Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES

SPES prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób, które z powodu poważnej chor...

Katowice

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem

Działalność Stowarzyszenia polega na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i oparta jest o zasady wolontariatu. ...

Chybie

Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących SURSUM CORDA

Celem Stowarzyszenia SURSUM CORDA ("W Górę Serca") jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności: dzi...

Nowy Sącz

Stowarzyszenie na rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa

Obszar działań stowarzyszenia to upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz dzi...

Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży, świetlicę profilaktyczno – wychowawczą dla ...

Stoczek

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

Celem Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne rea...

Debrzno

Stowarzyszenie Naukowe COLLEGIUM INVISIBILE

Do grona członków Collegium Invisibile należą utalentowani, zainteresowani pracą naukową studenci oraz ich mistrzo...

Warszawa

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w...

Warszawa

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Misją „NIGDY WIĘCEJ” jest...

Warszawa

Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte

Organizacja promuje tolerancje i równouprawnienie, przeciwstawia się rasizmowi oraz ksenofobii. Pomaga osobom, które ...

Kielce

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Głównym celem Stowarzyszenia ODRA - NIEMEN jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznyc...

Wrocław

Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno - Artystycznych "Amadeusz"

Stowarzyszenie prowadzi punkty nauczania muzyki dla dzieci i młodzieży w woj. śląskim. Organizuje festiwale, konce...

Mysłowice

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne - Polska

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym w wieku co najmniej ośmiu lat, całoroc...

Warszawa

Stowarzyszenie Opta

Stowarzyszenie działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżyw...

Warszawa

Stowarzyszenie Opus Humanum

Stowarzyszenie wspiera demokratyzację krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu poprzez edukację i integrację ró...

Sosnowiec

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Stowarzyszenie wspiera uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju; prowadzi działalność oświa...

Kościan

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju, wyrównywania szans dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społ...

Warszawa

Stowarzyszenie Panorama Kultur

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o krajach europejskich (Europa Wschodnia, Środkowa, Bałkany); organiz...

Wojsławice

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Stowarzyszenie Parafiada działa na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz...

Warszawa

Stowarzyszenie Passionfruits

Stowarzyszenie Passionfruits promuje rodzimą polską tradycję przy jednoczesnym wspieraniu dialogu z przedstawicielami...

Warszawa

Stowarzyszenie Pegaz

Stowarzyszenie organizuje warsztaty teatralne, fotograficzne i muzyczne dla dzieci i młodzieży, biwaki oraz rajdy pies...

Paczków

Stowarzyszenie PFEE

Stowarzyszenie pfee (dawniej: Polskie Forum Edukacji Europejskiej) to organizacja pozarządowa działająca od 1997 ro...

Katowice

Stowarzyszenie POLITES

Misją Stowarzyszenia POLITES jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, e...

Szczecin

Stowarzyszenie Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”

Dystrykt dla Polski, Białorusi i Ukrainy. Ideą przyświecającą rotarianom jest propagowanie zrozumienia międzynarod...

Łódź

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja"

Stowarzyszenie prowadzi Centrum Integracji Społecznej gdzie aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne. Organizu...

Wieprz

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu jest organizacją pozarządową, zrze...

Zamość

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes"

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Wspiera  i opiekuje się osobami znajdującymi się w trudne...

Kraków

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian

Organizacja działa na rzecz współpracy międzynarodowej, edukacji pozaszkolnej oraz rozwoju wolontariatu. Prowadzi dz...

Warszawa

Stowarzyszenie Projekt: Polska

Projekt: Polska to środowisko gromadzące ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do...

Warszawa

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "Logos Polska"

Stowarzyszenie koncentruje się na wymianie międzykulturowej, sile korzyści wynikających z różnorodności kulturowe...

Poznań

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Stowarzyszenie skupia się wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpac...

Rzeszów

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu

Stowarzyszenie organizuje krótko-, średnio- długoterminowe formy wolontariatu dla młodzieży polskiej w kraju i zagr...

Warszawa

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych promującym zdrowie i profilaktykę. Angażuje młodzież we współpra...

Opole

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii jest organizacją pozarządową, oferuje profesjonalną pomoc&...

Łódź

Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza

Stowarzyszenie zrzesza grupę ludzi zainteresowanych aktywizowaniem społeczności i wspieraniem wydarzeń kulturalnych,...

Zagórz

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

    Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie ludziom niepełnosprawnym pełnego wykorzystania swoich ...

Warszawa

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Stowarzyszenie organizuje kolonie letnie nad polskim morzem, a także półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin wie...

Nowy Sącz

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

Podstawowy cel działalności: Pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły one na dobr...

Warszawa

Stowarzyszenie Ratownicze RESCUE

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie lokalnych służb ratunkowych, działanie na rzecz zwierząt, propagowanie wiedzy ...

Bielsko-Biała

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA

Stowarzyszenie promuje wśród lokalnej społeczności wędrówki po turystycznych szlakach Polski i Europy. Realizuje p...

Brzesko

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”

Stowarzyszenie zapewnia osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego ży...

Nowy Sącz

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani

Stowarzyszenie wydaje kwartalnik "Bardziej Kochani" - czasopismo podejmujące problematykę osób z zespołem Downa i ic...

Warszawa

Stowarzyszenie Romów

Stowarzyszenie działa na rzecz pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społecznym; dąży do uznania Romów jako mn...

Oświęcim

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM)

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży powstało w 2001 roku w Krakowie jako samorządne zrzeszenie ludzi wraż...

Kraków

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Społeczno-Kulturowej R!SK

Celem działań stowarzyszenia jest stworzenie możliwości nieformalnej edukacji dla młodych ludzi, szczególnie tych,...

Szczecin

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez organizowanie i propagowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki i pomocy ...

Stalowa Wola

Stowarzyszenie Ryza

Stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne (festiwale i pojedyncze koncerty), prowadzi działalność wydawniczą (pra...

Kraków

Stowarzyszenie SIETAR Polska

SIETAR Polska to organizacja pozarządowa powiązana z siecią organizacji SIETAR na całym świecie. Współpracuje z ...

Wrocław

Stowarzyszenie Somalijskie w Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie jednoczy ludzi z Somalii przebywających na stałe lub tymczasowo w RP, w celu podtrzymywania kultury, t...

Warszawa

Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Polsce

Wioski Dziecięce SOS jest organizacją dobroczynną, która opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi...

Warszawa

Stowarzyszenie Stacja Szamocin

Stowarzyszenie łączy kulturę, edukację i działania społeczne poprzez spektakle dla dzieci i dorosłych, Ogólnopol...

Szamocin

Stowarzyszenie Studentów BEST

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową organizacją studencką skupiającą 96 uczelni te...

Warszawa

Stowarzyszenie Szkoła Marzeń

Stowarzyszenie upowszechnia taniec, sport, śpiew oraz inne formy artystyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych....

Darłowow

Stowarzyszenie Sztukater

Sztukater organizuje kampanie społeczne i projekty, pomaga instytucjom edukacyjnym, promuje autorów książek, organiz...

Wrocław

Stowarzyszenie Tkalnia

Stowarzyszenie Tkalnia jest organizacją zajmującą się działaniami antydyskryminacyjnymi i obywatelskimi. Wspó...

Zgierz

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Stowarzyszenie prowadzi szkołę trenerską dla przyszłych pracowników organizacji pozarządowych i dla podnoszenia kw...

Warszawa

Stowarzyszenie Uczestników Wolontariatu Europejskiego Trampolina

Stowarzyszenie byłych uczestników Wolontariatu Europejskiego. TRAMPOLINA integruje środowisko wolontariuszy EVS, pro...

Warszawa

Stowarzyszenie Vege Polska

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel aktywną promocję zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społ...

Warszawa

Stowarzyszenie WEST

Organizacja pozarządowa, działająca na wielu polach – od edukacji młodzieży i dorosłych przez przedsięwzięcia ...

Warszawa

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Ideą Stowarzyszenia są spotkania różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań. Projekty...

Kraków

Stowarzyszenie Wolontariatu Międzynarodowego VIDES Polska

VIDES jest międzynarodowym stowarzyszeniem wolontariatu, który opiera się na salezjańskim systemie wychowawczym. ...

Łomianki

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec Aids BĄDŹ Z NAMI

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom z ...

Warszawa

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Działalność Stowarzyszenia obejmuje kwestie związane ze środowiskami obywatelskimi i wolnością mediów w krajach ...

Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART

Stowarzyszenie CZ-ART od realizuje projekty edukacji pozaformalnej, głównie w dziedzinie kultury i sportu, a także zr...

Częstochowa

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Stowarzyszenie ma na celu: - prowadzenie domów spokojnej starości, - pomoc społeczną, szczególnie osobom starszy...

Częstochowa

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi d...

Wrocław

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

    Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 r...

Warszawa

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW - Polska

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW działa od 1999. Od czerwca 2004 pełni funkcję Międzynarodowego Sekretariatu...

Gdańsk

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Stowarzyszenie dba o rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sp...

Warszawa

Stowarzyszenie Youth Human Impact

Stowarzyszenie organizuje wymiany młodzieżowe zarówno w Polsce jak i za granicą, realizując program Erasmus+. Przy...

Łomża

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie organizuje podstawowe i specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy, szkolenia dla koordynatorów pracy...

Zamość

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jest niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy j...

Warszawa

Stowarzyszenie Zmiana Tematu

Celem organizacji jest edukacja międzykulturowa, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tak...

Warszawa

Strefa Inspiracji i Rozwoju

Działania organizacji koncentrują się  na promowaniu proeuropejskich postaw i praworządności, w centrum jej uw...

Łęczyca

Studenckie Biuro Karier Profil

Studenckie Biuro Karier udziela pomocy młodym ludziom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz ułatwia znalezienie zatr...

Łódź

Studenckie Forum Business Centre Club

Organizacja działa na rzecz szerzenia idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi; posiada ośrodki regionalne, kt...

Warszawa

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Misją Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Najważni...

Kielce

SZANSA Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zajmuje się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do ludzi młodych, ic...

Głogów

T-Mobile

 T-Mobile Polska zaprasza na najfajniejszy program grantowy dla pasjonatów nowych technologii. Zapakuj wiedzę do ...

Warszawa

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "FRAM"

Stowarzyszenie wspiera i propaguje inicjatywy artystyczne, działalności artystyczne, kulturalne i sportowe, prowadzone...

Tarnobrzeg

Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego w Krakowie

Celem Teatru profilaktycznego jest wychowywanie i nauka przez sztukę. Programy Teatru poruszają podstawowe problemy sp...

Kraków

Toruńska Agenda Kulturalna

Toruńska Agenda Kulturalna jest samorządową instytucją kultury, której głównym zadaniem jest kreowanie i rozwijan...

Toruń

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze

Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez osoby wywodzące się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najw...

Rzeszów

Towarzystwo Amicus

Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Prowadzi punkty sieci Komisji Europejs...

Białystok

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją pożytku publicznego. Powstała jesienią 2002 roku. ...

Warszawa

Towarzystwo Edukacji Otwartej

Towarzystwo wspiera inicjatywy, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego zainteresowania oraz promują nowatorski...

Wrocław

Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna

Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczności. Misją Towarzystwa jest upowszechnia...

Gdańsk

Towarzystwo im. Edyty Stein

Najważniejsze cele Towarzystwa to: - propagowanie dziedzictwa Edyty Stein - porozumienie Judeo-chrześcijańskie - ...

Wrocław

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Głównym celem organizacji jest propagowanie idei spójności gospodarczej i społecznej Europy, upowszechnianie kultu...

Łódź

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" to grupa młodych twórców skupionych wokół różnych dziedzin sztuki - teatru,...

Warszawa

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr

T. K. „Echo Pyzdr” działa od 1996 w obszarach edukacji, kultury, demokratyzacji i rozwoju lokalnego. Towarzystw...

Pyzdry

Towarzystwo Kultury Czynnej

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku we Wrocławiu. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na ...

Wrocław

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

TMZŚ zajmuje się wszelkimi zadaniami, które wzbogacają powiat świecki i stwarzają nowe możliwości rozwoju jego m...

Świecie

Towarzystwo na rzecz Ziemi

Towarzystwo działa na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania środowiska naturalnego; realizuje projekty o zasięgu lok...

Oświęcim

Towarzystwo Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom pomaga dzieciom z domów dziecka; tworzy rodzinne domy dziecka; propaguje ideę rodzin zastępczych...

Warszawa

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Działające już od ponad stu lat Towarzystwo wspiera naukę oraz młodych naukowców. Prowadzi program stypendiów kon...

Warszawa

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA"

Cele i zadania Towarzystwo „Wyspa” realizuje obecnie w ramach niżej wymienionych projektów i programów 1. Progra...

Chorzów

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego. Ma na celu otaczanie osób ociemniałych, n...

Izabelin

Towarzystwo Polsko-Izraelskie Nadzieja-Hatikvah

Celem towarzystwa jest propagowanie przyjaźni między narodami polskim i izraelskim oraz mniejszością żydowską. P...

Wrocław