Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzenie warunków ułatwiających Osobom z ...

Warszawa

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Studentów RP to ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich Samorządów Studenckich. Parlament Studentów i...

Warszawa

PAUCI Inicjatywa Współpracy Polsko - Amerykańsko - Ukraińskiej

Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) jest programem grantodawczym utworzonym z inicjatywy tr...

Warszawa

Pax Christi - Międzynarodowy Katolicki Ruch dla Pokoju

Pax Christi to organizacja katolicka działająca w ponad 20 krajach świata. Lokalne biuro w niemieckim Akwizgranie (Aa...

Aachen

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, państwa neutra...

Warszawa

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt projektów na rzecz rozwoju gminy i działań edukacyjnych dla młodzieży. ...

Lipnica Murowana

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL

Prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera prz...

Rzeszów

Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Fundacja prowadzi ośrodek hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pomaga i działa na rzecz osób z ...

Błażowa

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Fundacja wspiera procesy restrukturyzacji gospodarki w regionie; wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; w...

Białystok

Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społe...

Białystok

Politechnika Warszawska Ośrodek Kształcenia na Odległość

Od 2000 roku prowadzimy studia metodami i technikami kształcenia na odległość, ze szczególnym wykorzystaniem Inte...

Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i b...

Warszawa

Polska Akademia Nauk

    Akademia oddziałuje na rozwój nauki w Polsce poprzez osobisty wkład badawczy jej członków; ...

Warszawa

Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności skupia ludzi nauki z całej Polski w sześciu wydziałach: Filologicznym, Historyczno-Fil...

Kraków

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia skupia 136 ruchów i organizacji podejmujących działania na rzecz obrony życia...

Poznań

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Staramy się pomagać liderom organizacji społecznych,...

Warszawa

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Jesteśmy organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Naszym celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się ...

Warszawa

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie pro...

Lublin

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom i młodzieży z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, a także dzieci...

Warszawa

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae

Fundacja pomaga żyjącym z HIV, chorym na AIDS oraz innym potrzebującym wsparcia. Fundacja dysponuje bazą lokalową w...

Warszawa

Polska Fundacja Sportu i Kultury

Polska Fundacja Sportu i Kultury powstała, by edukować i integrować w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Przez lic...

Płock

Polska Misja Medyczna

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowani...

Kraków

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

POPON reprezentuje interesy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; wspiera działania na rzecz realizacji...

Warszawa

Polska Organizacja Turystyczna

Celem POT jest promocja oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą oraz tw...

Warszawa

Polska Rada Biznesu

Polska Rada Biznesu jest Stowarzyszeniem zrzeszającym prezesów i właścicieli największych polskich i działających...

Warszawa

Polska Spółga Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek należących do GK PGNiG, która zgodnie z przyjętą Strategią S...

Tarnów

Polska Zielona Sieć

Polska Zielona Sieć (PZS) jest siecią organizacji ekologicznych, podejmującą działania o charakterze ogólnopolskim...

Warszawa

Polski Czerwony Krzyż

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społecze...

Warszawa

Polski Instytut Ericksonowski

Idea Instytutu Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie terapeutycznych idei Miltona H. Ericksona przez prow...

Łódź

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polity...

Warszawa

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Polski Komitet Pomocy Społecznej obejmuje swym działaniem osoby w podeszłym wieku, chorych, rodziny będące w trudne...

Warszawa

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire) jest międzyna...

Warszawa

Polski Związek Chórów i Orkiestr

Polski Związek Chórów i Orkiestr jest organizacją „non profit”, realizuje swoje zadania statutowe poprzez oddz...

Warszawa

Polski Związek Głuchych

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia ...

Warszawa

Polski Związek Niewidomych

Celem Polskiego Związku Niewidomych jest społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicz...

Warszawa

Polskie Centrum Informacji Muzycznej

Polskie Centrum Informacji Muzycznej gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz inne publikacje o pols...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” Oddział Sosnowiec

Stowarzyszenie „Dom Europejski” istnieje od 2006. Jego celem jest budowanie obywatelskiego, otwartego i tolerancyjne...

Będzin

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta

PSAPCF jest organizacyjną formą ruchu freinetowskiego, który obejmuje nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, odczu...

Przemyśl

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju osobistego i społecznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki fach...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej działa na rzecz poszerzania wiedzy prawnej wśród obywatelek i obywateli. Czł...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja humanistycznych idei Janusza Korczaka; kontynuowanie i pomnażanie dorobku Polsk...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności to organizacja non-profit zrzeszająca nauczycieli wszystkich grup wiekowych i prze...

Niepołomice

Polskie Stowarzyszenie Montessori

Celem PSM jest kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią Marii Montessori, pogłębianie wśród czł...

Łódź

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków p...

Gdańsk

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Stowarzyszenie działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wy...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest organizacją non-profit. Prowadzi działalność edukacyjną, w...

Kraków

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

PSON jest organizacją działającą na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, udzielając...

Kraków

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Jesteśmy organizacją pozarządową,  skupiającą osoby aktywne,poszukujące nowych rozwiązań zmierzającyc...

Gdynia

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Misją Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii jest integracja środowiska studentów psychologii...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego

Stowarzyszenie zrzesza placówki wychowania pozaszkolnego z terenu całej Polski oraz pasjonatów edukacji w czasie woln...

Kraków

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Głównym celem Towarzystwa jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Polski oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna spo...

Poznań

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

Towarzystwo działa w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; nauki, edukacji, ośw...

Wrocław

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

Celem naszej organizacji jest: Praktyczne zastosowanie metod Psychologii Zorientowanej na Proces w pomocy psycholog...

Warszawa

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Statutową powinnością PTSM jest: organizowanie sieci schronisk młodzieżowychśrodowiskowych, wojewódzkich i centr...

Warszawa

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe 'Sprawni - Razem'

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni - Razem" jest organizacją pozarządową, członkiem światowej i europ...

Warszawa

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajozna...

Warszawa

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ora...

Warszawa

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Misją Fundacji jest działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w P...

Warszawa

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Główne cele Programu Fulbrighta to inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studió...

Warszawa

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. ...

Warszawa

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie

Celem Towarzystwa jest wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi kraja...

Kraków

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy

Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań nad mniejszościami narodowymi w Polsce oraz stosunkami Polaków z na...

Przemyśl

Pomorska Fundacja Pomocy i Rozwoju

Celami Fundacji są: 1. Pomoc ludziom dotkniętym problemem bezdomności oraz zagrożonym bezdomnością, 2. Pomoc sp...

Gdańsk

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki powołana została w 1995 roku. Nasza działalność ewoluowała...

Toruń

Pomorskie Stowarzyszenie "Wspólna Europa"

Celem strategicznym PSWE jest rozwój Pomorza, narzędziami jego realizacji są realizowane projekty w takich dziedzinac...

Gdańsk

Port Europa. Portal o Europie Środkowej

Port Europa - polsko-słowacko-ukraiński portal poświęcony Europie Środkowej....

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży sz...

Będzin

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

Powiat brzeski znajduje się w zachodniej części województwa opolskiego, na Nizinie Śląskiej w dorzeczu środkowe...

Brzeg

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Osoby bezrobotne, planujące podjęcie pracy za granicą, szukające szkoleń i staży mogą zwrócić się o pomoc do P...

Nysa

Powiślańska Fundacja Społeczna

Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom. Działamy od 1989 roku na warszawskim Śródmieściu na r...

Warszawa

Poza Centrum

Ośrodek POZA CENTRUM przy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu skupia grupę nauczy...

Warszawa

Pracownia Alternatywnego Wychowania

Pracownia Alternatywnego Wychowania działa od 1996 roku. Założona została przez psychologów i pedagogów pragnąc...

Łódź

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie zrzesza osoby zaangażowane w ochronę dzikiej przyrody. Do głównych zadań stowarzyszenia należy prow...

Bystra

Pracownia Pozarządowa

Pracownia Pozarządowa już od 18 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie i w wojewódz...

Koszalin

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS

Działalność Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej związana jest z niesieniem pomo...

Białystok

PricewaterhouseCoopers - Fundacja

Fundacja stworzona przez międzynarodową firmę PricewaterhouseCoopers. Obszary działania Fundacji: - Współpraca z ...

Warszawa

PROHARMONIA, CENTRUM EDUKACJI

Pracujemy razem już ponad 10 lat. Są wśród nas przedstawiciele najróżniejszych profesji, a łączy nas chęć zesp...

Kielce

Projekt Tarnów

Stowarzyszenie Projekt Tarnów zrzesza najaktywniejszych młodych ludzi zamieszkałych na ziemi tarnowskiej. Stowarzysze...

Tarnów

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Głównym zadaniem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich jest zapewnienie jak najbardziej ...

Warszawa

Przywrócić Dzieciństwo - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego

Towarzystwo dba o tworzenie właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie myśli pedagogic...

Warszawa

Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju

Misją Fundacji POWER jest animacja współpracy między podmiotami, organizacjami i środowiskami, tworzenie przestrze...

Pszczyna

Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika

Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika to główny, a jednocześnie największy ośrodek kultury w Puławach i powiecie ...

Puławy

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usług...

Bydgoszcz

Punkt Informacyjny UE

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej w Warszawie został utworzony przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. ...

Warszawa

Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce

Punkt informuje o unijnym programie Europa dla Obywateli. Organizuje szkolenia dla przedstawicieli miast, instytucji, o...

Warszawa

Raciborski Fundusz Lokalny

Fundusz wspiera inicjatywy w zakresie oświaty, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rozwoju lokalnego,...

Racibórz

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia pomocy w zaspakajaniu potrzeb mat...

Radom

Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce"

Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce" jest organizacją działająca na polu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosp...

Kolbuszowa

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Centrum jest pozarządową organizacją prowadzącą edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizują...

Płock

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC)

Centrum wspiera współpracę pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, wspomaga wymianę inf...

Warszawa

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej w Elblągu

Celem działalności Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej jest informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie...

Elbląg

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Cele Regionalnego Centrum to: tworzenie płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych; promowanie i animowanie ws...

Gdańsk

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest niezależną, apolityczną, niedochodową organizacją filantropijną ki...

Elbląg

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

Organizacja pozarządowa, współpracuje z instytucjami o różnorakiej działalności, jak na przykład organizacje i p...

Kielce

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód-Zachód"

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód - Zachód" działa od kwietnia 2004 roku. Pracuje na rzecz polepszenia warunków byto...

Płock

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

Punkt Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie zapewn...

Rzeszów

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie

Ośrodek Debaty Międzynarodowej działa w ramach Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Podstawowym za...

Warszawa

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

Regionalny Ośrodek FRDL od początku swojego istnienia realizuje podstawową misję Fundacji, polegającą na wspierani...

Lublin

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

Celem Ośrodka jest poszerzanie wiadomości z zakresu historii i kultury Rosji, jej rozwoju społecznego i gospodarczego...

Warszawa

Royal Rangers Polska

Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją działającą od 1962 roku. Dzis...

Wrocław