Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja Edukacja dla Demokracji

    Fundacja Edukacja dla Demokracji powstała w końcu lat 80-tych z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i ...

Warszawa

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój realizuje przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także regional...

Sucha Beskidzka

Fundacja Edukacji i Kultury "Drama Way"

Fundacja Drama Way wykorzystuje dramat i teatr jako metodę zmiany społecznej, wspiera inicjatywy na rzecz edukacji i ...

Warszawa

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

Fundacja powstała w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizuje poprzez ...

Łódź

Fundacja Edukacji Wizualnej

Fundacja realizuje przedsięwzięcia o charakterze ogólno-kulturalnym oraz edukacyjnym. Najbardziej znaczącym rezultat...

Łódź

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy są prywatną fundacją non-profit, która od ponad 10 lat wspiera szkolnictwo wyższe w...

Warszawa

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia od 2012r. przyznaje Stypendia Studentom pochodzącym z małych miast lub obsza...

Warszawa

Fundacja Edukacyjna Nausika

Fundacja projektuje i upowszechnia kreatywne metody edukacyjne (m.in. eduLARP, NVC, Teatr Forum, Design Thinking, storyt...

Kraków

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Celem programów Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Pro...

Łódź

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Fundacja prowadzi działalność projektową (Fundusze UE), szkoleniową (Jarmark Szkoleń), podnosi kompetencje pracown...

Gdańsk

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie

Celem organizacji jest upamiętnienie charakteru przedwojennego Oświęcimia i życia diaspory żydowskiej oraz zachowan...

Oświęcim

Fundacja Edukacyjno-Europejska

Fundacja działa w zakresie międzynarodowej współpracy młodzieży, poprzez promowanie współpracy w ramach UE oraz ...

Zakopane

Fundacja Ekorozwoju

Fundacja działa na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, nat...

Wrocław

Fundacja Eurointegracja

Fundacja wspiera działalności edukacyjne, kulturalne, społeczne, rozwój kontaktów międzykulturowych, promuje ...

Kraków

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu

Fundacja działa od 2011r., kiedy to zajmowała się organizacją zbiórek charytatywnych dla osób zagrożonych wykluc...

Orzesze

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku

Fundacja organizuje wymiany młodzieżowe, szkolenia i seminaria. Korzysta z  funduszy takich programów jak Erasmu...

Bytom

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami

    Fundacja Forum Dialogu Między Narodami jest organizacją pozarządową zajmującą się działa...

Warszawa

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"

Fundusz ma na celu stworzenie wspólnego forum organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży w powiecie p...

Słubice

Fundacja GeDaT

Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,  popularyzacją kultury i nauki ...

Łódź

Fundacja General Electronic

Fundacja General ELectronic jest organizacją charytatywną firmy General Electric. Podejmuje inicjatywy służące popr...

Warszawa

Fundacja Generator Inspiracji

Głównym kierunkiem działań Fundacji jest rozwój dzieci i młodzieży oraz promocja kultury wolontariatu, dzięki kt...

Błażowa

Fundacja Go'n'Act

Fundacja wspiera rozwój dzieci i młodzieży w szczególności poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i p...

Biestrzyków

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Fundacja ma na celu szeroko pojętą aktywizację gospodarczą, zawodową i społeczno-kulturalną mieszkańców&nb...

Toruń

Fundacja Graj!

Fundacja Graj! jest przedstawicielem światowej organizacji Association Internationale du Théâtre Amateur w Polsce. ...

Warszawa

Fundacja Greenpeace Polska

Greenpeace to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalneg...

Warszawa

Fundacja Grupy Adamed

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z uczelniami oraz insty...

Warszawa

Fundacja Haller Pro Inventio

Działalność fundacji to między innymi: Promocja nauki polskiej.Wspieranie kreatywności wśród dzieci i młodzież...

Katowice

Fundacja Holistycznego i Zrównoważonego Rozwoju "Windmill Tree"

Fundacja zajmuje się promowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjności i integracji europejskiej. Aktywiz...

Mirsk

Fundacja HumanDoc

Fundacja zajmuje się promowaniem poprzez media: sztuki, nowych technologii i działań edukacyjnych, tematów zaan...

Warszawa

Fundacja ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

    Misja: - Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata. - Oddziaływan...

Stryszów

Fundacja Identitas

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego o...

Warszawa

Fundacja Ignatianum

Celem Fundacji jest popieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz działalności na rzecz rozwoju i  demokracji w Polsce...

Kraków

Fundacja im. Lesława A.Pagi

Fundacja im. Lesława A. Pagi działa w obszarze rynku kapitałowego realizując projekty szkoleniowo-edukacyjne dla st...

Warszawa

Fundacja im. Stefana Batorego

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Do priorytetowych zadań Fundacji ...

Warszawa

Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego

Fundacja zajmuje się propagowaniem wartości demokracji, ochrony praw człowieka, rozwojem idei jedności Słowian, ro...

Jarosław

Fundacja ING Dzieciom

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, poprzez realizację autorskich programó...

Wisła

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swo...

Warszawa

Fundacja Inicjatyw Twórczych

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturowej w zakresie:- integrowania narodów europy, - wpi...

Skrzyszów

Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK

Fundacja działa charytatywnie, np. prowadząc warsztaty dramy dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych. Wsp...

Kraków

Fundacja Inkubator Technologiczny

Celem fundacji jest promocja i wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Fundacja była zaangażowana w wiele p...

Warszawa

Fundacja Innowacyjnej Edukacji

Fundacja wspiera działania młodzieży z obszarów słabo rozwiniętych i dotkniętych bezrobociem w Bielsku-Białej. ...

Bielsko- Biała

Fundacja Inspiracja

Fundacja stara się przyczyniać do rozwoju miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, zmniejszania ubóstwa, konfliktów i pr...

Warszawa

Fundacja Instytut Innowacji

Instytut działa na rzecz rozwoju młodzieży i edukacji seniorów. Pomaga migrantom i bezrobotnym. Wspiera biznes i koo...

Warszawa

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej

Fundacja Instytut Re-integracji społecznej jako cel główny w swoich działaniach stawia sobie edukację dzieci, młod...

Łódź

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej

Misją Instytutu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji pozaformalnej i rozpowszechnianie koncep...

Gdynia

Fundacja Integracji Społecznej Prom

Fundacja działa też na na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mniejszości romskiej i osób z problemami psychiczn...

Wrocław

Fundacja Inteligentny Start

Cele Fundacji: - ułatwienie polskim studentom i absolwentom zagranicznych uczelni odbywania staży i praktyk lub uzysk...

Wrocław

Fundacja IPS

Fundacja zajmuje się wspieraniem edukacji i wychowywania dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społ...

Wrocław

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Fundacja chce zachęcić ludzi do budowy wspólnej przyszłości w duchu poszanowania praw człowieka. Dzięki pracy 70 ...

Warszawa

Fundacja Kopalnia Inicjatyw

Fundacja zrzesza młodych i aktywnych ludzi, którzy pragną mieć wpływ na przyszłość Europy oraz swojego regionu. ...

Będzin

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska Polska została ustanowiona 10 listopada 2010 roku przez Fundatora – The Kosciuszko Foundatio...

Warszawa

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Fundacja wdraża autorskie programy edukacyjne w własnych ośrodkach edukacyjnych oraz realizuje projekty w placó...

Bydgoszcz

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja udziela wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom, organizacjom skutecznie działającym na rzecz zreformowania eduk...

Warszawa

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”

Fundacja działa na rzecz europejskiego dialogu społecznego i poprawy kompetencji interkulturowych młodzieży. Zajmuje...

Wrocław

Fundacja Kulczyk Foundation

Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach ...

Warszawa

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Celem Fundacji jest promowanie wartości kultury pogranicza, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz zachęcanie do poznawan...

Lublin

Fundacja Laboratorium Zmiany

Fundacja wspiera kobiety i dziewczyny, tak aby miały siłę do przeciwstawiania się stereotypom dotyczącym płci i re...

Niemodlin

Fundacja Laja

Fundacja organizuje warsztaty, wykłady oraz degustacje herbat z różnych zakątków świata. Poprzez zajęcia, związa...

Cieszyn

Fundacja Learn Co

Fundacja szkoli, doradza i prowadzi coaching dla młodzieży i studentów. Pomaga zdobyć i uzupełnić wiedzę, ro...

Wrocław

Fundacja Lighthouse Gdańsk

Fundacja promuje idee wolontariatu, zachęca młodzież do kreatywnych działań. Organizuje warsztaty i spotkania z wol...

Gdańsk

Fundacja Macte Animo

Celem Fundacji Macte Animo jest edukacja społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w zakres...

Winnica

Fundacja Make a Change

Fundacja prowadzi nieformalny program edukacyjny na rzecz rozwoju osobistego młodzieży w niekorzystnej sytuacji. Organ...

Warszawa

Fundacja Manufaktura Dobrych Pomysłów

Fundacja zajmuje się walką z wykluczeniem cyfrowym i technologicznym osób głuchoniemych. Organizacja dąży do akty...

Chorzów

Fundacja mBanku

Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa....

Warszawa

Fundacja Mediatio

Fundacja Mediatio zajmuje się rozpowszechnianiem i rozwojem mediacji, a także innych metod rozwiązywania sporów w ś...

Opole

Fundacja MI-RO-RO

Głównym celem fundacji jest wszechstronne propagowanie edukacji, podnoszenie poziomu i dostępności kultury i sztuki,...

Kolbudy

Fundacja Między Nami

Fundacja Między Nami koncentruje się w swojej działalności na zagwarantowaniu nastolatkom z Dolnego Śląska dostęp...

Wrocław

Fundacja Ministerstwo Rozwoju Pasji

Fundacja wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty związane z organizacją działalności prospołecznej. Dział...

Łódź

Fundacja Młodzi dla Europy

Fundacja pomaga grupom marginalizowanym oraz wspiera młodzież i dzieci o niższych szansach społeczno-ekonomicznych. ...

Będzin

Fundacja Młodzieży Wiejskiej

 Fundacja realizuje również działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości oraz aktywności lokalnej w ś...

Warszawa

FUNDACJA MODE - Move and Develop Foundation

Celem fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans w procesie edukacji i na wczesnych eta...

Wrocław

Fundacja Mosty Rozwoju

Fundacja organizuje szkolenia, konferencje, sesje i sympozja naukowe, warsztaty i debaty. Współpracuje z samorządami,...

Szczucin

Fundacja Możesz Więcej

Fundacja organizuje warsztaty, szkolenia, seminaria i wykłady dla osób wykluczonych społecznie oraz wspiera rodzi...

Morawica

Fundacja My Future

Głównym celem fundacji jest zatarcie luki pomiędzy światem kariery i edukacji. Używa skandynawskich metod eduk...

Jedlnia-Letnisko

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Fundacja prowadzi w Oświęcimiu działalność oświatowo-wychowawczą i kulturalną w oparciu o historię obozu koncen...

Oświęcim

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest instytucją typu non-profit. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: - ...

Warszawa

Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce

Fundacja wspiera ważne dla lokalnych społeczności inicjatywy poprzez realizacje przedsięwzięć z zakresu historii, ...

Radom

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

Fundacja wspiera działania na rzecz zwalczania uzależnień i patologii społecznych, budowy społeczeństwa obywatels...

Rzeszów

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i...

Warszawa

Fundacja na Rzecz Wsparcia Współpracy Międzynarodowej „Krokus”

Fundacja aktywizuje młodzież z kilku dzielnic Warszawy, głównie na Bielanach, Żoliborzu, Bemowie i Woli. Prowadzi g...

Warszawa

Fundacja na Rzecz Wspierania Innowacji Społecznych "Idea Lab"

Fundacja wpiera i realizuje innowacyjne projekty z zakresu rozwoju potencjału jednostek i ich zaangażowania w życie ...

Wrocław

Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych

Celem fundacji jest edukacja nieformalna dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich w realizacji pomysłów, promowanie t...

Pobiedno

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia została powołana w roku 1994 przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja dąży do podniesi...

Warszawa

Fundacja Nauka i Pasja

Celem Fundacji jest pomoc finansowa osobom pomiędzy 15 a 21 rokiem życia, uzdolnionym w przedmiotach ścisłych i tech...

Warszawa

Fundacja Naukowa ZdrowaZiemia.org

Fundacja została powołana do realizacji zadań w obszarach: rozwoju technologicznego, informatycznego, cyfrowego, auto...

Wrocław

Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne, instruktorów i wolontariuszy w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Prowa...

Jabłonna

Fundacja no shame - bez wstydu

Głównym celem Fundacji jest wspieranie psychiczne osób chorych na łuszczycę i inne choroby skóry, wykluczonych ze...

Łomża

Fundacja No Shame – Bez Wstydu

Fundacja NO SHAME - BEZ WSTYDU ma na celu prowadzić otwarty dialog na temat łuszczycy i chorób skórnych, związanych...

Łomża

Fundacja Nowe Technologie

Głównymi celami Fundacji są działania na rzecz rozwoju nowych technologii, w tym szczególnie związanych z informat...

Tarnów

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie działa od 2000 r. wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Głównym cele...

Warszawa

Fundacja Ogród Ceramiki

Fundacja promuje ceramikę i inne działania plastyczne jako formę arteterapii w Polsce i na świecie.&n...

Warszawa

Fundacja Okno Na Wschód

Fundacja działa na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju społecznego ...

Białystok

Fundacja Omniveda

Fundacja należy do grupy fundacji Omniveda Group, a jej celem jest wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej...

Wrocław

Fundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Programy realizowane przez Fundację uczą...

Warszawa

Fundacja Orlen - Dar Serca

Misją Fundacji jest prowadzenie działań o dużej wartości dodanej służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawiony...

Płock

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja działa w ramach Konsorcjum Environmental Partnership for Central Europe, realizującego programy ekologiczne w...

Kraków

Fundacja Plastformers

Misją Fundacji jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój poprzez promocję przyjaznych środowisku zachowań ko...

Wrocław

Fundacja po DRUGIE

Fundacja pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. Swoje działania kieruje d...

Warszawa