Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury zaangażowanych w edukację teatralną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzację kultury i sztuki w środowiskach, które mają d...

Bielsko-Biała

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu

Centrum działa na rzecz młodziezy poprzez różne formy edukacji: - szkolenia i kursy dokształcające, zwłaszcza dla bezrobotnych, - inicjatywy wspierające powstanie nowych miejsc pracy, - fundusz stypendialny, - wymiana młodzieży z...

Nowy Sącz

Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego w Krakowie

Celem Teatru profilaktycznego jest wychowywanie i nauka przez sztukę. Programy Teatru poruszają podstawowe problemy społeczne (narkomania, alkoholizm, przemoc) i są skierowane głównie do młodzieży szkól gimnazjalnych i średnich. Pro...

Kraków

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania. Do zadań Towarzystwa należy prowadzenie działalności informacyjnej, dotyczą...

Warszawa

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"

Stowarzyszenie udziela pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Swoje cele realizuje wspierając rodziny w wychowaniu oraz udzielając im pomocy materialnej. Stowarzyszenie organizuje wycieczki i obozy profilaktyczno-te...

Gdańsk

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał przede wszystkim w celach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. Jego głównym zadaniem jest pomoc w przełamywaniu międzykulturowych uprzedzeń. Założona przy nim Fundacja...

Oświęcim

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie zrzesza osoby zaangażowane w ochronę dzikiej przyrody. Do głównych zadań stowarzyszenia należy prowadzenie kampanii w obronie środowiska naturalnego. W tym celu współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami: Er...

Bystra

Polski Instytut Ericksonowski

Idea Instytutu Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie terapeutycznych idei Miltona H. Ericksona przez prowadzenie warsztatów, treningów, spotkań superwizyjnych, publikacje, seminaria i wykłady. Jesteśmy przekonani, że p...

Łódź

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców, istnieje od 1950 roku. Głównym celem PTTK jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej we wszystk...

Warszawa

Fundacja „Promyk Słońca”

Fundacja działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, zajmuje się udzielaniem pomocy specjalistycznej na możliwie najwyższym poziomie . Fundacja utworzyła fundusz przeznaczony dla ubogich rodzin, leczą...

Wrocław

Habitat for Humanity

Habitat for Humanity to pozarządowa, dobroczynna organizacja, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do życia niezamożnym osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym. Organizacja pomaga tym, którzy nie mają gdzie mieszkać lub ...

Warszawa

Małopolski Instytut Kultury

Małopolski Instytut Kultury jest instytucją samorządową zajmującą się animacją kultury, edukacją kulturalną, analizą zjawisk i procesów zachodzących w kulturze oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictw...

Kraków

Klub Myśli Społecznej INICJATYWY

Misją Klubu jest wsparcie ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, zdolności, potencjału i planów związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie obywatelskim i na rynku pracy. Misję realizuje przede wszystkim poprzez działania ...

Warszawa

Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT

Celem stowarzyszenia Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT jest popularyzacja astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczególnie wśród młodzieży. Organizuje obozy letnie, spotkania śródroczne, wykłady teoretyczne z astronomii oraz obserwacj...

Warszawa

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

    Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest pozarządową organizacją non-profit. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych środków masowego przekazu, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. S...

Łódź

Instytut Europejski w Łodzi

Instytut Europejski istnieje od 1993 roku. Zajmuje się organizacją szkoleń oraz działalnością edukacyjną, badawczą, wydawniczą i informacyjną dotyczącą procesu integracji europejskiej. Instytut współpracuje z Ośrodkiem Badań ...

Łódź

Centrum Międzynarodowych Spotkań

Centrum Międzynarodowych Spotkań (CMS) w Tuchomiu jest organizacją pozarządową działającą m.in. na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej między Polską a innymi państwami oraz wspierania aktywności obywateli. Swoje cele realizuje...

Tuchomie

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży "Dorożkarnia"

"Dorożkarnia" powstała w celu promowania dziecięcej i młodzieżowej twórczości amatorskiej. Dzięki niej młodzi artyści mają szansę kształtowania swojej osobowości poprzez różnorodne działania artystyczne. Ośrodek przygotowuje ...

Warszawa

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Głównym celem Towarzystwa jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Polski oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa. "Salamandra" jest organizacją profesjonalną, kierowaną przez specjalistów z danych dziedzin, która chęt...

Poznań

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

PSON jest organizacją działającą na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, udzielającą pomocy osobom potrzebującym bez względu na rodzaj posiadanej przez nich dysfunkcji i wiek. Jednym z zadań organizacji...

Kraków

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS

Działalność Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej związana jest z niesieniem pomocy charytatywnej wiernym, zapobieganiem negatywnym zjawiskom społecznym oraz ze wspieraniem mniejszości narodowych. Swoj...

Białystok

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Organizacja zajmuje się kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych na terenie powiatu tucholskiego. Wprowadza nowe kierunki kształcenia analizując rynek pracy. W ramach swojej działalności realizuje założenia powiatowej i regional...

Tuchola

Narodowe Centrum Nauki Zespół ds. Funduszy Norweskich

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo...

Warszawa

Dojrzewalnia Róż. Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet

Ośrodek udziela pomocy psychologicznej kobietom. Inspiruje kobiety, które dążą do rozwoju osobistego oraz wspiera dialog między kobietami i mężczyznami. Dojrzewalnia Róż organizuje m.in. festiwal rozwojowy PROGRESSteron, ogólnopolsk...

Nowa Iwiczna

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, koło miejskie Mirosławiec

Obszary działań: - Działalność charytatywna - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Ochrona i promocja zdrowia -...

Mirosławiec

Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz

Misją Towarzystwa jest integracja ludzi, środowisk oraz instytucji. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym i innym realizuje projekty służące lokalnej społeczności (buduje place zabaw, organizuje festyny środowiskowe, modernizuje infrast...

Pruszcz

Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego

W Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego odbywają się międzynarodowe spotkania młodzieży z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej związane z zagadnieniami przemian społeczno - politycznych w krajach byłego "blo...

Gdańsk

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka powstało w celu wspierania rozwoju dzieci, ich kreatywności i potencjału twórczego, poprzez kontakt ze światem sztuki i różnorodne działania artystyczne. Warsztaty, zajęcia plenerowe i koloni...

Wrocław

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Od 2000 r. tworzymy niezależne Stowarzyszenie. Wierzymy w znaczenie i siłę inicjatyw mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Wspieramy je na każdym etapie działania poprzez poradnictwo, informacje, szkol...

Leszno

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców

Stowarzyszenie swoją aktywność rozwija w dwóch zasadniczych wymiarach: - prowadzenie pracy wychowawczej wśród młodzieży i dzieci losowo pokrzywdzonych, zaniedbanych kulturowo, ekonomicznie, zagrożonych złymi wpływami otoczenia, poz...

Wrocław

Salezjański Ruch Troski o Młodzież SALTROM

Organizacja pracuje z młodzieżą wywodzącą się ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, patologicznych i zagrożonych uzależnieniami. Pomaga młodym ludziom w odnalezieniu własnej drogi oraz w dalszym rozwoju. SALTROM oferuje dzieciom i ...

Kraków

Ekspedycja w Głąb Kultury

Stowarzyszenie realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży, poświecone kulturze, grupom etnicznym, historii, religii oraz lokalnym obyczajom. Skupia ludzi z różnych środowisk: nauczycieli, studentów, licealistów, artyst...

Zabrze

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

    Instytucja zajmująca się edukacją młodzieży i dorosłych, aktywnie działająca na polu międzynarodowym organizująca projekty dla szerokiej grupy odbiorców. ACIEE jest realizatorem m.in. dwóch projektów partnerskich Grundtvi...

Warszawa

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Jesteśmy organizacją aktywnie angażującą się w rozwój i promocję miasta Żywca i Żywiecczyzny. Wspieramy wszelkie inicjatywy w dziedzinie: edukacji, kultury i sztuki, ekologii, zdrowia, demokracji, poprzez programy: edukacyjne, kampan...

Żywiec

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Statutową powinnością PTSM jest: organizowanie sieci schronisk młodzieżowychśrodowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznychupowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoc...

Warszawa

BEST - Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów - BEST Łódź

BEST (Board of European Students of Technology) to międzynarodowa organizacja prowadzona przez studentów we współpracy z firmami oraz środowiskiem akademickim. BEST tworzy 96 grup lokalnych z 33 państw, w tym jedną z nich jest właśnie...

Łódź

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działa od 2004 roku i zrzesza ponad 160 organizacji z terenu Dolnego Śląska. Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz...

Wrocław

L’Oréal Polska dla kobiet i nauki

Administrator w Polsce programu stypendialnego współorganizowanego wraz z UNESCO dla doktorantek i habilitantek nauk biologiczno-medycznych....

Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus"

Towarzystwo działa od 2003 roku i jest stowarzyszeniem mieszkańców miasta i gminy Ziębice działającym na rzecz promocji i rozwoju turystyki, ekologii i kultywowania historii regionalnej. W ramach swojej działalności Towarzystwo prowadz...

Ziębice

Towarzystwo Kultury Czynnej

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku we Wrocławiu. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Działania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, pl...

Wrocław

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Organizacja zajmuje się ochroną dzikich ptaków i ich otoczenia. Jej celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. OTOP jest partnerem międzynarodowej federacji towarzystw ochrony pta...

Marki

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

    Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Jest miejscem spotkań Niemców i Polaków. Przy współpracy z administracją rządową i samorządową województwa warmińsko-mazurskiego działa na rzecz integracji dawnych i ob...

Olsztyn

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców gminy Września, których celem jest zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań o charakterze oświatowym, kulturowym, sportowym, a także przygotowywanie młodych mieszkańców wsi ...

Ostrowite

Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

W Bibliotekach Brytyjskich można wypożyczać brytyjskie książki, materiały do nauki angielskiego, audiobooki i filmy na DVD oraz skorzystać z materiałów online....

Lublin

Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Łódzkiego

W Bibliotekach Brytyjskich można wypożyczać brytyjskie książki, materiały do nauki angielskiego, audiobooki i filmy na DVD oraz skorzystać z materiałów online. ...

Łódź

Junior Chamber International Poland

Junior Chamber International (JCI) to pozarządowa organizacja młodych aktywnych ludzi, których wspólnym celem jest tworzenie możliwości rozwoju dla siebie oraz społeczności wokół. Misją JCP jest budowanie społeczeństwa globalnego ...

Warszawa

Białoruskie Zrzeszenie Studentów

Białoruskie Zrzeszenie Studentów jest organizacją społeczną prowadzącą już od trzydziestu lat działalność w białoruskim środowisku akademickim w Polsce, głównie na niwie kultury, ale także w sferze oświaty i turystyki. BZS ...

Białystok

Wielkopolska Fundacja Rozwoju

Fundacja wspiera rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny mieszkańców regionu Wielkopolski. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów społecznych, aktywizacją zawodową, edukacją alternatywną, szkoleniami kwalifikacyjnymi, ochroną śro...

Poznań

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomost

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom (w wieku do 30-tu lat) i ich rodzinom. Cele Stowarzysze...

Łódź

Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Wrocławskiego

    Biblioteka udostępnia informacje o programach stypendialnych dla absolwentów wyższych uczelni w ramach polsko-brytyjskiej wymiany stypendialnej prowadzonej przez British Council i brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych....

Wrocław

Gminne Centrum Informacji w Żmigrodzie

GCI udziela pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz w wypełnianiu wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Do zadań GCI należy również m.in.: - p...

Żmigród

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu mieszkańcy Gminy Kunice mają wiele możliwości spędzania wolnego czasu. GOKiS tworzą trzy biblioteki z bogatymi zbiorami książek wciąż uaktualnianych, Wiejskie Ośrodki Kultury w każ...

Kunice

Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowe w Krośnicach

Instytucja z ogromnym potencjałem rozwojowym. Bogata infrastruktura Centrum umożliwia podejmowanie inicjatyw dotyczących edukacji ekologicznej, turystyki, sportu, organizacji konferencji, kultury oraz międzynarodowego wolontariatu....

Krośnice

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko zs w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. Podstawowym celem Ośrodka jest inicjowanie, propagowanie i tworzenie ...

Ołdrzychowice

Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Misją  Centrum jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. GODS wspomaga technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji, promuje i animuje aktywność społeczną, wspiera inic...

Gliwice

Europejska Wymiana Młodzieży Polska

Europejska Wymiana Młodzieży (European Youth Exchange) zrzesza studentów aktywnie działających na rzecz integracji europejskiej, różnorodności kulturowej i tolerancji. Działa na Politechnice Łódzkiej przy Centrum Kształcenia Międz...

Łódź

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. - Udzielanie rodzinom, w których występuj...

Pabianice

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

GCOP to samodzielny referat Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialny za współpracę z sektorem pozarządowym. Do jednych z głównych zadań Centrum należy, przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelsk...

Gdynia

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie zostało powołane w roku 2004 w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Skupia specjalistów z różnych dziedzin. Poprzez integrację i współpracę różnych podmi...

Kraków

Związek stowarzyszeń ESN Polska

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, takich jak Program Erasmus+. Hasło "Students helping Students" jest mottem organ...

Warszawa

Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu. Od początku istnienia CREO jest inicjatorem wielu akcji i projektów prospołecznych, co istotne ich realizację opieramy przede wszystkim na pracy wolo...

Poznań

Stowarzyszenie Kwadratura

Celem stowarzyszenia jest propagowanie nauk ścisłych. Kwadratura wykonuje badania geofizyczne, w tym pomiary temperatury, ciśnienia, pola magnetycznego Ziemi. Prowadzi prelekcje dla młodzieży, dzieci i dorosłych. Swoją działalność ki...

Słupsk

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach świadczy bezpłatne usługi w zakresie: - Udostępniania informacji o regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy. - Pomocy w rozpoczęciu oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. - Po...

Gierałtowice

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Osoby bezrobotne, planujące podjęcie pracy za granicą, szukające szkoleń i staży mogą zwrócić się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Urząd udostępnia informacje na temat aktualnych ofert pracy, oferuje doradztwo zawodowe...

Nysa

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez: - organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ojczystym językiem nauczania; - organizowanie i materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką jęz...

Opole

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole skupia sie na programach stypendialnych oraz szkoleniach dla kadry oświatowej. Prowadzi kilkanaście odzdziałów terenowych i zajmuje się również wspieraniem lokalnych szkół i ośrodków edukacyjnyc...

Gorzów Wielkopolski

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój miasta Biała Podlaska oraz regionu poprzez inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, sport...

Biała Podlaska

Lubelska Fundacja Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie środkowej. Funkcjonuje w środowisku okołobiznesowym, wspierając rozwoj regionu. Fundacja realizuje swoją misję poprzez pozys...

Lublin

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku działa na rzecz wspierania trzeciego sektora w województwie podlaskim. Głównym celem ośrodka jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ic...

Białystok

Niżańskie Centrum Rozwoju

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności lokalnej powiatu niżańskiego oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczoś...

Nisko

Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce"

Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce" jest organizacją działająca na polu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych oraz edukacji i promocji wolontariatu. Fundacja zajmuję sie udzielaniem pomocy rodzinom i osobom w trudn...

Kolbuszowa

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"

Fundusz ma na celu stworzenie wspólnego forum organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży w powiecie płockim i gminach ościennych. Działania Funduszu polegają na wyłanianiu i kształceniu liderów młodzieżowych. Fundus...

Słubice

Towarzystwo Samorządowe

Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr kultury. Dotyczy to głównie młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i ubogich rodzin, aby ułatwić jej dostęp do edukacji utworzyło Fundu...

Konin

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki jest samorządową instytucją kultury. Do jego zakresu działania należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego w Toruniu oraz promocja tego miejsca w kraju i poza jego gran...

Toruń

Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne

Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne jest pozarządową organizacją społeczną skupiającą się na działalności ekologicznej na rzecz jeziora Sudomie, Mielnica oraz Żołnowo. Do Stowarzyszenia należą specjaliści od ochrony środowisk...

Kościerzyna

Stowarzyszenie Młodzieżowe "Strateg"

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku z inicjatywy lokalnej młodzieży zamieszkałej w powiecie tarnowskim, a w szczególności w gminie Lisia Góra. Zrzesza przede wszystkim młodzież uczącą się (licealistów, studentów) jak i młodzież...

Widzewskie Domy Kultury

Zespół trzech placówek na terenie dzielnicy Łódź Widzew. Widzewskie Domy Kultury realizują zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki. Podstawowym celem jest pozyskiwanie środowiska do aktywnego uczes...

Łódź

Centrum Myśli Jana Pawła II

    Centrum organizuje kampanie społeczne, organizuje wydarzenia kulturalne i prowadzi program stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pałwa II dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz s...

Warszawa

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Działające już od ponad stu lat Towarzystwo wspiera naukę oraz młodych naukowców. Prowadzi program stypendiów konferencyjnych, organizuje dla osób które zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat, lub przedstawić plakat...

Warszawa

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem Domu dla Dzieci im. Sybiraków oraz wspieraniem rodzin i dzieci z terenów wiejskich. prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym znajdują całodobowe schronienie i wyżywienie ofiary przemocy dom...

Małdyty

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO

Stowarzyszenie skupia się na upowszechnieniu różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich jej postaciach i w różnych środowiskach, promowaniem idei aktywnego wypoczynku realizowanego poprzez kontakt z przyrodą i...

Wrocław

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso to małopolska Fundacja Stypendialna powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Stypendia skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, z osiągnięciami na polu działalności naukowej...

Kraków

Centrum Kultury w Śmiglu

    Centrum Kultury jest gminną instytucją, która w ramach swojej działalności organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej. Między innymi przygotowuje spektakle, koncerty, przeglądy festiwalowe o zasięgu regi...

Śmigiel

Niezależna Inicjatywa Kulturalna

Misja Celem Stowarzyszenia "Niezależna Inicjatywa Kulturalna" jest: wspieranie i animowanie aktywności społeczno-kulturalnej w środowiskach lokalnych,integrowanie społeczności lokalnej poprzez promowanie lokalnego dorobku muzyczno-artys...

Mińsk Mazowiecki

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji o Prawach Człowieka KOMPAS

Stowarzyszenie promuje ideę kultury pokoju i społeczeństwa bez przemocy, prawa człowieka, społeczeństwa opartego na zasadach demokracji i sprawiedliwości społecznej; wartości tolerancji i zrozumienia oraz poszanowania dla wszystkich l...

Wrocław

Royal Rangers Polska

Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją działającą od 1962 roku. Dzisiaj około 150 tysięcy Rangersów - dzieci, młodzieży i liderów bierze udział w zorganizowanych zajęciach skautowych ...

Wrocław

ICE - International Club of English

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:Kluby językoweObozy młodzieżoweKonferencje, Seminaria, SympozjaKoncertyProgramy wspierające rozwój jednostkiNawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami organizacjami o podobn...

Świnoujście

PROHARMONIA, CENTRUM EDUKACJI

Pracujemy razem już ponad 10 lat. Są wśród nas przedstawiciele najróżniejszych profesji, a łączy nas chęć zespołowego działania i obywatelskiego zaangażowania. Pierwsze inicjatywy podejmowaliśmy jeszcze jako grupa nieformalna, a...

Kielce

Gdański Archipelag Kultury

Dysponując bogatym zapleczem sprzętowym GAK prowadzi bardzo szeroką działalność artystyczną i edukacyjną organizując wiele koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, warsztatów artystycznych i różnorodnych zajęć edukacyjnych. Wsp...

Gdańsk

Kompania Piwowarska

Prowadzi liczne programy społeczne, m.in. "Sprawdź promile", "Odpowiedzialne spożywanie alkoholu"....

Warszawa

Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

    Centrum ŁOWICKA proponuje bogatą ofertę stałych zajęć edukacyjnych oraz warsztatów tematycznych. Organizuje festiwale filmowe, wystawy, od 1996r. wystawę architektoniczną "Plany na przyszłość". Centrum uczes...

Warszawa

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityz...

Warszawa

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych

Celem stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za podejmowane w środowisku działania, budowanie świadomości społecznej i oby...

Ulan-Majorat

Instytut Społeczeństwa Otwartego

Europejski Instytut Społeczeństwa Otwartego działa na rzecz umieszczenia praw człowieka i wartości otwartego społeczeństwa w centrum tego, co robi Unia Europejska, zarówno wewnątrz, jak i poza jej granicami.Z siedzibą w Brukseli star...

Brussels

Young Digital Planet

Oferta Young Digital Planet to kursy multimedialne, technologie edytorskie i platformy edukacyjne oraz najnowsze rozwiązania z dziedziny specjalnych potrzeb edukacyjnych....

Gdynia

Europejska Fundacja Kultury Miejskiej

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie kultury i sztuki, a w szczególności: - Integracja środowiska młodych artystów. - Edukacja i wychowanie artystyczne i kulturalne. - Rozwój wspólnot lokalnych. - Działanie n...

Lublin

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ GPAS

Od 1990 roku GPAS pracuje z wykluczanymi społecznie dzieciakami na warszawskiej Pradze Północ. Nawiązuje kontakt i buduje dobrą relację spotykając się na zaniedbanych ulicach i podwórkach. Aby zmieniać ich codzienność pełną nudy ...

Warszawa
stopka strony