Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


I LIKE CZERSK

Organizacja promuje wśród gminy i jej mieszkańców rozwój, świadomość narodowa, wartości obywatelskiei demokratyczne w celu integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Współpracuje...

Czersk

Sto­wa­rzy­sze­nie 'HEureka Generator'

Stowarzyszenie or­ga­ni­zuje i prowadzi lokalne, regionalne, kra­jo­we i między­na­ro­do­we spo­tkania, szko­lenia, se­mi­na­ria i wi­zyty stu­dyj­ne zwiększające ak­tyw­ność społeczną oby­wa­te­li. Zapobiega ...

Zamość

Fundacja "Misja Medyczna"

Fundacja prowadzi poradnię dietetyczną dla dzieci i młodzieży z problemami nadwagi i otyłości, gdzie można uzyskać profesjonalną poradę dietetyczną oraz wykonać niezbędne pomiary masy i składu ciała.  Jest organizatorem cyklu w...

Łódź

Instytut Dyplomacji Gospodarczej

Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w Polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym Pragmatyzmu, Rzetelności oraz Efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie.Instytut wspiera działalność na rzecz organizacji,...

Warszawa

Fundacja Understanding

Fundacja organizuje kursy, szkolenia i zajęcia dla rodziców w języku polskim i angielskim. Realizuje zajęcia i imprezy dla rodzin na temat różnych kultur, promując wielokulturowość, wielojęzyczność, tolerancję i pokojową komun...

Kraków

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art

Stowarzyszenie wspiera realizację projektów ze sfery kulturalnej, poprzez udzielanie artystom pomocy w zakresie organizacyjnym, prawnym oraz promocyjnym. Prowadzi przedsięwzięcia na terenie Tarnowa w celu propagowania i...

Tarnów

Fundacja Inspiracja

Fundacja stara się przyczyniać do rozwoju miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, zmniejszania ubóstwa, konfliktów i przemocy. Dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju oraz wyrównania szans edukacyjnych wszystkim uczniom. Działa ...

Warszawa

Warszawska Izba Gospodarcza

WIG wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie i kraju. Członkostwo w Izbie daje ...

Warszawa

Fundacja Wspierania Rozwoju „Innowator”

Fundacja współpracuje z lokalnymi uniwersytetami i prowadzi szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz studentów w zakresie metod aktywnego uczenia się. Promuje mobilność młodzieży (wymiany, wolontariat, staże) za pośrednictw...

Lublin

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Fundacja wspiera młodzież z domów dziecka w Polsce. Prowadzi warsztaty edukacyjne, edukację finansową, organizuje staże w korporacjach, podróżuje z wolontariuszami, finansuje stypendia i wprowadza młodych ludzi w świat wolontariatu....

Warszawa

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Instytut zajmuje się działalnością szkoleniową na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach prz...

Zawiercie

Stowarzyszenie Loko- motywa

Działalność stowarzyszenia koncentruje się głównie na aktywizowaniu społeczności lokalnych poprzez realizację małych i większych inicjatyw społecznych w ramach pozyskanych grantów. Co roku realizowanych jest ok 10 większych lub m...

Czarna Dąbrówka

Fundacja No Shame – Bez Wstydu

Głównym celem Fundacji jest szerzenie wiedzy na temat chorób skóry, w szczególności łuszczycy. Poprzez swoje działania Fundacja wspiera merytorycznie oraz psychologicznie osoby chore, zagrożone wykluczeniem społecznym. Jej zało...

Łomża

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży, świetlicę profilaktyczno – wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Organizuje cykliczne imprezy tematyczne na terenie Gminy. Zrealizowało m.in.: finansowany przez Pols...

Stoczek

Stowarzyszenie „Europa Iuvenis”

Stowarzyszenie organizuje debaty, warsztaty i konferencje dla studentów i młodzieży. Promuje współpracę międzynarodową na Opolszczyźnie. Koordynowało projekt „Młodzi nie znają ignorancji” z funduszy ministerialnych. Organizac...

Opole

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "Logos Polska"

Stowarzyszenie koncentruje się na wymianie międzykulturowej, sile korzyści wynikających z różnorodności kulturowej i higieny informacji. Koordynatorzy uczestniczyli w wielu międzynarodowych projektach w Gruzji, Armenii, Estonii, Niemcz...

Poznań

IOGT Polska

Organizacja działa w tematyce profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz wykluczenia społecznego. IOGT ma na celu tworzenie przestrzeni wolnej od alkoholu oraz uświadamianie społeczeństwa z faktami i mitami z nim związanymi. Działa lok...

Bytom

Fundacja Eurointegracja

Fundacja wspiera działalności edukacyjne, kulturalne, społeczne, rozwój kontaktów międzykulturowych, promuje demokracje, poszanowanie odmienności i tolerancję. Pomaga w adaptacji cudzoziemców w życiu i rozwoju w Polsce i kr...

Kraków

Instytut Pracy i Edukacji

Instytut prowadzi strategiczne projekty dla MSZ (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach), MS (Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach), realizuje działania operatorskie we współpracy z NIW-CRSO (tzw...

Gliwice

Fundacja Artchata

Fundacja Artchata zajmuje się rozwojem życia kulturalnego i artystycznego- od edukacji pozaformalnej (warsztaty, szkolenia, wykłady) po organizację wydarzeń artystycznych (koncerty, spektakle teatralne, spotkania z literatami, wystawy). F...

Kraków

Fundacja Wspierania Potencjału Lokalnego

Misją Fundacji jest podnoszenie kompetencji i rozwój zainteresowań mieszkańców regionu i miast sąsiednich głównie poprzez realizację wymian międzynarodowych i wspieranie inicjatyw obywatelskich. Fundacja zrealizowała trzy projekty m...

Sławno

Instytut Partnerstwa Strategicznego

Instytut skupia się na pomocy młodzieży o mniejszych szansach (w tym na uchodźcach, grupach mniejszościowych, młodzieży NEET). Organizuje nieformalne działania edukacyjne, daje możliwość wyrażenia swojej wiedzy oraz wymiany doś...

Warszawa

Fundacja Cooperacja

Fundacja opracowuje i organizuje warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania i wydarzenia kulturalne zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Wszystkie działania oparte są na nieformalnych metodach edukacji i możliwościach m...

Leszno

Stowarzyszenie Sztukater

Sztukater organizuje kampanie społeczne i projekty, pomaga instytucjom edukacyjnym, promuje autorów książek, organizuje konkursy dedykowane dla młodzieży. Stowarzyszenie uczestniczy w projektach międzynarodowych. W poczet członków i w...

Wrocław

Fundacja My Future

Głównym celem fundacji jest zatarcie luki pomiędzy światem kariery i edukacji. Używa skandynawskich metod edukacji, które opierają się przede wszystkim na uczeniu poprzez doświadczenie. Fundacja My Future w ramach programu E...

Jedlnia-Letnisko

Fundacja Make a Change

Fundacja prowadzi nieformalny program edukacyjny na rzecz rozwoju osobistego młodzieży w niekorzystnej sytuacji. Organizuje wyjazdy do Fundacji zajmującej się ochroną dzikich zwierząt w Namibii i spotkania edukacyjne promujące kontynen...

Warszawa

Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza

Stowarzyszenie zrzesza grupę ludzi zainteresowanych aktywizowaniem społeczności i wspieraniem wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, ekologicznych. Organizowało spektakle, różne warsztaty w tym artystyczne, np. warsztaty pracy...

Zagórz

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to największa publiczna placówka wychowania pozaszkolnego w Małopolsce. Wspiera krakowskie szkoły oraz rodziców w mądrym, twórczym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży: rozwij...

Kraków

Fundacja Szukamy Talentów

Fundacja działa aktywnie organizując szkolenia, warsztaty, które mają przyczynić się do aktywizacji młodych ludzi i zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Fundacja współpracuje z instytucjami administracji publicznej, organizacja...

Skrzypne

Fundacja "Platforma Integracji Młodzieży"

Fundacja wspiera lokalne dzieci, młodzież oraz dialog międzypokoleniowy. Celem organizacji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie edukacji, samoświadomości, uczestnictwa w procesach demokratycznych, podstawowych za...

Kraków

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Fundacja prowadzi działalność projektową (Fundusze UE), szkoleniową (Jarmark Szkoleń), podnosi kompetencje pracowników firm, promuje zatrudnienie w sektorze ICT, przekwalifikowuje osoby z rynku pracy do potrzeb branży ICT, organizuje...

Gdańsk

Fundacja AriAri

Fundacja realizuje projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za granicą (głównie: Armenia, Gruzja, Ukraina, Mołdawia). Przeciwdziała wykluczaniu ludzi z mniejszości etnicznych i na...

Bydgoszcz

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Stowarzyszenie skupia się wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez swoje projekty i warsztaty stara się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowyc...

Rzeszów

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Fundacja prowadzi w Oświęcimiu działalność oświatowo-wychowawczą i kulturalną w oparciu o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla młodzieży i dorosłych z różnych stron świata, w szczególności dla młodzieży pol...

Oświęcim

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Stowarzyszenie organizuje kolonie letnie nad polskim morzem, a także półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie materialnym. Większość środków finansowych na te kolonie pochodziła od sponsorów pry...

Nowy Sącz

Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!”

Stowarzyszenie organizuje kolonie dla dzieci i warsztaty z tworzenia projektów międzynarodowych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+....

Wrocław

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: konferencje, warsztaty i wizyty studyjne, a także wystawy i publikacje. Wspomaga rozwój europejskiej kultury pamięci w duc...

Warszawa

Stowarzyszenie Youth Human Impact

Stowarzyszenie organizuje wymiany młodzieżowe zarówno w Polsce jak i za granicą, realizując program Erasmus+. Przygotowuje ogólnopolskie i międzynarodowe projekty i szkolenia o charakterze edukacyjnym, społecznym i przedsiębiorczym.&n...

Łomża

Fundacja Ukryte Skrzydła

Działania Fundacji skierowane są głównie do mieszkańców Nowej Huty. Organizacja realizuje projekty dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Fundacja prowadzi klub "Fruwająca Ryba" gdzie prowadzone są warsztaty twórcze: plastyczne...

Kraków

Stowarzyszenie Opus Humanum

Stowarzyszenie wspiera demokratyzację krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu poprzez edukację i integrację różnorodnych grup społecznych, zawodowych oraz środowisk opiniotwórczych i młodzieży. Działa na rzecz osób zagrożony...

Sosnowiec

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA

Stowarzyszenie promuje wśród lokalnej społeczności wędrówki po turystycznych szlakach Polski i Europy. Realizuje projekty edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowia współpracując w tym zakresie ze szkołami i przedszkolami. „Vesn...

Brzesko

Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci z Katowic i ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzi placówkę wsparcia dziennego (świetlicę środowiskową typu opiekuńczego), realizuje proje...

Katowice

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Fundacja działa na rzecz zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Świadczy doradztwo dla wszystkich, którzy zainteresowani są w rynkiem pracy: studentów, osób bezrobotnych, pracujących i przedsię...

Katowice

Fundacja TAK – Twórczy, Aktywni, Kochający

Fundacja działa charytatywnie, przygotowuje programy szkoleniowo-edukacyjne, rehabilitacyjne i wypoczynkowe. Organizacja realizowała projekty międzynarodowe i lokalne dla młodzieży, zajęcia aktywizujące oraz integrujące pokolenia...

Celestynów

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” skupia przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Zajmuje się badaniem i popularyzowaniem kultury tradycyjnej i współczesnej. Realizuje projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjn...

Warszawa

Fundacja VCC

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Wspiera promocję uczenia się przez całe życie, kształcenia ustaw...

Lublin

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym nacis...

Kraków

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei działa w Więckowicach w gminie Zabierzów koło Krakowa, gdzie prowadzi Farmę Życia. Jest to ośrodek pobytu stałego oraz pracy, terapii i rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.Wspólnota ...

Więckowice

Stowarzyszenie Szkoła Marzeń

Stowarzyszenie upowszechnia taniec, sport, śpiew oraz inne formy artystyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje zajęcia, musicale, turnieje, seminaria i warsztaty....

Darłowow

Fundacja „hOlendry”

Celem fundacji jest promocja kultury Niderlandzkiej w Polsce oraz działalność oświatowa, rekreacyjno-zdrowotna, sportowa i kulturalna w zakresie rozwoju, wspierania i promocji zdrowego trybu życia.Fundacja organizuje warsztaty artystyczne...

Nowy Tomyśl

Stowarzyszenie Most do Gruzji

Stowarzyszenie organizuje wykłady o kulturze i historii gruzińskiej (m.in na Uniwersytecie Jagiellońskim), wymiany studenckie, obozy naukowe i warsztaty tańców gruzińskich w ramach programu „Młodzież”. Organizacja uruchomiła w K...

Kraków

Fundacja ARTE EGO

Fundacja integruje osoby z różnych kultur, środowisk społecznych i grup wiekowych. Inicjuje i wspiera aktywności społeczne i artystyczne dzieci i młodzieży. Przeciwdziała anoreksji, bulimii i uzależnieniom. Propaguje kulturę kob...

Łódź

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie organizuje podstawowe i specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy, szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej, a także międzynarodowe spotkania młodzieży....

Zamość

Stowarzyszenie Somalijskie w Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie jednoczy ludzi z Somalii przebywających na stałe lub tymczasowo w RP, w celu podtrzymywania kultury, tradycji, obyczajów, języka somalijskiego oraz wzajemnej pomocy....

Warszawa

Fundacja Sztukmistrze

Fundacja Realizuje projekty pedagogiczne, artystyczne, a także spotkania środowiskowe.  Prowadzi systematyczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Akademii Sztukmistrzów, zaprasza również na cykliczne Variete –...

Lublin

Fundacja Okno Na Wschód

Fundacja działa na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego. W obszarze współpracy międzynarodowej działalność fundacji obejmuje: promoc...

Białystok

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

Stowarzyszenie Inicjatywa RP jest organizacją charytatywną, wspiera aktywność społeczną, kulturalną, gospodarczą i polityczną.  Angażuje jednostki, organizacje i instytucje w realizację zasad społeczeństwa demokratycznego i obyw...

Łódź

Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte

Organizacja promuje tolerancje i równouprawnienie, przeciwstawia się rasizmowi oraz ksenofobii. Pomaga osobom, które zostały dotknięte niepełnosprawnością i defaworyzowanym. Działa na rzecz środowiska i promuje zdrowy styl życia. A...

Kielce

Fundacja Dialog-Pheniben

Fundacja prowadzi działalność edukacyjno-oświatową na rzecz Romów i Romek oraz innych grup mniejszościowych. Organizuje warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje i debaty. Promuje działania antydyskryminacyjne, popularyzuje ideę...

Kraków

Stowarzyszenie Zmiana Tematu

Celem organizacji jest edukacja międzykulturowa, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwijanie zdolności i pracy w celu samorealizacji. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy międzynarodowe, wymiany młodz...

Warszawa

Stowarzyszenie EZG

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz zwiększenia udziału obywateli w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta i regionu. Podejmuje i promuje inicjatywy edukacyjne i artystyczne, w szczególnoś...

Zgierz

Fundacja Lighthouse Gdańsk

Fundacja promuje idee wolontariatu, zachęca młodzież do kreatywnych działań. Organizuje warsztaty i spotkania z wolontariuszami pragnącymi podzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności....

Gdańsk

Fundacja Pociecha

Fundacja wspiera świetlice środowiskowe w ich codziennym funkcjonowaniu. Pomaga w dożywianiu dla dzieci, przeprowadzaniu   remontów, wyposażaniu pomieszczeń, dofinansowuje wyjazdy dzieci na kolonie i ferie zimowe.Prowadzi także kampani...

Wrocław

Fundacja Rosa

Fundacja edukuje społeczeństwo w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz wspiera najmłodszych pacjentów placówek leczniczych. Realizuje ogólnopolską kampanię Rakoobrona -  jej elementem są bezpłatne badania (np znamion), które mo...

Wrocław

Stowarzyszenie Pegaz

Stowarzyszenie organizuje warsztaty teatralne, fotograficzne i muzyczne dla dzieci i młodzieży, biwaki oraz rajdy piesze i rowerowe dla różnych grup wiekowych. Wydaje publikacje związane z historią oraz tradycją Paczkowa (woj. opolskie)...

Paczków

Stowarzyszenie Douzelage

Stowarzyszenie organizuje kulturalne, sportowe i edukacyjne wymiany pomiędzy miastami należącymi do Douzelage. Bierze udział w projektach programu Erasmus+ oraz Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży....

Chojna

Stowarzyszenie Dobre Ręce

Stowarzyszenie działa charytatywnie na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i z niepełnosprawnościami. Organizuje dla nich zajęcia edukacyjne oraz wyjazdy wypoczynkowe.Organizacja współpracuje z pracownikami młodzieżowymi, trenerami, ...

Będzin

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Kulturatka"

Stowarzyszenie dąży do szerzenia kultury w społeczeństwie, a także wiedzy na temat Polski, regionu Małopolski, a szczególnie Krakowa. Organizuje szkolenia, konferencje, seminaria i koncerty....

Kraków

Fundacja Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości Obywatelskiej

CEPO uczestniczy w realizacji polskich i międzynarodowych projektów związanych z podnoszeniem kompetencji społecznych i kwalifikacji uczniów, studentów, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki rozległej sieci kontakt...

Warszawa

Fundacja Adulis

Fundacja organizuje bezpośrednią pomoc dla imigrantów w zakresie doradztwa prawnego, spraw urzędowych i poradnictwa zawodowego. Działa na rzecz integracji osób pochodzących z Afryki Wschodniej w społeczeństwie polskim, organizuje pro...

Warszawa

Fundacja po DRUGIE

Fundacja pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. Swoje działania kieruje do wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Organizuje akcje, pikniki, wydarzenia z udziałem wycho...

Warszawa

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance.  Nawiązuje współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i ekspertami różnych dziedzin.Działa na rzecz grup doświadczających dyskryminacji i...

Kraków

Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy"

Centrum działa na rzecz integracji europejskiej i promowania regionu. Organizuje akcje kulturalne, informacyjne, edukacyjne, naukowe i sportowe. Propaguje zdrowy i aktywny tryb życia.Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami mło...

Kraków

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian

Organizacja działa na rzecz współpracy międzynarodowej, edukacji pozaszkolnej oraz rozwoju wolontariatu. Prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, na rzecz dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie był...

Warszawa

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych promującym zdrowie i profilaktykę. Angażuje młodzież we współpracę międzynarodową, zwiększając ich kreatywności, mobilność i rozwój osobisty.Stowarzyszenie realizuje projekty w r...

Opole

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej

Misją Instytutu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji pozaformalnej i rozpowszechnianie koncepcji lifelong learning. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną ukierunkowaną na rozwój aktywn...

Gdynia

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”

Główne obszary działania stowarzyszenia to edukacja, pomoc społeczna, informacja i kultura. Organizacja prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Klub Młodych Twórców, Gminne Centrum ...

Sępólno Krajeńskie

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, a także integracja sektora pozarządowego. Organizacja prowadzi konkursy grantowe i program stypendialny, wspiera rozwój partnerskiej wsp...

Ełk

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, pośrednictwo pracy, transfer nowoczesnych technologii w dziedzinie zarządzania, ...

Lublin

Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju

Misją Fundacji POWER jest animacja współpracy między podmiotami, organizacjami i środowiskami, tworzenie przestrzeni ludzkiej ekspresji oraz zrównoważony rozwój. Fundacja wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzec...

Pszczyna

Fundacja „De Primario”

Fundacja popularyzuje wiedzę historyczną oraz rozwój świadomości obywatelskich wśród młodzieży. Inicjuje i wspiera rozwiązania służące polskiej kulturze, gospodarce i nauce. Organizuje warsztaty, szkolenia, wykłady, debaty i kon...

Wrocław

Fundacja Zielony Słoń

Fundacja "Zielony Słoń" działa na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego. Jej głównym obszarem działalności jest edukacja pozaformalna młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Specjalizuje się w organizowaniu szko...

Lublin

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju zajmuje się wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz systemu edukacji. Swoje działania Fundacja kieruje przede wszystkim do młodych ludzi. Organizuje wymiany młodzieżowe, warsztaty, ...

Warszawa

Fundacja Ekorozwoju

Fundacja działa na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, naturalnych łąk i zrównoważonych form rolnictwa. Wspiera lokalne inicjatywy i pomaga w ekorozwoju obszarów cennych przyro...

Wrocław

Fabryka Sztuki w Łodzi

Działania Fabryki Sztuki koncentrują się wokół edukacji kulturalnej i artystycznej, teatru, sztuk wizualnych oraz muzyki. Fabryka realizuje cykliczne autorskie projekty edukacyjne i artystyczne. Organizuje wykłady, seminaria, warsztaty, ...

Łódź

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS to organizacja działająca aktywnie na polu krajowych i europejskich inicjatyw młodzieżowych. Promuje rozwój świadomości europejskiej, tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego.Cen...

Warszawa

Stowarzyszenie WEST

Organizacja pozarządowa, działająca na wielu polach – od edukacji młodzieży i dorosłych przez przedsięwzięcia na rzecz rozwoju sportu aż po liczne projekty o charakterze kulturalnym. Stowarzyszenie organizuje koncerty o charakterze...

Warszawa

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii jest organizacją pozarządową, oferuje profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów osobistych i rodzinnych oraz usługi które pomagają w samorozwoju i zwiększ...

Łódź

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Stowarzyszenie realizuje kompleksowy system pomocy dla rodzin oraz indywidualny system wsparcia terapeutycznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Współpracuje ze specjalistami -pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami socjalny...

Łódź

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF

Stowarzyszenie wspiera i opiekuje się młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinami. Współorganizuje imprezy sportowe, prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz warsztaty teatralne. Placówka wspomag...

Rudawa

Fundacja Integracji Społecznej Prom

Fundacja działa też na na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mniejszości romskiej i osób z problemami psychicznymi. Jej podstawową formą działalności jest prowadzenie klubów środowiskowych dla dzieci.Fundacja skupia wokół ...

Wrocław

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Prowadzi zajęcia przyrodnicze Zielona Klasa, warsztaty papieru czerpanego, zajęcia plastyczne. Stowarzyszenie ...

Kwidzyń

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Organizacja pozarządowa typu non-profit, działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo. Prowadzi działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, reintegracji zawodowej na rynku pracy. Pracuje z osobami bezrobotnymi przy pomocy aktywn...

Sosnowiec

Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne, instruktorów i wolontariuszy w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Arteterapii.Nieprzetarty Szlak wspoółpracuje również z innymi ośrodkami ...

Jabłonna

Stowarzyszenie Ekologiczne Etna

Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska.  Prowadzi różnorodne działania edukacyjne, zajęcia terenowe, prelekcje, edukuje dorosłych (wycieczki ornitologiczne) i wolontariat dla przyrody. W ramach programu Era...

Oława

Fundacja Zawodowiec

Fundacja pomaga w wejściu na rynek pracy absolwentom szkół gastronomicznych. Dzięki stażowi młodzi ludzie, zaraz po ukończeniu szkoły, mogli zdobyć doświadczenie w renomowanych restauracjach, cukierniach i hotelach.Zawodowiec zr...

Warszawa

Stowarzyszenie SIETAR Polska

SIETAR Polska to organizacja pozarządowa powiązana z siecią organizacji SIETAR na całym świecie. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz innymi ośrodkami zajmującymi się tematyką międzykulturową. Organizuje kursy, szkolenia, ...

Wrocław