Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restruktur...

Rzeszów

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

Regionalny Ośrodek FRDL od początku swojego istnienia realizuje podstawową misję Fundacji, polegającą na wspieraniu merytorycznym i organizacyjnym samorządów województwa lubelskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencj...

Lublin

Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych...

Białystok

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1990 roku. Od początku istnienia realizuje podstawową misję Fundacji wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy ...

Katowice

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorządów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu umacniania demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskieg...

Opole

Ośrodek Regionalny FRDL w Poznaniu

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wsp...

Poznań

Kujawsko Pomorskie Biuro FRDL

W ramach działalności szkoleniowej Biuro realizuje szkolenia otwarte, zamknięte oraz projektowe. Zakres tematyczny szkoleń organizowanych związany jest przede wszystkim z działalnością samorządu terytorialnego i administracji rządowe...

Bydgoszcz

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Centrum organizuje szkolenia, seminaria, konferencje; realizuje projekty; kształci nowe kadry dla samorządu; udziela konsultacji, porad i opracowuje ekspertyzy; prowadzi prodemokratyczne i prospołeczne programy dla szkół średnich.The Tra...

Szczecin

Centrum Samorządu Lokalnego w Jeleniej Górze

Centrum organizuje szkolenia, międzynarodowe konferencje, prowadzi doradztwo i konsultacje dla gmin, prowadzi działalność wydawniczą, nawiązuje kontakty międzynarodowe, koordynuje programy i projekty. The Centre of the Local Self-Go...

Jelenia

Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej

OPŚ obejmują swoją opieką młodzież szkół ponadpodstawowych, zagrożoną patologią społeczną – nadużywającą alkoholu, eksperymentującą z narkotykami, z grup subkulturowych, z kłopotami w szkole (powtarzanie klasy, konflikty z...

Warszawa

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire) jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlep...

Warszawa

Powiślańska Fundacja Społeczna

Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom. Działamy od 1989 roku na warszawskim Śródmieściu na rzecz biednych, zaniedbanych dzieci i ich rodzin.Jesteśmy psychologami i terapeutami, którzy pracują z dziećmi i rod...

Warszawa

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Nieodpłatne działania Towarzystwa Pomocy Młodzieży są skierowane do młodzieży i młodych osób oraz ich rodzin szczególnie będących w trudnych sytuacjach życiowo – rodzinnych i są prowadzone w zależności od aktualnie real...

Warszawa

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Pałac Młodzieży – to największa w mieście placówka zajęć pozaszkolnych, której celem jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień uczestników, pogłębianie wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nich umiejętności, organizowanie ...

Olsztyn

Pałac Młodzieży w Gdańsku

Celem nadrzędnym funkcjonowania placówki jest: kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży,propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego i aktywnego modelu sp...

Gdańsk

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

W Pałacu funkcjonują cztery działy dydaktyczne: Artystyczny, Sztuki, Edukacyjny, Sportowo-Rekreacyjny oraz organizacyjny - Dział Animacji Kulturalnej. W ich planach i programach ważne miejsce zajmują: Wielokierunkowa dział...

Bydgoszcz

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

W ramach Ośrodka działa Centrum Dokumentacji Europejskiej, które gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla...

Wrocław

Centrum Europejskie Natolin

Do statutowych celów Fundacji Centrum Europejskie Natolin należą: - krzewienie wiedzy na temat integracji europejskiej m. in. w drodze działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, rozwoju studiów europejskich, prowadzenie ks...

Warszawa

Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Szczecin

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach powstało w 1992 r. z inicjatywy Europejskiej Akademii na Śląsku, natomiast od 1998 r. prowadzi swoją działalność w Bibliotece Śląskiej. Stanowi jedno z 20 centrów w Polsce, a jedyne w...

Katowice

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Lublin

Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Kraków

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego

W posiadaniu CDE znajdują się liczne, systematycznie gromadzone zbiory dokumentów, publikacji, czasopism i innych wydawnictw ciągłych nadsyłanych z Biura d/s Oficjalnych Publikacji WE (Office for Official Publications of the European ...

Sopot

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Opolskiego

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Opole

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Toruń

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Olsztyn

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL

Prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publiczny...

Rzeszów

Małopolskie Centrum Kultury Sokół

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jest instytucją samorządową o charakterze regionalnym, działającą na terenie województwa małopolskiego. Jego główne kierunki działań to: zachowanie i promocja materialnego i duchowego dziedzictw...

Nowy Sącz

Międzynarodowe Forum Kobiet

Celem MFK jest wspieranie kobiecych biznesów, kreowanie pozytywnych wzorców kobiety menedżerki, inicjowanie badań nad kobietami na rynku pracy oraz rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów kobiet. The International...

Warszawa

Liga Morska i Rzeczna

Misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. Liga Morska i Rzeczna stanowi wyjątkową organizację społeczna która niezmiennie przez okres swoje...

Gdańsk

Centrum Promocji Kobiet

    Podstawowym celem Fundacji jest przygotowywanie i motywowanie kobiet do świadomego, pełnego i profesjonalnego uczestniczenia w życiu zawodowym, społecznym i politycznym. Drogą do osiągnięcia tego celu jest dorad...

Warszawa

Gdańska Fundacja Oświatowa

Fundacja opracowuje programy szkolne, prowadzi poradnię psychologiczno-pedagogiczną, prowadzi prace badawcze związane z reformą edukacji, prowadzi kursy dla nauczycieli. The Education Foundation of Gdansk The Foundation writes syllabus...

Gdańsk

Centrum Inicjatyw Społecznych

    Centrum propaguje aktywne postawy społeczne, inspiruje i wspiera działania na rzecz społeczności lokalnej, pomaga ludziom w samoorganizowaniu się.     Ich wizja : Centrum Inicja...

Gliwice

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest samorządową instytucją kultury, której cele jest upowszechnianie kultury Pomorza na terenie kraju i za granicą oraz na prezentacji w województwie pomorskim i w kraju osiągnięć kulturalnych...

Gdańsk

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Towarzystwo działa na rzecz dzieci i młodzieży; podejmuje inicjatywy w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu. Prowadzi nauczanie w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym. Wydaje książki, czasopisma oraz...

KŁODZKO

Stowarzyszenie Stacja Szamocin

Stowarzyszenie łączy kulturę, edukację i działania społeczne poprzez spektakle dla dzieci i dorosłych, Ogólnopolskie Warsztaty Teatralne, koncerty, wystawy, sesje historyczne i spotkania organizacji pozarządowch. Więcej informacji...

Szamocin

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Stowarzyszenie o nazwie “Towarzystwo Ziemi Głogowskiej” jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działa ono na rzecz miasta Głogowa i regionu. Jego główne cele statutowe to: wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych,...

Głogów

Polski Związek Chórów i Orkiestr

Polski Związek Chórów i Orkiestr jest organizacją „non profit”, realizuje swoje zadania statutowe poprzez oddziały terenowe. Każdy oddział zarządzany jest przez społeczny zarząd i komisję rewizyjną. Członkiem Związku je...

Warszawa

Biblioteka Europejska MSZ

Biblioteka Europejska MSZ gromadzi specjalistyczne materiały dotyczące integracji europejskiej, członkostwa Polski w UE oraz polityki RP wobec Unii Europejskiej. The European Library The European Library's collections include materials ...

Warszawa

Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży

Krajowe Biuro to instytucja kościelna, której celem jest koordynacja przygotowań, zgłoszeń oraz uczestnictwa polskich grup w światowych oraz europejskich spotkaniach młodych organizowanych pod patronatem Papieskiej Rady ds. Świeckich z...

Warszawa

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przygotowuje katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową, oświatowo-wychowawczą, kulturalną; prowadzi prace programowo-bad...

Warszawa

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

Niezmiennie od 60 lat drzwi Pałacu Młodzieży są otwarte dla dzieci i młodzieży pragnącej czas wolny spożytkować na rozwój osobowości, talentów, zainteresowań jak również na twórczą zabawę.Misją Pałacu Młodzieży im. Julian...

Łódź

Stowarzyszenie Młodzi dla rozwoju EMKA

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, organizowanie dla niej wolnego czasu. ...

Wieliszew

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

Obecnie WRZOS tworzy 12 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie. WRZOS udziela swoim organizacjom członkowskim wielopoziomowego wsparcia niezbędnego dla rozwoju regionalnych i lokalnych struktur związkowych, a także umożl...

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego

Stowarzyszenie zrzesza placówki wychowania pozaszkolnego z terenu całej Polski oraz pasjonatów edukacji w czasie wolnym. Współorganizuje Ogólnopolskie Sejmiki Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Sejmiki są forum, na którym dyrektorzy...

Kraków

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora....

Warszawa

Raciborski Fundusz Lokalny

Fundusz wspiera inicjatywy w zakresie oświaty, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, spraw obywatelskich. The Racibórz Community Fund The Fund supports initiatives in the areas of ...

Racibórz

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Misją Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii jest integracja środowiska studentów psychologii i psychologów, upowszechnianie wiedzy psychologicznej oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa. PSSiAP działa...

Warszawa

Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W skład Działu wchodzą następujące sekcje: - Sekcja Promocji, - Sekcja Organizacji Imprez, - Sekcja Organizacji Konferencji, - Sekcja Mediów Elektronicznych....

Kraków

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które dotknięte zostały problemem uzależnienia dzieci lub ich rodziców. Realizuje również bezpłatnie zadania z obszaru profil...

Warszawa

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia pomocy w zaspakajaniu potrzeb materialnych, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Wśród wielu podejmowany...

Radom

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

Cele statutowe Towarzystwa: - szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych; - prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, resocjalizacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji i...

Warszawa

VoxEurop

Codzienny przegląd prasy europejskiej wydawany w dziesięciu językach. Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u....

Paris

Grupa Zagranica

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną. Głównym celem Grupy jest budowanie sprawnego i kompeten...

Warszawa

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją pożytku publicznego. Powstała jesienią 2002 roku. Jej misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Najważniej...

Warszawa

Instytut Edukacji Społecznej

Instytut wspiera rozwój społeczny młodzieży. Angażuje osoby w wieku 15-24 lat w działania na rzecz społeczności lokalnych. Realizuje projekty, których celem jest dostarczanie wiedzy i rozwijanie umiejętności młodych ludzi. Organiza...

Wrocław

Centrum Pomocy Prawnej im.Haliny Nieć

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i naukową na rzecz praw człowieka i państwa prawa, inicjuje działania zmierzające do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka oraz podejmuje interwencje w przypadkach ich naruszeń; ...

Kraków

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

Nasze stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną od ponad 20 lat. Chcemy dzielić się z Państwem swoimi umiejętnościami i upowszechniać wartości proekologiczne wśród dzieci i dorosłych. Swoją ofertę kierujemy zarówno ...

Łódź

Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów w uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów. ...

Warszawa

Związek Kurpiów

Związek integruje Kurpiów i ludzi związanych z regionem; pracuje na rzecz rozwoju materialnego i duchowego Kurpiowszczyzny, dziedzictwa kulturowego Kurpiów. The Kurpie Association The Association integrates Kurpie people and other peop...

Ostrołęka

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im.Pedro Arrupe

Centrum jest niepubliczną placówką szkolącą nauczycieli; prowadzi działalność formacyjną wśród nauczycieli, wychowawców i liderów ośrodków edukacyjno-wychowawczych w kraju i za granicą. The Pedro Arrupe Leader's and Teachers...

Warszawa

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

    Centrum swoją aktywność kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjuje, animuje, wspiera zmiany społeczne. ...

Opole

Koalicja dla Młodych - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

    Fundusz Lokalny prowadzi programy grantowe i stypendialne oraz realizuje projekty wspierające rozwój młodzieży na terenie powiatu białobrzeskiego. Fundusz finansuje działania w zakresie: kultury, sportu, turystyki...

Białobrzegi

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Centrum jest pozarządową organizacją prowadzącą edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizując w/w grupy do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działalność Centrum ma zasięg krajowy i obejmuje: - org...

Płock

Polska Misja Medyczna

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną  i rozwojową. PMM została zało...

Kraków

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Organizacja otacza opieką ludzi bezdomnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. St. Pio Charity Organisation The Organisation helps homeless and socially excluded people....

Kraków

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy i wsparcia uchodźcom na całym świecie. Funkcjonariusze biura uczestniczą w czynnościach organów prowadzących postępowanie o status uchodźcy. Biu...

Warszawa

Polskie Centrum Informacji Muzycznej

Polskie Centrum Informacji Muzycznej gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz inne publikacje o polskiej muzyce współczesnej;posiada największy w Polsce zbiór partytur utworów współczesnych kompozytorów polskic...

Warszawa

Young Explorers Society - Polska

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju młodzieży z Polski i zagranicy. Realizuje międzynarodowe programy edukacyjne: Work and Travel USA - praca wakacyjna i podróże w USA dla studentów. Career Training USA - praktyki zawodowe w amer...

Katowice

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy SŁYSZĘ SERCE

    Główną misją organizacji jest wsparcie i ochrona najbardziej bezradnych członków społeczności. Statutowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska,...

Łódź

Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny

    Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny to organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją ekologiczną, ochroną środowiska oraz aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Działa...

Piaseczno

Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno - Artystycznych "Amadeusz"

Stowarzyszenie prowadzi punkty nauczania muzyki dla dzieci i młodzieży w woj. śląskim. Organizuje festiwale, koncerty, audycje, popisy, konkursy muzyczne. Realizuje ideę wychowania młodych ludzi poprzez sztukę muzyczną. ...

Mysłowice

Towarzystwo Edukacji Otwartej

Towarzystwo wspiera inicjatywy, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego zainteresowania oraz promują nowatorskie rozwiązania w edukacji i metodach kształcenia. We współpracy z samorządem lokalnym organizacja chce uczestniczyć w ...

Wrocław

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom i młodzieży z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, a także dzieciom specjalnej troski. Organizacja udostępnia materiały dydaktyczne, informacje o nowych generacjach aparatów słuchowych...

Warszawa

Przywrócić Dzieciństwo - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego

Towarzystwo dba o tworzenie właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie myśli pedagogicznej K. Lisieckiego "Dziadka", jego metod i form pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce, ...

Warszawa

Organizacja Studencka Paneuropa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Paneuropa to organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Promuje idee integracji narodów oraz wspiera działalność członków. Ma na swoim koncie liczne projekty młodzieżowe.The Paneuropa Students' Org...

Katowice

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Wojewódzka Komenda orientuje swoje działania na rzecz społeczności i władz lokalnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego Wspólnie z partnerami społecznymi, działając na podstawie porozumień, pomaga w realizacji polit...

Toruń

Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego

Głównym celem towarzystwa jest rozwój powiatu kwidzyńskiego, walka z bezrobociem i aktywizacja zawodowa obywateli. Organizacja wspiera inicjatywy gospodarcze, współpracuje z zagranicą, prowadzi działalność oświatową: szkolenia, sem...

Kwidzyn

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa

Celem stowarzyszenia jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez inicjowanie i wspieranie programów w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej. Organizacja zajmuje się pro...

Marki

Lubuskie Centrum Wolontariatu

Obszary działań: - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - Promocja i organizacja wolontariatu - Wspieranie...

Gorzów

Towarzystwo Przyjaciół Tworek "Amici di Tworki"

Towarzystwo założone przez znaną malarkę i pisarkę Ewę Kuryluk prowadzi dwa programy dla swoich podopiecznych: przygotowuje osoby chore psychicznie do samodzielnego życia oraz prowadzi terapię poprzez sztukę. Organizuje wystawy i wars...

Warszawa

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego. Ma na celu otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Za...

Izabelin

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jest dynamiczną organizacją pozarządową, którą tworzy zespół młodych osób, które pełne entuzjazmu stale podejmują nowe wyzwania.Zakres działalności Stowarzyszenie Edukacja przez Internet to...

Kielce

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju osobistego i społecznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki fachowej pomocy psychologów, pedagogów, lekarzy i terapeutów organizacja uczy umiejętności odnoszenia sukcesów zarówno n...

Łomianki Dolne

Stowarzyszenie Młodych Nasza Szansa

Nasza Szansa to organizacja młodych mieszkańców gminy Stopnica. Za główny cel stawia sobie promocję i wspieranie inicjatyw społecznych, pracę na rzecz rozwoju lokalnego i pielęgnację kultury....

Stopnica

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” animuje kulturalne życie uczelni oraz wspiera inicjatywy kulturalne środowiska akademickiego. „Alternator” to kilkanaście grup twórczych, które w ciągu roku organizują ponad 150 różnor...

Gdańsk

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE)

Celem Instytutu jest tworzenie międzynarodowej wspólnoty pracowników naukowych, członków organizacji non-profit, działaczy i nauczycieli, wspierającej rozwój kultury pluralizmu i zróżnicowania, niezbędnej dla funkcjonowania demokrac...

Wrocław

Towarzystwo Polsko-Niemieckie

Towarzystwo powstało w 1990 roku, działa na rzecz przełamywania uprzedzeń, poznawania niemieckiej historii, kultury i języka. Pomaga młodzieży w znajdowaniu partnerów w Niemczech oraz przy ubieganiu się o wsparcie finansowe do Fundacj...

Rzeszów

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY

     Misją Centrum jest dostarczanie szerokiej gamy informacji związanych z oświatą, wszystkim którzy tego potrzebują. Wydawnictwo publikuje "Informatory Edukacja" zawierające szczegółowy spis uczelni, sz...

Poznań

Intercultural Youth Association (Stowarzyszenie Młodzieży Różnych Kultur)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi w szerszym dostępie do międzynarodowych projektów młodzieżowych. IcYA organizuje spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla członków. Stowarzyszenie; działa na rzecz społeczności lokalnej...

Łódź

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych jest stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe samorządy lokalne. Federacja wspiera działalność młodzieżowych samorządów lokalnych. ...

Koszalin

Fundacja Edukacji Wizualnej

Fundacja realizuje przedsięwzięcia o charakterze ogólno-kulturalnym oraz edukacyjnym. Najbardziej znaczącym rezultatem działalności Fundacji jest Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi - Fotofestiwal. Ponadto Fundacja uczestniczy w...

Łódź

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

Fundacja powstała w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizuje poprzez działania edukacyjne, sztukę i technologie multimedialne. Finansuje i organizuje odczyty, seminaria, sympozja, warsztaty ...

Łódź

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Podstawową formą działalności Towarzystwa jest ochrona zagrożonych gatunki i siedlisk przyrodniczych. Od początku działalności (1994 rok) Towarzystwo kładzie duży nacisk na gromadzenie danych o naszej przyrodzie i zachodzących w ...

Warszawa

OSTOJA Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

"Ostoja" jest organizacją, która skupia rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z dysfunkcjami układu nerwowego oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z Wrocławia i Dolnego Śląska. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy...

Wrocław

Centrum Kultury AGORA

Centrum Kultury AGORA zajmuje się głównie edukacją kulturalną dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiem kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej. Organizuje festiwale (m.in. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek,...

Wrocław
stopka strony