Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

Obecnie WRZOS tworzy 12 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie. WRZOS udziela swoim organizacjom członkowskim wielopoziomowego wsparcia niezbędnego dla rozwoju regionalnych i lokalnych struktur związkowych, a także umożl...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego

Stowarzyszenie zrzesza placówki wychowania pozaszkolnego z terenu całej Polski oraz pasjonatów edukacji w czasie wolnym. Współorganizuje Ogólnopolskie Sejmiki Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Sejmiki są forum, na którym dyrektorzy...

Kraków

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które dotknięte zostały problemem uzależnienia dzieci lub ich rodziców. Realizuje również bezpłatnie zadania z obszaru profil...

Warszawa

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia pomocy w zaspakajaniu potrzeb materialnych, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Wśród wielu podejmowany...

Radom

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

Cele statutowe Towarzystwa: - szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych; - prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, resocjalizacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji i...

Warszawa

VoxEurop

Codzienny przegląd prasy europejskiej wydawany w dziesięciu językach. Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u....

Paris

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora....

Warszawa

Raciborski Fundusz Lokalny

Fundusz wspiera inicjatywy w zakresie oświaty, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, spraw obywatelskich. The Racibórz Community Fund The Fund supports initiatives in the areas of ...

Racibórz

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Misją Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii jest integracja środowiska studentów psychologii i psychologów, upowszechnianie wiedzy psychologicznej oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa. PSSiAP działa...

Warszawa

Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W skład Działu wchodzą następujące sekcje: - Sekcja Promocji, - Sekcja Organizacji Imprez, - Sekcja Organizacji Konferencji, - Sekcja Mediów Elektronicznych....

Kraków

Grupa Zagranica

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną. Głównym celem Grupy jest budowanie sprawnego i kompeten...

Warszawa

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją pożytku publicznego. Powstała jesienią 2002 roku. Jej misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Najważniej...

Warszawa

Instytut Edukacji Społecznej

Instytut wspiera rozwój społeczny młodzieży. Angażuje osoby w wieku 15-24 lat w działania na rzecz społeczności lokalnych. Realizuje projekty, których celem jest dostarczanie wiedzy i rozwijanie umiejętności młodych ludzi. Organiza...

Wrocław

Centrum Pomocy Prawnej im.Haliny Nieć

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i naukową na rzecz praw człowieka i państwa prawa, inicjuje działania zmierzające do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka oraz podejmuje interwencje w przypadkach ich naruszeń; ...

Kraków

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

Nasze stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną od ponad 20 lat. Chcemy dzielić się z Państwem swoimi umiejętnościami i upowszechniać wartości proekologiczne wśród dzieci i dorosłych. Swoją ofertę kierujemy zarówno ...

Łódź

Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów w uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów. ...

Warszawa

Związek Kurpiów

Związek integruje Kurpiów i ludzi związanych z regionem; pracuje na rzecz rozwoju materialnego i duchowego Kurpiowszczyzny, dziedzictwa kulturowego Kurpiów. The Kurpie Association The Association integrates Kurpie people and other peop...

Ostrołęka

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im.Pedro Arrupe

Centrum jest niepubliczną placówką szkolącą nauczycieli; prowadzi działalność formacyjną wśród nauczycieli, wychowawców i liderów ośrodków edukacyjno-wychowawczych w kraju i za granicą. The Pedro Arrupe Leader's and Teachers...

Warszawa

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

    Centrum swoją aktywność kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjuje, animuje, wspiera zmiany społeczne. ...

Opole

Koalicja dla Młodych - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

    Fundusz Lokalny prowadzi programy grantowe i stypendialne oraz realizuje projekty wspierające rozwój młodzieży na terenie powiatu białobrzeskiego. Fundusz finansuje działania w zakresie: kultury, sportu, turystyki...

Białobrzegi

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Centrum jest pozarządową organizacją prowadzącą edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizując w/w grupy do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działalność Centrum ma zasięg krajowy i obejmuje: - org...

Płock

Polska Misja Medyczna

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną  i rozwojową. PMM została zało...

Kraków

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Organizacja otacza opieką ludzi bezdomnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. St. Pio Charity Organisation The Organisation helps homeless and socially excluded people....

Kraków

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy i wsparcia uchodźcom na całym świecie. Funkcjonariusze biura uczestniczą w czynnościach organów prowadzących postępowanie o status uchodźcy. Biu...

Warszawa

Polskie Centrum Informacji Muzycznej

Polskie Centrum Informacji Muzycznej gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz inne publikacje o polskiej muzyce współczesnej;posiada największy w Polsce zbiór partytur utworów współczesnych kompozytorów polskic...

Warszawa

Young Explorers Society - Polska

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju młodzieży z Polski i zagranicy. Realizuje międzynarodowe programy edukacyjne: Work and Travel USA - praca wakacyjna i podróże w USA dla studentów. Career Training USA - praktyki zawodowe w amer...

Katowice

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy SŁYSZĘ SERCE

    Główną misją organizacji jest wsparcie i ochrona najbardziej bezradnych członków społeczności. Statutowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska,...

Łódź

Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny

    Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny to organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją ekologiczną, ochroną środowiska oraz aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Działa...

Piaseczno

Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno - Artystycznych "Amadeusz"

Stowarzyszenie prowadzi punkty nauczania muzyki dla dzieci i młodzieży w woj. śląskim. Organizuje festiwale, koncerty, audycje, popisy, konkursy muzyczne. Realizuje ideę wychowania młodych ludzi poprzez sztukę muzyczną. ...

Mysłowice

Towarzystwo Edukacji Otwartej

Towarzystwo wspiera inicjatywy, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego zainteresowania oraz promują nowatorskie rozwiązania w edukacji i metodach kształcenia. We współpracy z samorządem lokalnym organizacja chce uczestniczyć w ...

Wrocław

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom i młodzieży z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, a także dzieciom specjalnej troski. Organizacja udostępnia materiały dydaktyczne, informacje o nowych generacjach aparatów słuchowych...

Warszawa

Przywrócić Dzieciństwo - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego

Towarzystwo dba o tworzenie właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie myśli pedagogicznej K. Lisieckiego "Dziadka", jego metod i form pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce, ...

Warszawa

Organizacja Studencka Paneuropa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Paneuropa to organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Promuje idee integracji narodów oraz wspiera działalność członków. Ma na swoim koncie liczne projekty młodzieżowe. The Paneuropa Students' O...

Katowice

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Wojewódzka Komenda orientuje swoje działania na rzecz społeczności i władz lokalnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego Wspólnie z partnerami społecznymi, działając na podstawie porozumień, pomaga w realizacji polit...

Toruń

Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego

Głównym celem towarzystwa jest rozwój powiatu kwidzyńskiego, walka z bezrobociem i aktywizacja zawodowa obywateli. Organizacja wspiera inicjatywy gospodarcze, współpracuje z zagranicą, prowadzi działalność oświatową: szkolenia, sem...

Kwidzyn

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa

Celem stowarzyszenia jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez inicjowanie i wspieranie programów w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej. Organizacja zajmuje się pro...

Marki

Lubuskie Centrum Wolontariatu

Obszary działań: - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - Promocja i organizacja wolontariatu - Wspieranie...

Gorzów

Towarzystwo Przyjaciół Tworek "Amici di Tworki"

Towarzystwo założone przez znaną malarkę i pisarkę Ewę Kuryluk prowadzi dwa programy dla swoich podopiecznych: przygotowuje osoby chore psychicznie do samodzielnego życia oraz prowadzi terapię poprzez sztukę. Organizuje wystawy i wars...

Warszawa

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego. Ma na celu otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Za...

Izabelin

Centrum Społecznego Rozwoju

Centrum działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, aktywizacji młodzieży i bezrobotnych, partnerstwa lokalnego, odpowiedzialnego biznesu, wspiera inicjatywy społeczne, kulturalne, gospodarcze. Stowarzyszenie Centrum Społecz...

Mikołów

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jest dynamiczną organizacją pozarządową, którą tworzy zespół młodych osób, które pełne entuzjazmu stale podejmują nowe wyzwania.Zakres działalności Stowarzyszenie Edukacja przez Internet to...

Kielce

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju osobistego i społecznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki fachowej pomocy psychologów, pedagogów, lekarzy i terapeutów organizacja uczy umiejętności odnoszenia sukcesów zarówno n...

Warszawa

Stowarzyszenie Młodych Nasza Szansa

Nasza Szansa to organizacja młodych mieszkańców gminy Stopnica. Za główny cel stawia sobie promocję i wspieranie inicjatyw społecznych, pracę na rzecz rozwoju lokalnego i pielęgnację kultury....

Stopnica

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” animuje kulturalne życie uczelni oraz wspiera inicjatywy kulturalne środowiska akademickiego. „Alternator” to kilkanaście grup twórczych, które w ciągu roku organizują ponad 150 różnor...

Gdańsk

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE)

Celem Instytutu jest tworzenie międzynarodowej wspólnoty pracowników naukowych, członków organizacji non-profit, działaczy i nauczycieli, wspierającej rozwój kultury pluralizmu i zróżnicowania, niezbędnej dla funkcjonowania demokrac...

Wrocław

Towarzystwo Polsko-Niemieckie

Towarzystwo powstało w 1990 roku, działa na rzecz przełamywania uprzedzeń, poznawania niemieckiej historii, kultury i języka. Pomaga młodzieży w znajdowaniu partnerów w Niemczech oraz przy ubieganiu się o wsparcie finansowe do Fundacj...

Rzeszów

Intercultural Youth Association (Stowarzyszenie Młodzieży Różnych Kultur)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi w szerszym dostępie do międzynarodowych projektów młodzieżowych. IcYA organizuje spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla członków. Stowarzyszenie; działa na rzecz społeczności lokalnej...

Łódź

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych jest stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe samorządy lokalne. Federacja wspiera działalność młodzieżowych samorządów lokalnych. ...

Koszalin

Fundacja Edukacji Wizualnej

Fundacja realizuje przedsięwzięcia o charakterze ogólno-kulturalnym oraz edukacyjnym. Najbardziej znaczącym rezultatem działalności Fundacji jest Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi - Fotofestiwal. Ponadto Fundacja uczestniczy w...

Łódź

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

Fundacja powstała w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizuje poprzez działania edukacyjne, sztukę i technologie multimedialne. Finansuje i organizuje odczyty, seminaria, sympozja, warsztaty ...

Łódź

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Podstawową formą działalności Towarzystwa jest ochrona zagrożonych gatunki i siedlisk przyrodniczych. Od początku działalności (1994 rok) Towarzystwo kładzie duży nacisk na gromadzenie danych o naszej przyrodzie i zachodzących w ...

Warszawa

OSTOJA Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

"Ostoja" jest organizacją, która skupia rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z dysfunkcjami układu nerwowego oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z Wrocławia i Dolnego Śląska. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy...

Wrocław

Centrum Kultury AGORA

Centrum Kultury AGORA zajmuje się głównie edukacją kulturalną dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiem kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej. Organizuje festiwale (m.in. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek,...

Wrocław

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CeKiRON

Celem organizacji jest kształcenie, rehabilitacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych. Centrum zostało powołane przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, współpracuje z władzami Wrocławia, organizacjami rząd...

Wrocław

Bractwo Przygody ALMANAK

Działalność stowarzyszenia związana jest głównie z promowaniem turystyki i sportu oraz aktywnego wypoczynku wśród ludzi młodych. Bractwo zajmuje się również organizacją wypraw krajowych i zagranicznych. Prowadzi zajęcia dla młod...

Gdańsk

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury zaangażowanych w edukację teatralną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzację kultury i sztuki w środowiskach, które mają d...

Bielsko-Biała

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu

Centrum działa na rzecz młodziezy poprzez różne formy edukacji: - szkolenia i kursy dokształcające, zwłaszcza dla bezrobotnych, - inicjatywy wspierające powstanie nowych miejsc pracy, - fundusz stypendialny, - wymiana młodzieży z...

Nowy Sącz

Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego w Krakowie

Celem Teatru profilaktycznego jest wychowywanie i nauka przez sztukę. Programy Teatru poruszają podstawowe problemy społeczne (narkomania, alkoholizm, przemoc) i są skierowane głównie do młodzieży szkól gimnazjalnych i średnich. Pro...

Kraków

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania. Do zadań Towarzystwa należy prowadzenie działalności informacyjnej, dotyczą...

Warszawa

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"

Stowarzyszenie udziela pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Swoje cele realizuje wspierając rodziny w wychowaniu oraz udzielając im pomocy materialnej. Stowarzyszenie organizuje wycieczki i obozy profilaktyczno-te...

Gdańsk

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał przede wszystkim w celach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. Jego głównym zadaniem jest pomoc w przełamywaniu międzykulturowych uprzedzeń. Założona przy nim Fundacja...

Oświęcim

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie zrzesza osoby zaangażowane w ochronę dzikiej przyrody. Do głównych zadań stowarzyszenia należy prowadzenie kampanii w obronie środowiska naturalnego. W tym celu współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami: Er...

Bystra

Polski Instytut Ericksonowski

Idea Instytutu Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie terapeutycznych idei Miltona H. Ericksona przez prowadzenie warsztatów, treningów, spotkań superwizyjnych, publikacje, seminaria i wykłady. Jesteśmy przekonani, że p...

Łódź

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców, istnieje od 1950 roku. Głównym celem PTTK jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej we wszystk...

Warszawa

Fundacja „Promyk Słońca”

Fundacja działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, zajmuje się udzielaniem pomocy specjalistycznej na możliwie najwyższym poziomie . Fundacja utworzyła fundusz przeznaczony dla ubogich rodzin, leczą...

Wrocław

Habitat for Humanity

Habitat for Humanity to pozarządowa, dobroczynna organizacja, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do życia niezamożnym osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym. Organizacja pomaga tym, którzy nie mają gdzie mieszkać lub ...

Warszawa

Małopolski Instytut Kultury

Małopolski Instytut Kultury jest instytucją samorządową zajmującą się animacją kultury, edukacją kulturalną, analizą zjawisk i procesów zachodzących w kulturze oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictw...

Kraków

Klub Myśli Społecznej INICJATYWY

Misją Klubu jest wsparcie ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, zdolności, potencjału i planów związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie obywatelskim i na rynku pracy. Misję realizuje przede wszystkim poprzez działania ...

Warszawa

Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT

Celem stowarzyszenia Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT jest popularyzacja astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczególnie wśród młodzieży. Organizuje obozy letnie, spotkania śródroczne, wykłady teoretyczne z astronomii oraz obserwacj...

Warszawa

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

    Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest pozarządową organizacją non-profit. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych środków masowego przekazu, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. S...

Łódź

Instytut Europejski w Łodzi

Instytut Europejski istnieje od 1993 roku. Zajmuje się organizacją szkoleń oraz działalnością edukacyjną, badawczą, wydawniczą i informacyjną dotyczącą procesu integracji europejskiej. Instytut współpracuje z Ośrodkiem Badań ...

Łódź

Centrum Międzynarodowych Spotkań

Centrum Międzynarodowych Spotkań (CMS) w Tuchomiu jest organizacją pozarządową działającą m.in. na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej między Polską a innymi państwami oraz wspierania aktywności obywateli. Swoje cele realizuje...

Tuchomie

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży "Dorożkarnia"

"Dorożkarnia" powstała w celu promowania dziecięcej i młodzieżowej twórczości amatorskiej. Dzięki niej młodzi artyści mają szansę kształtowania swojej osobowości poprzez różnorodne działania artystyczne. Ośrodek przygotowuje ...

Warszawa

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Głównym celem Towarzystwa jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Polski oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa. "Salamandra" jest organizacją profesjonalną, kierowaną przez specjalistów z danych dziedzin, która chęt...

Poznań

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

PSON jest organizacją działającą na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, udzielającą pomocy osobom potrzebującym bez względu na rodzaj posiadanej przez nich dysfunkcji i wiek. Jednym z zadań organizacji...

Kraków

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS

Działalność Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej związana jest z niesieniem pomocy charytatywnej wiernym, zapobieganiem negatywnym zjawiskom społecznym oraz ze wspieraniem mniejszości narodowych. Swoj...

Białystok

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Organizacja zajmuje się kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych na terenie powiatu tucholskiego. Wprowadza nowe kierunki kształcenia analizując rynek pracy. W ramach swojej działalności realizuje założenia powiatowej i regional...

Tuchola

Narodowe Centrum Nauki Zespół ds. Funduszy Norweskich

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo...

Warszawa

Dojrzewalnia Róż. Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet

Ośrodek udziela pomocy psychologicznej kobietom. Inspiruje kobiety, które dążą do rozwoju osobistego oraz wspiera dialog między kobietami i mężczyznami. Dojrzewalnia Róż organizuje m.in. festiwal rozwojowy PROGRESSteron, ogólnopolsk...

Nowa Iwiczna

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, koło miejskie Mirosławiec

Obszary działań: - Działalność charytatywna - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Ochrona i promocja zdrowia -...

Mirosławiec

Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz

Misją Towarzystwa jest integracja ludzi, środowisk oraz instytucji. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym i innym realizuje projekty służące lokalnej społeczności (buduje place zabaw, organizuje festyny środowiskowe, modernizuje infrast...

Pruszcz

Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego

W Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego odbywają się międzynarodowe spotkania młodzieży z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej związane z zagadnieniami przemian społeczno - politycznych w krajach byłego "blo...

Gdańsk

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka powstało w celu wspierania rozwoju dzieci, ich kreatywności i potencjału twórczego, poprzez kontakt ze światem sztuki i różnorodne działania artystyczne. Warsztaty, zajęcia plenerowe i koloni...

Wrocław

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców

Stowarzyszenie swoją aktywność rozwija w dwóch zasadniczych wymiarach: - prowadzenie pracy wychowawczej wśród młodzieży i dzieci losowo pokrzywdzonych, zaniedbanych kulturowo, ekonomicznie, zagrożonych złymi wpływami otoczenia, poz...

Wrocław

Salezjański Ruch Troski o Młodzież SALTROM

Organizacja pracuje z młodzieżą wywodzącą się ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, patologicznych i zagrożonych uzależnieniami. Pomaga młodym ludziom w odnalezieniu własnej drogi oraz w dalszym rozwoju. SALTROM oferuje dzieciom i ...

Kraków

Ekspedycja w Głąb Kultury

Stowarzyszenie realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży, poświecone kulturze, grupom etnicznym, historii, religii oraz lokalnym obyczajom. Skupia ludzi z różnych środowisk: nauczycieli, studentów, licealistów, artyst...

Zabrze

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

    Instytucja zajmująca się edukacją młodzieży i dorosłych, aktywnie działająca na polu międzynarodowym organizująca projekty dla szerokiej grupy odbiorców. ACIEE jest realizatorem m.in. dwóch projektów partnerskich Grundtvi...

Warszawa

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Jesteśmy organizacją aktywnie angażującą się w rozwój i promocję miasta Żywca i Żywiecczyzny. Wspieramy wszelkie inicjatywy w dziedzinie: edukacji, kultury i sztuki, ekologii, zdrowia, demokracji, poprzez programy: edukacyjne, kamp...

Żywiec

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Statutową powinnością PTSM jest: organizowanie sieci schronisk młodzieżowychśrodowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznychupowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoc...

Warszawa

BEST - Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów - BEST Łódź

BEST (Board of European Students of Technology) to międzynarodowa organizacja prowadzona przez studentów we współpracy z firmami oraz środowiskiem akademickim. BEST tworzy 96 grup lokalnych z 33 państw, w tym jedną z nich jest właśnie...

Łódź

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działa od 2004 roku i zrzesza ponad 160 organizacji z terenu Dolnego Śląska. Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz...

Wrocław

L’Oréal Polska dla kobiet i nauki

Administrator w Polsce programu stypendialnego współorganizowanego wraz z UNESCO dla doktorantek i habilitantek nauk biologiczno-medycznych....

Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus"

Towarzystwo działa od 2003 roku i jest stowarzyszeniem mieszkańców miasta i gminy Ziębice działającym na rzecz promocji i rozwoju turystyki, ekologii i kultywowania historii regionalnej. W ramach swojej działalności Towarzystwo prowadz...

Ziębice

Towarzystwo Kultury Czynnej

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku we Wrocławiu. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Działania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, pl...

Wrocław

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Organizacja zajmuje się ochroną dzikich ptaków i ich otoczenia. Jej celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. OTOP jest partnerem międzynarodowej federacji towarzystw ochrony pta...

Marki

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

    Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Jest miejscem spotkań Niemców i Polaków. Przy współpracy z administracją rządową i samorządową województwa warmińsko-mazurskiego działa na rzecz integracji dawnych i ob...

Olsztyn