Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Amnesty International Polska

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka...

Warszawa

Creative Europe Desk Poland

Creative Europe Desk Poland, biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce, na bieżąco dostarcza informacji o Programie, współfinansowanych  projektach oraz promuje działania realizowane przez polskich beneficjentów. W ram...

Warszawa

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Głównym zadaniem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską a danym państwem członkowskim, poprzez prowadzenie szeroki...

Warszawa

Polska Spółga Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek należących do GK PGNiG, która zgodnie z przyjętą Strategią Sponsoringową GK PGNiG może wspierać wydarzenia i inicjatywy istotne dla społeczności lokalnych na obszarach, na kt...

Tarnów

Fundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Programy realizowane przez Fundację uczą młodych,  jak używać nowych technologii mądrze i kreatywnie, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał.Fundacja...

Warszawa

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Uczelnia uczestniczy w programie Europa Mater ( zwany także „Studiami Weimarskimi”, to wyjątkowy międzynarodowy program studiów magisterskich w dziedzinie europeistyki, który oferuje możliwość otrzymania trzech dyplomów magistersk...

Opole

Fundacja Identitas

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych ...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL)

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wsp...

Warszawa

Youth for Understanding Poland

Youth for Understanding jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży. Celem YFU jest umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w życiu rodzinnym, szkoł...

Poznań

Fundacja Grupy Adamed

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z uczelniami oraz instytutami naukowymi. W ramach Fundacji wpiera działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścis...

Warszawa

OHP Ochotnicze Hufce Pracy

Państwowa jednostka organizacyjna, która podlega Ministerstwu Polityki Społecznej. Zajmuje się młodzieżą defowaryzowaną, pochodzącą z rodzin dysfunkcujnych, wymagającą opieki i kształcenia zawodowego oraz młodymi ludźmi zagrożo...

Warszawa

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych. ...

Elbląg

Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Polsce

Wioski Dziecięce SOS jest organizacją dobroczynną, która opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcjonalnych. Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlini...

Warszawa

Centrum Współpracy Młodzieży

Centrum Współpracy Młodzieży jest polską organizacją pozarządową typu non-profit, zarejestrowane jako stowarzyszenie w czerwcu 2000. Centrum działa na rzecz wzmocnienia różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz inicj...

Gdynia

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

Celem Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowanie przez nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z gminy Debrzno gminy rolniczo-przemysłowej oraz atrak...

Debrzno

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa jest centrum edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży, założonym przez jezuitów we Wrocławiu w 1993 roku. Dom wypełnia swoją misję: "Osiągając jutro, to, co dziś niemożliwe, stwarzamy młodym ludzi...

Wrocław

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Misją Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Najważniejszymi celami statutowymi są: - merytoryczne wsparcie dla samorządu terytorialnego, - wspieranie rozwoju społ...

Kielce

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

       Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, turystyczne i sportowe. Łączn...

Kraków

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży jest organizacją działającą na rzecz młodzieży. Chce, by poprzez udział w realizowanych programach młodzi ludzie zdobywali wiedzę, umiejętności oraz mogli kształcić postawy, które pomo...

Toruń

Stowarzyszenie POLITES

Misją Stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. W ramach realizacji misji Stowarzyszenie...

Szczecin

Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS

Centrum Kształcenia i Dialogu "THEOTOKOS" w Gliwicach to organizacja pozarządowa zajmująca się kształceniem i edukacją. Centrum organizuje międzynarodowe seminaria i kursy dla grup z kraju i zagranicy, szkolenia z zakresu zarządzania o...

Gliwice

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego jest ruchem wychowawczym, posługującym się metodą harcerską, opartym na zasadach religii rzymsko-katolickiej; Stowarzyszenie jest częścią Skautingu Euro...

Warszawa

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Działania Rzecznika skierowane mogą być do wszystkich organów władzy publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, do których Rzecznik może zwrócić się o złożenie wyjaśnień i udziele...

Warszawa

KRASP Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zrzesza rektorów reprezentujących polskie szkoły wyższe.The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP)The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRA...

Warszawa

Stowarzyszenie Ratownicze RESCUE

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie lokalnych służb ratunkowych, działanie na rzecz zwierząt, propagowanie wiedzy związanej z udzielaniem pierwszej pomocy. ...

Zielona Góra

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku. Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadcze...

Gdańsk

Klon/Jawor Stowarzyszenie

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to m.in. wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych, prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w kraju, prowadzenie badań dotyczących tego sektora...

Warszawa

ZHR Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, ...

Warszawa

OŚKA Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych

Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKa jest niezależną fundacją, która wspiera organizacje i inicjatywy kobiece, promuje uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i społecznym oraz służy informacją i wiedzą wszystkim osobom za...

Warszawa

ZHP Związek Harcerstwa Polskiego

Organizacja wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględni...

Warszawa

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM)

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży powstało w 2001 roku w Krakowie jako samorządne zrzeszenie ludzi wrażliwych na problemy społeczne. Skupia ono osoby aktywne, pełne inicjatyw, zdolne do podejmowania działań na rzecz innych...

Kraków

Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów

Odbiorcami projektów realizowanych przez Stowarzyszenie są studenci i młodzież z terenów województwa śląskiego. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością na rzecz współpracy i integracji młodzieży Europy, sprzyja nawiązywaniu k...

Katowice

Towarzystwo im. Edyty Stein

Najważniejsze cele Towarzystwa to: - propagowanie dziedzictwa Edyty Stein - porozumienie Judeo-chrześcijańskie - porozumienie polsko-niemieckie - wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego...

Wrocław

Semper Avanti

Działania Stowarzyszenia podzielone są na trzy segmenty: 1) Młodzież i demokracja – buduje zaufanie młodych ludzi do demokracji, pomaga im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne. Działania: - inicjuje powstawanie i wspiera r...

Wrocław

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA

Stowarzyszenie: - realizuje programy wymiany polsko - niemieckiej, trójnarodowej i wielonarodowej, której uczestnikami jest młodzież w wieku 16-26 lat, - wysyła wolontariuszy za granicę w ramach programu EVS, - oferuje ucz...

Toruń

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Jesteśmy organizacją pozarządową,  skupiającą osoby aktywne,poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, ...

Gdynia

Towarzystwo Amicus

Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Prowadzi punkty sieci Komisji Europejskiej Europe Direct -Białystok oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Punkty upowszechni...

Białystok

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego

    Akademicki Związek Sportowy to organizacja studencka, u podstaw której leży promocja sportu, zdrowia i kultury oraz idea tolerancji, demokracji i integracji europejskiej. The University Sports Association - regio...

Wrocław

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Bractwo Młodzieży Prawosławnej jest pierwszą świecką organizacją prawosławną w Europie. Bractwo prowadzi działalność mającą na celu rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy teologicznej i życia duchowego w oparciu o naukę Ko...

Białystok

Związek Młodzieży Białoruskiej

Związek prowadzi działalność oświatowo-kulturalną; cyklicznie organizuje szereg imprez kulturalnych adresowanych głównie do młodzieży. Przykładowe projekty to: Turniej Młodzieży Białoruskiej "Turnier", Rajd pieszy "Ściana", Kupa...

Orla

Stowarzyszenie PFEE

Stowarzyszenie pfee (dawniej: Polskie Forum Edukacji Europejskiej) to organizacja pozarządowa działająca od 1997 roku w województwie śląskim. Główne działania organizacji związane są z takimi obszarami jak animacja społeczna ...

Katowice

Stowarzyszenie Młoda Europa

Celami stowarzyszenia są:a. Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej;b. Tworzenia płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów wschodu i zachodu Europy;c. Edukacja międzykulturowa;d. Dążenie do likwidacji barier u...

Radomsko

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku. Stowarzyszenie jest...

Warszawa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

Punkt Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie zapewnienia dostępu do zasobów informacyjnych Ministerstwa. Dodatkowo Ośrodek korzysta ze szkoleń i wsparcia merytorycznego M...

Rzeszów

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polsk...

Warszawa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

Celem organizacji jest m.in.: - poprawa jakości życia na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, - budowanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich poprzez pobudzanie i wspieranie oddolnych inic...

Pyrzyce

Europejskie Forum Młodzieży (PL)

Europejskie Forum Młodzieży ma na celu: edukację europejską, uaktywnianie młodzieży poprzez zachęcanie do rozwijania zainteresowań pozaszkolnych i działalności społecznej, wyrównywanie szans młodych ludzi mieszkających w małych ...

Bystrzyca Kłodzka

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"

Misją Centrum jest animowanie inicjatyw rozwiązujących problemy lokalne dla urzeczywistnienia idei społeczeństwa obywatelskiego.The Centre for Promotion and Development of Civil Initiatives "OPUS"The mission of the Centre is to lend suppo...

Łódź

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Jesteśmy organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Naszym celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwijamy programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje nam członkostwo w UE, ws...

Warszawa

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ

Celem głównym ANAWOJu jest WSPIERANIE MŁODZIEŻY wiejskiej i zagrożonej wykluczeniem społecznym, o ograniczonych możliwościach rozwoju i kształcenia. ANAWOJ dąży także do nawiązania trwałej, międzynarodowej wymiany doświadczeń ...

Michałowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy: - prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu, - prowadzenie zajęć edukacy...

Mielec

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe 'Sprawni - Razem'

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni - Razem" jest organizacją pozarządową, członkiem światowej i europejskiej organizacji sportowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - International ...

Warszawa

Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Główny

Zadaniem LOP jest ochrona przyrody oraz otaczanie jej opieką, oddziaływanie środkami prawnymi na instytucje, podmioty gospodarcze i osoby nie przestrzegające obowiązujących przepisów i zasad ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego...

Warszawa

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszeniu Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Jego podstawowymi ogniwami są: Oddziały Parafialne i Koła Środowiskowe. Celem Stowarzysze...

Warszawa

Europejskie Centrum Młodzieży

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży jest pozarządową, organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju wymiany między polskimi a zagranicznymi uczniami. Udzielamy pomocy instytucjom eduk...

Łódź

Centrum Sztuki Dziecka

Centrum działa jako instytucja miejska, finansowana przez Urząd Miasta Poznania. Centrum promuje wartościowe i nowatorskie sztuki dla dzieci i młodzieży. Organizuje międzynarodowe imprezy artystyczne, krajowe konkursy, seminaria i warszt...

Poznań

Akademicki Związek Sportowy

AZS działa w środowisku akademickich szkół państwowych, niepaństwowych i Kolegiów Nauczycielskich. Jego głównym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. Działa...

Warszawa

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

    Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie ludziom niepełnosprawnym pełnego wykorzystania swoich zdolności i umiejętności w codziennym życiu. Stowarzysznie prowadzi akcje informacyjne, edukacyjne, wydaje publikacje, ...

Warszawa

Centrum Praw Kobiet

Organizacja zajmuje się działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Centrum oferuje pomoc prawną i psychologiczną, promuje i monitoruje prawa kobiet oraz prowadzi akcje edukacyjne w tej dz...

Warszawa

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

    Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zajmuje się tworzeniem i wspieraniem instytucji oraz inicjatyw, które mają na celu udzielanie pomocy osobom potrzebującym. Diakonia zajmuje się pozyskiwaniem i kształceniem praco...

Warszawa

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

    Kolegium ma na celu zbliżenie i pojednanie polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie, polsko-litewskie i polsko-białoruskie; kształcenie liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego; organizowanie spotkań m...

Wojnowice

Związek Młodzieży Wiejskiej

Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja zrzeszająca osoby do 35 roku życia. Działa na arenie kraju od 1928 roku reprezentując interesy młodzieży z obszarów wiejskich oraz małych miasteczek. Celem Związku jest: wychowanie w du...

Warszawa

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA

Celem Związku jest jednoczenie chrześcijan oraz pomoc w rozwoju fizycznym, umysłowym i duchowym młodzieży polskiej. Podstawą pracy wychowawczej stanowi "imciarski trójkąt" wyrażający harmonijny rozwój moralny, umysłowy i fizyczny...

Warszawa

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw młodzieży akademickiej zgodnie z zasadami Kościoła Katolickiego w taki sposób, aby upowszechniać jej zaangażowanie w życie społeczności akademickiej, narod...

Warszawa

PAFPIO Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz PAFPIO wspiera organizacje pozarządowe, pomagając w realizacji inicjatyw, które zmieniają choćby mały fragment rzeczywistości na lepsze. Oferujemy pomoc w zabezpieczeniu płynności finansowej, koniecznej dla sprawnej real...

Warszawa

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc

Celem Stowarzyszenia jest: - wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego, - animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzec...

Wieruszów

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Celem organizacji jest zwiększanie umiejętności zarządzania i długofalowego działania organizacji pozarządowych, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacj...

Warszawa

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Fundacja zajmuje się modernizacją dydaktycznej bazy szkół; finansuje zajęcia międzyszkolnych kół zainteresowań; dofinansowuje posiłki dla dzieci. Fundacja udziela stypendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży i promuje nauczycieli...

Łódź

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Głównym celem organizacji jest propagowanie idei spójności gospodarczej i społecznej Europy, upowszechnianie kultur, obyczajów i tradycji narodów europejskich, a także podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją ...

Łódź

SZANSA Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zajmuje się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do ludzi młodych, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dziec...

Głogów

Stowarzyszenie Agencja Promocji Studentów Socjologii PaPSS

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów uczelni wyższych. Cel ten realizowany jest poprzez umożliwienie studentom i absolwentom zdobywania nowej wiedzy, ciekawych doświadczeń i umiejętności, które sprawi...

Warszawa

Aeroklub Polski

Aeroklub Polski jest stowarzyszeniem lotnictwa sportowo - turystycznego. Stowarzyszenie zajmuje się szkoleniami, treningami i wyczynem we wszystkich dziedzinach lotnictwa sportowego: modelarstwie, szybownictwie, akrobacji lotniczej, sporcie s...

Warszawa

Polski Czerwony Krzyż

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Naszą misję realizujemy poprzez: Up...

Warszawa

Stowarzyszenie Studentów BEST

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową organizacją studencką skupiającą 96 uczelni technicznych w 33 krajach Europy. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wykształcenie nowej generacji euroinżynierów. D...

Warszawa

Pracownia Alternatywnego Wychowania

Pracownia Alternatywnego Wychowania działa od 1996 roku. Założona została przez psychologów i pedagogów pragnących zmienić panujące w oświacie stosunki oraz praktykę nauczania i wychowania. PAW jest organizacją pożytku publi...

Łódź

Unia Europejskich Federalistów - Polska

Unia Europejskich Federalistów powstała w Polsce w 1995 roku. Każdego roku realizuje około 50 programów edukacyjnych za granicą, których celem jest promowanie integracji europejskiej. UEF organizuje szkolenia za granicą dla: przedstawi...

Łódź

British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy, pomysłów i doświa...

Warszawa

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Minister Edukacji Narodowej. KOWEZiU inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie ks...

Warszawa

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Misją Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka. Na terenie całej Polski działają terenowe oddziały KOPD (dane teleadresowe na stronie internetowej). The Committee on the Rights of the Child The mission of t...

Warszawa

Caritas Polska

Caritas prowadzi działalność charytatywną i humanitarną; udziela pomocy duchowej i materialnej ubogim i potrzebującym. Organizacja prowadzi Stacje Opieki dla osób chorych, udziela pomocy bezdomnym, bezrobotnym, samotnym matkom, osobom n...

Warszawa

Instytut Spraw Publicznych

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicz...

Warszawa

Biuro Porad Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS jest organizacją pozarządową udzielającą porad osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż nie znały swoich praw albo prawa ich nie były...

Warszawa

Krajowe Biuro do Spraw Narkomanii

Biuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Biuro prowadzi badania naukowe nad problematyką narkomanii; współtworzy akty wykonawcze do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; współpracuje z jednost...

Warszawa

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze

Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez osoby wywodzące się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najważniejsze kierunki działań ALTUM: - Stwarzanie warunków społeczno-psychologicznych do optymalnego rozwoju człowieka....

Rzeszów

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida

Celem działań Fundacji jest wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla rozwoju turystyki. Fundacja udziela poręczeń kredytów bankowych i pożyczek, mikro pożyczek, prowadzi doradztwo ekonomiczne i...

Nidzica

OFEK Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

Celem Fundacji jest edukacja komputerowa społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, poprzez upowszechnienie stosowania komputerów w nauczaniu. The Polish Nationwide Foundation of Computer Education The Foundation's goal is to ac...

Wrocław

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Działalność Stowarzyszenia obejmuje kwestie związane ze środowiskami obywatelskimi i wolnością mediów w krajach postsowieckich . Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne wspiera środowiska obywatelskie w tych kraja...

Warszawa

Polska Organizacja Turystyczna

Celem POT jest promocja oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą oraz tworzenie warunków współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających prz...

Warszawa

Poza Centrum

Ośrodek POZA CENTRUM przy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu skupia grupę nauczycieli, terapeutów, coachów, mediatorów, facylitatorów, którzy wykorzystują metodę Psychologii Procesu. Ośrodek ...

Warszawa

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

Celem naszej organizacji jest: Praktyczne zastosowanie metod Psychologii Zorientowanej na Proces w pomocy psychologicznej, rozumianej jako popieranie i stwarzanie warunków dla całościowego rozwoju człowieka,Praktyczne zastosowanie...

Warszawa

Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Działalność RCOP skierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i mających siedzibę na terenie miasta Rzeszowa z powiatu rzeszowskiego (ziemskiego) działających w sferze poż...

Rzeszów

Towarzystwo Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom pomaga dzieciom z domów dziecka; tworzy rodzinne domy dziecka; propaguje ideę rodzin zastępczych; prowadzi szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i rodziną (w dziedzinie rodzinnej opieki zastępczej oraz w dziedzi...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej działa na rzecz poszerzania wiedzy prawnej wśród obywatelek i obywateli. Członkami PSEP są m.in. prawnicy, filozofowie, dziennikarze, nauczyciele akademiccy i szkolni. PSEP realizuje swój cel statu...

Warszawa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie

Ośrodek Debaty Międzynarodowej działa w ramach Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Podstawowym zadaniem ODM jest działanie na rzecz poszerzania i kształtowania wiedzy obywateli na temat polskiej polityki zagranicznej (...

Warszawa

Darłowskie Centrum Wolontariatu

    Stowarzyszenie Darłowskie Centrum Wolontariatu prowadzi Lokalną Sieć Wolontariatu, w ramach której działa ponad pół tysiąca wolontariuszy. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu. Poprzez aktywizowani...

Darłowo
stopka strony