Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus"

Towarzystwo działa od 2003 roku i jest stowarzyszeniem mieszkańców miasta i gminy Ziębice działającym na rzecz pro...

Ziębice

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Podstawową formą działalności Towarzystwa jest ochrona zagrożonych gatunki i siedlisk przyrodniczych. Od począt...

Warszawa

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

Cele statutowe Towarzystwa: - szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych; - prowadzenie i wspieranie pro...

Warszawa

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa

Celem stowarzyszenia jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją ...

Marki

Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz

Misją Towarzystwa jest integracja ludzi, środowisk oraz instytucji. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym i innym reali...

Pruszcz

Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej

Stowarzyszenie było wydawcą gazety lokalnej “Głos Nadpopradzia”. Współpracuje z Instytutem Europa Karpat w Nowy...

Piwniczna-Zdrój

Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego

Głównym celem towarzystwa jest rozwój powiatu kwidzyńskiego, walka z bezrobociem i aktywizacja zawodowa obywateli. O...

Kwidzyn

Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa oraz Federacji na Rzecz Kobiet i Planow...

Wrocław

Towarzystwo Samorządowe

    Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr ...

Konin

Towarzystwo Słowaków w Polsce

Towarzystwo Słowaków w Polsce jest stowarzyszeniem słowackiej mniejszości narodowej w Polsce, żyjącej w więk...

Kraków

Towarzystwo Sportowe Iron Man

Towarzystwo Sportowe Iron Man to niewielkie stowarzyszenie, założone w 2002 roku przez młodych mieszkańców Gogolina...

Gogolin

Towarzystwo Sportowe Nida

Prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej w dyscyplinie olimpijskiej: podnoszenie ciężarów. ...

Nidzica

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi program stypendialny skierowany do uczniów pierwszych klas liceum og...

Józefów

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości to akredytowana organizacja szkoleniowa, agencja zatrudnienia i wolontariatu e...

Koszalin

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS powstało w 2007 r. i swój obszar działań ukierunkowuj...

Szczecin

Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuźnia"

Prowadzenie programów społecznych w zakresie przeciwdziałania szeroko rozumianej patologii społecznej (ubóstwo, u...

Warszawa

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Stowarzyszenie o nazwie “Towarzystwo Ziemi Głogowskiej” jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach nie...

Głogów

Transgraniczny Związek Euroregion Tatry

Euroregion "Tatry" jest transgranicznym stowarzyszeniem samorządów lokalnych polsko- słowackiego pogranicza. Zrod...

Nowy Targ

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Organizacja zajmuje się kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych na terenie powiatu tucholskiego. Wprowadza now...

Tuchola

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach powstała w 2002 r. i jest szkołą „samorządową” – założoną i w...

Polkowice

Uczniowski Klub Sportowy Conrad

Misją stowarzyszenia jest promowanie aktywności fizycznej, rozwój integracji społecznej oraz zwiększanie świadomo...

Gdańsk

Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce

Misja W celu integracji i aktywizacji nauczycieli, wychowawców narodowości ukraińskiej oraz działania oświatowo ...

Biały Bór

UKS Alkan

Celem stowarzyszenia jest zachęcanie do uprawiania sportu jako alternatywy spędzania wolnego czasu promowanie zdroweg...

Nakla

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych

Celem stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadz...

Ulan-Majorat

UNESCO Polska

Misją Polskiego Komitetu ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej ...

Warszawa

Unia Europejskich Federalistów - Polska

Unia Europejskich Federalistów powstała w Polsce w 1995 roku. Każdego roku realizuje około 50 programów edukacyjnyc...

Łódź

Unia Izerska

Unia Izerska to stowarzyszenie skupiające grono ludzi, zamieszkujących okolice Gór i Pogórza Izerskiego, na granicy ...

Mirsk

UNICEF Polska

Głównym celem statutowym UNICEF-u jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzen...

Warszawa

United Nations Association - Poland

Organizacja realizuje projekty skierowane głównie do młodzieży, wspierające i upowszechniające wiedzę na temat O...

Kraków

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce. Ma ugruntowaną pozycję w...

Lublin

Urząd Miasta Lublin - Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

Wydział projektów nieinwestycyjnych (biuro projektów Urzędu Miasta Lublin), zarządzający Konkursem Najlepsze proje...

Lublin

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży

Organizacja odpowiada na potrzeby młodych ludzi, działając w zakresie wyrównywania szans młodzieży w dostępie do...

Wałbrzych

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie ”Bajka”

Głównym działaniem Stowarzyszenia „Bajka” jest organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki w Olsztynie. Or...

Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem Domu dla Dzieci im. Sybiraków oraz wspieraniem rodzin i dzieci z terenów wiej...

Małdyty

Warszawska Izba Gospodarcza

WIG wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarcze...

Warszawa

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury zajmuje się edukacją kulturalną i koordynacją działań kulturalnych w regionie. Prowa...

Wejherowo

Widzewskie Domy Kultury

Zespół trzech placówek na terenie dzielnicy Łódź Widzew. Widzewskie Domy Kultury realizują zadania w dziedzinie...

Łódź

Wielkopolska Fundacja Rozwoju

Fundacja wspiera rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny mieszkańców regionu Wielkopolski. Zajmuje się rozwiązyw...

Poznań

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Związek inicjuje i koordynuje działania fundacji i stowarzyszeń, służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego...

Poznań

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży działa na terenie województwa wielkopolskiego. Zrzesza mł...

Poznań

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców gminy Września, których celem jest zaktywizowanie społeczności l...

Ostrowite

Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji "Horyzont"

Stowarzyszenie "Horyzont” powstało w 2008 r. w Poznaniu. Zajmuje się m.in. organizowaniem i prowadzeniem działań p...

Poznań

Włoski Instytut Kultury

Włoski Instytut Kultury w Warszawie, oficjalna placówka Państwa Włoskiego, ma za zadanie promocję i popularyzację ...

Warszawa

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku powstał w 1957 r. Jako jedna z najstarszych i najistotniejszych in...

Białystok

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya"

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya" działa od 2007 roku. Fundacja zajmuj...

Wrocław

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka powstało w celu wspierania rozwoju dzieci, ich kreatywności i potencjału t...

Wrocław

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo działa w ramach Polskiego Związku Kendo. Celem stowarzyszenia jest organizowanie ora...

Wrocław

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców

Stowarzyszenie swoją aktywność rozwija w dwóch zasadniczych wymiarach: - prowadzenie pracy wychowawczej wśród mł...

Wrocław

Wspólnota Burego Misia

Wspólnota Burego Misia jest wspólnotą ewangeliczną, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i fiz...

Kościerzyna

Wspólnota Kazachska

Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest organizacją działającą na rzecz jednoczenia ludzi różnych narodowości, k...

Warszawa

Wspólnota Kulturowa "Borussia"

"Borussia" jest organizacją działającą na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludź...

Olsztyn

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

    Obecnie WRZOS tworzy 12 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie. WRZOS udziel...

Warszawa

WWF Polska

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. WWF prz...

Warszawa

Wydawnictwo PWN

Wydawnictwo pwn.pl powstało w roku 1997 i należy do największego polskiego wydawcy publikacji naukowych — Grupy Wyd...

Warszawa

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy i wsparcia uchodźcom na cały...

Warszawa

Young Digital Planet

Oferta Young Digital Planet to kursy multimedialne, technologie edytorskie i platformy edukacyjne oraz najnowsze rozwią...

Gdynia

Young Explorers Society - Polska

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju młodzieży z Polski i zagranicy. Realizuje międzynarodowe programy edukacyjne:...

Katowice

Youth for Understanding Poland

Youth for Understanding jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, która zajmuje się międzynar...

Poznań

Youth of Europe

Celem organizacji Youth of Europe jest wzmacnianie pozycji i roli młodzieży oraz promowanie wizji zjednoczonej i jedno...

Bydgoszcz

Youth Organisations for Drug Action

Fundacja wspiera budowę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi pracującymi z młodymi ludźmi w obszarach...

Warszawa

Youth Support Centre

Fundacja organizuje wymiany międzynarodowe, konferencje, spotkania, wystawy i debaty. Promuje i informuje o możli...

Lubin

Zawierciańskie Forum Pracodawców

Stowrzyszenie wraz z firmami oraz organizacjami działa na rzecz zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pra...

Zawiercie

Zespół Folklorystyczny "Lazurki"

Celem stowarzyszenia jest krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej wśród dzieci i młodzieży w kraju i poza gr...

Warszawa

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie od początku swojej dział...

Konin

Zgromadzenie Regionów Europy

Zgromadzenie Regionów Europy  jest największą niezależną siecią regionów w całej Europie. Skupiając ponad ...

Strasbourg

ZHP Związek Harcerstwa Polskiego

Organizacja wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterst...

Warszawa

ZHR Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w op...

Warszawa

Zielonogórski Klub Jeździecki

Zielonogórski Klub Jeździecki powstał w 1991 r. w wyniku przekształcenia się w stowarzyszenie Akademickiego Klubu J...

Przylep

Zrozumieć Autyzm

Celami Fundacji są tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania osób z autyzmem, z zaburzeniami pokre...

Moniuszki

Zrzeszenie Studentów Polskich ZSP

ZSP jest najstarszą i największą organizacją studencką w Polsce. Działalność ZSP obejmuje wiele sfer: reprezenta...

Warszawa

Żuławski Ośrodek Kultury

Żuławski Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury w gminy Nowy Dwór Gdański i na całych...

Nowy Dwór Gdański

Związek Biur Porad Obywatelskich

Celami działania Związku są: Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji...

Warszawa

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpin...

Kraków

Związek Kurpiów

Związek integruje Kurpiów i ludzi związanych z regionem; pracuje na rzecz rozwoju materialnego i duchowego Kurpiowszc...

Ostrołęka

Związek Młodzieży Białoruskiej

Związek prowadzi działalność oświatowo-kulturalną; cyklicznie organizuje szereg imprez kulturalnych adresowanych g...

Orla

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA

Celem Związku jest jednoczenie chrześcijan oraz pomoc w rozwoju fizycznym, umysłowym i duchowym młodzieży polskiej...

Warszawa

Zwiazek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA Ognisko w Krakowie

    YMCA to nazwa organizacji o zasięgu międzynarodowym, działającej w ponad 150 krajach, zrzesz...

Kraków

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej (ZMMN) to ogólnopolska pozarządowa organizac...

Opole

Związek Młodzieży Wiejskiej

Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja zrzeszająca osoby do 35 roku życia. Działa na arenie kraju od 1928 roku...

Warszawa

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Bank działa na rzecz zapobiegania marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenia niedożywienia dzieci i młodzieży oraz ...

Gdańsk

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbuma

Nadrzędnym celem Instytutu jest upowszechnianie wiedzy o historii Żydów polskich. Instytut jest ośrodkiem informacyj...

Warszawa

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerze...

Kraków

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Jesteśmy organizacją aktywanie angażującą się w rozwój i promocję miasta Żywca i Żywiecczyzny. Wspieramy w...

Żywiec