Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku

Biuro Współprcy z Organizacjami Pozarządowymi zajmuje się: a) wdrażaniem i realizacją zapisów Ełckiej Karty Współpracy Samorządu Miasta w Ełku z Sektorem Pozarządowym w latach 2007-2016, b) wdrażaniem i realizacją zapisów roc...

Ełk

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Misją Forum jest integracja środowisk i orga...

Lublin

Fundacja ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

    Misja: - Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata. - Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa. - Popieranie badań naukowych. - Ochrona bioróżnorodności. - Promocja ekotechnol...

Stryszów

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła Katolickiego według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnic...

Krościenko

Wspólnota Kazachska

Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest organizacją działającą na rzecz jednoczenia ludzi różnych narodowości, kultur i religii. Wspólnota udziela informacji o Kazachstanie i Azji Środkowej; współpracuje z organizacjami rządowymi...

Warszawa

Koalicja Karat

Koalicja KARAT skupia 63 organizacje działające na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej z 25 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej. Koalicja m.in. monitoruje wdrażanie międzynarodowych praw człowieka w z...

Warszawa

Studenckie Forum Business Centre Club

Organizacja działa na rzecz szerzenia idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi; posiada ośrodki regionalne, które obejmują swoim działaniem dużą częśc kraju i największe ośrodki akademickie. Studenckie Forum Business Centre ...

Warszawa

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

Towarzystwo pomaga młodym ludziom z problemami narkotykowymi; realizuje programy edukacyjne i informacyjne, prowadzi terapię, poradnictwo grupowe i indywidualne, konsultacje, leczenie stacjonarne, ośrodki profilaktyki środowiskowej, szkole...

Gdańsk

Fundacja TUS

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia. Fundacja zajmuje się m.in. wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy. Od 2008 roku Fundacja pro...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja humanistycznych idei Janusza Korczaka; kontynuowanie i pomnażanie dorobku Polskiego Komitetu Korczakowskiego; prowadzenie i upowszechnianie wyników badań nad życiem i dorobkiem twórczym Janusza Korc...

Warszawa

Studenckie Biuro Karier Profil

Studenckie Biuro Karier udziela pomocy młodym ludziom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz ułatwia znalezienie zatrudnienia odpowiadającego; prowadzi indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe; organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu u...

Łódź

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest organizacją non-profit. Prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i naukową służącą obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Cele statutowe Stowarzy...

Kraków

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia skupia 136 ruchów i organizacji podejmujących działania na rzecz obrony życia i rodziny. Wśród nich jest 48 ruchów i grup nieformalnych, w tym dużych o zasięgu ogólnopolskim, grupy obrony życi...

Poznań

Human Life International Polska

Human Life International Polska podejmuje i wspiera działania w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci; publikuje i rozprowadza materiały szkoleniowe; prowadzi szkolenia w dziedzinie naturalnych metod rozpoznawania pło...

Gdańsk

Stołeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca

Celem statutowym działającego od 1996 r. Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca jest doprowadzenie do takiej sytuacji społeczno-prawnej, w której ojcowie będą faktycznie mieli takie same prawa do dzieci, jak matki. SSOPO popularyzu...

Warszawa

Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT"

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami w kraju i za granicą. Działa na rzecz wolontariatu, tolerancji, mniejszości narodowych i walki z rasizmem. Zajmuje się edukacją, pomocą społeczną i ochroną środowiska. Prowadzi pr...

Suwałki

Gdańska Fundacja Dobroczynności

Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych, realizuje zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Fundacja prowadzi 1.Dom Pomocy Społecznej "Kaszub" w Stawiskach dla osób w podeszłym wieku; 2.Środowiskow...

Gdańsk

Instytut Goethego

Instytut Goethego jest stowarzyszeniem powołanym w celu krzewienia języka niemieckiego i wspierania międzynarodowej współpracy kulturalnej. Instytut organizuje wspólnie z niemieckimi i polskimi specjalistami oraz artystami imprezy kultur...

Warszawa

Alliance Française

Alliance Française to międzynarodowa organizacja, założona 21 lipca 1883 roku przez naukowca Ludwika Pasteura, dyplomatę Ferdynanda de Lesseps, pisarzy Juliusza Verne'a i Ernesta Renan oraz wydawcę Armanda Colina, w celu promowania kultu...

Wrocław

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

Celem Ośrodka jest poszerzanie wiadomości z zakresu historii i kultury Rosji, jej rozwoju społecznego i gospodarczego, polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa rosyjskiego. Pomaga on także nawiązywać kontakty naukowe i kulturalne. O...

Warszawa

Instytut Cervantesa

Instituto Cervantes jest hiszpańską instytucją, której zadaniem jest nauczanie i upowszechnianie języka hiszpańskiego oraz propagowanie kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej za granicą. Instytut organizuje kursy ogólne i spec...

Warszawa

Austriackie Forum Kultury

Instytut zajmuje się promocją kultury austriackiej w Polsce; organizuje wystawy, konferencje, przedstawienia, spotkania z literaturą, muzyką, filmem i teatrem. W ramach Instytutu działa Austriackie Forum Kultury, które jest instytucją k...

Warszawa

Włoski Instytut Kultury

Włoski Instytut Kultury w Warszawie, oficjalna placówka Państwa Włoskiego, ma za zadanie promocję i popularyzację języka i kultury włoskiej w Polsce poprzez organizację wydarzeń kulturalnych w celu wsparcia wymiany poglądów, rozpow...

Warszawa

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Zadaniem Instytutu jest upowszechnianie węgierskiej kultury, nauki i sztuki, wiedzy o historii Węgier, propagowanie węgierskiego dziedzictwa narodowego na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, promocja kraju i dbanie o wizerunek narodu ...

Warszawa

Duński Instytut Kultury

Celem działalności Instytutu jest wzbogacanie duńskiego życia kulturalnego poprzez wymianę i dialog z innymi krajami. Instytut organizuje wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe, prezentacje literatury, wyjazdy studyjn...

Warszawa

Integrujące Stowarzyszenie "Jeden Świat" im. prof. Zbigniewa Religi

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzeństwa i całych rodzin. Cele realizuje poprzez integrujące spotkania z okazji różnych uroczystości, jak Dzień Matki, Dzień Dziecka, imprezy choinkowe, og...

Białystok

Stowarzyszenie Morena

Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE. Stowarzyszenie prowadzi także punkt Europe Direct Gdańsk. Działalność stowarzyszenia skierowana jest do młodych ludzi i osób z nimi współpracujący...

Gdańsk

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży działa na terenie województwa wielkopolskiego. Zrzesza młodzież harcerską, szkolną i akademicką oraz działaczy zainteresowanych tematyką integracji Polski z Unią Europejską...

Poznań

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Towarzystwo jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian. Celem Towarzystwa jest integracja społeczności polskich Ormian oraz dokumentacja ich historii i kultury. Towarzystwo nawiązuje również kontakty z Armenią i z ormiańsk...

Kraków

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

Powiat brzeski znajduje się w zachodniej części województwa opolskiego, na Nizinie Śląskiej w dorzeczu środkowej Odry. Obejmuje powierzchnię 876,52 km².    W skład powiatu wchodzą gminy obsługiwane przez PUP Brze...

Brzeg

Towarzystwo Słowaków w Polsce

Towarzystwo Słowaków w Polsce jest stowarzyszeniem słowackiej mniejszości narodowej w Polsce, żyjącej w większości na terenach województwa małopolskiego, w powiecie Nowy Targ i Zakopane, na prastarych ziemiach Spisza i Orawy, które ...

Kraków

Ośrodek Twórczej Edukacji KANGUR

Celem Ośrodka jest wspomaganie twórczego rozwoju dzieci. Ośrodek organizuje warsztaty, kursy i wykłady dotyczące komunikacji i rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci, kursy dla rodziców i nauczycieli w całej...

Kraków

Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek prowadzi szkolenia dla nauczycieli i pracowników młodzieżowych. The Małopolska Non-public Teachers' Training Centre The Centre runs training courses for teachers and youth workers. ...

Kraków

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności to organizacja non-profit zrzeszająca nauczycieli wszystkich grup wiekowych i przedmiotów, pedagogów, psychologów, terapeutów, socjologów, trenerów rozwoju osobistego, autorów książek i artykułó...

Niepołomice

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy. Biuro prowadzi działalność doradczą i informacyjną, organizuje warsztaty, szkolenia, współpracuje z pracodawcami. Career Service of the University of Wro...

Wrocław

Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom UMK w wyborze drogi rozwoju zawodowego, prowadzi poradnictwo zawodowe, gromadzi oferty pracy, staży i praktyk, organizuje szkolenia i warsztaty, a także współpracuje z pracodawcami. The Career...

Toruń

Sekcja Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sekcja Karier to miejsce, w którym studenci i absolwenci UJ mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku pracy, gdzie nabędą praktycznej wiedzy o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezento...

Kraków

Stowarzyszenie Alter Ego

Celem Stowarzyszenia jest pomoc bezdomnym, ubogim, uzależnionym, bezrobotnym, osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i char...

Warszawa

Stowarzyszenie Projekt: Polska

Projekt: Polska to środowisko gromadzące ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Polski otwartej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkiej modernizacji. Stowarzyszenie Projekt: Polska to demokrat...

Warszawa

Stowarzyszenie Europejskich Więzi

Stowarzyszenie realizuje edukacyjne inicjatywy proeuropejskie, podejmuje inicjatywy w dziedzinie szeroko pojętej kultury i edukacji. ...

Wrocław

Soroptimist International Polska

Soroptimist International to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz kobiet. Organizacja pozarządowa apolityczna i awyznaniowa. Zrzesza kobiety, które wyzwaniom dzisiejszego świata stawiają czoła w grupie, grupie myślących pod...

Kraków

Stowarzyszenie Naukowe COLLEGIUM INVISIBILE

Do grona członków Collegium Invisibile należą utalentowani, zainteresowani pracą naukową studenci oraz ich mistrzowie - wybitni naukowcy o rozmaitych specjalizacjach. Społeczność Stowarzyszenia jednoczy się wokół jednej, naczelnej ...

Warszawa

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Ideą Stowarzyszenia “Willa Decjusza” są spotkania różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie mają charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe s...

Kraków

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Celem działalności Fundacji jest informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską. Organizacja prowadzi konsultacje i doradztwo, działania promocyjne dla różnych grup społecznych i zawod...

Koszalin

Krajowe Biuro Eurodesk Polska

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk udziela informacji bezpośrednio, przez telefon lub internet oraz gromadzi dane na temat programów, organizacji i dostępnych źródeł ...

Warszawa

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej w Elblągu

Celem działalności Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej jest informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską. Organizacja współpracuje z z instytucjami i organizacjami, które maj...

Elbląg

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

    Towarzystwo wspomaga edukację osób niepełnosprawnych i Romów, rozwija i propaguje inowacyjne metody nauczania, występuje w ochronie praw kobiet; organizuje kursy, warsztaty, seminaria i konferencje dla rodziców, n...

Nowy

Fundacja SERCE- Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej

Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i rodzinom; występuje w obronie praw dziecka. "Serce" prowadzi Centrum Przyjaźni Dziecięcej oraz Dziecięcy Telefon Zaufania; współtworzy Ogólnopolskie Forum na rzecz Praw Dziecka; ud...

Świdnica

Lubuski Komitet Europejski

Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest edukacja europejska skierowana na społeczeństwo regionu oraz wspieranie wszelkich poczynań osób, instytucji i organizacji służących procesom integracji Polski z Unią Europejską. ...

Zielona Góra

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest fundacją, która jako partner władz samorządowych miasta Kalisza, wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej w mieście i regionie. Szkoli bezrobotnych, udziela bezpłatnych po...

Kalisz

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Fundacja wspiera procesy restrukturyzacji gospodarki w regionie; wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; współpracuje z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej; rozwija współpracę międzyreg...

Białystok

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Instytut jest Ośrodkiem Regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem działalności organizacji jest doskonalenie metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach ora...

Kraków

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierwszym polskim związkiem stowarzyszeń, w którego skład wchodzą organizacje polskie i niemieckie. Celem działalności Domu jest rozwój stosunków polsko-nie...

Gliwice

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

W ramach organizacji działa Centrum Dokumentacji Europejskiej, które gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz ...

Warszawa

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

Nadrzędnym celem Euroregionu jest wszechstronna działalność na rzecz obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, ich sanacji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego i kulturalnego oraz stałej poprawy...

Gubin

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Stowarzyszenie MATRIK powstało w kwietniu 1998 roku jako organizacja non profit, której głównym celem jest podnoszenie poziomu zarządzania w Polsce poprzez wspieranie trenerów, konsultantów i coachów oraz stwarzanie im warunków do roz...

Kraków

Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki

Głównym celem statutowym Kasy jest wspieranie nauki w Polsce poprzez udzielanie stypendiów naukowych, dofinansowanie wydawnictw naukowych oraz konferencji i szkoleń, organizowanie zjazdów naukowych, a także wydawanie rocznika „Nauka Po...

Warszawa

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czym się zajmujemy: dbamy o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionuwspieramy aktywność obywatelską i wolontariatwspieramy przedsiębiorczość, ekonomię społeczną i społeczną odpowiedzialność biznesu...

Elbląg

Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna

Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczności. Misją Towarzystwa jest upowszechnianie wiedzy i wartości humanistycznych oraz kształtowanie wysokiego poziomu intelektualnego ogółu społeczności. Cel...

Gdańsk

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Stowarzyszenie wspiera uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju; prowadzi działalność oświatową i wydawniczą; udziela pomocy osobom i instytucjom działającym na rzecz oświaty; dofinansowuje przedsięwzięcia s...

Kościan

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś

    Działania Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś skupiają się na dwóch płaszczyznach: kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenie zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo Wschodniej Biał...

Białystok

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet

Stowarzyszenie działa na rzecz kobiet w regionie lubuskim. Wydaje bezpłatne informatory, ulotki, plakaty, broszury prawne i medyczne. Organizuje wykłady, szkolenia i warsztaty dla kobiet oraz dla tych, którzy służą pomocą – np. pol...

Zielona Góra

Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa oraz Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Do głównych zadań Towarzystwa należy: wspieranie kobiet i mężczyzn w ich prawie do decydowania o liczbi...

Wrocław

Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce

Misja W celu integracji i aktywizacji nauczycieli, wychowawców narodowości ukraińskiej oraz działania oświatowo - wychowawcze wśród społeczności ukraińskiej, a w w szczególności: Troska o rozwój szkolnictwa ukraińskiego w Po...

Biały Bór

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec Aids BĄDŹ Z NAMI

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom z HIV/AIDS i ich bliskim; podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji chorych z AIDS, żyjących z H...

Warszawa

Kampania Przeciw Homofobii

Kampania Przeciw Homofobii jest ogólnopolską organizacją stawiającą sobie za cel upublicznianie dyskusji na temat problemów mniejszości LGBT i zwiększanie jej reprezentacji społecznej. Organizacja działa na rzecz zmian w polskim kode...

Warszawa

Towarzystwo Polsko-Izraelskie Nadzieja-Hatikvah

Celem towarzystwa jest propagowanie przyjaźni między narodami polskim i izraelskim oraz mniejszością żydowską. Pozostałe obszary naszych zainteresowań to: historia Żydów w Europie i w Polsce, historia i współczesność Państwa Izr...

Wrocław

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Misją „NIGDY WIĘCEJ” jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Organizacja prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną, w...

Warszawa

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne - Polska

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym w wieku co najmniej ośmiu lat, całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich. ...

Warszawa

Instytut Francuski w Krakowie

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej. Instytut działa na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy Francją a Polską w różnych dziedzinach: - Kursy języka franc...

Kraków

Instytut Francuski w Warszawie

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej. Instytut działa na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy Francją a Polską w różnych dziedzinach: - Kursy języka franc...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta

PSAPCF jest organizacyjną formą ruchu freinetowskiego, który obejmuje nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, odczuwających potrzebę twórczej i autentycznej działalności pedagogicznej, dającej szansę na rozwój nauczycielom i uczni...

Przemyśl

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Stowarzyszenie Parafiada działa na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, a także budowaniu i wzmacnianiu więzi w ramach parafii i środowis...

Warszawa

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

Podstawowy cel działalności: Pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły one na dobrych chrześcijan i obywateli. Praca Przymierza Rodzin odbywa się przede wszystkim w grupach rówieśniczych dziecięcyc...

Warszawa

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży

    TPDiM zajmuje się organizowaniem pomocy w leczeniu, rehabilitacji oraz wykupywaniem Lekarstw dla najbardziej potrzebujących dzieci. Ideą nadrzędną działalności jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży o...

Łódź

Centrum Informacji Zawodowej

Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową prowadzoną przez Miasto Częstochowa. Poradnia realizuje zadania z zakresu orientacji i poradnictwa szkolnego i zawodowego, który...

Częstochowa

Stowarzyszenie KoLiber

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Celem Stowarzyszenie jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć aktywny udz...

Warszawa

Zrzeszenie Studentów Polskich ZSP

ZSP jest najstarszą i największą organizacją studencką w Polsce. Działalność ZSP obejmuje wiele sfer: reprezentację środowiska akademickiego, obronę jego praw, prowadzenie doradztwa prawnego dla studentów, dbanie o studencką kultu...

Warszawa

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Misja: Wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i intelektualnych, służących aktywizacji i integracji społeczności gminy oraz podnoszeniu poziomu życia jej mieszkańców. Główne cele działania: wspieranie i aktywi...

Mikołajki

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Stowarzyszenie działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, zachęcanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym o...

Warszawa

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie

Celem Towarzystwa jest wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi. Towarzystwo przyczynia się do poznania języka, kraju i kultur oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wym...

Kraków

Instytut Trop

Instytut zajmuje się wspieraniem osób, zespołów i organizacji w procesie rozwoju. Łączy wiedzę i praktykę psychologiczną ze znajomością realiów biznesu. Metoda pracy opiera się na nauce poprzez działanie i współpracę, a głów...

Warszawa

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr

T. K. „Echo Pyzdr” działa od 1996 w obszarach edukacji, kultury, demokratyzacji i rozwoju lokalnego. Towarzystwo wspiera młodzież licealną i studentów finansowo oraz merytorycznie wzmacniając umiejętności społeczne i kwalifika...

Pyzdry

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" jest polityczno - społeczną organizacją młodzieżową związaną z Platformą Obywatelską. Stowarzyszenie prowadzi działalność międzynarodową. Jest członkiem YEPP (Youth of the European People's Pa...

Warszawa

Lubelski Ośrodek Samopomocy

Lubelski Ośrodek Samopomocy wspiera organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego. LOS prowadzi działalność informacyjno-poradniczą, organizuje szkolenia, gromadzi bibliotekę o trzecim sektorze oraz aktywizuje...

Lublin

Pracownia Pozarządowa

Pracownia Pozarządowa już od 18 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie i w województwie zachodniopomorskim. Wspiera lokalne organizacje pozarządowe, przyczynia się do rozwoju współpracy samorządów z...

Koszalin

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju, wyrównywania szans dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym czy już wykluczonych. Szczególna troską, ale też i różnego rodzaju działaniami objęte są następujące grup...

Warszawa

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

POPON reprezentuje interesy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; wspiera działania na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. The Polish Organisation of Disabled Perso...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Montessori

Celem PSM jest kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią Marii Montessori, pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości koncepcji pedagogicznej M.Montessori, kształcenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawc...

Łódź

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem

Działalność Stowarzyszenia polega na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i oparta jest o zasady wolontariatu. ...

Chybie

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą, terapeutyczną i rehabilitacyjną; współpracuje z ur...

Wrocław

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Polonijne Centrum Nauczycielskie

ORPEG PCN Lublin jest instytucją oświatową powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r. Zadaniem Centrum jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, uczących języka polskiego i ...

Warszawa

Kujawskie Centrum Inicjatyw Społecznych

Kujawskie Centrum Inicjatyw Społecznych jest organizacją pozarządową działającą od 2007 r. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi, organizując konferencje, spotkania i wymiany młodzieży i inne wydarze...

Brześć

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zrzeszenie organizuje imprezy turystyczne, naukowe; realizuje projekty; prowadzi Studenckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy "Indeks". ...

Kraków

Fundacja Przyszłość dla dzieci

Fundacja "Przyszłość dla dzieci" pomaga dzieciom, które wymagają leczenia i rehabilitacji, a nie stać na to ich rodziców. Opieka Fundacji polega na wspieraniu finansowym badań, zabiegów, operacji, jak również leków, kosztów przeja...

Olsztyn

Dom Bretanii

Dom Bretanii to poznańskie centrum promocji języka i kultury francuskiej oraz wspierania współpracy polsko-francuskiej. Organizacja prowadzi działalność kulturalną - Dni Bretanii, Dni Kultury Francuskiej, Koło Celtyckie, Ciné Club Fr...

Poznań

Transgraniczny Związek Euroregion Tatry

Euroregion "Tatry" jest transgranicznym stowarzyszeniem samorządów lokalnych polsko- słowackiego pogranicza. Zrodził się z idei zbliżenia i wszechstronnej współpracy pomiędzy mieszkańcami, instytucjami i władzami pogranicza. W dni...

Nowy Targ

Euroregion Silesia

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Stowarzyszenie ma na celu ...

Racibórz
stopka strony