Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Stowarzyszenie Kwadratura

Celem stowarzyszenia jest propagowanie nauk ścisłych. Kwadratura wykonuje badania geofizyczne, w tym pomiary temperatury, ciśnienia, pola magnetycznego Ziemi. Prowadzi prelekcje dla młodzieży, dzieci i dorosłych. Swoją działalność ki...

Słupsk

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach świadczy bezpłatne usługi w zakresie: - Udostępniania informacji o regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy. - Pomocy w rozpoczęciu oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. - Po...

Gierałtowice

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Osoby bezrobotne, planujące podjęcie pracy za granicą, szukające szkoleń i staży mogą zwrócić się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Urząd udostępnia informacje na temat aktualnych ofert pracy, oferuje doradztwo zawodowe...

Nysa

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez: - organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ojczystym językiem nauczania; - organizowanie i materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką jęz...

Opole

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole skupia sie na programach stypendialnych oraz szkoleniach dla kadry oświatowej. Prowadzi kilkanaście odzdziałów terenowych i zajmuje się również wspieraniem lokalnych szkół i ośrodków edukacyjnyc...

Gorzów Wielkopolski

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój miasta Biała Podlaska oraz regionu poprzez inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, sport...

Biała Podlaska

Lubelska Fundacja Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie środkowej. Funkcjonuje w środowisku okołobiznesowym, wspierając rozwoj regionu. Fundacja realizuje swoją misję poprzez pozys...

Lublin

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku działa na rzecz wspierania trzeciego sektora w województwie podlaskim. Głównym celem ośrodka jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ic...

Białystok

Niżańskie Centrum Rozwoju

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności lokalnej powiatu niżańskiego oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczoś...

Nisko

Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce"

Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce" jest organizacją działająca na polu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych oraz edukacji i promocji wolontariatu. Fundacja zajmuję sie udzielaniem pomocy rodzinom i osobom w trudn...

Kolbuszowa

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"

Fundusz ma na celu stworzenie wspólnego forum organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży w powiecie płockim i gminach ościennych. Działania Funduszu polegają na wyłanianiu i kształceniu liderów młodzieżowych. Fundus...

Słubice

Towarzystwo Samorządowe

Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr kultury. Dotyczy to głównie młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i ubogich rodzin, aby ułatwić jej dostęp do edukacji utworzyło Fundu...

Konin

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki jest samorządową instytucją kultury. Do jego zakresu działania należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego w Toruniu oraz promocja tego miejsca w kraju i poza jego gran...

Toruń

Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne

Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne jest pozarządową organizacją społeczną skupiającą się na działalności ekologicznej na rzecz jeziora Sudomie, Mielnica oraz Żołnowo. Do Stowarzyszenia należą specjaliści od ochrony środowisk...

Kościerzyna

Stowarzyszenie Młodzieżowe "Strateg"

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku z inicjatywy lokalnej młodzieży zamieszkałej w powiecie tarnowskim, a w szczególności w gminie Lisia Góra. Zrzesza przede wszystkim młodzież uczącą się (licealistów, studentów) jak i młodzież...

Widzewskie Domy Kultury

Zespół trzech placówek na terenie dzielnicy Łódź Widzew. Widzewskie Domy Kultury realizują zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki. Podstawowym celem jest pozyskiwanie środowiska do aktywnego uczes...

Łódź

Centrum Myśli Jana Pawła II

    Centrum organizuje kampanie społeczne, organizuje wydarzenia kulturalne i prowadzi program stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pałwa II dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz s...

Warszawa

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Działające już od ponad stu lat Towarzystwo wspiera naukę oraz młodych naukowców. Prowadzi program stypendiów konferencyjnych, organizuje dla osób które zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat, lub przedstawić plakat...

Warszawa

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem Domu dla Dzieci im. Sybiraków oraz wspieraniem rodzin i dzieci z terenów wiejskich. prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym znajdują całodobowe schronienie i wyżywienie ofiary przemocy dom...

Małdyty

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO

Stowarzyszenie skupia się na upowszechnieniu różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich jej postaciach i w różnych środowiskach, promowaniem idei aktywnego wypoczynku realizowanego poprzez kontakt z przyrodą i...

Wrocław

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso to małopolska Fundacja Stypendialna powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Stypendia skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, z osiągnięciami na polu działalności naukowej...

Kraków

Centrum Kultury w Śmiglu

    Centrum Kultury jest gminną instytucją, która w ramach swojej działalności organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej. Między innymi przygotowuje spektakle, koncerty, przeglądy festiwalowe o zasięgu regi...

Śmigiel

Niezależna Inicjatywa Kulturalna

Misja Celem Stowarzyszenia "Niezależna Inicjatywa Kulturalna" jest: wspieranie i animowanie aktywności społeczno-kulturalnej w środowiskach lokalnych,integrowanie społeczności lokalnej poprzez promowanie lokalnego dorobku muzyczno-artys...

Mińsk Mazowiecki

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji o Prawach Człowieka KOMPAS

Stowarzyszenie promuje ideę kultury pokoju i społeczeństwa bez przemocy, prawa człowieka, społeczeństwa opartego na zasadach demokracji i sprawiedliwości społecznej; wartości tolerancji i zrozumienia oraz poszanowania dla wszystkich l...

Wrocław

Royal Rangers Polska

Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją działającą od 1962 roku. Dzisiaj około 150 tysięcy Rangersów - dzieci, młodzieży i liderów bierze udział w zorganizowanych zajęciach skautowych ...

Wrocław

ICE - International Club of English

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:Kluby językoweObozy młodzieżoweKonferencje, Seminaria, SympozjaKoncertyProgramy wspierające rozwój jednostkiNawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami organizacjami o podobn...

Świnoujście

PROHARMONIA, CENTRUM EDUKACJI

Pracujemy razem już ponad 10 lat. Są wśród nas przedstawiciele najróżniejszych profesji, a łączy nas chęć zespołowego działania i obywatelskiego zaangażowania. Pierwsze inicjatywy podejmowaliśmy jeszcze jako grupa nieformalna, a...

Kielce

Gdański Archipelag Kultury

Dysponując bogatym zapleczem sprzętowym GAK prowadzi bardzo szeroką działalność artystyczną i edukacyjną organizując wiele koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, warsztatów artystycznych i różnorodnych zajęć edukacyjnych. Wsp...

Gdańsk

Kompania Piwowarska

Prowadzi liczne programy społeczne, m.in. "Sprawdź promile", "Odpowiedzialne spożywanie alkoholu"....

Warszawa

Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

    Centrum ŁOWICKA proponuje bogatą ofertę stałych zajęć edukacyjnych oraz warsztatów tematycznych. Organizuje festiwale filmowe, wystawy, od 1996r. wystawę architektoniczną "Plany na przyszłość". Centrum uczes...

Warszawa

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityz...

Warszawa

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych

Celem stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za podejmowane w środowisku działania, budowanie świadomości społecznej i oby...

Ulan-Majorat

Instytut Społeczeństwa Otwartego

Europejski Instytut Społeczeństwa Otwartego działa na rzecz umieszczenia praw człowieka i wartości otwartego społeczeństwa w centrum tego, co robi Unia Europejska, zarówno wewnątrz, jak i poza jej granicami.Z siedzibą w Brukseli star...

Brussels

Young Digital Planet

Oferta Young Digital Planet to kursy multimedialne, technologie edytorskie i platformy edukacyjne oraz najnowsze rozwiązania z dziedziny specjalnych potrzeb edukacyjnych....

Gdynia

Europejska Fundacja Kultury Miejskiej

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie kultury i sztuki, a w szczególności: - Integracja środowiska młodych artystów. - Edukacja i wychowanie artystyczne i kulturalne. - Rozwój wspólnot lokalnych. - Działanie n...

Lublin

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ GPAS

Od 1990 roku GPAS pracuje z wykluczanymi społecznie dzieciakami na warszawskiej Pradze Północ. Nawiązuje kontakt i buduje dobrą relację spotykając się na zaniedbanych ulicach i podwórkach. Aby zmieniać ich codzienność pełną nudy ...

Warszawa

Narodowy Dar dla Demokracji (NED)

NED to wyjątkowa instytucja. Pozarządowy charakter zapewnia mu elastyczność, która umożliwia pracę w najtrudniejszych okolicznościach na świecie i szybką reakcję, gdy nadarzy się okazja do zmian politycznych. NED jest zaangażowany...

Washington

Zgromadzenie Regionów Europy

Zgromadzenie Regionów Europy  jest największą niezależną siecią regionów w całej Europie. Skupiając ponad 250 regionów z 35 krajów i 16 organizacji międzyregionalnych, AER jest głosem politycznym swoich członków i forum wsp...

Strasbourg

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku powstał w 1957 r. Jako jedna z najstarszych i najistotniejszych instytucji funkcjonujących na terenie północno-wschodniej Polski bierze na siebie zadanie kontynuowania i inicjowania dzia...

Białystok

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Obecnie działalność swą CRSE skupia na następujących dziedzinach: - podnoszenie kwalifikacji dla osób pracujących i niepracujących - szkolenia menedżerskie dla pracowników firm oraz jednostek samorządu terytorialnego - pozyskiwa...

Sędziszów

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie"

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie działa od 2007. Misją stowarzyszenia jest ożywianie przestrzeni miasta Łodzi i dążenie do tego, aby uzyskało atrakcyjność kulturalną na miarę swojej historii i wielkości. Topo...

Łódź

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

Oferta programowa MDK dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć - niezależnie od miejsca zamieszkania - dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież studencką. Działalność placówki uwzględnia...

Biłgoraj

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Młodzieżowy Dom Kultury działa w Zgierzu od 1952 roku. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje m.in. ogólnopolski festiwal muzyki rockowej "ZDERZAK", ogólnopolski konkurs ...

Zgierz

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy są prywatną fundacją non-profit, która od ponad 10 lat wspiera szkolnictwo wyższe w jego przemianach związanych z internacjonalizacją. Jej unikalną specjalizacją jest profesjonalny zagraniczny marketing...

Warszawa

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie prowadzi działalność kulturalną dla lokalnej społeczności w tym organizuje zajęcia dla młodzieży....

Karczew

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty

    CIM Horyzonty to stowarzyszenie młodych ludzi na rzecz innych młodych ludzi i społeczności lokalnej w ogóle. Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Youth for Exchange and Understanding (YE...

Poznań

Mały książę - Fundacja Miłosza Melnyczka

    Fundacja ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i wykluczeń społecznych oraz zachęcanie dzieci i młodzież do rozwijania talentów i swojej kreatywności. Tworzy nieodpłatny punkt poradnictwa praw...

Poznań

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

Celem Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego, zainte...

Lipno

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo działa w ramach Polskiego Związku Kendo. Celem stowarzyszenia jest organizowanie oraz przeprowadzanie treningów Kendo, popularyzacja szermierki japońskiej na terytorium Wrocławia oraz organizowanie lokaln...

Wrocław

Instytut Inicjatyw Europejskich

Instytut Inicjatyw Europejskich jest instytucją edukacyjno-doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich (zarówno przygotowania jak i zarządzania projektami). Instytut zajmuje się rozwijaniem współpracy publicznych i prywatny...

Gdynia

Pomorskie Stowarzyszenie "Wspólna Europa"

Celem strategicznym PSWE jest rozwój Pomorza, narzędziami jego realizacji są realizowane projekty w takich dziedzinach jak: promocja codziennego, rekreacyjnego i turystycznego ruchu rowerowegoedukacja i samokształcenie dorosłychaktywna oc...

Gdańsk

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej jako pełnoprawna organizacja działa na terenie miasta Leszna od 30.12.2008 r.  Fundacja ma bardzo bogate doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi, sektorem biz...

Leszno

Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji "Horyzont"

Stowarzyszenie "Horyzont” powstało w 2008 r. w Poznaniu. Zajmuje się m.in. organizowaniem i prowadzeniem działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i społecznie niedostosowanych. Wspiera również i ...

Poznań

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód-Zachód"

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód - Zachód" działa od kwietnia 2004 roku. Pracuje na rzecz polepszenia warunków bytowych dzieci i młodzieży mieszkających w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zajmuje się sprawami repatriacji rodzin ...

Płock

Instytut Wschodnich Inicjatyw

 Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. ...

Kraków

Dolnośląska Federacja Sportu

Dolnośląska Federacja Sportu (DFS) skupiająca 37 związków sportowych jest największą organizacją sportową na terenie Dolnego Śląska. DFS organizuje szkolenia z zakresu zdobywania uprawnień instruktorskich z wybranych dyscyplin spor...

Wrocław

Fundacja Aktywności Młodzieży "Alternatywa"

Fundacja Aktywności Młodzieży „Alternatywa” powstała w 2006 roku w Łobzie i działa na rzecz młodzieży, a w szczególności młodzieży defaworyzowanej ze względów geograficznych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Główn...

Łobez

Fundacja Działań Edukacyjnych "KReAdukacja"

Głównym celem Fundacji jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych. Fundacja organizuje i prowadzi: - warsztaty edukacyjne i kompetencji społecznych dla szkół podstawowych i śr...

Lublin

Klub 4H "Magiczne Pudło"

Klub „Magiczne Pudło” skupia dzieci i młodzież trzech sąsiadujących ze sobą wsi. Klubowicze wspólnie pielęgnują i kultywują tradycje lokalne, np. noc świętojańską, zagospodarowują czas wolny poprzez spotkania sobotnie, wspó...

Poddębice

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Pionier"

    Głównym obszarem działań ESER jest promowanie i wspieranie wolontariatu. Organizacja koordynuje Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki” i posiadając rozbudowaną bazę studentów-wolontariuszy angażuje s...

Olsztyn

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

    Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe nie zatrudnia pracowników, swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków. W skład tej organizacji wchodzą m. in. nauczyciele, przedstawiciele różnych ...

Miastko

Polskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” Oddział Sosnowiec

Stowarzyszenie „Dom Europejski” istnieje od 2006. Jego celem jest budowanie obywatelskiego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa europejskiego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez: - pracę kształceniową i inf...

Będzin

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży o. Bydgoszcz

SSWM o.Bydgoszcz prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży. Świetlica ta posiada m.in. salę bilardową i komputerową, siłownię i kawiarenkę. Wychowankowie świetlicy mogą uczestniczyć w niej w zajęciach pozalekcyjnych takich jak k...

Bydgoszcz

Fundacja Sempre a Frente

Fundacja Sempre a Frente została założona w 2010 roku po to by wspierać uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym i promować aktywne postawy obywatelskie. Główni odbiorcy działań to dzieci i młodzież. Fundacja wspiera ic...

Lublin

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

    Celem działalności Centrum Żydowskiego jest kultywowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia oraz edukacja ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu i współczesnych zagrożeń związanyc...

Oświęcim

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne istnieje od maja 2006 roku i prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne i społeczne, z których najważniejsze to: - Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”, - działania edukacyjn...

Zielona Góra

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie ”Bajka”

Głównym działaniem Stowarzyszenia „Bajka” jest organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki w Olsztynie. Organizacja działa również na rzecz umacniania i utrwalania wartości rodziny, tolerancji, dobroczynności i działań hum...

Olsztyn

Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland

    Europejski Parlament Młodzieży jest organizacją pozarządową, szerzącą wartości demokratyczne. Od momentu powstania, tj. od roku 1987, EYP zrzesza młodych nie tylko z państw Unii Europejskiej, ale też umożliw...

Warszawa

Wydawnictwo PWN

Wydawnictwo pwn.pl powstało w roku 1997 i należy do największego polskiego wydawcy publikacji naukowych — Grupy Wydawniczej PWN. Jest specjalistą z zakresu pomocy dydaktycznych oraz publikacji multimedialnych, a także prekursorem w dzie...

Warszawa

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Działania Ośrodka nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Oś...

Lublin

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości to akredytowana organizacja szkoleniowa, agencja zatrudnienia i wolontariatu europejskiego. TWIP realizuje projekty szkoleniowe, wymiany międzynarodowej i rozwoju zawodowego oraz działalność społe...

Koszalin

Towarzystwo Sportowe Nida

Prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej w dyscyplinie olimpijskiej: podnoszenie ciężarów. ...

Nidzica

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Celem Centrum jest upowszechnianie dorobku naukowego i technicznego poprzez realizację różnorodnych projektów edukacyjno-kulturalnych i form aktywności skierowanych do szerokiej grupy odbiorców, w szczególności dzieci i młodzieży. Ce...

Toruń

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

    Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wspomaga rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Popularyzuje osiągnięcia nauki i techniki w rolnictwie oraz wiedzy w zakresi...

Częstochowa

Centrum Inicjatyw UNESCO

    Centrum Inicjatyw UNESCO jest stowarzyszeniem skupiającym animatorów, edukatorów i trenerów. Zajmuje się aktywną partycypacją, promowaniem tolerancji i dialogu. Misją organizacji jest promocja edukacji globalnej...

Wrocław

Instytut Europejski Pro Futuro Europae

Instytut Europejski „Pro Futuro Europae” jest inicjatywą stworzoną przez ludzi zainteresowanych problemami europejskimi i międzynarodowymi, a także rozwojem Polski w Europie. Instytut realizuje programy w trzech zasadniczych obszarach:...

Warszawa

Lubartowski Ośrodek Kultury

Lubartowski Ośrodek Kultury rozwija indywidualne i grupowe zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnia rożne dziedziny kultury, sztuki i sportu: taniec ludowy, towarzyski, współczesny, muzyka, gra na gitarze, śpiew wo...

Lubartów

Małopolskie Stowarzyszenie Skała

Małopolskie Stowarzyszenie Skała jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie edukacji młodzieży poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych, wyjazdów wakacyjnych, kursów przedmiotowych oraz wy...

Kraków

Fundacja MI-RO-RO

Głównym celem fundacji jest wszechstronne propagowanie edukacji, podnoszenie poziomu i dostępności kultury i sztuki, promowanie działań na rzecz integracji europejskiej, promocja innowacyjnych projektów artystyczno-ekologicznych. Fundac...

Kolbudy

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

    Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie jest jedyną miejską samorządową instytucją kultury funkcjonującą w gminie Mrągowo. Pełni również rolę centrum kulturalnego dla mieszkańców Mrągowa i powiatu mrągow...

Mrągowo

Chojnicki Klub Żeglarski

    Chojnicki Klub Żeglarski jest stowarzyszeniem działającym od 1922 roku zajmującym się szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży oraz rozwojem turystyki. Celem Klubu jest popularyzacja oraz uczestnictwo w rozwoju i ...

Charzykowy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Głównym celem działalności Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży defaworyzowanej...

Biała Podlaska

Klub Jagielloński

Klub Jagielloński powstał w 1989 roku. Organizacja zrzesza głównie studentów i młodych absolwentów krakowskich uczelni wyższych. Podstawowymi formami działalności Klubu są: - wydawanie kwartalnika "Pressje"; - realizacja Akadem...

Kraków

Milanowskie Centrum Kultury

Milanowskie Centrum Kultury (MCK) to jednostka Urzędu Miasta odpowiedzialna za obszar kultury i sportu w mieście. Jednym z priorytetowych zadań MCK jest współpraca z młodzieżą, wspólne tworzenie polityki młodzieżowej, finansowe i or...

Milanówek

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS powstało w 2007 r. i swój obszar działań ukierunkowuje na aktywizację i poprawę życia grup wykluczonych. Regularna działalność opiera się na wspieraniu inicjatyw oświat...

Szczecin

Towarzystwo Sportowe Iron Man

Towarzystwo Sportowe Iron Man to niewielkie stowarzyszenie, założone w 2002 roku przez młodych mieszkańców Gogolina i okolic. Organizacja zajmuje się organizacją imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych (rajdy i wyścigi rowerowe...

Gogolin

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców ”Tylko Widzew” skupia wokół siebie ludzi, dla których kibicowanie nie ogranicza się wyłącznie do wspierania drużyny dopingiem na meczach. Kibicowanie to promowanie klubu, budowanie pozytywnego ...

Łódź

Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego

Statutowe cele Międzynarodowego Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego to ochrona praw człowieka, rozwój wolnych mediów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. Instytut kontynuuje misję Jana Karskiego prowadząc...

Ruda Śląska

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) jest promocja kultury wśród społeczności Gminy Pelplin. MOK zachęca mieszkańców do większego udziału w kulturze i jej współtworzenia poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym i ...

Pelplin

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury zajmuje się edukacją kulturalną i koordynacją działań kulturalnych w regionie. Prowadzi sekcje i koła zainteresowań, organizuje imprezy o charakterze masowym. Współpracuje z innymi placówkami kulturalno...

Wejherowo

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie zajmuje się edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztuką, tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowaniem sztuką i wiedzą- rozwojem regionalnych tradycji ludowy...

Gąsawa

Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy jest miejską instytucją kultury zajmującą się promocją sztuki współczesnej. Galeria działa lokalnie, krajowo, a także międzynarodowo. Przy Galerii działa Otwarta Pracownia Sztuki, która organizuje bezpłat...

Legnica

Zwiazek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA Ognisko w Krakowie

YMCA to nazwa organizacji o zasięgu międzynarodowym, działającej w ponad 150 krajach, zrzeszającej ponad 30 milionów ludzi ze wszystkich kontynentów. Podstawą pracy wychowawczej stanowi "imciarski trójkąt" wyrażający harmonijny roz...

Kraków

Fundacja Citius Altius Fortius

Fundacja Citius Altius Fortius (z łac. SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ), założona przez Macieja Jamiołkowskiego i Michała Kucharskiego, swoją nazwę zawdzięcza dewizie igrzysk olimpijskich przyjętej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w...

Olsztyn

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości"

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości" została utworzona w grudniu 2010 roku dzięki zaangażowaniu wielu osób w realizację działań skierowanych na rozwój lokalnych społeczności, w tym także na działania międzynarodo...

Czermin

13 Muz

13 Muz jest instytucją kulturalną z długoletnią tradycją. W ostatnich latach szczególny nacisk położono na prezentację i promocję sztuki współczesnej. W tym celu organizowanych jest szereg koncertów, wystaw, spotkań oraz prezenta...

Szczecin

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych jest łódzką instytucją kultury. Powstała w 2005 roku, po przekształceniu legendarnego Teatru 77, dlatego dziedziczy tradycje miejsca i działania „Siódemek”. Jej misją jest tworzen...

Łódź
stopka strony