Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Żuławski Ośrodek Kultury

Żuławski Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury w gminy Nowy Dwór Gdański i na całych Żuławach. Prowadzi zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje życie społeczno-...

Nowy Dwór Gdański

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya"

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya" działa od 2007 roku. Fundacja zajmuje się organizacją szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej. Organizuje obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży or...

Wrocław

Zielonogórski Klub Jeździecki

Zielonogórski Klub Jeździecki powstał w 1991 r. w wyniku przekształcenia się w stowarzyszenie Akademickiego Klubu Jeździeckiego. Prowadzi jeździeckie szkolenia sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży, uczestniczy w rywalizacjach spo...

Przylep

MSIS Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych

MSIS – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, to organizacja pozarządowa z Mrągowa. Wizją stowarzyszenia jest wykreowanie nowego i kreatywnego myślenia odnośnie organizacji i wykorzystania sportu w społeczeństwie polskim. Fund...

Mrągowo

Gliwicki Klub Filmowy WROTA

Gliwicki Klub Filmowy WROTA powstał w 2001 roku. Podejmuje wiele działań z zakresu propagowania sztuki filmowej jako jednej z form spędzania czasu wolnego. Organizacja ta prowadzi warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne i muzyczne dla ...

Gliwice

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę jest organizacją non-profit istniejącą od marca 2005 roku. Prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne, w Krakowie (Nowa Huta) oraz w podkrakowskiej wsi Rząska. Wychowawcy ze stowarzyszenia pra...

Kraków

Gołdapski Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny od 2002 roku działa dobroczynnie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu gołdapskiego poprzez realizację programu stypendialnego, grantowego i programu wspierającego działalność ...

Gołdap

Gdańska Fundacja Pomocy Dzieciom

Do głównych zadań Gdańskiej Fundacji Pomocy dzieciom należy: przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną o...

Gdańsk

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

    Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, która specjalizuje się w realizacji usług z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej. Misją Stowar...

Katowice

Łubniański Ośrodek Kultury

Łubniański Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury na terenie gminy Łubniany i całym regionie. Misją placówki jest pobudzanie i kształtowanie aktywności społeczno-kulturalnej oraz integrowanie różnych ś...

Łubniany

Stowarzyszenie Młodzi dla Młodych

Stowarzyszenie Młodzi dla Młodych nieformalnie działa od listopada 2010 roku. Główny celem stowarzyszenia jest organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych dla młodych ludzi, pomoc młodzieży o mniejszych szansach, promocja re...

Chełm

Stowarzyszenie Europe4Youth

Stowarzyszenie działamy na rzecz  poprawy warunków i możliwości edukacji, rozwoju, uczestniczenia w życiu publicznym młodych ludzi. Chce, by tworzyli zdrowe, demokratyczne społeczeństwo obywatelskie na poziomach - od lokalnego, po...

Kraków

Unia Izerska

Unia Izerska to stowarzyszenie skupiające grono ludzi, zamieszkujących okolice Gór i Pogórza Izerskiego, na granicy Dolnego Śląska i Górnych Łużyc. Cele organizacji to między innymi kreowanie, inspirowanie oraz wspieranie aktywności...

Mirsk

Pomorska Fundacja Pomocy i Rozwoju

Celami Fundacji są: 1. Pomoc ludziom dotkniętym problemem bezdomności oraz zagrożonym bezdomnością, 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, 3. Ochro...

Gdańsk

Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Białystok

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Łódź

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Bydgoszcz

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest niezależną, apolityczną, niedochodową organizacją filantropijną kierującą się interesem społeczności lokalnej regionu elbląskiego. Misją RCW jest łagodzenie problemów społecznych ...

Elbląg

Polska Fundacja Sportu i Kultury

Polska Fundacja Sportu i Kultury powstała, by edukować i integrować w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Przez liczne projekty promuje aktywność sportową i społeczną, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży uwrażliwiając jed...

Płock

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne

Celem Stowarzyszenia jest: a) wzbogacanie możliwości i poziomu edukacji w szczególności dzieci i młodzieży; b) propagowanie pozytywnego modelu rozwoju kulturalno – wychowawczego, w tym protestanckiego etosu pracy i zaangażowania spo...

Gliwice

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży. Misja...

Warszawa

Sense consulting sp. z o.o./ Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od ponad 20 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami  i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej....

Poznań

PACT Zollverein

PACT Zollverein oferują studentom, artystom, badaczom i naukowcom z różnych dyscyplin różnorodne szanse na zaangażowanie się w tymczasowe aktywniści i sytuacje związane z pracą i nauką. PACT Zollverein to wszechstronne, otwarte i ko...

Essen

Fundacja „W człowieku widzieć brata”

Fundacja została powołana w 2006 r., ma status OPP. Podstawowym celem (par. 15 statutu) Fundacji jest pomoc ludziom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej: chorym, niepełnosprawnym, pozbawionym świadczeń socjalnych, uza...

Łódź

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015  obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i e...

Warszawa

Fundacja Kulczyk Foundation

Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną to tego, b...

Warszawa

Centrum Projektów Europejskich

Wspomagamy rozwój społeczno-gospodarczy poprzez tworzenie najlepszych możliwych warunków dostępu do funduszy unijnych. Specjalizujemy się we wsparciu współpracy transgranicznej i ponadnarodowej. Stoimy na straży dobrego wykorzystania ...

Warszawa

Intel Corporation

Firma Intel, we współpracy z Perspektywy.pl, prowadzi program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”- to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną....

Gdańsk

Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspierającą działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu n...

Tarnów

Fundacja Santander

Fundacja Santander myśli o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestują w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Fundacja promuje postawy społeczne, inspiruje do działania i stwarza możliwości....

Warszawa

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Działa od lipca  1994 r.- na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego kraju. Jej głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego. W toku wieloletniej działalności Fundacja...

Warszawa

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarzą...

Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

W skład Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej  „zabezpieczenie społeczne” i "rodzina".Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje s...

Warszawa

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa to instytucja kultury, stanowiąca zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. NID jest marką, która już od 50 lat jest promotorem polskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie. Inst...

Warszawa

Centrum Nauki Kopernik

Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów nauki....

Warszawa

Fundusz Natalii Partyki

Fundusz Natalii Partyki powstał, aby wspierać młodych sportowców, którzy z powodu różnych przeciwności losu, mają trudności z rozwojem kariery. 14 września 2015 r. podczas konferencji prasowej zaprezentowano 12 pierwszych styp...

Warszawa

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP o...

Warszawa

CoderDojo

CoderDojo to ogólnopolska społeczność pasjonatów nowych technologii. CoderDojo Irlandia (Główna fundacja ) Polska jest autonomiczną częścią globalnej Fundacji CoderDojo, założonej przez Jamesa Wheltona na początku 2013 roku....

Warszawa

T-Mobile

T-Mobile Polska zaprasza na najfajniejszy program grantowy dla pasjonatów nowych technologii. Zapakuj wiedzę do pudełka!W Polsce jest wiele inicjatyw i wielu ludzi, którzy na co dzień działają na rzecz wykorzystania nowych technologii...

Warszawa

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej

Celem Fundacji jest świadczenie i propagowanie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących oraz kształtowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego w zakresie integracji społecznej. ...

Gdynia

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa. Pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, ...

Warszawa

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Misją Fundacji jest działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenie się polskimi doświadczeniami w...

Warszawa
stopka strony