Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji "DEKA"

Fundacja „DEKA” działa na rzecz demokracji, edukacji, kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Organizacja zajmuje się także ochroną dziedzictwa kul...

Biały Bór

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu "Bastion"

Fundacja ma za zadanie wspierać i promować sport, kulturę fizyczną oraz prozdrowotne zachowania i wartości. Organizacja zajmuje się profilaktyką wad postawy, działa w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii, a także wspiera inicjaty...

Tychy

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku z inicjatywy Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych z Warmii i Mazur. Zajmuje się prowadzeniem kursów kwalifikacyjnych i szkoleń dla przyszłych pielęgniarek i położnych....

Olsztyn

Fundacja "Sowelo"

Fundacja powstała w 2017 roku jako nieformalna grupa specjalistów, których głównym zadaniem była aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Fundacja realizuje w tym zakresie projekty krajowe we współpracy z innymi o...

Piła

Fundacja "Skarabeusz"

Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju regionu, zwłaszcza obszarów wiejskich oraz aktywizacja zawodową osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Organizacja promuje integracje społeczną oraz ochronę praw mieszkań...

Warszawa

Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom"

Stowarzyszenie  prowadzi  zajęcia terapeutyczne z zakresu zooterapii dla osób potrzebujących oraz promuje dogoterapię i właściwy stosunek do zwierząt, Działa na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem oraz pomaga...

Warszawa

Fundacja "AKWER"

Fundacja działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, integracji europejskiej oraz edukacji i kultury. Swoje cele realizuje poprzez organizację wolontariatu i wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz udzielani...

Wrocław

Stowarzyszenie "Dla Ziemi"

Misją stowarzyszenia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla imigrantów na Lubelszczyźnie. Organizacja prowadzi zajęcia z nauki języka polskiego, kursy zawodowe dla imigrantów, zajęcia wyrównawcze dla dzieci oraz zapewnia pomoc ...

Kamionka

Fundacja na Rzecz Wielkich Historii

Fundacja prowadzi działalność na rzecz rozwoju edukacji i kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie wypoczynku dla najmłodszych, wolontariat, działania na rzecz integracji europejskiej...

Warszawa

Fundacja "Na Dobrą Sprawę"

Fundacja wspiera rozwój społeczeństwa, promując aktywność społeczną, kulturalną i w zakresie ochrony zdrowia....

Leśna

Fundacja "Imago"

Fundacja działa na rzecz aktywizacji seniorów, osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnej młodzieży. Realizuje projekty wsparcia dla osób 50+, aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych oraz pomaga znaleźć pracę młodym pozostającym b...

Wrocław

Fundacja "Aktywni XXI"

Fundacja powstała w 2010 roku, by wspierać rozwój twórczy dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja prowadzi Jeleniogórską Akademię III Wieku, czyli najdłużej działający Uniwersytet Otwarty w Jeleniej Górze. Swoją misję re...

Jelenia Góra

Grupa Artystyczna "TERAZ POLIŻ"

Grupa artystyczna „TERAZ POLIŻ” to kobiecy teatr działający na rzecz kobiet, kobiecości oraz rozwoju i pomocy dzieciom i młodzieży. Stowarzyszenie produkuje i wystawia spektakle teatralne, performance, organizuje warsztaty teatral...

Warszawa

Ogólnopolska Federacja Młodych

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży, pomocy osobom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej oraz ochrony ojczystej kultury i tradycji. Federacja realizuje regionalne projekty społeczne (Konferencja „...

Opatów

Fundacja "Viva Femina"

Fundacja działa na rzecz kształtowania w społeczeństwie świadomości na  temat równouprawnienia, motywowania kobiet do aktywności zawodowej, społecznej i politycznej oraz pomocy osobom młodym i niepełnosprawnym. Swoje cele re...

Rzeszów

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

Działalność merytoryczna Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach pięciu działów, zwanych Programami: Edukacja Samorządowa (EDU),Doradztwo Prawne (LEX),Informatyzacja Administracji Samorządowej+ (PIAS+), Centrum Współpracy Europej...

Poznań

Fundacja Zaawansowanych Technologii

Flagowym przedsięwzięciem FZT jest Program E(x)plory, łączący młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły...

Warszawa

ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie

Wieloletnim, międzynarodowym „flagowym” projektem Stowarzyszenia jest festiwal EtnoKraków/Rozstaje realizowany nieprzerwanie od dwudziestu dwóch lat w partnerstwach z wiodącymi instytucjami kultury (m.in. z Krakowskim Biurem Festiwalow...

LISZKI

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska pr...

Kraków

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie zapewnia pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja prowadzi zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i doradcze oraz oddziałuje na środowisko lokalne osób z...

Sandomiezr

Stowarzyszenie "Szanse"

Stowarzyszenie skupia ludzi bez względu na płeć, wiek i wyznanie, którzy chcą aktywnie działać w społeczeństwie. Organizacja ma na celu wspierać wszechstronny rozwój osobisty m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i konfe...

Rzeszów

Fundacja "ProActo"

Fundacja działa na rzecz  integracji oraz aktywizacji młodzieży i dorosłych. Pomaga podnosić kwalifikacje zawodowe uczniów oraz osób zagrożonych bezrobociem, wspiera mobilność młodzieży oraz rozwój przedsiębiorczości. Or...

Warszawa

Fundacja "OFF school"

Fundacja ma za zadanie propagować przedsiębiorczość wśród młodzieży. Realizuje ten cel dzięki prowadzeniu warsztatów z przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji interpersonalnych, współpracy i komunikacji. ...

Warszawa

Fundacja "Uniwersytet Dzieci"

Fundacja działa na rzecz rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Organizuje w tym celu „Uniwersytet Dzieci w Sobotę”, czyli cykle wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin oraz „Uniwersytet Dzieci&...

Kraków

Stowarzyszenie "Szansa dla aktywnych"

Stowarzyszenie powstało w 2014 roku z inicjatywy mieszkańców Jankowa Przygodzkiego. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wspieranie inicjatyw rozwojowych regionu. Organizacja realizuje wiele lokalny...

Przygodzice

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)

Specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym....

Warszawa

Akademia Dobrego Słowa

Stowarzyszenie prowadzi  działalność kulturalną i oświatową na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Działa również na rzecz niepełnosprawnych oraz promuje integrację europejską i polską kulturę poza granicami kraju.&nb...

Luboń

Stowarzyszenie Kaszubskie Centrum Edukacji "VADEMECUM"

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną orz wychowawcza na rzecz obywateli Polski i innych państw. Organizacja prowadzi Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych oraz Szkołę Policealną, w której kształcą się ...

Luzino

Stowarzyszenie Odrzykoniaków

Celem stowarzyszenia jest kultywowanie historii, kultury i tradycji miejscowości Odrzykoń oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie spotkań i konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej oraz...

Odrzykoń

Stowarzyszenie "Sztuczne"

Stowarzyszenie promuje  szeroko pojętą kulturę, w szczególności teatr i kinematografię wśród młodzieży i dorosłych. Organizacja wspiera wszelką aktywność artystyczną oraz wymiany międzykulturowe na polu artystycznym, a ...

Lublin

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Fundacja jest oficjalnym hostem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Jest częścią sieci Global Entrepreneurship Network. ŚTP to kluczowy, ale nie jedyny projekt Fundacji, prowadzi szereg działań na rzecz poprawy jakości p...

Warszawa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP"

Stowarzyszenie promuje przedsiębiorczość  oraz wspiera innych w tworzeniu nowych spółdzielni i firm, zwiększając tym samym liczbę miejsc pracy. Swój cel realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach finansowanyc...

Olsztyn

Fundacja "Digital Creators"

Fundacja usuwa bariery technologiczne osobom zajmującym się uczeniem innych, by wspierać rozwój świadomego społeczeństwa informacyjnego. Swoje cele realizuje poprzez zajęcia edukacyjne (warsztaty, szkolenia i kursy online), wystąpi...

Warszawa

Fundacja "Lex Lupus"

Fundacja działa na rzecz ochrony i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego, szerzenia integracji europejskiej oraz wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Organizacja w myśl hasła przewodniego „Kto żyje dla innych, ży...

Toruń

Fundacja "Dla Was"

Fundacja obrała za cel swojej działalności tworzenie przestrzeni do budowania świadomości społecznej i rozwoju lokalnego. Organizacja promuje ideę wolontariatu, wspiera aktywizację zawodową młodzieży i osób wykluczonych oraz wsp...

Łężyce

Fundacja "Warsztat Zmiany"

Fundacja została powołana do życia w 2014 roku przez Stowarzyszenie ESWIP, a głównym obszarem jej działania jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Organizacja pomaga osobom wykluczonym społecznie, zajmuje się animacją ku...

Olsztyn

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji kulturalnej, w szczególności nauki teatru i sztuk performatywnych, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje cele realizuje dzięki organizacji projektów edukacyjno-kulturalnych, wśród który...

Warszawa

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych

Organizacja działa na rzecz integracji europejskiej oraz pogłębiania współpracy z krajami rejonu Morza Bałtyckiego. Stowarzyszenie kieruje swoje działania do młodzieży- poprzez współpracę z Ośrodkiem Współpracy Regionalnej wsp...

Gdynia

Międzynarodowe Towarzystwo Tatrzańskie

Organizacja działa w obszarach edukacji, kultury, sportu i rekreacji na rzecz wszechstronnego rozwoju młodzieży i dorosłych, aktywizacji społecznej i zdrowego stylu życia. Swoje cele realizuje dzięki działalności wolontariuszy, którz...

Zakopane

British School Wawer

Oddział British School Wawer w Warszawie istnieje od 2011 roku i od tego momentu z roku na rok poszerza obszar swoich działań w nauczaniu języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Zespół Lektorów, który składa się z prawie ...

Warszawa

Kwiatonowickie Stowarzyszenie "Homini"

Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących ze wsi. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie placówki edukacyjnej „Mała Szkoła”, świetlicy socjoterapeutycznej „Iski...

Zagórzany

Fundacja "Sieć Pedagogiki Cyrku"

Fundacja promuje pedagogikę cyrku jako jako metodę pracy z dziećmi, młodzieżą i niepełnosprawnymi w każdym wieku. Misją fundacji jest walka z ograniczeniami, podziałami, dyskryminacją i nietolerancją. Swoje cele organizacja real...

Łódź

Fundacja "Ważne Sprawy"

Celem fundacji jest prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i badawczej na rzecz aktywizacji społecznej obywateli oraz zwiększania jakości debaty publicznej. Fundacja prowadząc badania i analizy społeczne poszukuje rozwiązań...

Jasło

Fundacja "AriAri"

Fundacja wspiera naukę, kulturę i edukację, realizując projekty  w Polsce i za granicą. Jako organizacja pozarządowa prowadzi konferencje naukowe, seminaria, wykłady i warsztaty, promuje dziedzictwo narodowe oraz publikuje ksią...

Bydgoszcz

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

Fundacja działa na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski, promocji edukacji medialnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego RP. Swoje cele realizuje poprzez walkę z wykluczeniem społecznym, propagowanie integracji europejskiej oraz...

Warszawa

Stowarzyszenie Zalasowian

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego wsi Zalasowa oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Organizacja realizuje lokalne i międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+....

Zalasowa

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab"

Fundacja chce zwiększać zaangażowanie ludzi w aktywność społeczną, działa na rzecz edukacji oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie badań na temat partycypacji społecznej w Polsce, wyda...

Białystok

Fundacja "Thinking Zone"

Fundacja tworzy przestrzeń edukacyjną dla dzieci i młodzieży oparta na innowacyjnych metodach nauczania. Organizacja prowadzi trzy szkoły Thinking Zone oraz Center of Thinking, gdzie w praktyce stosuje metody nowoczesnego nauczania z e...

Gdańsk

Stowarzyszenie "Zielona Grupa"

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju edukacji oraz kultury japońskiej wśród polskiego społeczeństwa. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie działalności animacyjnej i edukacyjnej. Organizacja prowadzi warsztaty dla dzieci, młod...

Poznań

Fundacja Poznań-Ille-et-Vilaine

Fundacja powstała po to, by rozwijać współpracę między województwem wielkopolskim i francuskim departamentem Ille et Villaine oraz innymi regionami Europy. Organizacja prowadzi Dom Bretanii, gdzie promuje Francję  i kulturę br...

Poznań

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi"

Stowarzyszenie działa na rzecz kultury filmowej i audiowizualnej, edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, integracji europejskiej oraz wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoje cele realizuje poprzez organizow...

Warszawa

Fundacja "Żólty Szalik"

Fundacja działa w obszarach pomocy społecznej dla rodzin wykluczonych społecznie, integracji i reintegracji zawodowej,  działalności na rzecz niepełnosprawnych oraz edukacji dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi Centrum Wolontar...

Frombork

Fundacja "Impossible"

Fundacja działa na rzecz poprawy jakości życia społecznego poprzez realizację projektów społecznych i edukacyjnych. Obszary działalności organizacji to m.in.: kampanie społeczne dotyczące samotności, pomoc osobom z traumatycznymi...

Wrocław

Polskie Towarzystwo Bibliodramy

Stowarzyszenie wykorzystuje bibliodramę jako środek do wspierania wszechstronnego rozwoju człowieka oraz promowania i kształcenia liderów bibliodramy. Organizacja prowadzi comiesięczne warsztaty „Pod czwórką”, duchowe ćwiczenia...

Częstochowa

Fundacja Młodej Nauki

Fundacja wspiera rozwój i promuje edukacje, naukę i kulturę w Polsce oraz współpracę naukowców z przedsiębiorstwami. Dla realizacji swoich celów prowadzi wiele projektów edukacyjnych i kulturalnych, m.in. „Polski MOOC”- inicja...

Warszawa

Stowarzyszenie "PROREW"

Stowarzyszenie działa od 2017 roku na rzecz edukacji oraz pomocy osobom wykluczonym społecznie. Bierze udział w realizacji projektów związanych z profilaktyką oraz pomocą dla dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczen...

Kielce

Fundacja "Od tradycji do innowacji"

Fundacja wspiera edukację i przemysł rolno-spożywczy, poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań w branży spożywczej, edukację, prowadzenie działań wspierających sektor rolniczy oraz udzielanie pomocy w rozwoju infrastruktury bad...

Wydminy

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "RUBINEK"

Celami stowarzyszenia są promowanie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz udzielanie potrzebnego wsparcia szkole i jej uczniom, podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia, integracji europejskiej oraz kształtowania patr...

Ostrów Mazowiecka

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności "Bilinguis"

Stowarzyszenie propaguje nauczanie dwujęzyczności i wielojęzyczności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udzielanie wsparcia nauczycielom w zakresie edukacji, współpracę z innymi organizacjami i osobami związanymi z zag...

Warszawa

Stowarzyszenie "Harmonia"

Stowarzyszenie działa na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju edukacji. Organizacja edukuje młodzież w zakresie rozwoju demokracji, współpracuje z NGO oraz wspiera działania na rzecz osób starszych. Swoje cele rea...

Bytom Odrzański

Fundacja Memolife

Fundacja realizuje inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne, wspiera osoby niepełnosprawne oraz zachęca do aktywności społecznej. Organizacja wspiera potrzebujących prowadząc zbiórki charytatywne oraz realizując szereg projekt...

Lublin

Fundacja "Pro Scholam"

Fundacja wspiera działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu oraz środowisk rodzinne uczniów. Zajmuje się finansowaniem pomocy naukowych i dydaktycznych, zapewnia pomoc materialna i specjalistyczną dla dz...

Elbląg

Fundacja im. Zofii Zamenhof

Fundacja promuje idee wolności, demokracji, różnorodności kulturowej oraz tolerancji poprzez szerzenie edukacji w kraju i na świecie. Swoje cele realizuje dzięki organizowaniu projektów o międzynarodowym zasięgu, m.in. "Rozwój umie...

Warszawa

Stowarzyszenie "Kre-aktywni"

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji, integracji i aktywizacji społecznej osób w różnym wieku, sprzeciwia się wykluczeniu społecznemu osób defaworyzowanych i promuje sport. Organizacja realizuje swoje zadania dzięki prowadzeniu ...

Łódź

Fundacja Centrum Cyfrowe

Fundacja wspiera rozwój cyfrowy polskiego społeczeństwa, działa na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej. Swoje cele realizuje poprzez działalność w następujących obszarach: Creative Commons ( rozwój spo...

Warszawa

Fundacja "BIOsynergia"

Fundacja działa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywizacji społecznej. Przy organizacja działa Drużyna Ku aktywna w obszarze kulinariów i zdrowego odżyw...

Łódź

Fundacja Polska Akademia Jeździecka

Fundacja została założona, by promować sporty konne wśród młodzieży, budować markę polskiego jeździectwa oraz popularyzować jeździectwo i hodowlę.  Fundacja organizuje kursy i szkolenia z jeździectwa, finansuje i tworzy ...

Warszawa

Fundacja "Szkoła z Klasą"

Fundacja wspiera rozwój edukacji oraz kształcenia nauczycieli, zgodnie  ideą uczenia odpowiedzialności, uważności i współdziałania. Dla realizacji swoich celów, organizacja realizuje wiele autorskich projektów, wśród któr...

Warszawa

Fundacja Polski Instytut Liderów

Fundacja kształci nowe pokolenie liderów biznesowych i społecznych, wspierając młode i utalentowane osoby oraz łącząc liderów z różnych środowisk poprzez realizację projektów zgodnych z celami fundacji. Organizacja ma na swoim...

Warszawa

Fundacja "RAiDO" Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych

Fundacja promuje ideę międzykulturowości, mobilności i integracji europejskiej, działa na rzecz współpracy gospodarczej i kulturowej oraz wspiera rozwój. Dla realizacji swoich celów, fundacja współpracuje z organizacjami pożytku...

Warszawa

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (Societas Missionum ad Afros)

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (Societas Missionum ad Afros) jest męskim rzymskokatolickim zgromadzeniem misyjnym, założonym w 1856 roku w przez ks. bp Melchiora de Marion-Brésillac w celu głoszenia Chrystusa ludom Afryki, w szczegól...

Zaborów

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, b...

Zielona Góra

Fundacja "Graceland"

Fundacja działa na rzecz rozwoju i wyrównywania szans dzieci i młodzieży, tworzenia młodym przestrzeni bez barier i podziałów społecznych. Organizacja wspiera ideę uczenia się przez całe życie oraz integracji międzykulturowej. ...

Katowice

Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież"

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania osób pochodzących z biednych rodzin, wykluczonych społecznie i marginalizowanych. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna i zawodowa takich osób, zapewnienie im równego dostępu do ed...

Siemianowice Śląskie

Mercatus et Civis Foundation

Misja fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi jego uczestnikami. Fundacja realizuje ten cel dzięki rozpowszechnianiu wiedzy na temat prawa i ekonomii, udzielania pomocy prawnej, prowadzenia zajęć z p...

Tarnów

Fundacja "DELTA - WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ"

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i społeczną na rzecz demokracji, rozwoju i integracji. Promuje zdrowy styl życia, aktywność społeczną oraz wolontariat. Działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dla d...

Tarnów

Fundacja "Activus"

Fundacja zajmuje się aktywizacją intelektualną, społeczną i fizyczną oraz rozwojem osób starszych, starając się wykorzystać ich potencjał oraz zdobytą wiedzę i doświadczenie. ...

Łódź

Fundacja "Pomost Nadziei"

Fundacja pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym, które znajdują się w trudnej sytuacji. Fundacja zapewnia im pomoc finansową, wspiera w leczeniu i poszukuje dla nich miejsc odbywania rehabilitacji i terapii, organizuje wolontariat ora...

Wieliczka

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego

Działalność stowarzyszenia sprowadza się do szerzenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, wspierania rolnictwa ekologicznego oraz edukacji dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi program zajęć terenowych dla dzie...

Wojsławice

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury "Via Culturae"

Celem fundacji jest wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury, sztuki  nauki w Polsce i poza granicami kraju. Cel ten jest realizowany dzięki organizowaniu wydarzeń kulturalnych na skalę światową, produkcję filmów dokumentaln...

Łódź

Instytut Rozwoju Aktywności

Fundacja działa na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych dzieci, seniorów i młodzieży poprzez aktywność w trzech obszarach: badań i innowacji, partycypacji społecznej i wolontariatu. Fundacja realizuje wiele projektów edukacyjnyc...

Poznań

Fundacja "Trampolina"

Fundacja pomaga osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, promuje rozwój edukacji społecznej i osobistej młodzieży oraz wspiera wolontariat. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży, ...

Warszawa

Stowarzyszenie "Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej"

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju lokalnego Krasienina, integracji społecznej, aktywizacji dzieci i młodzieży w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz integracji międzynarodowej. Dla realizacji swoich celów, organizacja uczest...

Niemce

Śląska Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym, Wykluczonym Społecznie i Ich Rodzinom "Q Zmianie"

Fundacja pomaga osobom uzależnionym, zapobiega wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin oraz edukuje w zakresie profilaktyki uzależnień. Przeciwdziała uzależnieniu od alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych...

Piekary Śląskie

FUNDACJA "MERITUM"

Celem FUNDACJI "MERITUM" jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii oraz rozwoju demok...

Warszawa

Fundacja ARTeria

Fundacja  realizuje projekty wspierające rozwój regionalny, aktywizację społeczną ora kulturę. Jest członkiem Culture Action Europe, która współtworzy politykę kulturalną w Europie oraz członkiem założycielem European Cu...

Zabrze

Fundacja "Bakałarz"

Fundacja wspiera działalność Teatru Bakałarz oraz promuje  sztukę wyższą. Organizuje wydarzenia artystyczne, spektakle i happeningi, prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych, a także realizuje projekty sceniczne...

Kraków

Fundacja "Diversity Hub"

Fundacja działa na rzecz rozwoju zawodowego oraz umacniania pozycji na rynku pracy osób dojrzałych, promuje aktywizację zawodową osób młodych, niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz zapobiega wykluczeniu cyfrowemu. Organizacja integr...

Kraków

Fundacja "Ambrozja"

Celem fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwoju kultury i sztuki  oraz upowszechniania edukacji wśród dzieci i młodzieży. Fundacja wspiera również rodziny w trudnej sytuacji ...

Ornontowice

Fundacja "Karuzela"

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży oraz równości praw kobiet. W tych celach prowadzi działalność edukacyjną , kursy i szkolenia dla dzieci i młodzieży, funduje stypendia dla młodych oraz organizuje r...

Warszawa

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Instytut zrzesza osoby, którym bliska jest pamięć i dziedzictwo kulturowe kresów wschodnich RP. Prowadzi działalność badawczą, naukową i dydaktyczną wśród dzieci i młodzieży oraz promuje historię kresów wschodnich. Dla reali...

Lublin

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy, wspiera edukację oraz wychowanie  dzieci i młodzieży oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób gorzej sytuowanych finansowo. Dla realiz...

Niemce

Stowarzyszenie "Babska Wyspa"

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju osobistego, edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki przemocy w rodzinie. Organizacja prowadzi zajęcia z samoobrony dla kobiet, zajęcia jogi, tańca, fitne...

Elbląg

Instytut Sobieskiego

Fundacja działa na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka, nauki, edukacji i wychowania oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Instytut prowadzi działalność wydawniczą, ekspercką oraz naukowo-dydaktyczną. Jest też twó...

Warszawa