Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Darłowskie Centrum Wolontariatu

    Stowarzyszenie Darłowskie Centrum Wolontariatu prowadzi Lokalną Sieć Wolontariatu, w ramach której działa ponad pół tysiąca wolontariuszy. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu. Poprzez aktywizowani...

Darłowo

BORIS Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

    Celem organizacji jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to - rozwój ­ważnych lokalnych społeczności. Boris współpracuje z ludźmi działającymi w organizacjach pozarządowych, przedstawic...

Warszawa

Liga Kobiet Polskich

Liga Kobiet Polskich działa na rzecz obrony praw kobiet i rodziny oraz edukacji kobiet, pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej. Liga współtworzy i weryfikuje akty prawne w zakresie równouprawnienia płci; prowadzi poradnictwo prawne ...

Warszawa

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW - Polska

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW działa od 1999. Od czerwca 2004 pełni funkcję Międzynarodowego Sekretariatu Wschodnio-Zachodniej Sieci Współpracy Kobiet. Posiada status organizacji pożytku publicznego. NEWW: - prowadzi Międz...

Gdańsk

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN

    Fundacja udziela wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom zagrożonym problemami uzależnienia. KARAN współpracuje ze środowiskami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie walki z patologiam...

Radom

Polska Organizacja Turystyczna

Celem POT jest promocja oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą oraz tworzenie warunków współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających prz...

Warszawa

Poza Centrum

Ośrodek POZA CENTRUM przy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu skupia grupę nauczycieli, terapeutów, coachów, mediatorów, facylitatorów, którzy wykorzystują metodę Psychologii Procesu. Ośrodek ...

Warszawa

Nidzicki Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie - Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. Podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczeg...

Nidzica

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

LSR prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu i realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. LSR zrealizowała wiele proje...

Leżajsk

Towarzystwo na rzecz Ziemi

Towarzystwo działa na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania środowiska naturalnego; realizuje projekty o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim; organizacja bierze udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ing...

Oświęcim

WWF Polska

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. WWF przyczynia się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce WWF ...

Warszawa

IAESTE Polska

IAESTE jest międzynarodowym programem koordynującym praktyki studenckie na polu inżynierii, informatyki, matematyki, nauk fizycznych i przyrodniczych, architektury i nauk rolniczych. Na terenie całego kraju działają Komitety Lokalne przy...

Warszawa

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Sytuując się...

Warszawa

Fise Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych

Misją Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia. Fundacja pracuje m.in. na rzecz podniesienia kompetencji osób działających w służbach zatrudnienia, promując uelastycz...

Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD - Zarząd Główny

TPD organizuje zastępcze środowiska rodzinne dla dzieci osieroconych; udziela opieki i pomocy dzieciom rodzin biednych, dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych, rozbitych; udziela pomocy rodzinom wychowującym dzieci przewle...

Warszawa

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego

Główne cele Stowarzyszenia to: ochrona praw dziecka, zapobieganie patologii społecznej; zapewnienie pomocy i opieki dzieciom oraz wspieranie ich rodzin; działalność edukacyjna - upowszechnianie wiedzy, podnoszenie umiejętności wychowaw...

Warszawa

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS

Głównym celem organizacji jest edukacja młodzieży w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie jej do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez p...

Warszawa

OCIPE Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich

OCIPE to centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy; współpracuje z instytucjami kościelnymi i stowarzyszeniami, ruchami chrześcijańskimi w Europie; wspólnie z Komisją Konferencji Episkopatów U...

Warszawa

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Cele Regionalnego Centrum to: tworzenie płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych; promowanie i animowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji samorządowej i rządowej; fundacja prowadzi punkt informacy...

Gdańsk

Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk

Centrum współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia ich profesjonalizmu działania, w tym poziomu świadczonych usług; działa na rzecz integracji sektora pozarządowego poprzez budowanie reprezentacji na poziomie powiat...

Słupsk

Stowarzyszenie na rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa

Obszar działań stowarzyszenia to upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji. Stowarzyszenie działa również na rzecz równouprawnienia płci we wszystkich ...

Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących SURSUM CORDA

Celem Stowarzyszenia SURSUM CORDA ("W Górę Serca") jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności: dzieciom i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, niedostosowanym społecznie, uzależnionym, bezrobotnym i ubogim, niepeł...

Nowy Sącz

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Celem Ośrodka jest działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna, informacyjna i popularyzatorska. Ośrodek organizuje spotakania, konferencje krajowe i międzynarodowe, wykonuje ekspertyzy. The Gdańsk University Research Centre on European...

Sopot

Stowarzyszenie Romów

Stowarzyszenie działa na rzecz pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społecznym; dąży do uznania Romów jako mniejszości etnicznej i do przyznania im praw politycznych w Polsce; współpracuje z organami administracji państwowej i o...

Oświęcim

Klub Inteligencji Katolickiej

Głównym celem działalności KIKu jest wspomaganie swoich członków w pogłębianiu życia duchowego i intelektualnego. Klub koncentruje się na pracy formacyjnej wśród członków i ich rodzin, pracy wychowawczej wśród dzieci młodzież...

Warszawa

Punkt Informacyjny Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu

Punkt Informacyjny Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji  Europejskiej we Wrocławiu został utworzony przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. Do Punktu każdy może przyjść, zadzwonić lub napisać, aby zadać pytanie...

Wrocław

Centrum Prawa Ekologicznego

Centrum Prawa Ekologicznego jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony środowiska. CPE prowadzi usługi konsultingowe, doradztwo oraz sporządza ekspertyzy z zakresu polskiego i europejskiego prawa ...

Wrocław

Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne

Towarzystwo wspiera białoruską działalność artystyczną, naukową, kulturalną, literacką oraz wydawniczą; organizuje konkursy, konferencje, imprezy kulturalne (m.in. Festiwal Piosenki Białoruskiej, Święto Kultury Białoruskiej, Kupa...

Białystok

Polska Zielona Sieć

Polska Zielona Sieć (PZS) jest siecią organizacji ekologicznych, podejmującą działania o charakterze ogólnopolskim. PZS wspiera integrację ruchu ekologicznego w Polsce; realizuje projekty regionalne i długoterminowe kampanie ogólnopol...

Warszawa

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego, działającą w formule fundacji. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem z...

Warszawa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Fundacja jest instytutem naukowo-badawczym w dziedzinie praw człowieka. Fundacja Praw Człowieka realizuje wspólne programy i działania z licznymi międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami. Głównymi kierunkami d...

Warszawa

Związek Biur Porad Obywatelskich

Celami działania Związku są: Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną;Wspieranie dzi...

Warszawa

Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuźnia"

Prowadzenie programów społecznych w zakresie przeciwdziałania szeroko rozumianej patologii społecznej (ubóstwo, uzależnienia, niepełnosprawność itp.). Wsparcie i pomoc osobom z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. Przeciw...

Warszawa

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

Ośrodek dostarcza rzetelnej wiedzy na temat uzależnień; prowadzi zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia, terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną, interwencję kryzysową, odtruwanie dla osób uzależnionych. The Prevention, Education ...

Warszawa

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach

Misją KANY jest edukacja zmierzająca do rozwoju zawodowego, intelektualnego i duchowego młodzieży. Działając od 1994 roku realizuje swoje cele statutowe podnosząc kwalifikacje zawodowe wielu tysięcy młodych ludzi, których nie stać n...

Gliwice

Akademia Artystyczna

Od 25 lat czołowa na rynku warszawskim placówka w zakresie edukacji plastycznej skierowanej do dzieci, młodzieży oraz edukacji dla dorosłych.Placówka jako Dziecięca Akademia Artystyczna rozpoczęła sw...

Warszawa

Stowarzyszenie MIASTECZKO POZNAŃ

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą: przywracanie, upamiętnianie i utrwalanie pamięci o dziedzictwie kultury żydowskiej, praca na rzecz dialogu polsko-izraelskiego, realizacja projektów wielokulturowych na rzecz wspólnego dzied...

Poznań

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II

Towarzystwo niesie pomoc ludziom starym, niepełnosprawnym, samotnym, z upadłych gospodarstw rolnych. Organizacja prowadzi stacjonarny dom pomocy - Dom Pogodnej Jesieni; prowadzi akcję dożywiania dzieci; wypożycza sprzęt rehabilitacyjny; ...

Zakliczyn

Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES

SPES prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób, które z powodu poważnej choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w szczególnie tru...

Katowice

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani

Stowarzyszenie wydaje kwartalnik "Bardziej Kochani" - czasopismo podejmujące problematykę osób z zespołem Downa i ich rodzin, a także m.in. "Informator Z myślą o Tobie" przeznaczony dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa, będą...

Warszawa

Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności skupia ludzi nauki z całej Polski w sześciu wydziałach: Filologicznym, Historyczno-Filozoficznym, Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, Przyrodniczym, Lekarskim oraz w wydziale Twórczości Artystycznej. Wydziały...

Kraków

Ośrodek Myśli Politycznej

Ośrodek Myśli Politycznej jest stowarzyszeniem. Zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej i stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty nad zagadnieniami związanymi z po...

Kraków

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbuma

Nadrzędnym celem Instytutu jest upowszechnianie wiedzy o historii Żydów polskich. Instytut jest ośrodkiem informacyjno-edukacyjnym (seminaria, konferencje naukowe, konkursy, wystawy); posiada bogaty zbiór archiwaliów, książek, dokument...

Warszawa

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

Działalność Centrum służy aktywizowaniu społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. CAL organizuje i prowadzi szkolenia, staże krajowe i zagraniczne podnoszące kwalifikacje lokalnych lideró...

Warszawa

Instytut Tertio Millennio

Misja Instytutu - popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II, - inspirowanie, organizowanie oraz prowadzenie prac naukowych w zakresie nauczania Jana...

Kraków

Wspólnota Burego Misia

Wspólnota Burego Misia jest wspólnotą ewangeliczną, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Wspólnota prowadzi fundację, dzięki której zdobywa środki na realizację swoich celów....

Kościerzyna

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia

Jednym z zasadniczych celów działania Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia jest poprawa sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja realizuje 4 programy: PRACA, NIE JAŁMUŻNA – przeciw bezrobociu PODARUJ MI SZKOŁĘ...

Ożarów

Klub Gaja

Klub Gaja to polska, nowoczesna organizacja ekologiczna budująca pokolenie EkoXXI. Jest organizacją kulturowo-społeczną, działa na rzecz ochrony środowiska i zwierząt. ...

Wilkowice

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Centrum wspomaga społeczną aktywność obywateli; współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy; promuje działalność organizacji pozarządowych, partnerstwo pomiędzy...

Rybnik

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

    Centrum realizuje zadania województwa w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom. Organizacja współpracuje z z jednostkami samorzą...

Warszawa

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Polski Komitet Pomocy Społecznej obejmuje swym działaniem osoby w podeszłym wieku, chorych, rodziny będące w trudnej sytuacji, dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo i ubogich, niepełnosprawnych i bezdomnych. W ramach PKPS...

Warszawa

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Stowarzyszenie prowadzi szkołę trenerską dla przyszłych pracowników organizacji pozarządowych i dla podnoszenia kwalifikacji działających już trenerów oraz bazę organizacji szkoleniowych....

Warszawa

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa

    CASE jest instytucją badawczą prowadzącą badania w zakresie transformacji, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej. Jest także organizacją akredytowaną do realizacji projektów w ramach Erasmus+ i Euro...

Warszawa

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb p...

Warszawa

Polski Związek Głuchych

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich dziedzinach życia. Związek działa na terenie całej Polski. The Polish Association of the Deaf ...

Warszawa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzenie warunków ułatwiających Osobom z Niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. PFRON ma być nowoczesną organizacją...

Warszawa

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych jest samorządową instytucją kultury. Do głównych zadań ośrodka należy animowanie, inspirowanie oraz wspieranie instytucji i osób zajmujących się działalnością kulturalną w województwie ...

Olsztyn

Stowarzyszenie Opta

Stowarzyszenie działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia. Organizacja zrzesz...

Warszawa

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Centrum zajmuje się: • aktywnym promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej poprzez prowadzenie Inkubatorów Przedsiębiorczości. • promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży szkolnej, • promo...

Toruń

Actus Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Priorytetowym celem działalności stowarzyszenia jest promowanie i wdrażanie programu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Stowarzyszenie organizuje kursy aktywnego poszukiwania pracy przy udziale Klubów Pracy; pro...

Wrocław

Stowarzyszenie Faros

Głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną, współpracuje z grupami charakteryzującymi się zachowaniami stwarzającymi ryzy...

Białystok

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Nadzieja

Podstawowe cele stowarzyszenia: -oparta na zasadach etyki katolickiej działalność na rzecz dobra osób uzależnionych; -działalność charytatywno-opiekuńcza, niesienie pomocy duchowej i materialnej osobom uzależnionym; -leczenie osó...

Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Stowarzyszenie ma na celu: - prowadzenie domów spokojnej starości, - pomoc społeczną, szczególnie osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, - pomoc młodzieży „zagubionej” potrzebującej pomocy, - organizow...

Częstochowa

Instytut Pamięci Narodowej

W ramach Instytutu działają: Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Biuro Edukacji Publicznej oraz Biuro Lustracyjne. Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarzą...

Warszawa

Pałac Młodzieży w Warszawie

Pałac Młodzieży jest ośrodkiem oświatowo-wychowawczym. Zadaniem Pałacu jest zaspokajanie i rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i społecznych młodzieży oraz organizowanie wychowania fizycznego, sportu, rozrywki i kultura...

Warszawa

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

Stowarzyszenie organizuje coroczny Festiwal Kultury Żydowskiej. Festiwal tworzą najwybitniejsi przedstawiciele różnych dziedzin kultury i sztuki żydowskiej. Każdego roku prezentują osiągnięcia na polu tradycyjnej i współczesnej kult...

Kraków

Centrum im. Anielewicza

Centrum (Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza) funkcjonuje na zasadzie zakładu w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Centrum prowadzi zajęcia zarówno dla studentów histo...

Warszawa

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Centrum jest miejscem spotkań, rozmów, edukacji dla tych, którzy odwiedzają Auschwitz. Centrum umożliwia zwiedzanie muzeum Auschwitz-Birkenau z przewodnikiem, spotkania z byłymi więźniami, wgląd w archiwum Muzeum, wykłady dotyczące ...

Oświęcim

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Europeistyki UJ prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i szkoleniową w zakresie europeistyki; prowadzi działalność zmierzającą do przygotowania regionu krakowskiego do nowych zadań, poprzez szkolenia i konsultacje. Th...

Kraków

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do informacji o nauce polskiej. Ośrodek posiada zbiory, które mogą być wykorzystane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk. The Inf...

Warszawa

Polska Akademia Nauk

    Akademia oddziałuje na rozwój nauki w Polsce poprzez osobisty wkład badawczy jej członków; badania naukowe instytutów, zakładów i placówek pomocniczych; system doradztwa naukowego i ekspertyz dla instytucji i o...

Warszawa

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Fundacja organizuje, wspomaga i finansuje działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Polsce; wspiera merytorycznie i finansowo ekologiczne ruchy społeczne; Organizacja prowadzi działalność międzynarodową. The Nat...

Warszawa

Centrum Informacji Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu

Celem organizacji jest gromadzenie, aktualizowanie i bezpłatne udostępnianie informacji o wszelkiej działalności skierowanej do młodzieży, w zakresie: edukacji, pracy, sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowia, uzależnień, wolontaria...

Toruń

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z org...

Warszawa

Europejskie Centrum Edukacji Społecznej

Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES jest wyspecjalizowanym ośrodkiem szkoleniowym powołanym do życia przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Misją Europejskiego Centrum Edukacji Społecznej ECES jest upowsz...

Łódź

Stowarzyszenie MONAR

MONAR przeciwdziała narkomanii wśród młodzieży; udziela pomocy młodym ludziom, którzy znaleźli się na drodze narkomanii lub są już narkomanami; ułatwia powrót do społeczeństwa tym, którzy zaprzestali przyjmowania narkotyków; p...

Warszawa

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach Pogotowia istni...

Warszawa

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, państwa neutralnego światopoglądowo oraz zapewnienia równych szans startu życiowego młodzieży poprzez dostępność edukacji. The...

Warszawa

Politechnika Warszawska Ośrodek Kształcenia na Odległość

Od 2000 roku prowadzimy studia metodami i technikami kształcenia na odległość, ze szczególnym wykorzystaniem Internetu. W naszej ofercie znajdą Państwo:Czteroletnie studia inżynierskie na kierunkach:Elektronika i Telekomunikacja (W...

Warszawa

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Studentów RP to ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich Samorządów Studenckich. Parlament Studentów inspiruje międzynarodową wymianę studentów; ułatwia pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla samorządów i ...

Warszawa

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji jest międzyuczelnianą jednostką działającą na podstawie porozumienia zawartego przez Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołę Główną Handlową w War...

Warszawa

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Polska Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Starda realizuje swoje cele poprzez kampanię prasową i lobbingową, kampanię prewencji i edukacji (ulotki, pogadanki prewencyjne w szkołach, telefon zaufania w języku polskim i...

Warszawa

IACES

IACES jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Inżynierii Lądowej i kierunków pokrewnych. Celem działalności IACES-u jest integracja trzech środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego, wyrobienie międzynarodowych kon...

Warszawa

Instytut Adama Mickiewicza

Stała działalność Instytutu Adama Mickiewicza: - opowiada Polskę za granicą i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych na świecie takich jak festiwale, targi czy wystawy; - tworzy i aktualizuje zintegrowany system informacji o...

Warszawa

Stowarzyszenie Panorama Kultur

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o krajach europejskich (Europa Wschodnia, Środkowa, Bałkany); organizacja działa na rzecz dialogu międzykulturowego i rozwoju współpracy pomiędzy osobami oraz organizacjami z krajów Euro...

Wojsławice

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy

Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań nad mniejszościami narodowymi w Polsce oraz stosunkami Polaków z narodami Europy Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Ukraińcami. Instytut prowadzi bibliotekę specjalizującą się w problem...

Przemyśl

Instytut Zachodni

Instytut Zachodni jest interdyscyplinarną instytucją badawczą. Prowadzi badania z zakresu nauk politycznych, historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i prawnych, odnoszące się do problematyki stosunków międzynarodowych, ze szczegó...

Poznań

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Centrum jest niezależnym, pozarządowym ośrodkiem zajmującym się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi dla Polski problemami polityki międzynarodowej. Fundacja CSM prowadzi działalność badawczą i edukacyjną, wydaje publ...

Warszawa

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest organizacją naukowo-badawczą; w swej działalności Instytut chce zwrócić uwagę na procesy kształtujące tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej; inicjuje i wspomaga liczne przedsięwzięcia bad...

Lublin

Katolicka Agencja Informacyjna

Katolicka Agencja Informacyjna jest drugą co do wielkości agencją religijną w Europie, pierwszą i największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Na polskim rynku medialnym stanowi dla dziennikarzy podstawowe źródło informacji o K...

Warszawa

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich jest największą federacją ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w Polsce. Aktualnie, spośród 140 ruchów i stowarzyszeń współpracujących z ORRK, ponad 70 bezpośrednio tworzy jej str...

Warszawa

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku

Biuro Współprcy z Organizacjami Pozarządowymi zajmuje się: a) wdrażaniem i realizacją zapisów Ełckiej Karty Współpracy Samorządu Miasta w Ełku z Sektorem Pozarządowym w latach 2007-2016, b) wdrażaniem i realizacją zapisów roc...

Ełk

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Misją Forum jest integracja środowisk i orga...

Lublin

Fundacja ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

    Misja: - Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata. - Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa. - Popieranie badań naukowych. - Ochrona bioróżnorodności. - Promocja ekotechnol...

Stryszów
stopka strony