Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja dla AGH

Fundacja działa na rzecz rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej i jej studentów. Zajmuje się pozyskiwaniem środków na rzecz rozwoju uczelni, poprawy warunków studiowania oraz wspierania studentów przy pomocy stypendiów. Fundacja wspiera ...

Kraków

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Biblioteka wspiera rozwój dzieci, młodzieży i budowę społeczeństwa informacyjnego oraz zaspokaja edukacyjne i kulturalne potrzeby lokalnej społeczności. Dla realizacji swoich celów realizuje lokalne i międzynarodowe projekty w ramach...

Piekary Śląskie

Fundacja "Merkury"

Fundacja powstała w 2004 roku i zajmuje się prowadzeniem działalności pożytku publicznego, w szczególności profilaktyką wśród dzieci i młodzieży, rozwiązywaniem problemu bezrobocia oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Fun...

Wałbrzych

Stowarzyszenie "Krakowska Fabryka Talentów"

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i artystyczną na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz ochrony dóbr kultury. Organizacja przeciwdziała wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, promuje integrację euro...

Kraków

Fundacja "CHAI"

Fundacja promuje kulturę żydowską w Polsce, wspiera osoby pochodzenia żydowskiego oraz przeciwdziała zjawisku dyskryminacji i nietolerancji wobec takich osób. Organizacja wspiera wymianę międzykulturową oraz integrację międzynarodow...

Warszawa

Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak"

Centrum prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób niepełnosprawnych. Prowadzi zajęcia sportowe i artystyczne, poradnię wsparcia, kursy językowe, Klub Przedszkolaka, arteterapię dla niepełnos...

Bydgoszcz

Związek Młodzieży Wiejskiej Częstochowa

Organizacja zrzesza osoby do trzydziestego piątego roku życia i reprezentuje młodzież z obszarów wiejskich i małych miasteczek. Związek organizuje szkolenia, spotkania, wyjazdy i prelekcje, prowadzi świetlice środowiskowe i przeciwdzi...

Częstochowa

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"

Stowarzyszenie istnieje od 2005 roku i od początku swej działalności jest związane z udzielaniem wsparcia podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach. Organizacja pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnospraw...

Police

Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju liderów przyszłości, umożliwiając młodzieży nabywanie potrzebnych kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Organizacja jako lider Edukacji Międzynarodowej, wiedzie prym w realizowaniu...

Kraków

Spółdzielnia Socjalna "Pracownia"

Misją Spółdzielni jest budowanie wspólnoty dzieci, młodzieży i dorosłych odpowiedzialnych za własne czynny i aktywnych społecznie. Organizacja prowadzi warsztaty dla młodzieży uczącej się w domu (stworzyła "Wolną Zielonogórską...

Zielona Góra

Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Forum stanowi płaszczyznę współpracy dla ponad trzydziestu organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych działających na rzecz wychodzenia z bezdomności. Fundacja promuje realizacje badań w zakresie bezdomności, edukuje społ...

Gdańsk

Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wroclawiu

Parafia tworzy niewielką społeczność działającą na rzecz niesienia pomocy potrzebującym oraz edukacji dzieci i młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie dwujęzycznej szkoły polsko-niemieckiej, przedszkola oraz szkoły zaw...

Wrocław

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

Instytucja zajmuje się propagowaniem idei uczenia się przez całe życie, rozwoju i samorealizacji. Swoje działania kieruje do dzieci, młodzieży, bezrobotnych oraz seniorów. Pracownicy biblioteki organizują spotkania z ludźmi kultury (...

Żory

Fundacja Nauka dla Środowiska

Fundacja skupia środowisko Politechniki Koszalińskiej i liderów społeczności lokalnych dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, wykorzystując nowe technologie i badania. Swoje cele fundacja realizuje w czterech obszarach: turystyki ...

Koszalin

Fundacja "Benevolens"

Fundacja działa na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wpierania młodzieży, osób starszych i wykluczonych społecznie. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie koncertów, wystaw, wypoczynku dla dzieci ...

Głuchołazy

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ELEOS"

Ośrodek zajmuje się wspieraniem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi działalność charytatywną, przeciwdziała zjawiskom patologii w społeczeństwie oraz pomaga uchodźcom i imigrantom. Swoje cele realizuje...

Białystok

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

Organizacja jest instytucja kulturową, której głównym zadaniem jest promowanie kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Swoją misje realizuje poprzez organizowanie w murach dworku koncertów, wystaw, spotkań literackich oraz ...

Kraków

Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży

W skład zespołu wchodzą trzy placówki: Europejski Dom Spotkań Młodzieży, Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 oraz Bursa nr 1 w Warszawie. Głównym zadaniem placówek jest zapewnienie noclegu i wyżywienia dla młodzieży, dorosłych ...

Warszawa

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Organizacja działa na rzecz wyrównywania szans i zwalczania wykluczenia społecznego młodzieży. Swoje działania kieruje do młodzieży powyżej piętnastego roku życia oraz bezrobotnych do dwudziestego piątego roku życia. Ochotnicze Hu...

Kraków

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Organizacja pomaga osobom ubogim, chorym i potrzebującym, wspiera edukacje dzieci i młodzieży oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach pomocowych. Prowadzi ośrodki socjalne i okno życia w Szczecinie, Stargardzie i Świnouj...

Szczecin

Living Bridge Foundation

Fundacja działa na rzecz edukacji międzykulturowej i międzyreligijnej organizując międzynarodowe projekty skierowane do kadry nauczycielskiej i młodzieży. „Żywy Most” organizuje wymiany studenckie, wizyty studyjne, szkolenia i w...

Warszawa

Katolickie Towarzystwo Kulturalne

Organizacja tworzy przestrzeń do rozwoju dzieci i młodzieży w duchu tolerancji, szacunku, uczciwości i ekumenizmu oraz wspiera najbardziej potrzebujących w walce z codziennością. Towarzystwo prowadzi prywatną szkołę podstawową oraz ...

Bielsko-Biała

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych "Qdowa"

Fundacja wspiera oddolne inicjatywy na rzecz partycypacji obywatelskiej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu . Swoje cele realizuje poprzez udział w lokalnych i międzynarodowych projektach pomocy społecznej, edukacji dzieci i mł...

Kudowa Zdrój

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska

Organizacja jako patriotyczne stowarzyszenie należące do światowego ruchu skautowego kształtuje postawy i charaktery młodzieży polskiej oraz wspiera jej wychowanie zgodnie z wartościami harcerstwa. Drużyny harcerskie angażują się w ...

Wrocław

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki

Fundacja działa od 1995 roku wspierając organizacje pozarządowe, rozwijając współpracę międzynarodową oraz promując partycypację społeczną.  Bierze aktywny udział w międzynarodowych projektach finansowanych w ramach Programu ...

Toruń

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Uczelnia oferuje swoim studentom i wolontariuszom szereg warsztatów, szkoleń oraz umożliwia uczestnictwo w międzynarodowych projektach finansowanych z funduszy europejskich. Dzięki temu, studenci i wolontariusze mogą brać udział w wymi...

Bydgoszcz

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie

Centrum zajmuje wspieraniem rozwoju młodzieży dzięki współpracy z Małopolską Wojewódzką  Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, w ramach której realizuje programy dla młodzieży i wychowawców. Do tej pory Centrum brało udział ...

Kraków

Stowarzyszenie MONAR

MONAR zajmuje się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu, bezdomnym, chorym i samotnym. Organizacja ma swoje placówki rozsiane po całej Polsce i prowadzi w nich terapię uzależnień, detoksykacje oraz poradnic...

Wyszków

Fundacja "Bezlik"

Fundacja wspiera działania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo, odpowiedzialnego za realizację projektów wymian i spotkań młodzieżowych. Organizacja współpracuje z instytucjami z Niemiec, Ukrainy, Chorwacji i Biał...

Miłosław

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Organizacja prowadzi działalność charytatywną i humanitarną na rzecz dzieci, młodzieży i osób potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje ogólnopolskie i międzynarod...

Sopot

Ośrodek Kultury w Sejnach

Ośrodek działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewnienia im dostępu do szeroko pojętej kultury i edukacji. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz realizuje międzynarodowe projekty, m.in.: "Jews. United We...

Sejny

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Stowarzyszenie wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz zakładania małych przedsiębiorstw, prowadzi działalność edukacyjną oraz działa na rzecz zatrudnienia i rozwoju obszarów wiejskich. W ramach stowarzyszenia działają trzy podmio...

Gostyń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, którego celem jest pobudzenie mieszkańców gminy do działania w swoim regionie. Ośrodek realizuje projekty europejskie w ramach Programów Erasmus+...

Swarzędz

Internationaler Bund Polska

Fundacja ma na celu wspierać i aktywizować zawodowo osoby wykluczone społecznie ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, czy status społeczny. Organizacja realizuje międzynarodowe projekty wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki nad os...

Kraków

Stowarzyszenie "QUINDECIM"

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem z powodu ubóstwa lub niepełnosprawności. Organizacja promuje wolontariat, ochronę zdrowia oraz działania umożl...

Wrocław

Fundacja "TANTHEO"

Fundacja wspiera i promuje działalność w zakresie kultury, sztuki, edukacji i aktywności fizycznej. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie warsztatów śpiewu i tańca oraz rozwoju osobistego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przy...

Lublin

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i z Wadami Słuchu "SURDUS"

Misją stowarzyszenia jest zapewnienie pomocy i opieki podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niedosłyszących. Organizacja prowadzi rehabilitację młodzieży ze sprzężonymi kalectwami, inicjuje wycieczki oraz odpow...

Kraków

Fundacja "Teren otwarty"

Fundacja tworzy przestrzeń do działań artystycznych i społecznych na rzecz miasta Lublin i okolic. Swoją misję realizuje dzięki tworzeniu lokalnych projektów artystycznych oraz uczestnictwu w międzynarodowych projektach finansowany...

Lublin

Fundacja "Efekt Motyla"

Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich odnaleźć się w nowoczesnym świecie oraz stwarza im szanse na lepszą przyszłość. Organizacja finansuje zajęcia dodatkowe z języków oraz funduje stypendia najzdolniejszym...

Kielce

Stowarzyszenie Żydowskie "Cukunft"

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i poprawy jakości życia osób pochodzenia żydowskiego . Organizacja przeciwdziała zjawiskom dyskryminacji i nietolerancji, pomaga aktywizować osoby pozostające bez zatrudnienia oraz promuje kul...

Wrocław

Fundacja "Edu-Care" Małgorzaty Iwańskiej

Fundacja wspiera rozwój, edukację oraz umożliwia dostęp do kultury dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dla realizacji swoich celów prowadzi i wspiera ośrodki dydaktyczne, szkoły i placówk...

Słupsk

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Fundacja ma na celu rozwijać i kształcić kadry mające w przyszłości zarządzać przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi na rynku. Realizuje te zadania dzięki prowadzeniu konsultacji i doradztwa z zakresu zarządzania, rozwijan...

Białystok

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "ZIARNO"

Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi poprzez edukację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja prowadzi warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, zajęcia w ośrodku stowarzyszenia w Grzybowie oraz promuj...

Słubice

Fundacja „Chronić Dobro”

Fundacja jest kontynuatorem działań powziętych przez Benedyktyński Instytut Kultury i ma za zadanie chronić i promować  dziedzictwo kulturowe Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Organizacja odpowiada za opiekę nad Muzeum Opactwa, pro...

Kraków

Fundacja "Art Junction"

Fundacja kieruje swoje działania do osób z ograniczonym dostępem do kultury, osób wykluczonych społecznie lub dyskryminowanych poprzez teatr i aktywność artystyczną. Organizacja prowadzi warsztaty teatralne oraz antydyskryminacy...

Poznań

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie doktora H. Jordana

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz terapii ruchowej osób w każdym przedziale wiekowym. ...

Szczecin

Stowarzyszenie "MANKO"

Stowarzyszenie promuje postawy demokracji, wolności słowa oraz tolerancji wśród młodzieży. Swoje cele realizuje dzięki działalności wydawniczej (Miesięcznik Studencki MANKO, Głos Seniora, Myśl Zdrowo) oraz organizowaniu kamp...

Kraków

Fundacja Eksportu Polskiej Muzyki "Music Export Poland"

Fundacja wspiera eksport muzyki polskich twórców za granicą oraz promuje ich działalność w celu popularyzacji muzyki polskiej i rozwoju karier artystów. W fundacji mieści się biuro eksportowe Music Export Poland, które tworzy ...

Warszawa

Fundacja "GAMA"

Fundacja działa na rzecz wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoją misję konsekwentnie realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach organizowanych w ramach programu Er...

Dąbrowa Białostocka

Stowarzyszenie "SEDA"

Stowarzyszenie wspiera edukację nieformalną i pozaformalną wśród młodzieży i dorosłych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie nowych technologii. Swoje cele realizuje dzięki uczestnictwu w międzyna...

Kraków

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza "Dobrze"

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” to inicjatywa spółdzielcza promująca zdrową żywność oraz wspierająca lokalne gospodarstwa rolne. Prowadzi dwa sklepy ekologiczne, gdzie sprzedaje ekologiczną, nieprzetworzoną żyw...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji "DEKA"

Fundacja „DEKA” działa na rzecz demokracji, edukacji, kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Organizacja zajmuje się także ochroną dziedzictwa kul...

Biały Bór

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu "Bastion"

Fundacja ma za zadanie wspierać i promować sport, kulturę fizyczną oraz prozdrowotne zachowania i wartości. Organizacja zajmuje się profilaktyką wad postawy, działa w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii, a także wspiera inicjaty...

Tychy

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku z inicjatywy Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych z Warmii i Mazur. Zajmuje się prowadzeniem kursów kwalifikacyjnych i szkoleń dla przyszłych pielęgniarek i położnych....

Olsztyn

Fundacja "Sowelo"

Fundacja powstała w 2017 roku jako nieformalna grupa specjalistów, których głównym zadaniem była aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Fundacja realizuje w tym zakresie projekty krajowe we współpracy z innymi o...

Piła

Fundacja "Skarabeusz"

Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju regionu, zwłaszcza obszarów wiejskich oraz aktywizacja zawodową osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Organizacja promuje integracje społeczną oraz ochronę praw mieszkań...

Warszawa

Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom"

Stowarzyszenie  prowadzi  zajęcia terapeutyczne z zakresu zooterapii dla osób potrzebujących oraz promuje dogoterapię i właściwy stosunek do zwierząt, Działa na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem oraz pomaga...

Warszawa

Fundacja "AKWER"

Fundacja działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, integracji europejskiej oraz edukacji i kultury. Swoje cele realizuje poprzez organizację wolontariatu i wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz udzielani...

Wrocław

Stowarzyszenie "Dla Ziemi"

Misją stowarzyszenia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla imigrantów na Lubelszczyźnie. Organizacja prowadzi zajęcia z nauki języka polskiego, kursy zawodowe dla imigrantów, zajęcia wyrównawcze dla dzieci oraz zapewnia pomoc ...

Kamionka

Fundacja na Rzecz Wielkich Historii

Fundacja prowadzi działalność na rzecz rozwoju edukacji i kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie wypoczynku dla najmłodszych, wolontariat, działania na rzecz integracji europejskiej...

Warszawa

Fundacja "Na Dobrą Sprawę"

Fundacja wspiera rozwój społeczeństwa, promując aktywność społeczną, kulturalną i w zakresie ochrony zdrowia....

Leśna

Fundacja "Imago"

Fundacja działa na rzecz aktywizacji seniorów, osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnej młodzieży. Realizuje projekty wsparcia dla osób 50+, aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych oraz pomaga znaleźć pracę młodym pozostającym b...

Wrocław

Fundacja "Aktywni XXI"

Fundacja powstała w 2010 roku, by wspierać rozwój twórczy dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja prowadzi Jeleniogórską Akademię III Wieku, czyli najdłużej działający Uniwersytet Otwarty w Jeleniej Górze. Swoją misję re...

Jelenia Góra

Grupa Artystyczna "TERAZ POLIŻ"

Grupa artystyczna „TERAZ POLIŻ” to kobiecy teatr działający na rzecz kobiet, kobiecości oraz rozwoju i pomocy dzieciom i młodzieży. Stowarzyszenie produkuje i wystawia spektakle teatralne, performance, organizuje warsztaty teatral...

Warszawa

Ogólnopolska Federacja Młodych

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży, pomocy osobom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej oraz ochrony ojczystej kultury i tradycji. Federacja realizuje regionalne projekty społeczne (Konferencja „...

Opatów

Fundacja "Viva Femina"

Fundacja działa na rzecz kształtowania w społeczeństwie świadomości na  temat równouprawnienia, motywowania kobiet do aktywności zawodowej, społecznej i politycznej oraz pomocy osobom młodym i niepełnosprawnym. Swoje cele re...

Rzeszów

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

Działalność merytoryczna Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach pięciu działów, zwanych Programami: Edukacja Samorządowa (EDU),Doradztwo Prawne (LEX),Informatyzacja Administracji Samorządowej+ (PIAS+), Centrum Współpracy Europej...

Poznań

Fundacja Zaawansowanych Technologii

Flagowym przedsięwzięciem FZT jest Program E(x)plory, łączący młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły...

Warszawa

ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie

Wieloletnim, międzynarodowym „flagowym” projektem Stowarzyszenia jest festiwal EtnoKraków/Rozstaje realizowany nieprzerwanie od dwudziestu dwóch lat w partnerstwach z wiodącymi instytucjami kultury (m.in. z Krakowskim Biurem Festiwalow...

LISZKI

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska pr...

Kraków

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie zapewnia pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja prowadzi zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i doradcze oraz oddziałuje na środowisko lokalne osób z...

Sandomiezr

Stowarzyszenie "Szanse"

Stowarzyszenie skupia ludzi bez względu na płeć, wiek i wyznanie, którzy chcą aktywnie działać w społeczeństwie. Organizacja ma na celu wspierać wszechstronny rozwój osobisty m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i konfe...

Rzeszów

Fundacja "ProActo"

Fundacja działa na rzecz  integracji oraz aktywizacji młodzieży i dorosłych. Pomaga podnosić kwalifikacje zawodowe uczniów oraz osób zagrożonych bezrobociem, wspiera mobilność młodzieży oraz rozwój przedsiębiorczości. Or...

Warszawa

Fundacja "OFF school"

Fundacja ma za zadanie propagować przedsiębiorczość wśród młodzieży. Realizuje ten cel dzięki prowadzeniu warsztatów z przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji interpersonalnych, współpracy i komunikacji. ...

Warszawa

Fundacja "Uniwersytet Dzieci"

Fundacja działa na rzecz rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Organizuje w tym celu „Uniwersytet Dzieci w Sobotę”, czyli cykle wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin oraz „Uniwersytet Dzieci&...

Kraków

Stowarzyszenie "Szansa dla aktywnych"

Stowarzyszenie powstało w 2014 roku z inicjatywy mieszkańców Jankowa Przygodzkiego. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wspieranie inicjatyw rozwojowych regionu. Organizacja realizuje wiele lokalny...

Przygodzice

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)

Specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym....

Warszawa

Akademia Dobrego Słowa

Stowarzyszenie prowadzi  działalność kulturalną i oświatową na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Działa również na rzecz niepełnosprawnych oraz promuje integrację europejską i polską kulturę poza granicami kraju.&nb...

Luboń

Stowarzyszenie Kaszubskie Centrum Edukacji "VADEMECUM"

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną orz wychowawcza na rzecz obywateli Polski i innych państw. Organizacja prowadzi Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych oraz Szkołę Policealną, w której kształcą się ...

Luzino

Stowarzyszenie Odrzykoniaków

Celem stowarzyszenia jest kultywowanie historii, kultury i tradycji miejscowości Odrzykoń oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie spotkań i konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej oraz...

Odrzykoń

Stowarzyszenie "Sztuczne"

Stowarzyszenie promuje  szeroko pojętą kulturę, w szczególności teatr i kinematografię wśród młodzieży i dorosłych. Organizacja wspiera wszelką aktywność artystyczną oraz wymiany międzykulturowe na polu artystycznym, a ...

Lublin

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Fundacja jest oficjalnym hostem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Jest częścią sieci Global Entrepreneurship Network. ŚTP to kluczowy, ale nie jedyny projekt Fundacji, prowadzi szereg działań na rzecz poprawy jakości p...

Warszawa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP"

Stowarzyszenie promuje przedsiębiorczość  oraz wspiera innych w tworzeniu nowych spółdzielni i firm, zwiększając tym samym liczbę miejsc pracy. Swój cel realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach finansowanyc...

Olsztyn

Fundacja "Digital Creators"

Fundacja usuwa bariery technologiczne osobom zajmującym się uczeniem innych, by wspierać rozwój świadomego społeczeństwa informacyjnego. Swoje cele realizuje poprzez zajęcia edukacyjne (warsztaty, szkolenia i kursy online), wystąpi...

Warszawa

Fundacja "Lex Lupus"

Fundacja działa na rzecz ochrony i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego, szerzenia integracji europejskiej oraz wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Organizacja w myśl hasła przewodniego „Kto żyje dla innych, ży...

Toruń

Fundacja "Dla Was"

Fundacja obrała za cel swojej działalności tworzenie przestrzeni do budowania świadomości społecznej i rozwoju lokalnego. Organizacja promuje ideę wolontariatu, wspiera aktywizację zawodową młodzieży i osób wykluczonych oraz wsp...

Łężyce

Fundacja "Warsztat Zmiany"

Fundacja została powołana do życia w 2014 roku przez Stowarzyszenie ESWIP, a głównym obszarem jej działania jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Organizacja pomaga osobom wykluczonym społecznie, zajmuje się animacją ku...

Olsztyn

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji kulturalnej, w szczególności nauki teatru i sztuk performatywnych, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje cele realizuje dzięki organizacji projektów edukacyjno-kulturalnych, wśród który...

Warszawa

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych

Organizacja działa na rzecz integracji europejskiej oraz pogłębiania współpracy z krajami rejonu Morza Bałtyckiego. Stowarzyszenie kieruje swoje działania do młodzieży- poprzez współpracę z Ośrodkiem Współpracy Regionalnej wsp...

Gdynia

Międzynarodowe Towarzystwo Tatrzańskie

Organizacja działa w obszarach edukacji, kultury, sportu i rekreacji na rzecz wszechstronnego rozwoju młodzieży i dorosłych, aktywizacji społecznej i zdrowego stylu życia. Swoje cele realizuje dzięki działalności wolontariuszy, którz...

Zakopane

British School Wawer

Oddział British School Wawer w Warszawie istnieje od 2011 roku i od tego momentu z roku na rok poszerza obszar swoich działań w nauczaniu języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Zespół Lektorów, który składa się z prawie ...

Warszawa

Kwiatonowickie Stowarzyszenie "Homini"

Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących ze wsi. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie placówki edukacyjnej „Mała Szkoła”, świetlicy socjoterapeutycznej „Iski...

Zagórzany
stopka strony