Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

Misją stowarzyszenia jest dbanie o godność , miejsce w rodzinie i społeczności oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wspieranie rodzin tych osób w codziennym życiu. Organizacja działa na rzecz wyrównywania...

Jaworzno

Stowarzyszenie EQuality

Misją stowarzyszenia jest wspieranie ludzi młodych na drodze do rozwoju osobistego, poprzez umożliwienie im nabycia kompetencji interpersonalnych, umiejętności społecznych oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej.  Misja ta jest reali...

Warszawa

Stowarzyszenie - Centrum Tradycyjnych Sztuk Japońskich TENGUKAI

Stowarzyszenie propaguje zdrowy styl życia, dąży do aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzuje sztukę i kulturę Japonii, szczególnie japońskie sztuki walki : kendo, iaido, kyudo, judo, aikido, uczy patriotyzmu i szacunku...

Poznań

Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa OrthNet

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie płaszczyzny formalno-organizacyjnej, umożliwiającej prowadzenie prawosławnego serwisu internetowego Cerkiew.pl. Oprócz tego, stowarzyszenie wspiera działania na rzecz integracji i aktywizacji środowi...

Białystok

Fundacja Wspierania Rozwoju "Medeina"

Nadrzędnym celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Cel ten jest realizowany dzięki zachęcaniu do aktywności fizycznej i działalności edukacyj...

Sosnowiec

APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów

Celami stowarzyszenia są: budowanie kultury i cywilizacji europejskiej w oparciu o wspólne korzenie, dbałość o rozwój kultur narodowych i ratowanie ich przed unifikacją globalnej kultury masowej, a także niwelowanie dysproporcji w rozw...

Sucha Beskidzka

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam

Do głównych celów stowarzyszenia należą:- wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży (zwłaszcza z katolickich szkół);- popularyzacja aktywności fizycznej, działalności artystycznej,- wspieranie doskonalenia zawodowego nau...

Chorzów

Polski Instytut Rozwoju

Cele Fundacji:- prowadzenie działalności  oświatowej, naukowej, doradczej i kulturalnej,- inicjowanie lub współtworzenie przedsięwzięć na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,- prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracj...

Lublin

Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne "Teatr Brama"

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i upowszechnianie działalności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej za pomocą organizacji przedstawień teatralnych teatru alternatywnego w Goleniowie. Teatr Brama wykorzystuje formalne...

Goleniów

Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki

Stowarzyszenie stawia sobie za cel przyczynianie się do rozwoju działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej na rzecz młodzieży. Jednym z jej najważniejszych działań jest organizacja wymian młodzieżowych z krajami Europy, gdzie m...

Warszawa

Zespół Folklorystyczny "Lazurki"

Celem stowarzyszenia jest krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej wśród dzieci i młodzieży w kraju i poza granicami Polski. Organizacja stara się zaszczepić wśród młodych szacunek do polskiej tradycji ludowej. Swoje cele reali...

Warszawa

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM

Celami Stowarzyszenia są popularyzowanie edukacji pozaformalnej za pomocą innowacyjnych metod nauczania, budowa społeczeństwa informacyjnego (dzięki wykorzystaniu pozaformalnych centrów kompetencji cyfrowych), budowa społeczeństwa obyw...

Kraków

Stowarzyszenie Działań Artystycznych i Kulturalnych "Fabryka Twórczości"

Celami Fabryki Twórczości są m.in. działania na rzecz integracji europejskiej, działania edukacyjne i oświatowe dla seniorów, terapia przez sztukę, promocja kultury polskiej za granicą, propagowanie idei wolontariatu krajowego i europ...

Legnica

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Organizacja kompleksowo zajmuje się wolontariatem. Koordynuje pracą wolontariuszy, promuje wolontariat i inspiruje społeczności lokalne do działania. Stowarzyszenie prowadzi Biuro Pośrednictwa Wolontariatu, jest miejscem szkoleń dla prz...

Lublin

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca ludowego "Sanok"

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działania i rozwoju Zespołu Tańca Ludowego "Sanok", jako nośnika dziedzictwa kulturowego ziemi sanockiej w kraju i za granicą, poszerzanie grona sympatyków zespołu, poszerzanie i upowszechnianie wied...

Sanok

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

Głównym celem stowarzyszenia jest wzbogacanie i rozszerzanie działalności dydaktycznej m.in. poprzez organizowanie wymian międzyszkolnych i wspieranie innowacyjnych form pracy z młodzieżą. Priorytetem jest dla stowarzyszenia integracja...

Bartoszyce

Fundacja Projekt Spontan

Celem Fundacji jest umożliwianie młodym ludziom wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na kompetencje społeczne poprzez oferowanie alternatywnych form uczenia się.  Fundacja została powołana, by działać na rzecz rozwoj...

Jasło

Fundacja Ignatianum

Celem Fundacji jest popieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz działalności na rzecz rozwoju i  demokracji w Polsce, zmian kulturowych, moralności społeczeństw i integracji narodów. Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawny...

Kraków

Fundacja Antares

Głównym celem organizacji jest popularyzacja nauk ścisłych, zwłaszcza  astronomii i astrofizyki, wśród dzieci i młodzieży. Cel ten jest realizowany dzięki organizowaniu obserwacji nocnego nieba,  prowadzeniu zajęć i prele...

Kraków

Fundacja Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma

Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz promowanie Rzeczypospolitej Polskiej w świecie. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski i innych pa...

Kielce

Fundacja "Tu Brzoza"

Nadrzędnym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, informacyjnej oraz ochrony zdrowia. Fundacja wspiera inicjatywy ...

Poddębice

Stowarzyszenie "Nic Trudnego"

Celem organizacji jest prowadzenie działań zmierzających do propagowania edukacji w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Cel ten jest realizowany przez szerzenie wiedzy oraz zachęcanie do samokształcenia. Członkowie Stowarzyszen...

Tarnowiec

Stowarzyszenie PRO AGRICOLA

Stowarzyszenie Pro Agricola ma na celu aktywizację ludzi młodych zamieszkujących tereny wiejskie oraz rodzin zagrożonych patologiami. Misją stowarzyszenia jest rozwój młodzieży z obszarów wiejskich poprzez zapewnienie pomocy finansowe...

Rzeszów

Stowarzyszenie "Poczucia"

Zadaniem Stowarzyszenia jest  praca na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym ( w ramach programu Erasmus+) w formie szkoleń, seminariów i coachingów łączących w sobie elementy terapii i sztuki. stowarzyszenie stawia sobie r...

Warszawa

Fundacja Zrozumieć Autyzm

Celami Fundacji są tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania osób z autyzmem, z zaburzeniami pokrewnymi i emocjonalnymi w najbliższym środowisku tych osób oraz wyrównywanie ich szans.Fundacja realizuje swoje cele&nbsp...

Łódź

Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży RP

Cele Stowarzyszenia to:- działania na rzecz powołania Rady Młodzieży RP, - udział w tworzeniu, wspieraniu i upowszechnianiu polityki młodzieżowej, - rozwój i upowszechnianie społecznej aktywności i partycypacji w życiu pub...

Warszawa

Podkarpacka Fundacja "Panorama Możliwości"

Celem organizacji jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju i promocji regionu podkarpackiego poprzez wpływ na mieszkańców regionu oraz społeczności ogólnokrajowej i światowej, a także podejmowanie działań mających wesprz...

Humniska

Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator"

Celem Stowarzyszenia jest działalność:-w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;- na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych;- na rzecz partycypacji społecznej i społecznej aktywności biznesu;- promocyjna na rzec...

Łódź

Fundacja Naukowa ZdrowaZiemia.org

Fundacja została powołana do realizacji zadań w obszarach: rozwoju technologicznego, informatycznego, cyfrowego, automatyzacji przemysłowej, ochrony środowiska, ochrony i  promocji zdrowia, przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu sp...

Wrocław

Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi

Celem Fundacji jest inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych. Fundacja zajmuje się prowadzeniem działalności społecznej, kulturalnej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej...

Radom

Fundacja Rozwoju Innowacyjności Edukacji i Przedsiębiorczości

Celami organizacji jest rozwój regionu Śląskiego oraz zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonym wykluczeniem społecznym.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez promowanie regionu i kultury...

Katowice

MEDITERALMA- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Śródziemnomorskiej

Stowarzyszenie MEDITERALMA zajmuje się wspieraniem i organizacją inicjatyw związanych z poznawaniem kultur, w szczególności kultury śródziemnomorskiej, a także działalnością na rzecz integracji europejskiej. Swoje cele realizuje prz...

Warszawa

STOWARZYSZENIE KULTURALNO - SPOŁECZNE PIWNICA

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społecznego oraz kulturalno - gospodarczego regionu województwa śląskiego. Cel ten jest realizowany poprzez aktywizację społeczności lokalnej, głównie dzieci i młodzieży. Działania stowa...

Orzesze - Woszczyce

Stowarzyszenie Teatr Formy

Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie sztuki pantomimy poprzez udzielanie wsparcia oraz pomocy materialnej twórcom,  prowadzenie działalności terapeutycznej i  edukacyjnej  w zakresie świadomości artystycznej i sztuki t...

Wrocław

Fundacja Wspierania Kultury Cultura Mundi

Celem organizacji jest  wspieranie działań artystycznych na arenie międzynarodowej oraz propagowanie wartości na rzecz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnych, mniejszości oraz młodzieży z bie...

Oława

Fundacja Mediatio

Fundacja Mediatio zajmuje się rozpowszechnianiem i rozwojem mediacji, a także innych metod rozwiązywania sporów w środowisku młodzieżowym. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie postępowań mediacyjnych na terenie Polski, a także po...

Opole

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska Polska została ustanowiona 10 listopada 2010 roku przez Fundatora – The Kosciuszko Foundation, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku.Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kultural...

Warszawa

Fundacja Jaśniej

Fundacja działająca na rzecz Podkarpacia. Działa w takich dziedzinach jak edukacja, integracja społeczna, dialog międzykulturowy, prawa człowieka i rozwój społeczny. Wdraża działania edukacyjne integracyjne w celu zwiększenia rozwoj...

Żurawiczki

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości w Malborku

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy społeczne w zakresie kultury, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Eliminuje bariery napotykane przez os...

Malbork

Fundacja Śląski Instytut Innowacji

Fundacja działa na rzecz rozwoju społeczeństwa, prowadzi działalność społeczną i edukacyjną.  Zrealizowała projekty edukacyjne i społeczne dla seniorów: "Współczesny senior aktywny i niezależny" i "Aktywny senior obywa...

Zabrze

Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji

FINE jest organizacją angażującą się w pracę młodzieżową. Głównym celem Fundacji jest upowszechnianie nieformalnej edukacji i jej metod, a także podnoszenie jakości pracy i systemów młodzieżowych.Organizacja ma doświadczenie w...

Olsztyn

Stowarzyszenie Niebieskie Motyle - Blue Butterfly Association

Główną grupą docelową Stowarzyszenia są osoby z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych i zagrożone wykluczeniem społecznym w małych miejscowościach.Organizacja wspiera też  młodzież niepełnosprawną. Działający w Stowarzysze...

Krośnice

Atelier Wolimierz

Fundacja promuje kulturę i sztukę, mając przekonanie, że poszerzanie horyzontów kulturowych sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa i zachęca do aktywności twórczej i społecznej. Działania Fundacji mają na celu wyrównywanie...

Pobiedna

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier"

Fundację założył Bogumił Kanik, inicjator polsko-słowackiego projektu "Pogranicze Bez Barier".  Jej celem jest przełamywanie barier uniemożliwiających rozwój osób niepełnosprawnych i młodzieży. Fundacja wspiera i aktywizuje ...

Bielsko-Biała

Stowarzyszenie Transformator Kultury

Stowarzyszenie działania dla młodzieży i na jej rzecz, wspierając młodych ludzi i ich pomysły oraz oferując wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu różnych projektów.Skupia się głównie na wolontariacie, organizowaniu wymian mł...

Przemków

Międzynarodowe Centrum Edukacji i Rozwoju Młodego Biznesu

Międzynarodowe Centrum Edukacji i Rozwoju Młodego Biznesu  świadczy działalność obejmującą, m.in: fundację;instytucję charytatywną;wolontariat....

Blachownia

Stowarzyszenie „Zwrotnica”

Organizacja działająca lokalnie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspierania grup wykluczonych, promowania aktywnego udziału młodzieży w procesach demokratycznych.Stowarzyszenie brało m.in. udział w projekcie "Priorytet...

Kraków

Fundacja "AFRYKA CONNECT"

Organizacja zajmuje się budowaniem relacji kulturowo-społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską i Afryką.Celami fundacji są promowanie polskich usług i produktów w Afryce, integrowanie imigrantów w Polsce, aktywizacja kobiet na terenach ...

Warszawa

Fundacja Ari Ari

Fundacja stwarza możliwości dla ludzi z pasją i ambicjami, propaguje wartości demokracji i otwartego społeczeństwa.Organizacja prowadzi badania społeczności lokalnych i szerszych zjawisk kulturowych. Opracowała wiele diagnoz społeczn...

Bydgoszcz

Stowarzyszenie Elbląg Europa

Celem Stowarzyszenia Elbląg Europa jest realizowanie i wspieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego, wspieranie i inwestowanie w młodych ludzi i ich rozwój.Organizacja współpracuje z Wolo...

Elblag

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom"

Celem organizacji jest wspieranie i inspirowanie dzieci, młodzież i dorosłych do rozwoju umysłowego wykorzystując ich wewnętrzny potencjał.Stowarzyszenie współpracuje z wieloma uczelniami, szkołami, przedszkolami, organizacjami pozar...

Warszawa

3-2 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZAMOŚCIU

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu to jednostka Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Jest stacjonarną jednostką OHP, która prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną oraz resocjalizacyjną. Pobyt w OSiW dla mł...

Zamość

Kościól Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Kościół prowadzi szereg działań związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, opieką nad dziećmi i dorosłymi w trudnej sytuacji życiowej,  pracą z młodzieżą, dialogiem ekumenicznym. Na poziomie lokalnym wi...

Warszawa

Ośrodek Kultury Ochoty

Ośrodek Kultury Ochoty (OKO) jest prężną samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy.OKO promuje aktywności kulturowe,  zachęca do uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-kulturowych skierowanych do osób każdym wie...

Warszawa

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej

Fundacja Instytut Re-integracji społecznej jako cel główny w swoich działaniach stawia sobie edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych, także w zakresie edukacji pozaformalnej. Fundacja nawiązała współpracę z kilkoma świetl...

Łódź

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”

Stowarzyszenie "Sarepta" prowadzi międzynarodową wymianę w dziedzinie kultury i sztuki. Współorganizuje Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów, jest to spotkanie twórców ikon i sztuki sakralnej z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji. W...

Krynica Zdrój

Fundacja Bezpieczna Przystań

Fundacja Bezpieczna Przystań prowadzi działalność w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i pracy społecznej nakierowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup objętych tym ryzykiem, w tym integrację osób niepełnosprawnych w...

Wrocław

Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK

Fundacja działa charytatywnie, np. prowadząc warsztaty dramy dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych. Współpracuje z innymi fundacjami dla celów edukacyjnych, jak np. z Fundacją i Kropka oraz Fundacją Autonomia, z obydwoma ...

Kraków

Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce

Fundacja wspiera ważne dla lokalnych społeczności inicjatywy poprzez realizacje przedsięwzięć z zakresu historii, antropologii, kultury i badania lokalnych obyczajów w Polsce i Europie, angażuje się w przedsięwzięcia interdyscyplina...

Radom

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie działa od 2000 r. wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Głównym celem fundacji jest dążenie do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. Organizacja prowa...

Warszawa

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” jest niezależną i apolityczną organizacją zrzeszającą sympatyków i miłośników fantastyki....

Lublin

Fundacja Arena i Świat

Fundacja Arena i Świat jest międzynarodową organizacją działającą na rzecz rozwoju lokalnego. Wspiera rozwój (intelektualny, fizyczny, emocjonalny i społeczny) jednostek i społeczeństwa. Realizuje akcje informacyjne, happeningi, war...

Leszno

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek

Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem projekty społeczne we współpracy z samorządem lokalnym,  wojewódzkim oraz partnerami  ministerialnymi. Wspiera dzieci z problemami i ich rodziców . W ramach współpracy z Bankiem Żywnoś...

Wieliczka

Fundacja wspierania edukacji i rozwoju „Innowatorium"

Fundacja wspiera nowatorskie rozwiązania w dziedzinie edukacji oraz promuje ideę twórczego i konstruktywnego myślenia. Tworzy wiele innowacyjnych narzędzi edukacyjnych – oryginalnych programów, symulacji, gier miejskich i przestrzennyc...

Zalesie Górne

Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Centrum ŁOWICKA realizuje warsztaty tematyczne oraz stałe zajęcia edukacyjne. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej Mokotowa i Warszawy oraz wspiera inicjatywy propagujące kulturę, rozwój i przedsiębiorczość. ...

Warszawa

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich prowadzi siedem Maltańskich Ośrodków Pomocy na terenie kraju, w: Warszawie, Katowicach, Radomiu, Olsztynie i Klebarku Wielkim oraz dwa w Poznaniu.Fundacja Maltańska Służba Medyczna ma d...

Poznań

Fundacja „BRAJLÓWKA”

Fundacja ta powstała dla podniesienia jakości usług dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w nastę...

Łaziska Górne

Youth Organisations for Drug Action

Fundacja wspiera budowę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi pracującymi z młodymi ludźmi w obszarach związanych z kwestią używania narkotyków, takich jak zdrowie publiczne, prawa człowieka czy leczenie uzależnień w k...

Warszawa

Youth Support Centre

Fundacja organizuje wymiany międzynarodowe, konferencje, spotkania, wystawy i debaty. Promuje i informuje o możliwościach i programach wsparcia Unii Europejskiej i innych instytucji. Szkoli pracowników młodzieżowych i wolontariuszy. Korz...

Lubin

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Instytucja zajmująca się działaniami związanymi z tworzeniem, upowszechnianiem, promowaniem i ochroną kultury. W GPCKiE odbywają się różnego rodzaju zajęcia i warsztaty artystyczne takie jak: nauka gry na gitarze i keyboardzie, ...

Łódź

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”

Stowarzyszenie zapewnia osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju.Cel ten realizuje poprzez prowadzenie:NZOZ D...

Nowy Sącz

Fundacja Ministerstwo Rozwoju Pasji

Fundacja wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty związane z organizacją działalności prospołecznej. Działa na rzecz integracji, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem z życia spo...

Łódź

Klub Sportowy PODWAWELSKI

Klub Sportowy PODWAWELSKI to instytucja zrzeszająca dzieci i młodzież z Krakowa i okolic. Prowadzi działalność rekreacyjną i sportową. Realizuje zajęcia taneczne, warsztaty, obozy i wyjazdy. Klub był organizatorem wielu imprez s...

Kraków

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa i społeczna w obszarze rozwoju i edukacji społeczności zagrożonych wykluczeniem, w tym aktywizacji kobiet i działań edukacyjno-wychowawczo-charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży.Stow...

Wrocław

Stowarzyszenie Ryza

Stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne (festiwale i pojedyncze koncerty), prowadzi działalność wydawniczą (prace naukowe z następujących dziedzin: prawo, historia, europeistyka, ekonomia i finanse, politologia; ponadto czasopisma, ...

Kraków

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych

ECIM skupia się na rozwoju młodych ludzi poprzez promowanie otwartości i aktywności oraz wykorzystywania pojawiających się, m.in. dzięki Unii Europejskiej, szans i możliwości. W skład podejmowanych dotychczas przez poszczególny...

Warszawa

Fundacja Dobry Rozwój

Fundacja Dobry Rozwój jest organizacją zajmującą się promowaniem zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej, ochrony środowiska, odpowiedzialnego biznesu, a także promowaniem społeczeństwa obywatelskiego i oddolnych...

Siedlce

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja"

Stowarzyszenie prowadzi Centrum Integracji Społecznej gdzie aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne. Organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, warsztaty tematyczne dla różnych grup spo...

Wieprz

Fundacja Białoruski Dom

Białoruski Dom jest placówką służącą wsparciu społeczeństwu białoruskiemu oraz pełniącą jednocześnie funkcję białoruskiego centrum informacyjnego w Polsce łącząc środowiska wielu białoruskich organizacji demokratyczny...

Warszawa

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Stowarzyszenie dba o rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i gospodarczej z sąsiadami zza wschodniej granicy. Wśród państw partnerskich są: Armenia, Biało...

Warszawa

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Fundacja wdraża autorskie programy edukacyjne w własnych ośrodkach edukacyjnych oraz realizuje projekty w placówkach przedszkolnych, szkolnych, kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i całej Polski. Fundacja prowad...

Bydgoszcz

Stowarzyszenie Tkalnia

Stowarzyszenie Tkalnia jest organizacją zajmującą się działaniami antydyskryminacyjnymi i obywatelskimi. Współpracuje z Ośrodkiem dla Uchodźców w Ustroniu/ Grotnikach, tworzy narzędzia edukacyjne – gry "Jak się Łodzi powodzi", "...

Zgierz

Fundacja ADRA Polska

Fundacja prowadzi działalność dobroczynną w szczególności nakierowaną na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych wspólnot w Polsce jak i za granicą. Niesie pomoc ludności będącej w trudnej sytuacji z pow...

Wrocław

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój specjalizuje się w projektach z zakresu edukacji, rozwoju społeczności, działań kulturowych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Wśród ...

Kielce

Stowarzyszenie Czajnia

Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, kulturalną, edukacyjną, sportową, resocjalizacyjną i rehabilitacyjną. Organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym.Czajnia realizowało projekt "Transformacja szk...

Tomaszów Lubelski

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności "SILS"

Stowarzyszenie działa na polu edukacji i aktywności społecznej wśród młodzieży na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przy współpracy z lokalnymi szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami tworzy i rea...

Środa Wielkopolska

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy są zainteresowani w sportem i promocją zdrowego stylu życia. Organizuje warsztaty o zapobieganiu uzależnieniom. Prowadzi klub wolontariuszy, który może pomóc młodzieży w drodze w przyszłej profes...

Dąbrowa Górnicza

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy kulturalno–społeczne wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego (woj.podlaskie), pomaga społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.&nb...

Augustów

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

Centrum organizuje liczne zajęcia stałe, programy edukacyjne, warsztaty oraz różnorodne wydarzenia kulturalne. Osoby korzystające z oferty kulturalnej placówki to nie tylko mieszkańcy Krakowa i województwa małopolskiego, ale także tu...

Kraków

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa

Fundacja działa na poziomie międzynarodowym, promuje tworzenie pozytywnego otoczenia dla rozwoju sektora organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich ukierunkowanych na prawa człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promow...

Warszawa

Dom Kultury we Włoszczowie

Dom Kultury organizuje rózne inicjatywy mające na celu promocję Kultury Hip-Hop w lokalnym środowisku i aktywizacje młodzieży do działania poprzez breakdance, graffiti, deskorolkę i udostępnianie studia nagraniowego. ...

Włoszczowa

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejm...

Warszawa

Fundacja Alter Edu

Fundacja promuje tolerancję, otwartość, uważność na potrzeby drugiego człowieka, szacunek do wszystkich istot żywych oraz aktywność społeczną i obywatelskąFundacja zrealizowała dwie inicjatywy: projekt "Objazdowy Festiwal Fi...

Warszawa

Fundacja Nowe Inspiracje

Fundacja wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i zbliżanie narodów Europy. W swoich inicjatywach kładzie nacisk na działalność edukacyjną, promocję współpracy międzysektorowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społ...

Zgłobice

Fundacja Abyss Of Mind

Fundacja działa organizując szkolenia, konferencje, warsztaty oraz projekty międzynarodowe. Koncentruje się na poprawie dostępności i jakości kształcenia, a także na zwiększeniu świadomości na temat istnienia możliwości rozwoju m...

Podkowa Leśna
stopka strony