Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Klub Sportowy PODWAWELSKI

Klub Sportowy PODWAWELSKI to instytucja zrzeszająca dzieci i młodzież z Krakowa i okolic. Prowadzi działalność rekreacyjną i sportową. Realizuje zajęcia taneczne, warsztaty, obozy i wyjazdy. Klub był organizatorem wielu imprez s...

Kraków

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa i społeczna w obszarze rozwoju i edukacji społeczności zagrożonych wykluczeniem, w tym aktywizacji kobiet i działań edukacyjno- wychowawczo- charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży.St...

Wrocław

Stowarzyszenie Ryza

Stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne (festiwale i pojedyncze koncerty), prowadzi działalność wydawniczą (prace naukowe z następujących dziedzin: prawo, historia, europeistyka, ekonomia i finanse, politologia; ponadto czasopisma, ...

Kraków

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych

ECIM skupia się na rozwoju młodych ludzi poprzez promowanie otwartości i aktywności oraz wykorzystywania pojawiających się, m.in. dzięki Unii Europejskiej, szans i możliwości. W skład podejmowanych dotychczas przez poszczególny...

Warszawa

Fundacja Dobry Rozwój

Fundacja Dobry Rozwój jest organizacją zajmującą się promowaniem zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej, ochrony środowiska, odpowiedzialnego biznesu, a także promowaniem społeczeństwa obywatelskiego i oddolnych...

Siedlce

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja"

Stowarzyszenie prowadzi Centrum Integracji Społecznej gdzie aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne. Organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, warsztaty tematyczne dla różnych grup społecznyc...

Wieprz

Fundacja Białoruski Dom

Białoruski Dom jest placówką służącą wsparciu społeczeństwu białoruskiemu oraz pełniącą jednocześnie funkcję białoruskiego centrum informacyjnego w Polsce łącząc środowiska wielu białoruskich organizacji demokratyczny...

Warszawa

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Stowarzyszenie dba o rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i gospodarczej z sąsiadami zza wschodniej granicy. Wśród państw partnerskich są: Armenia, Biało...

Warszawa

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Fundacja wdraża autorskie programy edukacyjne w własnych ośrodkach edukacyjnych oraz realizuje projekty w placówkach przedszkolnych, szkolnych, kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i całej Polski. Fundacja prowad...

Bydgoszcz

Stowarzyszenie Tkalnia

Stowarzyszenie Tkalnia jest organizacją zajmującą się działaniami antydyskryminacyjnymi i obywatelskimi. Współpracuje z Ośrodkiem dla Uchodźców w Ustroniu/ Grotnikach, tworzy narzędzia edukacyjne – gry "Jak się Łodzi powodzi", "...

Zgierz

Fundacja ADRA Polska

Fundacja prowadzi działalność dobroczynną w szczególności nakierowaną na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych wspólnot w Polsce jak i za granicą. Niesie pomoc ludności będącej w trudnej sytuacji z pow...

Wrocław

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Stowarzyszenie specjalizuje się w projektach z zakresu edukacji, rozwoju społeczności, działań kulturowych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Wśród zrealizowanych projek...

Kielce

Stowarzyszenie Czajnia

Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, kulturalną, edukacyjną, sportową, resocjalizacyjną i rehabilitacyjną. Organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym. Czajnia realizowało projekt "Transformacja sz...

Tomaszów Lubelski

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności "SILS"

Stowarzyszenie działa na polu edukacji i aktywności społecznej wśród młodzieży na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przy współpracy z lokalnymi szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami tworzy i rea...

Środa Wielkopolska

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy są zainteresowani w sportem i promocją zdrowego stylu życia. Organizuje warsztaty o zapobieganiu uzależnieniom. Prowadzi klub wolontariuszy, który może pomóc młodzieży w drodze w przyszłej profes...

Dąbrowa Górnicza

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy kulturalno – społeczne wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego (woj.podlaskie), pomaga społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.&...

Augustów

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

Centrum organizuje liczne zajęcia stałe, programy edukacyjne, warsztaty oraz różnorodne wydarzenia kulturalne. Osoby korzystające z oferty kulturalnej placówki to nie tylko mieszkańcy Krakowa i województwa małopolskiego, ale także tu...

Kraków

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa

Fundacja działa na poziomie międzynarodowym, promuje tworzenie pozytywnego otoczenia dla rozwoju sektora organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich ukierunkowanych na prawa człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, prom...

Warszawa

Dom Kultury we Włoszczowie

Dom Kultury organizuje rózne inicjatywy mające na celu promocję Kultury Hip-Hop w lokalnym środowisku i aktywizacje młodzieży do działania poprzez breakdance, graffiti, deskorolkę i udostępnianie studia nagraniowego. ...

Włoszczowa

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejm...

Warszawa

Fundacja Alter Edu

Fundacja promuje tolerancję, otwartość, uważność na potrzeby drugiego człowieka, szacunek do wszystkich istot żywych oraz aktywność społeczną i obywatelskąFundacja zrealizowała dwie inicjatywy: projekt "Objazdowy Festiwal Fi...

Zagnańsk

Fundacja Nowe Inspiracje

Fundacja wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i zbliżanie narodów Europy. W swoich inicjatywach kładzie nacisk na działalność edukacyjną, promocję współpracy międzysektorowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społ...

Zgłobice

Fundacja Abyss Of Mind

Fundacja działa organizując szkolenia, konferencje, warsztaty oraz projekty międzynarodowe. Koncentruje się na poprawie dostępności i jakości kształcenia, a także na zwiększeniu świadomości na temat istnienia możliwości rozwoju m...

Podkowa Leśna

Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika

Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika to główny, a jednocześnie największy ośrodek kultury w Puławach i powiecie puławskim. Jego oferta skierowana jest do różnych grup społecznych i wiekowych, a wydarzenia kulturalne organizowane pr...

Puławy

Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych

Stowarzyszenie organizuje szkolenia, konferencje, wymiany młodzieży, warsztaty, imprezy sportowe i wiele innych przedsięwzięć dydaktyczno-integracyjnych. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, z Urzędem Miasta Tarnowa ora...

Kraków

Stowarzyszenie Passionfruits

Stowarzyszenie Passionfruits promuje rodzimą polską tradycję przy jednoczesnym wspieraniu dialogu z przedstawicielami kultur innych krajów i regionów. Organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, wykłady i innego rodzaju...

Warszawa

Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, wydaje książki, organizuje i uczestniczy w konferencjach, prowadzi mnóstwo działań dla dzieci, angażuje się w akcje lokalne. Realizuje takie programy jak:"Edukacja przygodą" to program, którego ...

Warszawa

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER priorytetowo traktuje inicjatywy związane z propagowaniem kultury ludowej, w szczególności słowiańskiej oraz edukowaniem w tym obszarze. Celem Stowarzyszenia jest zapoznawanie, przypomi...

Zgierz

European Mobility Center

 Stowarzyszenie zajmuje się organizacją działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – poprzez realizację projektów wspierających aktywność społeczną – m.in. dzięki funduszom FIO, a także rozwoju systemu edukac...

Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART

Stowarzyszenie CZ-ART od realizuje projekty edukacji pozaformalnej, głównie w dziedzinie kultury i sportu, a także zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie współpracuje z administracją lokalną w zakresie realizacji projektów kulturalny...

Częstochowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy. GOPS realizuje ustawowe zadania własne gminy, obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone, a także pomocowe  programy państwa w zakresie poprawy życia najbiedniejszych.Ośrodek ...

Kowala

Fundacja Ogród Ceramiki

Fundacja promuje ceramikę i inne działania plastyczne jako formę arteterapii w Polsce i na świecie. ...

Warszawa

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Stowarzyszen...

Zamość

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

Celem Fundacji jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie, rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi, działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie zdrowego trybu życia, a także działalno...

Gliwice

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja

Stowarzyszenie wspiera działania obywateli w zakresie przedsiębiorczości, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, animuje współpracę międzynarodową oraz rozwija społeczeństwo informacyjne.W ramach działalności statut...

Płużnica

Stowarzyszenie "Akwedukt"

Stowarzyszenie, które skupia się na lokalnym rozwoju, aktywizacji mieszkańców Kwidzyna (głównie młodzieży) oraz wolontariacie. Zajmuje się goszczeniem wolontariuszy zagranicznych oraz wsparciem lokalnych działań wolontariackich...

Kwidzyn

Instytut KOSMOPOLIS - Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Działalność Instytutu polega na organizacji przedsięwzięć artystycznych na obszarach ze słabo rozwiniętą infrastrukturą kulturalną, gdzie prawdziwą misją jest ożywienie ducha lokalnego i twórcze wykorzystanie lokalnych uwarunkow...

Olsztyn

Instytut Studiów Kobiecych

Instytut Studiów Kobiecych to stowarzyszenie, którego celem jest m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej z zakresu problematyki kobiecej, jak też prowadzenie badań i upowszechnianie wyników badań z zakresu udziału kob...

Białystok

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ic...

Gdańsk

Strefa Inspiracji i Rozwoju

Działania organizacji koncentrują się  na promowaniu proeuropejskich postaw i praworządności, w centrum jej uwagi jest również obywatelstwo europejskie i demokracja, współpraca na rzecz rozwoju i stosunków międzynarodowych. Fun...

Łęczyca

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni

Podstawowym zadaniem Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni jest kultywowanie tradycji regionu, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, promocja przez kulturę, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym oraz rozwój czytelni...

Łapczyca

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

TMZŚ zajmuje się wszelkimi zadaniami, które wzbogacają powiat świecki i stwarzają nowe możliwości rozwoju jego mieszkańcom. Towarzystwu zależy na pielęgnowaniu współpracy na poziomie międzynarodowym, aby wprowadzić element róż...

Świecie

Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka

Celem fundacji jest kształtowanie społeczeństwa stosując innowacyjne podejścia i techniki edukacyjne, nieformalne narzędzia edukacyjne, warsztaty, sesje zorientowane na rozwój osobisty i zawodowy, szkolenia i wymiany oraz kampanie....

Łódź

Fundacja Kopalnia Inicjatyw

Fundacja zrzesza młodych i aktywnych ludzi, którzy pragną mieć wpływ na przyszłość Europy oraz swojego regionu. Członkowie organizacji zainteresowani są partycypacją społeczną, edukacją pozaformalną, animacją czasu wolnego dzie...

Będzin

Fundacja Rozwoju, Kultury, Sztuki i Edukacji "Otwórz Drzwi"

Fundacja ”Otwórz Drzwi” została powołana m. in. by wspierać działalność psychoterapeutyczna wśród młodzieży szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych.  Fundacja w swoich działa...

Wrocław

Stowarzyszenie Diversja

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do młodzieży i osób dorosłych, w duchu takich wartości jak demokracja, różnorodność, prawa człowieka, wolność, równość. Organizuje warsztaty i szkolen...

Wrocław

Fundacja Plastformers

Misją Fundacji jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój poprzez promocję przyjaznych środowisku zachowań konsumenckich takich jak zasada 4R (reduse, repair, reuse, recycle tj. redukuj, naprawiaj, używaj wielokrotnie, przetwarzaj)...

Wrocław

Międzynarodowe Towarzystwo Tatrzańskie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Tatrzańskie (MTT) to lokalne stowarzyszenie z siedzibą w Zakopanem i okolicach. Działa w obszarze działań społecznych, edukacji pozaformalnej i lokalnego dziedzictwa kulturowego. Organizuje pokazy i ...

Zakopane

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda jest inicjatywą lokalnej grupy mieszkańców gminy Lądek-Zdrój (woj.dolnośląskie). Aktywizuje członków społeczności okolicznej i promuje edukację proekologiczną, prozdrowotną oraz ...

Lądek Zdrój

Fundacja HumanDoc

Fundacja zajmuje się promowaniem poprzez media: sztuki, nowych technologii i działań edukacyjnych, tematów zaangażowanych społecznie, wiedzy o krajach rozwijających się oraz wdrażania nowych rozwiązań wspomagających ...

Warszawa

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica

GOK Oleśnica prowadzi działalność edukacyjną, animacyjną, artystyczną i rekreacyjną. Organizuje imprezy kulturalne, konkursy, prezentacje tradycyjnej kultury ludowej i folkloru, imprezy rekreacyjne i sportowe dla dzieci, młodzieży ...

Oleśnica

Fundacja Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego "Chlebek"

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową, dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczo-wychowawczą. Organizuje wypoczynek, wycieczki i inne formy turystyki dla dzieci i młodzieży....

Kolbuszowa

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Fundacja organizuje imprezy kulturalne i edukacyjne oraz obozy szkoleniowe, spotkania integracyjne, plenery artystyczne  dla uczniów i studentów. W budynku dawnego Browaru stworzyli interaktywne muzeum "Tajemniczy Las" poświęcone flor...

Wrocław

Fundusz Inicjatyw Lokalnych

FIL wspiera lokalne społeczności, organizacje oraz liderów społecznych. Podejmuje działania i inicjatywy przyczyniające się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspiera środowiska senioralne, osoby niepełnosprawne. Fu...

Zawiercie

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Społeczno-Kulturowej R!SK

Celem działań stowarzyszenia jest stworzenie możliwości nieformalnej edukacji dla młodych ludzi, szczególnie tych, którzy wcześniej nie mieli do niej dostępu.  Organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, koncerty, warsztaty plastyc...

Szczecin

Klub Żeglarski Horn Kraków

Klub oferuje uczestnikom zajęcia stałe, treningi żeglarskie, półkolonie, zimowiska oraz zgrupowania żeglarskie w kraju i za granicą. ...

Kraków

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiadającą zainteresowaniom naukowym, artysty...

Będzin

Fundacja Artystyczna PERFORM

Fundacja skoncentrowana na rozwoju i promocji sztuki współczesnej. Powstała z potrzeby stworzenia nowej platformy, na której działać będą niezależni, kreatywni i innowacyjni, a także rozpoczynających swoja karierę artyści w różn...

Truskaw

Stowarzyszenie "Kreatywni dla biznesu"

Stowarzyszenie "KREATYWNI DLA BIZNESU" prowadzi działania w zakresie biznesu, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości. Wspiera integrację europejską oraz rozwija kontakty między jednostkami szkół i uczelni wyższych a biznesem. Propaguje...

Mogilany

Izba Gospodarcza Europy Środkowej

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest zrzeszeniem przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i nawiązywaniem nowych kontaktów w gospodarce wolnorynkowej z poszanowaniem zasad społecznej o...

Wrocław

Fundacja Edukacyjna Nausika

Fundacja projektuje i upowszechnia kreatywne metody edukacyjne (m.in. eduLARP, NVC, Teatr Forum, Design Thinking, storytelling, gry planszowe). Realizuje projekty lokalne i europejskie, udziela się społecznie w KDO d/s Młodzieży przy UMK, ...

Kraków

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej "Polanda"

Stowarzyszenie prowadzi działalność naukową i edukacyjną dotyczącą kultury arabskiej, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Libanu. Organizuje konferencje i spotkania naukowe, wygłasza referaty dotyczące tematyki bliskowschod...

Kraków

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według statutu celami Fundacji jest pomoc żywnościowa, materialna, edukacyjna, medyczna i prawna dla dzieci i młodzieży, któr...

Brzozów

Fundacja Sztuka Nauki

Fundacja realizuje projekty edukacyjne wymagające łączenia „twardej” wiedzy z zakresu nauk ścisłych z „miękkimi kompetencjami” komunikacyjnymi oraz artystycznymi. Upowszechnia wiedzę i uświadamia społeczeństwo o znaczeni...

Lublin

Fundacja Active Kids

    Organizacja zwiększa świadomość środowisk lokalnych w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz przeciwdziała dyskryminacji grup, takich jak mniejszości etniczne i religijne, migranci,...

Wieliczka

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój realizuje przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Prowadzi działalność szkoleniową stacjonarną i na odległość, organizuje k...

Sucha Beskidzka

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "FRAM"

Stowarzyszenie wspiera i propaguje inicjatywy artystyczne, działalności artystyczne, kulturalne i sportowe, prowadzone wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także pobudza środowiska lokalne do pracy na rzecz rozwoju kultury i różne...

Tarnobrzeg

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju AMICUS

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy o tematyce ekologicznej i społecznej, organizuje odczyty historyczne i kulturowe. Współpracuje z lokalnymi władzami, organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi. Amicus powstał nie tylko dla mł...

Kruszwica

Fundacja na Rzecz Wsparcia Współpracy Międzynarodowej „Krokus”

Fundacja aktywizuje młodzież z kilku dzielnic Warszawy, głównie na Bielanach, Żoliborzu, Bemowie i Woli. Prowadzi grupy wsparcia, a także stosując metody street workingu pomaga młodzieży z rodzin patologicznych pokonywać ich słaboś...

Warszawa

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych

Fundacja wspiera inicjatywy lokalne oraz zajmuje się animacją środowiska. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowym wspierając ich działania poprzez doradztwo i szkolenia. Fundacja wspiera różnego rodzaju inicjatywy w zakre...

Zawiercie

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt projektów na rzecz rozwoju gminy i działań edukacyjnych dla młodzieży. Swym działaniem obejmuje naukę, edukację, kulturę i wychowanie, jak również wypoczynek dzieci i młodzieży. Prowadzi...

Lipnica Murowana

Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad

Fundacja realizuje projekty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla środowisk defaworyzowanych. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów, warsztatów i wymian młodzieżowych z zakresu kultury i sztuki, w ...

Brzozów

Fundacja Laboratorium Zmiany

Fundacja wspiera kobiety i dziewczyny, tak aby miały siłę do przeciwstawiania się stereotypom dotyczącym płci i reagowania na dyskryminację. Promuje postawę przedsiębiorczą, wpływają na rozwój lokalnej społeczności (np. poprzez ...

Niemodlin

Fundacja w Formie

Organizacja prowadzi poradnie, ośrodki i gabinety rehabilitacyjne: psychologiczne, terapeutyczne i logopedyczne. Organizuje szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, konsultacje w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia. N...

Warszawa

Fundacja Instytut Innowacji

Instytut działa na rzecz rozwoju młodzieży i edukacji seniorów. Pomaga migrantom i bezrobotnym. Wspiera biznes i koordynuje wolontariat międzynarodowy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizuje szkolenia dla pracownikó...

Warszawa

Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Fundacja prowadzi ośrodek hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pomaga i działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz udziela wsparcia członkom  ich rodzin. Organizuje szkolenia, kursy i warsztatów op...

Błażowa

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

Fundacja działa na rzecz rozwoju obywatelskiego, gospodarczego i kulturalnego lokalnej społeczności, poprzez inicjowanie i prowadzenie różnorodnych projektów. Obejmuje swoją działalnością tematykę od edukacji dzieci, poprzez ed...

Iława

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA działa w zielonym sektorze gospodarki, tj. szeroko rozumianym rolnictwie, architekturze krajobrazu, leśnictwie, agrobiznesie i agroturystyce. Realizuje seminaria krajo...

Brwinów

Instytut Roździeńskiego

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji i kultury na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczeństwa i ekologii oraz buduje partnerstwa z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Zr...

Katowice

Fundacja Młodzieży Wiejskiej

 Fundacja realizuje również działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości oraz aktywności lokalnej w środowisku wiejskim oraz działania z zakresu kształcenia i szkolenia młodzieży, finansowane ze środków zgromadzonych w...

Warszawa

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Razem" w Kobylanach

Organizacja wiejska, która ma za zadanie przygotować młode pokolenie do twórczego i zorganizowanego udziału w życiu społeczności lokalnej, krajowej i europejskiej. Instytucja zajmuje się edukacją młodzieży i dorosłych, aktywnie d...

Stara Kornica

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Opolski

Fundacja organizuje szkolenia i spotkania dla wolontariuszy. Ponadto oddział korzysta z doświadczenia organizacji matki - Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh), która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji Wolontari...

Opole

Mladiinfo Poland

Mladiinfo wspiera grupy młodych ludzi poprzez warsztaty, seminaria, projekty i informuje o stażach, szkoleniach, konferencjach, wolontariatach i innych możliwościach w całej UE i Polsce. Organizacja wykorzystuje Social Media- Faceboo...

Warszawa

Zawierciańskie Forum Pracodawców

Stowarzyszenie wraz z firmami oraz organizacjami działa na rzecz zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem. W swoich działaniach szczególną uwagę poświęca młodzieży, jej edukacji i aktywiz...

Zawiercie

Fundacja Edu4You

Fundacja Edu4You skupia się na pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Organizuje spotkania międzypokoleniowe o charakterze artystycznym. Młodzież uczy się współdziałania i szacunku do starszych osób. Starsi uczą się od młodzie...

Łódź

SMArt - Stowarzyszenie Młodych Artystów

Stowarzyszenie współpracuje z mieszkańcami - zwłaszcza z młodzieżą, poprzez warsztaty plastyczne i rzemieślnicze z wykorzystaniem upcyklingu. Organizuje festiwale, wieczory kulturalne i przedstawienia teatralne. Pracuje nad inte...

Wieliczka

I LIKE CZERSK

Organizacja promuje wśród gminy i jej mieszkańców rozwój, świadomość narodowa, wartości obywatelskiei demokratyczne w celu integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Współpracuje...

Czersk

Sto­wa­rzy­sze­nie 'HEureka Generator'

Stowarzyszenie or­ga­ni­zuje i prowadzi lokalne, regionalne, kra­jo­we i między­na­ro­do­we spo­tkania, szko­lenia, se­mi­na­ria i wi­zyty stu­dyj­ne zwiększające ak­tyw­ność społeczną oby­wa­te­li. Zapobiega ...

Zamość

Fundacja "Misja Medyczna"

Fundacja prowadzi poradnię dietetyczną dla dzieci i młodzieży z problemami nadwagi i otyłości, gdzie można uzyskać profesjonalną poradę dietetyczną oraz wykonać niezbędne pomiary masy i składu ciała.  Jest organizatorem cyklu w...

Łódź

Instytut Dyplomacji Gospodarczej

Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w Polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym Pragmatyzmu, Rzetelności oraz Efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie.Instytut wspiera działalność na rzecz organizacji,...

Warszawa

Fundacja Understanding

Fundacja organizuje kursy, szkolenia i zajęcia dla rodziców w języku polskim i angielskim. Realizuje zajęcia i imprezy dla rodzin na temat różnych kultur, promując wielokulturowość, wielojęzyczność, tolerancję i pokojową komun...

Kraków

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art

Stowarzyszenie wspiera realizację projektów ze sfery kulturalnej, poprzez udzielanie artystom pomocy w zakresie organizacyjnym, prawnym oraz promocyjnym. Prowadzi przedsięwzięcia na terenie Tarnowa w celu propagowania i...

Tarnów
stopka strony