Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Stowarzyszenie "Projekt Świętokrzyskie"

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego, promocja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja działa na rzecz dzieci, młodzie...

Kielce

Fundacja "Ekonomisja"

Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz odpowiedzialnej konsumpcji,  przy pomocy edukacji pozaformalnej. Fundacja promuje również rozwój idei Ekonomii Społecznej wśró...

Białystok

Stowarzyszenie "Senfineco"

Organizacja wpiera młodzież z centralnej Polski prowadząc wolontariat krajowy i międzynarodowy, uczestnicząc w międzynarodowych wymianach w ramach Programu Erasmus+ oraz propagując edukację pozaformalną, dialog międzykulturowy, solid...

Łódź

ALL-TERNATYWA Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży

Jednym z głównych celów fundacji jest walka z wykluczeniem społecznym, polegająca na przekazywaniu wolontariuszom wiedzy o wykluczeniu oraz  pracy z nimi w szkołach i podczas różnych wydarzeń organizowanych przez fundację. Opróc...

Jelenia Góra

Fundacja EcoActive

Celem fundacji jest promocja i popularyzacja zdrowego trybu życia, kształtowanie świadomości ekorozwoju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie wszelkich przejawów aktywności ruchowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi n...

Kroczyce

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus

 Instytut Dziedzictwa Kruszwicy zajmuje się odkrywaniem i zgłębianiem dziedzictwa historyczno-kulturowego miasta i regionu, organizowaniem debat publicznych na temat społeczne, nauczaniem ekonomii społecznej, rozwijaniem umiejętnośc...

Kruszwica

Fundacja dla Somalii

Fundacja działa na rzecz promowania dialogu międzykulturowego oraz integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym, poprzez aktywizację imigrantów i propagowanie różnorodności kulturowej w miejscu pracy.Fundacja prowadzi dział...

Warszawa

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa

Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym rozwojem miejscowości Nienadowa, poprzez działalność na rzecz rozwoju wsi i wspólnot lokalnych, zapewnienie pomocy dla niepełnosprawnych i seniorów oraz wyrównywanie szans rodzin w trudnej s...

Dubiecko

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser"

Stowarzyszenie organizuje wydarzenia, na których integruje dzieci z niepełnosprawnościami, prowadzi profilaktykę uzależnień oraz zapewnia pomoc rodzinom osób uzależnionych, wspiera rodziny w trudnej sytuacji finansowej i organizuje zbi...

Olkusz

Stowarzyszenie Twórczych Osobowości

Celem stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa kulturowego Europy, inicjowanie pozytywnych postaw do nauki kultury i języka polskiego, budowy społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej oraz edukacja kulturalna. Stowarzyszenie ...

Lublin

The Academy of Young Deaf Foundation

Głównym celem fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych niesłyszących i niedosłyszących, eliminowanie barier dla nich, integracja społeczna i wsparcie w zakresie kultury, sztuki, sportu i edukacji. Członkami org...

Warszawa

Fundacja Graj!

Fundacja Graj! jest przedstawicielem światowej organizacji Association Internationale du Théâtre Amateur w Polsce. Jej głównym zadaniem jest wspieranie integracji młodzieży europejskiej na rzecz różnorodności kulturowej oraz edukac...

Warszawa

Stowarzyszenie "Abraham"

Głównym celem organizacji jest wprowadzanie w życie społecznej nauki kościoła katolickiego, a w szczególności rozwój wolontariatu i działalności charytatywnej, kształtowanie postaw wzajemnego szacunku i tolerancji, motywowanie do a...

Łomianki

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin

Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy, poprzez rozwój dzieci i młodzieży, aktywizację społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji narodowej, ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie pato...

Żychlin

Polski Czerwony Krzyż-Lubelski Oddział Okręgowy

Misja Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniu ludzkiemu i łagodzenie jego skutków oraz ochrona ludzkiej godności bez jakiejkolwiek dyskryminacji.Lubelski Oddział Okręgowy PCK zajmuje się m.in. promocją honorowego krwio...

Lublin

Fundacja "Wolny Rynek i Przedsiębiorczość"

Misją Fundacji jest wdrażanie systemów wolnorynkowych i przedsiębiorczości do systemów edukacyjnych w Polsce. Fundacja prowadzi lekcje w szkołach, organizuje warsztaty, kursy i szkolenia przy pomocy swoich autorskich programów, dzięki...

Kanie

Fundacja Semper Art

Organizacja skupia osoby zajmujące się rękodziełem z obszaru Mazowsza, wspierając ich poprzez organizacje warsztatów, promocje ich twórczości oraz wparcie indywidualne, Fundacja działa też na rzecz upowszechnienia wiedzy o rzemiośle...

Józefów

Lęborskie Towarzystwo Oświatowe

Stowarzyszenie prowadzi dwie szkoły społeczne, w których uczy języków obcych, szerzy znajomość kultury, historii i geografii innych państw i narodów, a także dba o rozwój intelektualny, interpersonalny i społeczny dzieci i młodzie...

Lębork

Fundacja Czwarty Wymiar

Fundacja Czwarty Wymiar promuje kulturę we wszystkich jej obszarach, ułatwia dostęp do niej dla wszystkich grup wiekowych, a także promuje twórczość młodych artystów. W ramach swojej działalności, organizacja prowadzi warsztaty foto...

Białystok

Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne "Ręką Dzieło"

Stowarzyszenie promuje regionalną twórczość, zajmuje się ochroną środowiska, działa na rzecz integracji społecznej oraz przeciwko bezrobociu i patologii spowodowanej ubóstwem. Od 1997r. stowarzyszenie organizuje wystawy "Ręką Dzi...

Jonkowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

Misją stowarzyszenia jest dbanie o godność , miejsce w rodzinie i społeczności oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wspieranie rodzin tych osób w codziennym życiu. Organizacja działa na rzecz wyrównywania...

Jaworzno

Stowarzyszenie EQuality

Misją stowarzyszenia jest wspieranie ludzi młodych na drodze do rozwoju osobistego, poprzez umożliwienie im nabycia kompetencji interpersonalnych, umiejętności społecznych oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej.  Misja ta jest realizowa...

Warszawa

Stowarzyszenie - Centrum Tradycyjnych Sztuk Japońskich TENGUKAI

Stowarzyszenie propaguje zdrowy styl życia, dąży do aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzuje sztukę i kulturę Japonii, szczególnie japońskie sztuki walki : kendo, iaido, kyudo, judo, aikido, uczy patriotyzmu i szacunku...

Poznań

Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa OrthNet

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie płaszczyzny formalno-organizacyjnej, umożliwiającej prowadzenie prawosławnego serwisu internetowego Cerkiew.pl. Oprócz tego, stowarzyszenie wspiera działania na rzecz integracji i aktywizacji środowi...

Białystok

Fundacja Wspierania Rozwoju "Medeina"

Nadrzędnym celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Cel ten jest realizowany dzięki zachęcaniu do aktywności fizycznej i działalności edukacyj...

Sosnowiec

APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów

Celami stowarzyszenia są: budowanie kultury i cywilizacji europejskiej w oparciu o wspólne korzenie, dbałość o rozwój kultur narodowych i ratowanie ich przed unifikacją globalnej kultury masowej, a także niwelowanie dysproporcji w rozw...

Sucha Beskidzka

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam

Do głównych celów stowarzyszenia należą:- wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży (zwłaszcza z katolickich szkół);- popularyzacja aktywności fizycznej, działalności artystycznej,- wspieranie doskonalenia zawodowego nau...

Chorzów

Polski Instytut Rozwoju

Celami Fundacji są:- prowadzenie działalności  oświatowej, naukowej, doradczej i kulturalnej,- inicjowanie lub współtworzenie przedsięwzięć na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,- prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegra...

Lublin

Fundacja Inicjatyw Twórczych

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturowej w zakresie:- integrowania narodów europy,- wpierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,- upowszechniania idei samorządności,- wspierania rozwoju kultury i sztuki,-...

Skrzyszów

Youth of Europe

Celem organizacji Youth of Europe jest wzmacnianie pozycji i roli młodzieży oraz promowanie wizji zjednoczonej i jednocześnie różnorodnej  Europy poprzez nieformalne metody budowania pokoju, takie jak sport czy sztuka. Wartości jakie or...

Bydgoszcz

Fundacja Rozwoju Sportu Powszechnego

Fundacja Rozwoju Sportu Powszechnego ma na celu promować i upowszechniać kulturę fizyczną i sport oraz związane z nimi postawy i zachowania prospołeczne, a także edukować w tym zakresie społeczeństwo. Organizacja przyczynia się swoi...

Warszawa

Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne "Teatr Brama"

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i upowszechnianie działalności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej za pomocą organizacji przedstawień teatralnych teatru alternatywnego w Goleniowie. Teatr Brama wykorzystuje formalne...

Goleniów

Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki

Stowarzyszenie stawia sobie za cel przyczynianie się do rozwoju działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej na rzecz młodzieży. Jednym z jej najważniejszych działań jest organizacja wymian młodzieżowych z krajami Europy, gdzie m...

Warszawa

Zespół Folklorystyczny "Lazurki"

Celem stowarzyszenia jest krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej wśród dzieci i młodzieży w kraju i poza granicami Polski. Organizacja stara się zaszczepić wśród młodych szacunek do polskiej tradycji ludowej. Swoje cele reali...

Warszawa

Stowarzyszenie NORA (Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego)

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Skupia w swoich szeregach młodzież i osoby, chcące zajmować się animacją kultury, aktywizując społeczność l...

Bartoszyce

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM

Celami Stowarzyszenia są popularyzowanie edukacji pozaformalnej za pomocą innowacyjnych metod nauczania, budowa społeczeństwa informacyjnego (dzięki wykorzystaniu pozaformalnych centrów kompetencji cyfrowych), budowa społeczeństwa obyw...

Kraków

Stowarzyszenie Działań Artystycznych i Kulturalnych "Fabryka Twórczości"

Celami Fabryki Twórczości są m.in. działania na rzecz integracji europejskiej, działania edukacyjne i oświatowe dla seniorów, terapia przez sztukę, promocja kultury polskiej za granicą, propagowanie idei wolontariatu krajowego i europ...

Legnica

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Organizacja kompleksowo zajmuje się wolontariatem. Koordynuje pracą wolontariuszy, promuje wolontariat i inspiruje społeczności lokalne do działania. Stowarzyszenie prowadzi Biuro Pośrednictwa Wolontariatu, jest miejscem szkoleń dla prz...

Lublin

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca ludowego "Sanok"

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działania i rozwoju Zespołu Tańca Ludowego "Sanok", jako nośnika dziedzictwa kulturowego ziemi sanockiej w kraju i za granicą, poszerzanie grona sympatyków zespołu, poszerzanie i upowszechnianie wied...

Sanok

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

Głównym celem stowarzyszenia jest wzbogacanie i rozszerzanie działalności dydaktycznej m.in. poprzez organizowanie wymian międzyszkolnych i wspieranie innowacyjnych form pracy z młodzieżą. Priorytetem jest dla stowarzyszenia integracja...

Bartoszyce

Fundacja Projekt Spontan

Celem Fundacji jest umożliwianie młodym ludziom wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na kompetencje społeczne poprzez oferowanie alternatywnych form uczenia się.  Fundacja została powołana, by działać na rzecz rozwoju ws...

Jasło

Fundacja Ignatianum

Celem Fundacji jest popieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz działalności na rzecz rozwoju i  demokracji w Polsce, zmian kulturowych, moralności społeczeństw i integracji narodów. Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ...

Kraków

Fundacja Antares

Głównym celem organizacji jest popularyzacja nauk ścisłych, zwłaszcza  astronomii i astrofizyki, wśród dzieci i młodzieży. Cel ten jest realizowany dzięki organizowaniu obserwacji nocnego nieba,  prowadzeniu zajęć i prelekcji pop...

Kraków

Fundacja Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma

Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz promowanie Rzeczypospolitej Polskiej w świecie. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski i innych pa...

Kielce

Fundacja "Tu Brzoza"

Nadrzędnym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, informacyjnej oraz ochrony zdrowia. Fundacja wspiera inicjatywy ...

Poddębice

Stowarzyszenie "Nic Trudnego"

Celem organizacji jest prowadzenie działań zmierzających do propagowania edukacji w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Cel ten jest realizowany przez szerzenie wiedzy oraz zachęcanie do samokształcenia. Członkowie Stowarzyszen...

Tarnowiec

Stowarzyszenie PRO AGRICOLA

Stowarzyszenie Pro Agricola ma na celu aktywizację ludzi młodych zamieszkujących tereny wiejskie oraz rodzin zagrożonych patologiami. Misją stowarzyszenia jest rozwój młodzieży z obszarów wiejskich poprzez zapewnienie pomocy finansowe...

Rzeszów

Stowarzyszenie "Poczucia"

Zadaniem Stowarzyszenia jest  praca na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym ( w ramach programu Erasmus+) w formie szkoleń, seminariów i coachingów łączących w sobie elementy terapii i sztuki. stowarzyszenie stawia sobie równ...

Warszawa

Zrozumieć Autyzm

Celami Fundacji są tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania osób z autyzmem, z zaburzeniami pokrewnymi i emocjonalnymi w najbliższym środowisku tych osób oraz wyrównywanie ich szans.Fundacja realizuje swoje cele  m....

Moniuszki

Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży RP

Cele Stowarzyszenia to:- działania na rzecz powołania Rady Młodzieży RP,- udział w tworzeniu, wspieraniu i upowszechnianiu polityki młodzieżowej,- rozwój i upowszechnianie społecznej aktywności i partycypacji w życiu publicznym wśr...

Warszawa

Podkarpacka Fundacja "Panorama Możliwości"

Celem organizacji jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju i promocji regionu podkarpackiego poprzez wpływ na mieszkańców regionu oraz społeczności ogólnokrajowej i światowej, a także podejmowanie działań mających wesprz...

Humniska

Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator"

Celem Stowarzyszenia jest działalność:-w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;- na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych;- na rzecz partycypacji społecznej i społecznej aktywności biznesu;- promocyjna na rzec...

Łódź

Fundacja Naukowa ZdrowaZiemia.org

Fundacja została powołana do realizacji zadań w obszarach: rozwoju technologicznego, informatycznego, cyfrowego, automatyzacji przemysłowej, ochrony środowiska, ochrony i  promocji zdrowia, przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społe...

Wrocław

Stowarzyszenie Absolwentów "Radośni"

Stowarzyszenie Absolwentów "Radośni" zrzesza absolwentów szkoły średniej prowadzonej przez Fundację im. ks. Siemaszki w Piekarach. Głównym celem stowarzyszenia jest integracja społeczności Absolwentów oraz sympatyków Centrum Edukac...

Liszki

Stowarzyszenie "Jasmina" Nowoczesna Kobieta na Wsi

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju oraz ochrony praw kobiet i ich rodzin. Cel ten jest zapewniany poprzez umożliwienie dostępu do informacji i wiedzy w zakresie życia zawodowego oraz niesienia pomocy po...

Brzezie

Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi

Celem Fundacji jest inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych. Fundacja zajmuje się prowadzeniem działalności społecznej, kulturalnej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej...

Radom

Fundacja Rozwoju Innowacyjności Edukacji i Przedsiębiorczości

Celami organizacji jest rozwój regionu Śląskiego oraz zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonym wykluczeniem społecznym.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez promowanie regionu i kultury nar...

Katowice

MEDITERALMA- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Śródziemnomorskiej

Stowarzyszenie MEDITERALMA zajmuje się wspieraniem i organizacją inicjatyw związanych z poznawaniem kultur, w szczególności kultury śródziemnomorskiej, a także działalnością na rzecz integracji europejskiej. Swoje cele realizuje prz...

Warszawa

STOWARZYSZENIE KULTURALNO - SPOŁECZNE PIWNICA

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społecznego oraz kulturalno - gospodarczego regionu województwa śląskiego. Cel ten jest realizowany poprzez aktywizację społeczności lokalnej, głównie dzieci i młodzieży. Działania stowa...

Orzesze - Woszczyce

Stowarzyszenie Teatr Formy

Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie sztuki pantomimy poprzez udzielanie wsparcia oraz pomocy materialnej twórcom,  prowadzenie działalności terapeutycznej i  edukacyjnej  w zakresie świadomości artystycznej i sztuki teatru w śro...

Wrocław

Fundacja Wspierania Kultury Cultura Mundi

Celem organizacji jest  wspieranie działań artystycznych na arenie międzynarodowej oraz propagowanie wartości na rzecz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnych, mniejszości oraz młodzieży z biednyc...

Oława

Fundacja Mediatio

Fundacja Mediatio zajmuje się rozpowszechnianiem i rozwojem mediacji, a także innych metod rozwiązywania sporów w środowisku młodzieżowym. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie postępowań mediacyjnych na terenie Polski, a także po...

Opole

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska Polska została ustanowiona 10 listopada 2010 roku przez Fundatora – The Kosciuszko Foundation, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku. Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, ku...

Warszawa

Fundacja Jaśniej

Fundacja działająca na rzecz Podkarpacia. Działa w takich dziedzinach jak edukacja, integracja społeczna, dialog międzykulturowy, prawa człowieka i rozwój społeczny. Wdraża działania edukacyjne integracyjne w celu zwiększenia rozwo...

Żurawiczki

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości w Malborku

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy społeczne w zakresie kultury, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Eliminuje bariery napotykane przez ...

Malbork

Fundacja Śląski Instytut Innowacji

Fundacja działa na rzecz rozwoju społeczeństwa, prowadzi działalność społeczną i edukacyjną.  Zrealizowała projekty edukacyjne i społeczne dla seniorów: "Współczesny senior aktywny i niezależny" i "Aktywny senior obywatelem Zab...

Zabrze

Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji

FINE jest organizacją angażującą się w pracę młodzieżową. Głównym celem Fundacji jest upowszechnianie nieformalnej edukacji i jej metod, a także podnoszenie jakości pracy i systemów młodzieżowych.Organizacja ma doświadczenie w...

Olsztyn

Stowarzyszenie Niebieskie Motyle - Blue Butterfly Association

Główną grupą docelową Stowarzyszenia są osoby z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych i zagrożone wykluczeniem społecznym w małych miejscowościach.Organizacja wspiera też  młodzież niepełnosprawną. Działający w Stowarzyszeniu wolon...

Krośnice

Atelier Wolimierz

Fundacja promuje kulturę i sztukę, mając przekonanie, że poszerzanie horyzontów kulturowych sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa i zachęca do aktywności twórczej i społecznej. Działania Fundacji mają na celu wyrównywanie...

Pobiedna

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier"

Fundację założył Bogumił Kanik, inicjator polsko-słowackiego projektu "Pogranicze Bez Barier".  Jej celem jest przełamywanie barier uniemożliwiających rozwój osób niepełnosprawnych i młodzieży. Fundacja wspiera i aktywizuje niep...

Bielsko-Biała

Stowarzyszenie „Zwrotnica”

Organizacja działająca lokalnie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspierania grup wykluczonych, promowania aktywnego udziału młodzieży w procesach demokratycznych. Stowarzyszenie brało m.in. udział w projekcie "Prioryte...

Kraków

Fundacja "AFRYKA CONNECT"

Organizacja zajmuje się budowaniem relacji kulturowo-społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską i Afryką. Celami fundacji są promowanie polskich usług i produktów w Afryce, integrowanie imigrantów w Polsce, aktywizacja kobiet na terenach...

Warszawa

Fundacja Ari Ari

Fundacja stwarza możliwości dla ludzi z pasją i ambicjami, propaguje wartości demokracji i otwartego społeczeństwa.Organizacja prowadzi badania społeczności lokalnych i szerszych zjawisk kulturowych. Opracowała wiele diagnoz społeczn...

Bydgoszcz

Stowarzyszenie Elbląg Europa

Celem Stowarzyszenia jest realizowanie i wspieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego, wspieranie i inwestowanie w młodych ludzi i ich rozwój.Organizacja współpracuje z Wolontariatem Europ...

Elblag

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom"

Celem organizacji jest wspieranie i inspirowanie dzieci, młodzież i dorosłych do rozwoju umysłowego wykorzystując ich wewnętrzny potencjał. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma uczelniami, szkołami, przedszkolami, organizacjami poza...

Warszawa

3-2 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZAMOŚCIU

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu to jednostka Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Jest stacjonarną jednostką OHP, która prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną oraz resocjalizacyjną. Pobyt w OSiW dla mło...

Zamość

Kościól Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Kościół Ewangelicko - Augsburski w należy do rodziny Kościołów luterańskich. Kościół prowadzi szereg działań związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, opieką nad dziećmi i dorosłymi w trudnej sytuacj...

Warszawa

Ośrodek Kultury Ochoty

Ośrodek Kultury Ochoty (OKO) jest prężną samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy. OKO promuje aktywności kulturowe,  zachęca do uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-kulturowych skierowanych do osób każdym ...

Warszawa

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej

Fundacja Instytut Re-integracji społecznej jako cel główny w swoich działaniach stawia sobie edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych, także w zakresie edukacji pozaformalnej. Fundacja nawiązała współpracę z kilkoma świetlicami...

Łódź

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”

Stowarzyszenie "Sarepta" prowadzi międzynarodową wymianę w dziedzinie kultury i sztuki. Współorganizuje Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów, jest to spotkanie twórców ikon i sztuki sakralnej z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji. W...

Krynica Zdrój

Fundacja Bezpieczna Przystań

Fundacja Bezpieczna Przystań prowadzi działalność w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i pracy społecznej nakierowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup objętych tym ryzykiem, w tym integrację osób niepełnosprawnych w...

Marcinkowice

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej R.M.G - BOKS OZAROW

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej R.M.G. - Boks Ożarów działa od 2010 r. Celem klubu jest upowszechnianie i rozwijanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez organizowanie zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzi...

Ożarów

Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK

Fundacja działa charytatywnie, np. prowadząc warsztaty dramy dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych. Współpracuje z innymi fundacjami dla celów edukacyjnych, jak np. z Fundacją i Kropka oraz Fundacją Autonomia, z obydwoma ...

Kraków

Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce

Fundacja wspiera ważne dla lokalnych społeczności inicjatywy poprzez realizacje przedsięwzięć z zakresu historii, antropologii, kultury i badania lokalnych obyczajów w Polsce i Europie, angażuje się w przedsięwzięcia interdyscyplina...

Radom

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie działa od 2000 r. wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Głównym celem fundacji jest dążenie do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. Organizacja prowa...

Warszawa

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” jest niezależną i apolityczną organizacją zrzeszającą sympatyków i miłośników fantastyki....

Lublin

Fundacja Arena i Świat

Fundacja Arena i Świat jest międzynarodową organizacją działającą na rzecz rozwoju lokalnego. Wspiera rozwój (intelektualny, fizyczny, emocjonalny i społeczny) jednostek i społeczeństwa. Realizuje akcje informacyjne, happeningi, w...

Leszno

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek

Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem projekty społeczne we współpracy z samorządem lokalnym,  wojewódzkim oraz partnerami  ministerialnymi. Wspiera dzieci z problemami i ich rodziców . W ramach współpracy z Bankiem Żywnoś...

Wieliczka

Fundacja wspierania edukacji i rozwoju „Innowatorium"

Fundacja wspiera nowatorskie rozwiązania w dziedzinie edukacji oraz promuje ideę twórczego i konstruktywnego myślenia. Tworzy wiele innowacyjnych narzędzi edukacyjnych – oryginalnych programów, symulacji, gier miejskich i przestrzennyc...

Zalesie Górne

Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Centrum ŁOWICKA realizuje warsztaty tematyczne oraz stałe zajęcia edukacyjne. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej Mokotowa i Warszawy oraz wspiera inicjatywy propagujące kulturę, rozwój i przedsiębiorczość....

Warszawa

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich prowadzi siedem Maltańskich Ośrodków Pomocy na terenie kraju, w: Warszawie, Katowicach, Radomiu, Olsztynie i Klebarku Wielkim oraz dwa w Poznaniu.Fundacja Maltańska Służba Medyczna ma d...

Katowice

Fundacja „BRAJLÓWKA”

Fundacja ta powstała dla podniesienia jakości usług dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w nastę...

Łaziska Górne

Youth Organisations for Drug Action

Fundacja wspiera budowę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi pracującymi z młodymi ludźmi w obszarach związanych z kwestią używania narkotyków, takich jak zdrowie publiczne, prawa człowieka czy leczenie uzależnień w k...

Warszawa

Youth Support Centre

Fundacja organizuje wymiany międzynarodowe, konferencje, spotkania, wystawy i debaty. Promuje i informuje o możliwościach i programach wsparcia Unii Europejskiej i innych instytucji. Szkoli pracowników młodzieżowych i wolontariuszy. Korz...

Lubin

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Instytucja zajmująca się działaniami związanymi z tworzeniem, upowszechnianiem, promowaniem i ochroną kultury. W GPCKiE odbywają się różnego rodzaju zajęcia i warsztaty artystyczne takie jak: nauka gry na gitarze i keyboardzie, ...

Łódź

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”

Stowarzyszenie zapewnia osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju. Cel ten realizuje poprzez prowadzenie: NZ...

Nowy Sącz

Fundacja Ministerstwo Rozwoju Pasji

Fundacja wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty związane z organizacją działalności prospołecznej. Działa na rzecz integracji, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem z życia spo...

Łódź
stopka strony