Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja Abyss Of Mind

Fundacja działa organizując szkolenia, konferencje, warsztaty oraz projekty międzynarodowe. Koncentruje się na poprawie dostępności i jakości kształcenia, a także na zwiększeniu świadomości na temat istnienia możliwości rozwoju m...

Podkowa Leśna

Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika

Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika to główny, a jednocześnie największy ośrodek kultury w Puławach i powiecie puławskim. Jego oferta skierowana jest do różnych grup społecznych i wiekowych, a wydarzenia kulturalne organizowane pr...

Puławy

Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych

Stowarzyszenie organizuje szkolenia, konferencje, wymiany młodzieży, warsztaty, imprezy sportowe i wiele innych przedsięwzięć dydaktyczno-integracyjnych. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, z Urzędem Miasta Tarnowa ora...

Kraków

Stowarzyszenie Passionfruits

Stowarzyszenie Passionfruits promuje rodzimą polską tradycję przy jednoczesnym wspieraniu dialogu z przedstawicielami kultur innych krajów i regionów. Organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, wykłady i innego rodzaju...

Warszawa

Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, wydaje książki, organizuje i uczestniczy w konferencjach, prowadzi mnóstwo działań dla dzieci, angażuje się w akcje lokalne. Realizuje takie programy jak:"Edukacja przygodą" to program, którego ...

Warszawa

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER priorytetowo traktuje inicjatywy związane z propagowaniem kultury ludowej, w szczególności słowiańskiej oraz edukowaniem w tym obszarze. Celem Stowarzyszenia jest zapoznawanie, przypomi...

Zgierz

European Mobility Center

 Stowarzyszenie zajmuje się organizacją działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – poprzez realizację projektów wspierających aktywność społeczną – m.in. dzięki funduszom FIO, a także rozwoju systemu edukac...

Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART

Stowarzyszenie CZ-ART od realizuje projekty edukacji pozaformalnej, głównie w dziedzinie kultury i sportu, a także zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie współpracuje z administracją lokalną w zakresie realizacji projektów kulturalny...

Częstochowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali

Ośrodek aktywizuje środowisko lokalne poprzez wolontariat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali, które jest członkiem ogólnopolskiej sieci wolontariatów....

Kowala

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Stowarzyszen...

Zamość

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

Celem Fundacji jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie, rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi, działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie zdrowego trybu życia, a także działalno...

Gliwice

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja

Stowarzyszenie wspiera działania obywateli w zakresie przedsiębiorczości, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, animuje współpracę międzynarodową oraz rozwija społeczeństwo informacyjne.W ramach działalności statut...

Płużnica

Stowarzyszenie "Akwedukt"

Stowarzyszenie "Akwedukt", które skupia się na lokalnym rozwoju, aktywizacji mieszkańców Kwidzyna (głównie młodzieży) oraz wolontariacie. Zajmuje się goszczeniem wolontariuszy zagranicznych oraz wsparciem lokalnych działań wolo...

Kwidzyn

Instytut KOSMOPOLIS - Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Działalność Instytutu polega na organizacji przedsięwzięć artystycznych na obszarach ze słabo rozwiniętą infrastrukturą kulturalną, gdzie prawdziwą misją jest ożywienie ducha lokalnego i twórcze wykorzystanie lokalnych uwarunkow...

Olsztyn

Instytut Studiów Kobiecych

Instytut Studiów Kobiecych to stowarzyszenie, którego celem jest m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej z zakresu problematyki kobiecej, jak też prowadzenie badań i upowszechnianie wyników badań z zakresu udziału kob...

Białystok

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ic...

Gdańsk

Strefa Inspiracji i Rozwoju

Działania organizacji koncentrują się  na promowaniu proeuropejskich postaw i praworządności, w centrum jej uwagi jest również obywatelstwo europejskie i demokracja, współpraca na rzecz rozwoju i stosunków międzynarodowych. Fun...

Łęczyca

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni

Podstawowym zadaniem Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni jest kultywowanie tradycji regionu, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, promocja przez kulturę, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym oraz rozwój czytelni...

Łapczyca

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

TMZŚ zajmuje się wszelkimi zadaniami, które wzbogacają powiat świecki i stwarzają nowe możliwości rozwoju jego mieszkańcom. Towarzystwu zależy na pielęgnowaniu współpracy na poziomie międzynarodowym, aby wprowadzić element róż...

Świecie

Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka

Celem fundacji jest kształtowanie społeczeństwa stosując innowacyjne podejścia i techniki edukacyjne, nieformalne narzędzia edukacyjne, warsztaty, sesje zorientowane na rozwój osobisty i zawodowy, szkolenia i wymiany oraz kampanie....

Łódź

Fundacja Kopalnia Inicjatyw

Fundacja zrzesza młodych i aktywnych ludzi, którzy pragną mieć wpływ na przyszłość Europy oraz swojego regionu. Członkowie organizacji zainteresowani są partycypacją społeczną, edukacją pozaformalną, animacją czasu wolnego dzie...

Będzin

Fundacja Rozwoju, Kultury, Sztuki i Edukacji "Otwórz Drzwi"

Fundacja ”Otwórz Drzwi” została powołana m. in. by wspierać działalność psychoterapeutyczna wśród młodzieży szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych.  Fundacja w swoich działa...

Wrocław

Stowarzyszenie Diversja

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do młodzieży i osób dorosłych, w duchu takich wartości jak demokracja, różnorodność, prawa człowieka, wolność, równość. Organizuje warsztaty i szkolen...

Wrocław

Fundacja Plastformers

Misją Fundacji jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój poprzez promocję przyjaznych środowisku zachowań konsumenckich takich jak zasada 4R (reduse, repair, reuse, recycle tj. redukuj, naprawiaj, używaj wielokrotnie, przetwarzaj)...

Wrocław

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda jest inicjatywą lokalnej grupy mieszkańców gminy Lądek-Zdrój (woj.dolnośląskie). Aktywizuje członków społeczności okolicznej i promuje edukację proekologiczną, prozdrowotną oraz ...

Lądek Zdrój

Fundacja HumanDoc

Fundacja zajmuje się promowaniem poprzez media: sztuki, nowych technologii i działań edukacyjnych, tematów zaangażowanych społecznie, wiedzy o krajach rozwijających się oraz wdrażania nowych rozwiązań wspomagających ...

Opole

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica

GOK Oleśnica prowadzi działalność edukacyjną, animacyjną, artystyczną i rekreacyjną. Organizuje imprezy kulturalne, konkursy, prezentacje tradycyjnej kultury ludowej i folkloru, imprezy rekreacyjne i sportowe dla dzieci, młodzieży i ...

Oleśnica

Fundacja Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego "Chlebek"

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową, dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczo-wychowawczą. Organizuje wypoczynek, wycieczki i inne formy turystyki dla dzieci i młodzieży....

Kolbuszowa

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Fundacja organizuje imprezy kulturalne i edukacyjne oraz obozy szkoleniowe, spotkania integracyjne, plenery artystyczne  dla uczniów i studentów. W budynku dawnego Browaru stworzyli interaktywne muzeum "Tajemniczy Las" poświęcone flor...

Wrocław

Fundusz Inicjatyw Lokalnych

FIL wspiera lokalne społeczności, organizacje oraz liderów społecznych. Podejmuje działania i inicjatywy przyczyniające się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspiera środowiska senioralne, osoby niepełnosprawne. Fu...

Zawiercie

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Społeczno-Kulturowej R!SK

Celem działań stowarzyszenia jest stworzenie możliwości nieformalnej edukacji dla młodych ludzi, szczególnie tych, którzy wcześniej nie mieli do niej dostępu.  Organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, koncerty, warsztaty pla...

Szczecin

Klub Żeglarski Horn Kraków

Klub oferuje uczestnikom zajęcia stałe, treningi żeglarskie, półkolonie, zimowiska oraz zgrupowania żeglarskie w kraju i za granicą. ...

Kraków

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiadającą zainteresowaniom naukowym, artysty...

Będzin

Fundacja Artystyczna PERFORM

Fundacja skoncentrowana na rozwoju i promocji sztuki współczesnej. Powstała z potrzeby stworzenia nowej platformy, na której działać będą niezależni, kreatywni i innowacyjni, a także rozpoczynających swoja karierę artyści w różn...

Truskaw

Stowarzyszenie "Kreatywni dla biznesu"

Stowarzyszenie "KREATYWNI DLA BIZNESU" prowadzi działania w zakresie biznesu, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości. Wspiera integrację europejską oraz rozwija kontakty między jednostkami szkół i uczelni wyższych a biznesem. Propaguje...

Mogilany

Izba Gospodarcza Europy Środkowej

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest zrzeszeniem przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i nawiązywaniem nowych kontaktów w gospodarce wolnorynkowej z poszanowaniem zasad społecznej o...

Wrocław

Fundacja Edukacyjna Nausika

Fundacja projektuje i upowszechnia kreatywne metody edukacyjne (m.in. eduLARP, NVC, Teatr Forum, Design Thinking, storytelling, gry planszowe). Realizuje projekty lokalne i europejskie, udziela się społecznie w KDO d/s Młodzieży przy UMK, ...

Kraków

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej "Polanda"

Stowarzyszenie prowadzi działalność naukową i edukacyjną dotyczącą kultury arabskiej, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Libanu. Organizuje konferencje i spotkania naukowe, wygłasza referaty dotyczące tematyki bliskowschod...

Kraków

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według statutu celami Fundacji jest pomoc żywnościowa, materialna, edukacyjna, medyczna i prawna dla dzieci i młodzieży, które w...

Brzozów

Fundacja Sztuka Nauki

Fundacja realizuje projekty edukacyjne wymagające łączenia „twardej” wiedzy z zakresu nauk ścisłych z „miękkimi kompetencjami” komunikacyjnymi oraz artystycznymi. Upowszechnia wiedzę i uświadamia społeczeństwo o znaczeni...

Lublin

Fundacja Active Kids

 Organizacja zwiększa świadomość środowisk lokalnych w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz przeciwdziała dyskryminacji grup, takich jak mniejszości etniczne i religijne, migranci, obcokrajowcy czy ...

Wieliczka

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój realizuje przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Prowadzi działalność szkoleniową stacjonarną i na odległość, organizuje k...

Sucha Beskidzka

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "FRAM"

Stowarzyszenie wspiera i propaguje inicjatywy artystyczne, działalności artystyczne, kulturalne i sportowe, prowadzone wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także pobudza środowiska lokalne do pracy na rzecz rozwoju kultury i różne...

Tarnobrzeg

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju AMICUS

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy o tematyce ekologicznej i społecznej, organizuje odczyty historyczne i kulturowe. Współpracuje z lokalnymi władzami, organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi. Amicus powstał nie tylko dla mł...

Kruszwica

Fundacja na Rzecz Wsparcia Współpracy Międzynarodowej „Krokus”

Fundacja aktywizuje młodzież z kilku dzielnic Warszawy, głównie na Bielanach, Żoliborzu, Bemowie i Woli. Prowadzi grupy wsparcia, a także stosując metody street workingu pomaga młodzieży z rodzin patologicznych pokonywać ich słaboś...

Warszawa

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych

Fundacja wspiera inicjatywy lokalne oraz zajmuje się animacją środowiska. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowym wspierając ich działania poprzez doradztwo i szkolenia. Fundacja wspiera różnego rodzaju inicjatywy w zakre...

Zawiercie

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt projektów na rzecz rozwoju gminy i działań edukacyjnych dla młodzieży. Swym działaniem obejmuje naukę, edukację, kulturę i wychowanie, jak również wypoczynek dzieci i młodzieży. Prowadzi...

Lipnica Murowana

Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad

Fundacja realizuje projekty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla środowisk defaworyzowanych. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów, warsztatów i wymian młodzieżowych z zakresu kultury i sztuki, w ...

Brzozów

Fundacja Laboratorium Zmiany

Fundacja wspiera kobiety i dziewczyny, tak aby miały siłę do przeciwstawiania się stereotypom dotyczącym płci i reagowania na dyskryminację. Promuje postawę przedsiębiorczą, wpływają na rozwój lokalnej społeczności (np. poprzez ...

Dobrzeń Wielki

Fundacja Instytut Innowacji

Instytut działa na rzecz rozwoju młodzieży i edukacji seniorów. Pomaga migrantom i bezrobotnym. Wspiera biznes i koordynuje wolontariat międzynarodowy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizuje szkolenia dla pracownikó...

Warszawa

Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Fundacja prowadzi ośrodek hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pomaga i działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz udziela wsparcia członkom  ich rodzin. Organizuje szkolenia, kursy i warsztatów op...

Błażowa

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

Fundacja działa na rzecz rozwoju obywatelskiego, gospodarczego i kulturalnego lokalnej społeczności, poprzez inicjowanie i prowadzenie różnorodnych projektów. Obejmuje swoją działalnością tematykę od edukacji dzieci, poprzez ed...

Iława

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA działa w zielonym sektorze gospodarki, tj. szeroko rozumianym rolnictwie, architekturze krajobrazu, leśnictwie, agrobiznesie i agroturystyce. Realizuje seminaria krajo...

Brwinów

Instytut Roździeńskiego

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji i kultury na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczeństwa i ekologii oraz buduje partnerstwa z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Zr...

Katowice

Fundacja Młodzieży Wiejskiej

 Fundacja realizuje również działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości oraz aktywności lokalnej w środowisku wiejskim oraz działania z zakresu kształcenia i szkolenia młodzieży, finansowane ze środków zgromadzony...

Warszawa

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Razem" w Kobylanach

Organizacja wiejska, która ma za zadanie przygotować młode pokolenie do twórczego i zorganizowanego udziału w życiu społeczności lokalnej, krajowej i europejskiej. Instytucja zajmuje się edukacją młodzieży i dorosłych, aktywn...

Stara Kornica

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Opolski

Fundacja organizuje szkolenia i spotkania dla wolontariuszy. Ponadto oddział korzysta z doświadczenia organizacji matki - Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh), która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji Wolontari...

Opole

Mladiinfo Poland

Mladiinfo wspiera grupy młodych ludzi poprzez warsztaty, seminaria, projekty i informuje o stażach, szkoleniach, konferencjach, wolontariatach i innych możliwościach w całej UE i Polsce. Organizacja wykorzystuje Social Media- Faceboo...

Warszawa

Zawierciańskie Forum Pracodawców

Stowarzyszenie wraz z firmami oraz organizacjami działa na rzecz zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem. W swoich działaniach szczególną uwagę poświęca młodzieży, jej edukacji i aktywiz...

Zawiercie

Fundacja Edu4You

Fundacja Edu4You skupia się na pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Organizuje spotkania międzypokoleniowe o charakterze artystycznym. Młodzież uczy się współdziałania i szacunku do starszych osób. Starsi uczą się od młodzie...

Łódź

SMArt - Stowarzyszenie Młodych Artystów

Stowarzyszenie współpracuje z mieszkańcami - zwłaszcza z młodzieżą, poprzez warsztaty plastyczne i rzemieślnicze z wykorzystaniem upcyklingu. Organizuje festiwale, wieczory kulturalne i przedstawienia teatralne. Pracuje nad integr...

Wieliczka

I LIKE CZERSK

Organizacja promuje wśród gminy i jej mieszkańców rozwój, świadomość narodowa, wartości obywatelskiei demokratyczne w celu integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Współpracuje ...

Łąg

Sto­wa­rzy­sze­nie 'HEureka Generator'

Stowarzyszenie or­ga­ni­zuje i prowadzi lokalne, regionalne, kra­jo­we i między­na­ro­do­we spo­tkania, szko­lenia, se­mi­na­ria i wi­zyty stu­dyj­ne zwiększające ak­tyw­ność społeczną oby­wa­te­li. Zapobiega ...

Zamość

Fundacja "Misja Medyczna"

Fundacja prowadzi poradnię dietetyczną dla dzieci i młodzieży z problemami nadwagi i otyłości, gdzie można uzyskać profesjonalną poradę dietetyczną oraz wykonać niezbędne pomiary masy i składu ciała.  Jest organizatorem cyk...

Łódź

Instytut Dyplomacji Gospodarczej

Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w Polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym Pragmatyzmu, Rzetelności oraz Efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie.Instytut wspiera działalność na rzecz organizacji,...

Warszawa

Fundacja Understanding

Fundacja organizuje kursy, szkolenia i zajęcia dla rodziców w języku polskim i angielskim. Realizuje zajęcia i imprezy dla rodzin na temat różnych kultur, promując wielokulturowość, wielojęzyczność, tolerancję i pokojową komunika...

Kraków

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art

Stowarzyszenie wspiera realizację projektów ze sfery kulturalnej, poprzez udzielanie artystom pomocy w zakresie organizacyjnym, prawnym oraz promocyjnym. Prowadzi przedsięwzięcia na terenie Tarnowa w celu propagowania i...

Tarnów

Fundacja Wspierania Rozwoju „Innowator”

Fundacja współpracuje z lokalnymi uniwersytetami i prowadzi szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz studentów w zakresie metod aktywnego uczenia się. Promuje mobilność młodzieży (wymiany, wolontariat, staże) za pośrednictwem...

Lublin

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Fundacja wspiera młodzież z domów dziecka w Polsce. Prowadzi warsztaty edukacyjne, edukację finansową, organizuje staże w korporacjach, podróżuje z wolontariuszami, finansuje stypendia i wprowadza młodych ludzi w świat wolontariatu....

Warszawa

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Instytut zajmuje się działalnością szkoleniową na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach prz...

Zawiercie

Stowarzyszenie Loko- motywa

Działalność stowarzyszenia koncentruje się głównie na aktywizowaniu społeczności lokalnych poprzez realizację małych i większych inicjatyw społecznych w ramach pozyskanych grantów. Co roku realizowanych jest ok 10 większych lub m...

Czarna Dąbrówka

Fundacja No Shame – Bez Wstydu

Głównym celem Fundacji jest szerzenie wiedzy na temat chorób skóry, w szczególności łuszczycy. Poprzez swoje działania Fundacja wspiera merytorycznie oraz psychologicznie osoby chore, zagrożone wykluczeniem społecznym. Jej zało...

Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży, świetlicę profilaktyczno – wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Organizuje cykliczne imprezy tematyczne na terenie Gminy. Zrealizowało m.in.:finansowany przez Polsko...

Stoczek

Stowarzyszenie „Europa Iuvenis”

Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji młodzieżowych na Opolszczyźnie. Zajmuje się: wzmacnianiem polityki młodzieżowej, wdrażaniem niezbędnych rozwiązań w tym zakresie, współpracą...

Opole

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "Logos Polska"

Stowarzyszenie koncentruje się na wymianie międzykulturowej, sile korzyści wynikających z różnorodności kulturowej i higieny informacji. Koordynatorzy uczestniczyli w wielu międzynarodowych projektach w Gruzji, Armenii, Estonii, Niemcz...

Poznań

IOGT Polska

Organizacja działa w tematyce profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz wykluczenia społecznego. IOGT ma na celu tworzenie przestrzeni wolnej od alkoholu oraz uświadamianie społeczeństwa z faktami i mitami z nim związanymi. Działa...

Bytom

Fundacja Eurointegracja

Fundacja wspiera działalności edukacyjne, kulturalne, społeczne, rozwój kontaktów międzykulturowych, promuje demokracje, poszanowanie odmienności i tolerancję. Pomaga w adaptacji cudzoziemców w życiu i rozwoju w Polsce i kr...

Kraków

Instytut Pracy i Edukacji

Instytut prowadzi strategiczne projekty dla MSZ (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach), MS (Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach), realizuje działania operatorskie we współpracy z NIW-CRSO (tzw...

Gliwice

Fundacja Artchata

Fundacja Artchata zajmuje się rozwojem życia kulturalnego i artystycznego- od edukacji pozaformalnej (warsztaty, szkolenia, wykłady) po organizację wydarzeń artystycznych (koncerty, spektakle teatralne, spotkania z literatami, wystawy). F...

Kraków

Fundacja Wspierania Potencjału Lokalnego

Misją Fundacji jest podnoszenie kompetencji i rozwój zainteresowań mieszkańców regionu i miast sąsiednich głównie poprzez realizację wymian międzynarodowych i wspieranie inicjatyw obywatelskich.Fundacja zrealizowała trzy projekty mi...

Sławno

Instytut Partnerstwa Strategicznego

Instytut skupia się na pomocy młodzieży o mniejszych szansach (w tym na uchodźcach, grupach mniejszościowych, młodzieży NEET). Organizuje nieformalne działania edukacyjne, daje możliwość wyrażenia swojej wiedzy oraz wymiany doświa...

Warszawa

Fundacja Cooperacja

Fundacja opracowuje i organizuje warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania i wydarzenia kulturalne zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Wszystkie działania oparte są na nieformalnych metodach edukacji i możliwościach m...

Leszno

Stowarzyszenie Sztukater

Sztukater organizuje kampanie społeczne i projekty, pomaga instytucjom edukacyjnym, promuje autorów książek, organizuje konkursy dedykowane dla młodzieży.Stowarzyszenie uczestniczy w projektach międzynarodowych. W poczet członków i ws...

Wrocław

Fundacja My Future

Głównym celem fundacji jest zatarcie luki pomiędzy światem kariery i edukacji. Używa skandynawskich metod edukacji, które opierają się przede wszystkim na uczeniu poprzez doświadczenie. Fundacja My Future w ramach programu E...

Jedlnia-Letnisko

Fundacja Make a Change

Fundacja prowadzi nieformalny program edukacyjny na rzecz rozwoju osobistego młodzieży w niekorzystnej sytuacji. Organizuje wyjazdy do Fundacji zajmującej się ochroną dzikich zwierząt w Namibii i spotkania edukacyjne promujące kont...

Warszawa

Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza

Stowarzyszenie zrzesza grupę ludzi zainteresowanych aktywizowaniem społeczności i wspieraniem wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, ekologicznych. Organizowało spektakle, różne warsztaty w tym artystyczne, np. warsztaty pracy...

Zagórz

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to największa publiczna placówka wychowania pozaszkolnego w Małopolsce. Wspiera krakowskie szkoły oraz rodziców w mądrym, twórczym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży: rozwij...

Kraków

Fundacja Szukamy Talentów

Fundacja działa aktywnie organizując szkolenia, warsztaty, które mają przyczynić się do aktywizacji młodych ludzi i zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Fundacja współpracuje z instytucjami administracji publicznej, organizacja...

Skrzypne

Fundacja "Platforma Integracji Młodzieży"

Fundacja wspiera lokalne dzieci, młodzież oraz dialog międzypokoleniowy. Celem organizacji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie edukacji, samoświadomości, uczestnictwa w procesach demokratycznych, podstawowych za...

Kraków

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Fundacja prowadzi działalność projektową (Fundusze UE), szkoleniową (Jarmark Szkoleń), podnosi kompetencje pracowników firm, promuje zatrudnienie w sektorze ICT, przekwalifikowuje osoby z rynku pracy do potrzeb branży ICT, or...

Gdańsk

Fundacja AriAri

Fundacja realizuje projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za granicą (głównie: Armenia, Gruzja, Ukraina, Mołdawia). Przeciwdziała wykluczaniu ludzi z mniejszości etnicznych ...

Bydgoszcz

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Fundacja prowadzi w Oświęcimiu działalność oświatowo-wychowawczą i kulturalną w oparciu o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla młodzieży i dorosłych z różnych stron świata, w szczególności dla młodzieży pol...

Oświęcim
stopka strony