pikniki, wydarzenia z udziałem wycho...

Warszawa

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance.  Nawiązuje współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i ekspertami różnych dziedzin.Działa na rzecz grup doświadczających dyskryminacji i...

Kraków

Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy"

Centrum działa na rzecz integracji europejskiej i promowania regionu. Organizuje akcje kulturalne, informacyjne, edukacyjne, naukowe i sportowe. Propaguje zdrowy i aktywny tryb życia.Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami mło...

Kraków

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian

Organizacja działa na rzecz współpracy międzynarodowej, edukacji pozaszkolnej oraz rozwoju wolontariatu. Prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, na rzecz dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie był...

Warszawa

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych promującym zdrowie i profilaktykę. Angażuje młodzież we współpracę międzynarodową, zwiększając ich kreatywności, mobilność i rozwój osobisty.Stowarzyszenie realizuje projekty w r...

Opole

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej

Misją Instytutu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji pozaformalnej i rozpowszechnianie koncepcji lifelong learning. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną ukierunkowaną na rozwój aktywn...

Gdynia

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”

Główne obszary działania stowarzyszenia to edukacja, pomoc społeczna, informacja i kultura. Organizacja prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Klub Młodych Twórców, Gminne Centrum ...

Sępólno Krajeńskie

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, a także integracja sektora pozarządowego. Organizacja prowadzi konkursy grantowe i program stypendialny, wspiera rozwój partnerskiej wsp...

Ełk

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, pośrednictwo pracy, transfer nowoczesnych technologii w dziedzinie zarządzania, restrukt...

Lublin

Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju

Misją Fundacji POWER jest animacja współpracy między podmiotami, organizacjami i środowiskami, tworzenie przestrzeni ludzkiej ekspresji oraz zrównoważony rozwój. Fundacja wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz i...

Pszczyna

Fundacja „De Primario”

Fundacja popularyzuje wiedzę historyczną oraz rozwój świadomości obywatelskich wśród młodzieży. Inicjuje i wspiera rozwiązania służące polskiej kulturze, gospodarce i nauce. Organizuje warsztaty, szkolenia, wykłady, debaty i kon...

Wrocław

Fundacja Zielony Słoń

Fundacja "Zielony Słoń" działa na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego. Jej głównym obszarem działalności jest edukacja pozaformalna młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Specjalizuje się w organizowaniu szko...

Lublin

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju zajmuje się wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz systemu edukacji. Swoje działania Fundacja kieruje przede wszystkim do młodych ludzi. Organizuje wymiany młodzieżowe, war...

Warszawa

Fundacja Ekorozwoju

Fundacja działa na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, naturalnych łąk i zrównoważonych form rolnictwa. Wspiera lokalne inicjatywy i pomaga w ekorozwoju obszarów cennych przyro...

Wrocław

Fabryka Sztuki w Łodzi

Działania Fabryki Sztuki koncentrują się wokół edukacji kulturalnej i artystycznej, teatru, sztuk wizualnych oraz muzyki. Fabryka realizuje cykliczne autorskie projekty edukacyjne i artystyczne. Organizuje wykłady, seminaria, warsztaty, ...

Łódź

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS to organizacja działająca aktywnie na polu krajowych i europejskich inicjatyw młodzieżowych. Promuje rozwój świadomości europejskiej, tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego.Cen...

Warszawa

Stowarzyszenie WEST

Organizacja pozarządowa, działająca na wielu polach – od edukacji młodzieży i dorosłych przez przedsięwzięcia na rzecz rozwoju sportu aż po liczne projekty o charakterze kulturalnym. Stowarzyszenie organizuje koncerty o charakterze...

Warszawa

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii jest organizacją pozarządową, oferuje profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów osobistych i rodzinnych oraz usługi które pomagają w samorozwoju i zwiększ...

Łódź

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Stowarzyszenie realizuje kompleksowy system pomocy dla rodzin oraz indywidualny system wsparcia terapeutycznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Współpracuje ze specjalistami -pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami socjalny...

Łódź

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF wspiera i opiekuje się młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinami. Współorganizuje imprezy sportowe, prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz warsztaty ...

Rudawa

Fundacja Integracji Społecznej Prom

Fundacja działa też na na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mniejszości romskiej i osób z problemami psychicznymi. Jej podstawową formą działalności jest prowadzenie klubów środowiskowych dla dzieci.Fundacja skupia wokół ...

Wrocław

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Prowadzi zajęcia przyrodnicze Zielona Klasa, warsztaty papieru czerpanego, zajęcia plastyczne. Stowarzyszenie ...

Kwidzyń

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety to organizacja pozarządowa typu non-profit, działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo. Prowadzi działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, reintegracji zawodowej na rynku pracy. Pracuje z osoba...

Sosnowiec

Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne, instruktorów i wolontariuszy w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Arteterapii.Nieprzetarty Szlak wspoółpracuje również z innymi ośrodkami ...

Jabłonna

Stowarzyszenie Ekologiczne Etna

Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska.  Prowadzi różnorodne działania edukacyjne, zajęcia terenowe, prelekcje, edukuje dorosłych (wycieczki ornitologiczne) i wolontariat dla przyrody. W ramach programu Era...

Oława

Fundacja Zawodowiec

Fundacja pomaga w wejściu na rynek pracy absolwentom szkół gastronomicznych. Dzięki stażowi młodzi ludzie, zaraz po ukończeniu szkoły, mogli zdobyć doświadczenie w renomowanych restauracjach, cukierniach i hotelach.Zawodowiec zr...

Warszawa

Stowarzyszenie SIETAR Polska

SIETAR Polska to organizacja pozarządowa powiązana z siecią organizacji SIETAR na całym świecie. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz innymi ośrodkami zajmującymi się tematyką międzykulturową. Organizuje kursy, szkolenia, ...

Wrocław

Stowarzyszenie Vege Polska

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel aktywną promocję zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu żywienia wegetariańskiego na zdrowie, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotny...

Warszawa

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”

Fundacja działa na rzecz europejskiego dialogu społecznego i poprawy kompetencji interkulturowych młodzieży. Zajmuje się też  kwestiami ochrony środowiska naturalnego (np. w przemyśle chemicznym).Faveo realizowała projekt dl...

Wrocław

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Fundacja ma na celu szeroko pojętą aktywizację gospodarczą, zawodową i społeczno-kulturalną mieszkańców miast i obszarów wiejskich kraju. Organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje edukacyjne.Pro Europa realizuje&nb...

Toruń

Fundacja Możesz Więcej

Fundacja organizuje warsztaty, szkolenia, seminaria i wykłady dla osób wykluczonych społecznie oraz wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, instytuc...

Morawica

Fundacja Learn Co

Fundacja szkoli, doradza i prowadzi coaching dla młodzieży i studentów. Pomaga zdobyć i uzupełnić wiedzę, rozwinąć umiejętności. W ofercie Fundacji są zajęcia grupowe (warsztaty, treningi, szkolenia) i indywidualnie (coaching...

Wrocław

Fundacja Dogtor

Fundacja Dogtor prowadzi działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną metodą dogoterapii. Działania kieruje do niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, między innymi: upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autyzme...

Gdynia

Fundacja Laja

Fundacja organizuje warsztaty, wykłady oraz degustacje herbat z różnych zakątków świata. Poprzez zajęcia, związane z kulturą parzenia herbaty oraz ekologią, uwrażliwia na problemy i potrzeby środowiska naturalnego.Laja wspiera mło...

Cieszyn

Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają Się

Stowarzyszenie realizuje projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe, szkolenia, seminaria, konferencje, wymiany młodzieżowe. W swoje działania angażuje seniorów, dorosłych, lokalnych i ponadregionalnych decydentów oraz biznes ta...

Tylmanowa

Fundacja RAiDO

Fundacja RAiDO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych wspiera głuchych, słabosłyszących oraz ich rodziny w przełamywaniu barier emocjonalnych, komunikacyjnych, społecznych.Podopieczni Fundacji mają możliwość w ucze...

Warszawa

Europejskie Centrum Młodzieży Fraternitas

Celem stowarzyszenia Fraternitas  jest promowanie i wdrażanie projektów wymiany młodzieży w ramach programu „Erasmus +”. Podczas projektów pracuje na rzecz międzynarodowej współpracy między społecznościami lokalnymi i róż...

Sanok

Gildia Miłośników Nauki

Stowarzyszenie organizuje obozy młodzieżowe oraz wyjazdy edukacyjne po Polsce i za granicą, w trakcie których uczestnicy zawsze spotkają się z polską historią i kulturą, a także z Polonią.Uczestniczy w programie Erasmus+, ...

Trzebownisko

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Prowadzi Dom Spotkań Młodzieży (MDSM), która jest placówką  kształceniową  oraz oświatowo-wychowawczą. Fun...

Grodziszcze

Fundacja Macte Animo

Celem Fundacji Macte Animo jest edukacja społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w zakresie historii, kultury i dziedzictwa narodowego Polski,  ekologii, ochrony środowiska naturalnego, sportu, przedsiębiorczo...

Winnica

Stowarzyszenie Forum Kultur

Stowarzyszenie Forum Kultur zajmuje się przede wszystkim organizacją międzynarodowych spotkań ludzi z różnych środowisk społecznych, religijnych i kulturowych. Przeprowadziło około 80 międzynarodowych projektów wg własnych autorsk...

Poznań

Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera

Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera ma na celu stworzenie miejsca sprzyjającego spotkaniom oraz pogłębianiu dialogu międzynarodowego w woj. świętokrzyskim. Skupia osoby, które widzą potrzebę podejmowania  działa...

Sędziszów

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

MSPDiON zajmuje się  wsparciem osób niepełnosprawnych z powiatu milickiego i powiatów ościennych zmieniając ich obraz w lokalnej społeczności.  Stowarzyszenie dąży do tego, by miasto i jego instytucje stawały się bardziej...

Milcz

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku

Fundacja organizuje wymiany młodzieżowe, szkolenia i seminaria. Korzysta z  funduszy takich programów jak Erasmus+, czy  Polsko – Ukraińska  Rada Wymiany Młodzieży.Podczas  projektów porusza m.in. takie tematy jak:...

Bytom

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes"

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Wspiera  i opiekuje się osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, chorymi, niepełnosprawnymi i  ich rodzinami..Stowarzyszenie prowadzi siedem ośrodków -  ...

Kraków

Fundacja „Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego”

Lubelska organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby związane z działalnością w III sektorze, edukacją pozaformalną oraz działaniami patriotycznymi, kulturalnymi, outdorowymi i ekologicznymi. Fundacja prowadzi usługi marketingowe dla i...

Lublin

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Fundacja Umbrella prowadzi wrocławski inkubator organizacji pozarządowych - Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.Centrum SEKTOR 3 oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji...

Wrocław

Fundacja Zwolnieni z Teorii

Fundacja zajmuje się aktywizacją młodych Polaków oraz organizuje m.in. olimpiadę, w którą zaangażowało się już ponad 7 tys. uczniów. Opracowała 339 projektów społecznych, a w efekcie dotarła do ponad pół miliona beneficjentó...

Warszawa

Centrum Edukacji Międzykulturowej

Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu powstało w 2012 roku w celu objaśniania i nauczania o kulturze i różnorodności językowej Europy i świata, aby zachować to bogactwo wszystkich narodów i różnych grup etnicznych. Stow...

Nowy Sącz

Fundacja Nowe Technologie

Głównymi celami Fundacji są działania na rzecz rozwoju nowych technologii, w tym szczególnie związanych z informatyką i telekomunikacją, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz społecze...

Tarnów

COMT 2012

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 w codziennej pracy koncentruje się na piłce nożnej. Jako klub piłkarski COMT 2012 Bolesławiec szkoli dzieci od 4 do 10 roku życia. Celem w obszarze edukacji piłkarskiej jest...

Bolesławiec

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

Organizacja pozarządowa, współpracuje z instytucjami o różnorakiej działalności, jak na przykład organizacje i placówki kulturalne, opiekuńcze, społeczne, sportowe, studenckie, ekologiczne. Organizuje szkolenia o aspektach praw...

Kielce

International Center for New Media

Stowarzyszenie non-profit z siedzibą w Austrii, które specjalizuje się w tworzeniu sieci kontaktów w Europie i na całym świecie. ICNM koncentruje się na wykorzystaniu technologii cyfrowych, kreatywnych treści i społecznej przedsiębio...

Salzburg

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie to urząd. Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu to jeden z wielu zespołów/ wydziałów działających w ramach urzędu.W zakresie strategii i rozwoju powiatu do zadań Zespołu należy w szczególności...

Bełchatów

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" whttps://www.eurodesk.pl/#v-pills-desc Radomiu

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji oraz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez akcje charytatywne oraz realizację międzynarodowych projektów. Organizacja posiada akredytację do koordynowania projektami, wysyłania oraz przyjmowania wol...

Radom

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

W ramach działalności organizacji:prowadzimy doradztwo prawne i administracyjne dla organizacjiorganizujemy zajęcia edukacyjne dla osób starszych. ...

Bielsko-Biała

Gmina Dąbrowa

W ramach działalności organizacji: finansujemy szkolenia dla nauczycieliwspieramy wymiany młodzieży, projekty młodzieżowe i inne formy edukacji poza formalnejorganizujemy wolontariat europejskirealizujemy projekty międzynarodowe...

Dąbrowa

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis

Fundacja, w swojej nazwie nawiązuje do idei wspólnej, zespołowej pracy. Popieramy inicjatywy oddolne i samorządność, pomagamy skanalizować aktywność społeczną, wspieramy pomysły, które cechuje otwartość i nietuzinkowość.Fundac...

Nowy Sącz

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

W ramach działalności organizacji:pomagamy znaleźć finansowanie projektów w dla MŚP,organizujemy działania z doradztwa zawodowego oraz budowania postaw przedsiębiorczych dla młodzieży,gromadzimy i analizujemy dane gospodarcze o lokal...

Gostyń

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego działa przy Urzędzie Marszałkowskim. Promuje ideę samorządności i aktywności społecznej młodzieży z woj. zachodniopomorskiego. Angażuje młodych ludzi w projekty, akcje i...

Szczecin

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

Instytut promuje nowe technologie oraz przedsiębiorczość  w Łodzi. Realizuje projekty społeczne i edukacyjne, organizuje warsztaty i konferencje na temat biznesu oraz prowadzi międzynarodowe projekty jako organizacja akredytowana Eu...

Łódź

Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU

Fundacja działa na rzecz rozwoju międzykulturowego, aktywności obywatelskiej oraz edukacji młodzieży z Mińska Mazowieckiego. Organizacja prowadzi szkolenia i warsztaty z dialogu międzykulturowego, zajmuje się animacją kulturową oraz ...

Mińsk Mazowiecki

Fundacja Borussia

Fundacja Borussia oparła swoja działalność na tworzeniu nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami społecznymi, na rzecz zjednoczenia Europy. Dla realizacji swoich celów prowadzi liczne projekty krajowe i ogólnopolskie jako ...

Olsztyn

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Parlament Europejski, jedyna instytucja Unii Europejskiej wyłaniana w bezpośrednich wyborach, współdecyduje o większości praw wchodzących w życie w całej UE. Jego biura pomagają zorientować się, czym zajmuje się Parlament.Zn...

Warszawa
stopka strony